Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CABLEX-M D.O.O.
Sedež ali naslov: Ob Meži 11
Poštna številka: 2392 MEŽICA
Kraj: MEŽICA
Matična številka: 5804922000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, obiskovalci, poslovni partnerji, prevozniki, študentje in dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Arhiv posnetkov je shranjen na Video strežniku (HD-trdi disk) in sicer za 10 dni, ki se nato presnemava
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek ali posamezne slike, zabeležen čas in datum posnetka in številka kamere na kateri je posnetek posnet
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vhodi v zgradbo so v in tudi izven delovnega časa tehnično varovani (vhodna vrata so zaprta, možnost odpiranja le s kartico oz. z notranje strani). Pri poslovnem vhodu je nameščena kamera za kontrolo dostopa v zgradbo podjetja (ob pogledu na kamero odpremo vhodna vrata)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): .
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi Cablex-M d.o.o.,družinski člani delavcev, bivši delavci (tudi upokojenci), dijaki in študenti, delavci preko najema
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovn
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, zakonski stan, naslov stalnega, začasnega in/ali dajanskega bivališča: poštna številka, kraj, ulica, hišna številka, občina bivališča, interna osebna številka delavca, osebni dokument (številka, izdajatelj, datum in kraj izdaje), banka in številka osebnega bančnega računa, - delovno razmerje: vrsta delovnega razmerja, naziv delovnega mesta, datum pogodbe o zaposlitvi, začetek in konec dela, razlog prenehanja delovnega razmerja - delovna knjižica: delovna doba pred vstopom, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, dokupljena delovna doba, beneficirana delovna doba, pokojninska delovna doba, podatki o predhodnih delodajalcih (naziv delodajalca, skupna delovna doba), - izobrazba: stopnja šolske izobrazbe, končana šola in leto zaključka šolanja, priznana strokovna usposobljenost in datum pridobitve, potrdila o usposobljenosti delavcev oz. izobraževanju, - izobraževanje ob delu: pogodba o izobraževanju, vrsta izobraževalnega programa, naziv in naslov šole, stroški šolanja, - družinski člani zavarovani po delavcu: priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, - drugi podatki: telefonska številka delavca, telefonska številka službenega telefona, prošnje kandidatov na prosta delovna mesta (življenjepis, potrdila o usposobljenosti)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vhodi v zgradbo so tudi izven delovnega časa tehnično varovani (vhodna vrata so zaprta, možnost odpiranja le s kartico oz. z notranje strani). Pri poslovnem vhodu je nameščena kamera za kontrolo dostopa v zgradbo podjetja (ob pogledu na kamero odpremo vhodna vrata). Osebni podatki (vprašalnik, vloga za zaposlitev, izpis iz rojstne matične knjige - tudi za zavarovane družinske člane, potrdilo o zaključenem šolanju, ipd.) se hranijo v (zaklenjenih) posebej varovanih omarah. Delovne knjižice se hranijo v kovinski ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ..
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi CABLEX-M d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, obračunavanje dohodnine, obračunov odtegljajev, za uveljavljanje pravic iz invalidsko pokojninskega zavarovanja M-4/M8
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, interna osebna številka delavca, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), b) opravljene ure, c) skupaj neopravljene ure, d) neopravljene ure – nadomestila v breme družbe, e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, f) neopravljene ure brez nadomestila plače, g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, c) nadomestilo neto plače v breme organizacije, d) nadomestila neto plače v breme drugih, e) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; - podatki o članstvu v sindikatu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, ZPIZ, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih v (zaklenjenih) posebej varovanih omarah v prostorih upravljavca. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Do osebnih podatkov imajo dostop le pooblaščeni delavci, ki vodijo evidence plač
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): .
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja,ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, matična številka zavarovanca, naselje, občina, zakonski stan, poklic - delovno mesto, šolska izobrazba delavca, koliko časa je opravljal to delo, podatki o neposrednemu vodji (priimek in ime, naslov prebivališča), podatki o očividcu (priimek in ime, naslov prebivališča), opis poškodbe: datum poškodbe, opis, vzrok
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, vodja proizvodnje ter Biro za varnost in zdravje pri delu Ravne d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih, v posebej varovanih omarah v pisarnah BVD RAVNE d.o.o.. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe in pogodbeni obdelovalec Biro za varnost in zdravje pri delu Ravne d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): .
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prisotnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi CABLEX-M d.o.o., dijaki in študenti, delavci preko najema
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, za obračun plač ter za pregled prisotnosti na delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, interna osebna številka delavca, matična številka delavca, delovni čas, delovni koledar, dopusti, prisotnost na delu in vse vrste odsotnosti z dela
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih upravljavca v posebej varovanih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): .
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca zaposlenih invalidov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki imajo status invalida II. In III. stopnje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, priimek in ime, matična številka, stopnja invalidnosti
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih v posebej varovanih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): .
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam