Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LETRIKA D.D.
Sedež ali naslov: POLJE 015
Poštna številka: 5290
Kraj: ŠEMPETER-VRTOJBA
Matična številka: 5045410000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih (KADRIS)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in napoteni delavci s strani delodajalca za zagotavljanje dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora. Podatki o invalidnosti se vodijo zaradi urejanja pravic delavcev iz naslova invalidnosti. Osebni podatki o družinskih članih se vodijo za namene odmere letnega dopusta in drugih pravic, ki pripadajo po zakonu in kolektivni pogodbi. Podatki o članstvu v sindikatu in darovanju krvi se vodijo za potrebe odmere letnega dopusta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki: osebna številka, ime in priimek, EMŠO, datum in kraj rojstva, spol, davčna številka, številka zdravstvene izkaznice, državljanstvo, država rojstva, stalno in začasno bivališče, telefonska številka, status osebe – redno zaposlen, nekdanji zaposleni, delovno razmerje (nedoločen/določen čas, individualna pogodba, poskusno delo – trajanje, člani komisije), razlog prenehanja DR, fotografija, podatki o delovni dobi pri upravljavcu in izven, številka TRR, podatki o izračunu letnega dopusta; ali je imetnik vozovnice organiziranega prevoza; Podatki o izobrazbi: končana šola, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, poklic, vrsta/področje izobrazbe; Podatki o zavarovanjih/varčevanja: številka police, veljavnost, zavarovalnica, vrsta zavarovanja, podatek ali se premija odteguje pri plači; Podatki o zdravstvenih pregledih: vrsta zdravniškega pregleda, datum napotitve, datum pregleda, interval, datum naslednjega pregleda, izvajalec pregledov; Podatki o članstvu v sindikatu in darovanju krvi; Podatki o napredovanjih: datum, kriteriji in razlog napredovanja; Sken pogodbe o zaposlitvi z aneksi; Podatki o družinskih članih: ime in priimek, spol, EMŠO, rojstni datum, sorodstvo; Podatki o invalidnosti: št. odločbe, vrsta in kategorija invalidnosti, vzrok nastanka invalidnosti, datum prve pridobitve pravice, izvršljivost odločbe, področje omejitve, omejitve pri delu, nad kvoto invalid, število ur dela v tednu, odstotek telesne okvare.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki; ZZZS; ZPIZ; Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve, ki se prijavijo na razpisana delovna mesta ali sami pošljejo prošnjo za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbor kandidatov za zaposlitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, naslov, telefonska številka, ali je delavec prijavljen na zavodu (da/ne), način prihoda na delo, datum možnega nastopa dela, poklic, dosežena stopnja izobrazbe, ali se kandidat šola ob delu, delovne izkušnje oz. prejšnje zaposlitve, ali je kandidat že bil zaposlen pri upravljavcu, skupna delovna doba, dodatna znanja (vozniški izpit, izpit za vožnjo viličarja, izpit za upravljanje dvigala, uporaba osebnega računalnika, znanje tujih jezikov, itd.), hobiji, psihofizične značilnosti.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kandidatov za štipendiranje in štipendistov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za pridobitev štipendije in štipendisti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbor štipendistov in spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti iz naslova štipendiranja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, bivališče, telefon, naslov elektronske pošte (e-mail), številka transakcijskega računa, zaposlitev staršev pri upravljavcu (da/ne). Šola/univerza, smer, letnik, učni uspeh, predhodna izobrazba. Višina osnovne štipendije, višina dodatkov (dodatek za uspeh, dodatek za bivanje ali potne stroške). Praksa in poletno delo pri upravljavcu, opravljen izpit iz varstva pri delu, podatek o dodeljeni osebni varovalni opremi.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki; Zunanji uporabniki: banke, Center za socialno delo, Upravna enota Nova Gorica, Statistični urad RS, Sklad za razvoj kadrov in štipendije, Posoški razvojni center. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu in osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena ZVZD-1.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO oziroma datum rojstva v nezgodi udeleženega delavca.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki: pooblaščeni delavci VPD; Zunanji uporabniki: ZPIZ, ZZZS, Inšpektorat za delo RS, Inštitut za varovanje zdravja RS, osebni zdravnik. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Službe varnosti pri delu.. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca potrdil o nekaznovanosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravni zastopniki v carinskih zadevah. Zaposleni na položajih z odgovornostjo za varnost, carinske postopke ali zadeve v zvezi z zaposlovanjem. Zaposleni na delovnih mestih, ki so povezana z nadzorom stavb in prevzema. Zaposleni na delovnih mestih, ki so neposredno povezana z ravnanjem z blagom, skladiščenjem in pretokom blaga.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatke upravljavec potrebuje zaradi pridobitve in ohranjanja certifikata AEO oziroma statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, stalno bivališče, podatek o tem ali je določena oseba obsojena za kazniva dejanja, ki jih določa Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske Skupnosti.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki: služba zunanje trgovine; zunanji uporabniki: FURS v primeru revizije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o udeležencih izobraževanja ob delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeleženci izobraževanja ob delu, ki imajo sklenjeno pogodbo o izobraževnju z družbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje pogodbenih obveznosti iz naslova izobraževanja ob delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, osebna številka, organizacijska enota, delovno mesto, stroškovno mesto; poklic, stopnja izobrazbe, šola/ustanova, kjer se delavec izobražuje, stroški šolanja, veljavnost pogodbe
 • Uporabniki zbirke: notranji uporabniki; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu, ki sklenejo pogodbo o izobraževanju ob delu in zaposleni, ki se udeležijo drugih izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence udeležencev usposabljanj in izpopolnjevanj za spremljanje razvoja ljudi, za statistične obdelave in vodenje izobraževalnih dogodkov. Spremljanje pogodbenih obveznosti iz naslova izobraževanja ob delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, osebna številka, naslov, organizacijska enota, delovno mesto, stroškovno mesto. Poklic, stopnja izobrazbe, šola/ustanova, kjer se delavec izobražuje, stroški šolanja, veljavnost pogodbe (pri izobraževanju o delu). Naziv in število ur izobraževalnega programa, izvajalec, datum in kraj izvedbe (pri drugih izobraževanjih in usposabljanjih).
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o vstopih in izstopih zaposlenih in izrabi delovnega časa (RIS – registrsko informacijski sistem)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in osebe, ki za delodajalca opravljajo delo na drugi pravni podlagi (praktikanti, zunanji sodelavci, dijaki in študenti, ki delajo preko študentskih servisov).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje delovnega časa zaradi pregleda nad prisotnostmi, obračuna plače in drugih stroškov dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: RIS – urejanje matičnih podatkov: osebna številka, ime in priimek, datum vstopa v družbo, organizacijska enota, vrsta zaposlitve, stroškovno mesto, registrirno mesto. RIS – pregled dogodkov: osebna številka, ime in priimek, čas prihoda na delo in čas odhoda. RIS – izplačila VP – stroškovno mesto, redno delo – režija, službena odsotnost, plačanih delovnih dni, dnevi prisotnosti – prevoz, dnevi prisotnosti – malica, redni letni dopust, plačan praznik, nega, spremstvo, fond minus ostalo, redno delo – proizvodnja, režija – pripravnik, razlika ur za ZPIZ, plačane ods. v breme podjetja, dod. deljen del. čas. do 2 uri, dodatek nadomeščanje, dodat. za težje pogoje, dodatek popoldanski, dodatek nedelja, praznik, PD, dodatek nočno delo – režija, dodatek pripravljenost na domu, Izredni dopust, nadure – režija, nadure – proizvodnja, nadure za skr. del. čas – nad 3 dni, nadure za skr. del. čas – do 3 dni, poškodba na delu, poklicne bolezni, zdravnik specialist, boleznine nad 3 dni, delo preko ŠS, prisotnost zunanji sodelavci, prerazporeditev RDČ izplačilo, višek nadur, obvezna praksa, delo preko agencije, prehrana kuhinja, vračilo prevoza na delo, OV refundacija, darovanje krvi, bol., poškodba na delu, nad 30 dni, nesreče izven dela nad 30 dni, bolovanje - za skrajšan del. čas nad 30 dni, boleznine nad 30 dni, porodniški dopust, nadurno delo – režija, nadurno delo – proizvodnja, boleznine do 3 dni, zdravnik brez napotnice, dodatek na RED – praznik, izmenski dod. prod., dodatek nedelja praznik PD., dodatek nočno delo prod., dodatek priprava na domu prod., dodatek del. čas 2 uri in več, čakanje 80% invalidi, prenehanje dela-presežki, študijski dopust, neplačan dopust, neplačan dopust – stavka, čakanje v tovarni – zastoji, čakanje – opravljanje drugega, delo po individualni pogodbi, delo preko službenega časa na službeni poti, nadurno delo na službeni poti, koriščenje prostih dni po službeni poti, izplačilo nadur po službeni poti, poklicna rehabilitacija; dopust, ure, nadure, lanski dopust, prerazporeditev delovnega časa, letne nadure.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca delničarjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delničarji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izplačilo dividend in spremljanje stanja lastništva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov bivališča, EMŠO, davčna številka, število delnic, rezidentstvo, TRR računi pri bankah
 • Uporabniki zbirke: notranji uporabniki; DURS; banke; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in osebe, ki za upravljavca opravljajo delo na drugi pravni podlagi (praktikanti, zunanji sodelavci, dijaki in študenti, ki delajo preko študentskih servisov).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač. Različne analize in aktuarske izračune za potrebe podjetja. Podatki o članstvu v sindikatu – zaradi odtegovanja članarine pri plači.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki: osebna številka, ime in priimek, naslov kamor prejema plačilno listo, EMŠO, datum rojstva, spol, davčna številka, mesečna povprečna davčna stopnja, davčna olajšava za VDČ (podatki o VDČ – sorodstveno razmerje, ime in priimek, davčna številka, datum rojstva, obdobje olajšave); Razporeditve delavca: spremembe plačilnega razreda, delovnega mesta, stroškovno mesto, organizacijska enota, plačilni razred, tip pogodbe o zaposlitvi, točke na vpliv okolja; podatek o mesečni stimulaciji; delovna doba do vstopa in po vstopu ter datum vstopa; Podatki o izplačilih: trenutna nakazila in trenutni TRR; Dodatno zavarovanje: zavarovalnica, datum vstopa v zavarovanje, številka police, stanje na računu; Letna povprečja preteklih let za izračun nadomestil; Podatki o kreditih pred 2010, če se tržejo pri plačah, izvršbe na plačo, članstvo v sindikatu, finančne obveznosti do sindikata (članarina), finančne obveznosti do upravljavca (vračila odškodnin, letovanja), članstvo v športnem društvu; Podatki na plačilni listi: naslov, delovno mesto, stroškovno mesto, skupna delovna doba, tarifni in plačilni razred, osnovno plačo po KP in delavčevo osnovno plačo, skupna davčna olajšava, osnova dohodnine, točke na vpliv okolja, vrste plačila (redno delo, nadure, nadomestila, stimulacije, dopust, odstotek minulega dela, bruto plača, neto plača, regres, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine) povračilo prehrane in potnih stroškov, odbitki od plače (krediti, članarine, izvršbe…) datum nakazila, TRR, vrednost PDPZ, podatki o prispevkih v breme delodajalca in delavca ter dohodnini.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki; Zunanji uporabniki: sodišča, ZZZS, ZPIZ, banke, posojilodajalci, FURS, CSD. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, plačilne liste - se hranijo vezane v knjige na policah v arhivu, do katerega imajo dostop pooblaščeni delavci računovodstva. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca zavarovancev dodatnega pokojninskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci dodatnega pokojninskega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vplačilo zavarovalnih premij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki iz pristopne izjave zavarovalnica 1: osebna številka zaposlenega, ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, davčna številka, delovna doba ob vključitvi v zavarovanje, mesečna premija, datum začetka zavarovanja, dodaten % bruto plače v korist premije PDPZ; Podatki iz pristopne izjave zavarovalnica 2: ime in priimek, številka izjave, ID osebe, naslov stalnega bivališča, datum rojstva, državljanstvo, spol, EMŠO, davčna številka, delodajalec - številka pogodbe. Podatki iz kadrovske aplikacije Kadris: osebna številka zaposlenega, ime in priimek, številka police, datum začetka zavarovanja, vrsta zavarovanja, % delavec.
 • Uporabniki zbirke: notranji uporabniki; pokojninska družba, FURS; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca obvezne prakse

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje, ki pri upravljavcu opravljajo obvezno prakso.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo zaradi spremljanja poteka prakse in obračuna denarne nagrade ter stroškov prehrane v zvezi z opravljeno prakso.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, davčna številka, EMŠO, številka TRR, smer in letnik izobraževanja, stroškovno mesto prakse, dnevnik prakse, pogodba in aneksi o praktičnem usposabljanju, potrdilo o opravljeni praksi, dodeljena osebna varovalna oprema, opravljen izpit iz varstva pri delu, zdravniško potrdilo osebnega zdravnika.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki; Zunanji uporabniki: izobraževalne organizacije, ki dijake in študente napotijo na prakso. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu in osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, delovno mesto in organizacijska enota, osebna številka, datum preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci področja varnosti pri delu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu in osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011) in kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varovanja življenja, zdravja, delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti, zaradi izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, zaposlen upravljavcu od dne, delovno mesto, od kdaj na tem delovnem mestu, datum zadnjega zdravstvenega pregleda, datum izjave o varnosti z oceno tveganja, kratek opis delovnega procesa, vrsta delovne opreme, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca, kraj izdaje napotnice, datum izdaje napotnice, dodatni podatki iz zdravniškega spričevala: status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano oceno, predlagani ukrepi, kraj zdravniškega pregleda, datum zdravniškega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zdravniki medicine dela, Inšpektor za delo. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci področja varnosti pri delu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse fizične osebe, ki se pojavijo na video-varovanem območju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje opreme, materiala in poslovnih podatkov pred nesrečami, poškodbami in odtujitvami.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek fizične osebe, ki se pojavi na video-varovanem območju, datum in čas vstopa, številka kamere.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka videoposnetkov se nahaja v zaklenjenih prostorih v bližini vratarnice, vratarnica je 24 ur fizično varovana, vstop v prostor ima le odgovorna oseba za varovanje, do podatkov pa lahko dostopa tudi le odgovorna oseba za varovanje. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o vstopih v prostore z omejenim dostopom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe pooblaščene za vstop v prostore z omejenim dostopom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor delodajalca nad vstopi v prostore z omejenim dostopom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: RIS – pregled dogodkov: osebna številka, ime in priimek, čas vstopa in čas izstopa.
 • Uporabniki zbirke: Avtorizirani notranji uporabniki, odgovorni za posamezen prostor z omejenim dostopom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Sistem upravljanja talentov MAHLE (MTMS)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vodje in zaposleni s potencialom za vodstvene funkcije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljanje s talenti in načrtovanje nasledstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra zaposlenega (MAHLE), priimek, ime, naziv, vodstvena raven zaposlenega, e-mail, datum vstopa, datum rojstva, spol, državljanstvo, šifra delovnega mesta (MAHLE),naziv delovnega mesta, šifra enote, poslovna enota, področje dela, regija, država, šifra lokacije, lokacija, pravni subjekt, šifra delovnega mesta vodje, šifra vodje, vodstvena raven vodje, razvrstitev delovnega mesta, datum izstopa, vodja, datum vnosa podatkov, ocena kompetenc, razvojna kategorija, vrline in potrebe, razvojne aktivnosti, načrtovanje nasledstev, področje dela, regionalna mobilnost.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki in zunanji uporabniki: MAHLE Stuttgart GmbH.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov o potnih nalogih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence stroškov službenih potovanj, vodenje postopka odobritve službenih potovanj, povračilo stroškov nastalih na ali v zvezi s službenim potovanjem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrsta potovanja (poslovni razgovor, izobraževanje, reševanje reklamacij, soupravljanje delavcev, prevozna storitev, izobraževanje ob delu, drugo); čas odhoda, čas povratka; način prevoza (službeni avto, sopotnik, javni prevoz, lastni prevoz, tovorno vozilo); namen; kraj; država; valuta obračuna; tovor na potovanju; opombe; akontacija; poročilo; nastali stroški na službenem potovanju.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Baza podatkov se nahaja na strežnikih, dostopna je samo preko aplikacije, ki je zaščitena z avtorizacijami in privilegiji. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca podatkov o upokojencih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bivši zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence za pošiljanje vabil za prednovoletno zabavo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum upokojitve.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca podatkov o opravljanju vedenjskih analiz

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, kandidati za zaposlitev, štipendisti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Selekcija kandidatov za zaposlitev in razvoj zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, spol, vedenjska analiza po programu TTI Success Insights®
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca zaključnih nalog (diplomske, magistrske in doktorske naloge)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, ki izdelajo zaključno nalogo v sodelovanju z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo zaradi izobraževanja vseh zaposlenih pri upravljavcu, ki jim je na voljo vsebina zaključnih nalog.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, stopnja in smer izobraževanja, naslov zaključne naloge.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do zaključnih nalog je omogočen zaposlenim pri upravljavcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje olajšave za dohodnino na podlagi 114. člena ZDoh-2 (Ur. l. RS, št. 13/11-UPB, s spr. in dop.).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna številka, ime in priimek, naslov in davčna številka zaposlenega delavca ter ime in priimek vzdrževanega družinskega člana, datum rojstva, davčna številka in sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: Zunanji uporabniki: FURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje dela dijakov in študentov, izdelava obračuna za izplačilo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna številka, ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, številka osebnega dokumenta, naslov – bivališče, telefonska številka, izobraževalna organizacija, status in vpisna številka, številka člana/ce.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki; Zunanji uporabniki: študentski servisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (študentske napotnice), se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca sklenjenih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pregled nad sklenjenimi pogodbami.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, TTR, datum pogodbe, trajanje pogodbe, vrednost pogodbe, vsebina pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Register pogodb se nahaja na intranetu, vpogled je urejen s sistemom dodeljevanja avtorizacije. Dostop do registra je mogoč z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca podatkov o uporabi mobitela, avtomobila, osnovnih sredstev, zaščitnih sredstev oz. drugih sredstev danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so jim bila dodeljena sredstva v uporabo. Pri avtomobilih tudi zunanji koristniki službenih vozil
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje nadzora nad uporabo sredstev danih v uporabo, zagotavljanje osebne odgovornosti pri ravnanju s sredstvi. Posredovanje podatkov na zahtevo uradnih organov v skladu z veljavno zakonodajo (Prometni inšpektorat, Policija ipd). Register osnovnih sredstev: zagotavljanje nadzora nad uporabo osnovnih sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Avtomobili: ime in priimek uporabnika vozila, registrska številka vozila, podatki o vozilu; • Računalniška oprema: ime priimek, os. št. zaposlenega; • Mobitel: ime in priimek, osebna številka, oddelek zaposlitve uporabnika, stroškovno mesto, mesečni limit, nabavna vrednost telefona, telefonska številka; • Zaščitna sredstva: ime in priimek, osebna številka, delovno mesto; • Druga sredstva (merilnica): ime in priimek, oddelek zaposlitve; • Register osnovnih sredstev: ime in priimek osebe zadolžene za osnovno sredstvo, osebna številka, lokacija, stroškovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki (računovodstvo) in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Avtomobili: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci Službe zunanjega transporta. Računalniška oprema: Evidenca se nahaja na računalniku, dostop je mogoč le z uporabniškim imenom in geslom. Mobitel: Omare v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo; evidenca v kateri so navedeni le ime in priimek ter telefonska številka se hrani na računalniku, v Excelovi tabeli, dostop, ki ga ima le pooblaščena oseba, je mogoč z uporabniškim imenom in geslom; Zaščitna sredstva: seznam se vodi v SAP-u, dostop, ki ga ima le pooblaščena oseba, je mogoč z uporabniškim imenom in geslom; Druga sredstva (merilnica): Evidenca se nahaja na računalniku, dostop je mogoč le z uporabniškim imenom in geslom; Register osnovnih sredstev se vodi v SAP-u, dostop, ki ga ima le pooblaščena oseba, je mogoč z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca podatkov o kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih in pri potencialnih poslovnih partnerjih – kupcih in dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri poslovnih partnerjih in potencialnih poslovnih partnerjih doma in v tujini.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Tvorba baze poslovnih partnerjev za namene izdajanja računov, kontaktiranje za potrebe izvajanja pogodb, zbiranje kontaktov za potencialno sklepanje pogodb, poslovno komuniciranje, planiranje in izvedba poslovnih obiskov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kontaktne osebe, funkcija, telefon, fax, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki: zaposleni, ki poslujejo s kupci in dobavitelji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca kupcev se vodi programu SAP, dostop imajo samo za to pooblaščene osebe z uporabniškim imenom in geslom. Evidenca dobaviteljev se vodi programu SAP, dostop imajo samo za to pooblaščene osebe z uporabniškim imenom in geslom ter na mrežnem disku, dostop imajo samo za to pooblaščene osebe z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca podatkov o koriščenju počitniških kapacitet

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni, upokojenci in tudi zunanji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za pridobitev termina letovanja v želenih počitniških kapacitetah, izstavitev napotnice, fakturiranje, zaradi odplačevanja obrokov pri plači.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek, osebna številka delavca, naslov, telefonska številka, kraj letovanja, ime apartmaja, način plačila (obročno, enkratno), ime in priimek spremljajočih oseb, datum letovanja.
 • Uporabniki zbirke: Notranji: zaposleni, ki obračunavajo plačo, izstavljajo fakture in knjižijo; Zunanji: nepremičninski posrednik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Po enem letu se dokumenti hranijo v arhivu. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca podatkov o nosilcih pravic intelektualne lastnine

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavitelji patentnih prijav, modelov, znamk, topografij polprevodniških vezji in avtorji avtorskih del.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vlaganje prijav za zaščito pravic industrijske lastnine. Nagrajevanje inovatorjev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, telefonska. št, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki – člani strokovnih komisij in osebe, ki posredujejo podatke za ovrednotenje invencije ali avtorskega dela ter vodje, ki o prijavah intelektualne lastnine in avtorskih pravicah odločajo, računovodstvo. Zunanji uporabniki: služba za patentno dejavnost v skupini MAHLE (MAHLE International GmbH), patentni uradi, uradi za registracijo modelov, znamk in topografije polprevodniških vezij; zunanjim uporabnikom je posredovano samo ime, priimek in naslov na podlagi osebne privolitve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca podatkov o predlagateljih koristnih predlogov in izboljšav

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence predlagateljev koristnih predlogov in izboljšav, za spremljanje statistike koristnih predlogov in izboljšav ter za izplačilo nagrad.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna številka, ime in priimek, organizacijska enota, delovno mesto, stroškovno mesto, vsebina predloga.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Evidenca podatkov o raziskovalcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci raziskovalne organizacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava in ažuriranje podatkov pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Podatki so potrebni za prijavljanje projektov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebna številka, ime in priimek, datum vstopa v družbo, stopnja izobrazbe, davčna številka, EMŠO, naslov stalnega prebivališča in leto diplomiranja, strokovni naziv, delovne izkušnje, naziv delovnega mesta, dodeljeni raziskovalni naziv, datum dodelitve raziskovalnega naziva, šifra raziskovalca.
 • Uporabniki zbirke: Zunanji uporabniki: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije vnaša podatke v SICRIS - Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenca zaposlenih z izpitom za voznika viličarja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki imajo izpit za voznika viličarja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum opravljenega izpita.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki; Zunanji uporabniki: Inšpekcija za delo; Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Evidenca podatkov kolektivnega nezgodnega zavarovanja delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca zavarovanih, višina premije za plačilo in zavarovalne vsote zavarovanih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, osebna številka, višina premije, kombinacija zavarovanja, datum pričetka in datum zaključka zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Notranji uporabniki; Zunanji uporabniki: zavarovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omari. Dostop do podatkov na računalniku je omejen z uporabniškim imenom in geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z notranjimi akti in s poslovnikom kakovosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam