Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGENCIJA M SERVIS D.O.O.
Sedež ali naslov: Slovenski trg 8
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 2160544000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), predvsem 7. in 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Agencija M servis d.o.o., Slovenski trg 8, 4000 Kranj, nekdanji zaposleni, ožji sorodniki zaposlenih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, za zadostitev zakonskim potrebam ter druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, transakcijski računi; - priimek in ime otroka, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, opombe in sklepi iz delovnega razmerja, dejavnost delodajalca - prisotnost na delovnem mestu, obračun opravljenega dela, prejemki, administrativne prepovedi, odtegljaji.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Inšpektorat za delo RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se fizično nahaja v prostorih sedeža družbe. Prostori se izven delovnega časa (tudi v času, ko v njih ni zaposlenih) varujejo tehnično z zaklepanjem, zaklepajo pa se z varnostnim ključem. Kot vzporedno varovanje je zaposlenim dodeljena osebna in tajna vstopna koda za deaktiviranje alarmnega sistema, s katerim je prostor tudi tehnično in posledično fizično varovan. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s pooblastili. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi elektronsko je: - pri fizičnem dostopu varovana z elektronskimi gesli za dostop, primarno za dostop do računalnika, sekundarno za dostop do programskega orodja ter baze, - pri elektronskem dostopu pa elektronsko z licenčnimi požarnimi zidovi ter sodobnimi identifikacijskimi elementi prepoznave. Fizično se elektronski podatki nahajajo na ločeni lokaciji, z varovanjem navedenim v prvem odstavku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so operativno določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 28.12.2005 izdal v skladu s pooblastili predsednik uprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika, Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Aktivni potencialni iskalci zaposlitve, aktivni napoteni delojemalci, arhiv napotenih delojemalcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje osnovne dejavnosti posredovanja dala
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; - priimek in ime otroka, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne izkušnje, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, opombe in sklepi delodajalca iz delovnega razmerja, - prisotnost na delovnem mestu, obračun opravljenega dela, prejemki, administrativne prepovedi, odtegljaji.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Inšpektorat za delo RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se fizično nahaja v prostorih poslovalnic družbe ter na sedežu družbe.. Prostori se izven delovnega časa (tudi v času, ko v njih ni zaposlenih) varujejo tehnično z zaklepanjem, zaklepajo pa se z varnostnim ključem. Kot vzporedno varovanje je zaposlenim dodeljena osebna in tajna vstopna koda za deaktiviranje alarmnega sistema, s katerim je prostor tudi tehnično in posledično fizično varovan. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s pooblastili. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi elektronsko je: - pri fizičnem dostopu varovana z elektronskimi gesli za dostop, primarno za dostop do računalnika, sekundarno za dostop do programskega orodja ter baze, - pri elektronskem dostopu pa elektronsko z licenčnimi požarnimi zidovi ter sodobnimi identifikacijskimi elementi prepoznave. Fizično se elektronski podatki nahajajo na ločeni lokaciji, z varovanjem navedenim v prvem odstavku ter dodatno z video nadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so operativno določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 28.12.2005 izdal v skladu s pooblastili predsednik uprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o dijakih in študentih, članih študentskega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika, Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Aktivni potencialni iskalci zaposlitve, aktivni napoteni delojemalci, arhiv napotenih delojemalcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje osnovne dejavnosti posredovanj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, stalno prebivališče, začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, enotna matična številka osebe, pristojna davčna uprava, telefonska številka, mobilna telefonska številka, e-mail naslov, vrsta in številka osebnega dokumenta, številka indeksa, spol, podatek o statusu dijaka oziroma študenta, izobraževalna ustanova, ki jo obiskuje, letnik, ki ga obiskuje, vpisna številka, dosežena izobrazba, podatek o opravljenem tečaju varstva pri delu, podatek o opravljenih tečajih, številka transakcijskega računa, naziv banke transakcijskega računa, podatek o rezidentskem statusu, želena vrsta dela, opravljena vrsta dela, zaslužki (plačana akontacija, izplačani zaslužki, vrsta dela, število opravljenih ur, urna postavka, naziv delodajalca), podatki o nakupu ugodnosti
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Inšpektorat za delo RS, delodajalci – naročniki delojemalcev, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se fizično nahaja v prostorih poslovalnic družbe ter na sedežu družbe.. Prostori se izven delovnega časa (tudi v času, ko v njih ni zaposlenih) varujejo tehnično z zaklepanjem, zaklepajo pa se z varnostnim ključem. Kot vzporedno varovanje je zaposlenim dodeljena osebna in tajna vstopna koda za deaktiviranje alarmnega sistema, s katerim je prostor tudi tehnično in posledično fizično varovan. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v presonalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s pooblastili. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi elektronsko je: - pri fizičnem dostopu varovana z elektronskimi gesli za dostop, primarno za dostop do računalnika, sekundarno za dostop do programskega orodja ter baze, - pri elektronskem dostopu pa elektronsko z licenčnimi požarnimi zidovi ter sodobnimi identifikacijskimi elementi prepoznave. Fizično se elektronski podatki nahajajo na ločeni lokaciji, z varovanjem navedenim v prvem odstavku ter dodatno videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so operativno določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 28.12.2005 izdal v skladu s pooblastili predsednik uprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje, osebna privolitev posameznika, Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje osnovne dejavnosti posredovanja dala, napotitev k delojemalca, statistične obdelave, segmentacijo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, pravno organizacijska oblika, telefonska številka, mobilna telefonska številka, številka transakcijskega računa, davčna številka, podatki o materialnem prometu, podatki o finančnem prometu, podatki o zaposlovanju, podatki o ponudbah
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Inšpektorat za delo RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se fizično nahaja v prostorih poslovalnic družbe ter na sedežu družbe. Prostori se izven delovnega časa (tudi v času, ko v njih ni zaposlenih) varujejo tehnično z zaklepanjem, zaklepajo pa se z varnostnim ključem. Kot vzporedno varovanje je zaposlenim dodeljena osebna in tajna vstopna koda za deaktiviranje alarmnega sistema, s katerim je prostor tudi tehnično in posledično fizično varovan. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v skladu s pooblastili. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi elektronsko je: - pri fizičnem dostopu varovana z elektronskimi gesli za dostop, primarno za dostop do računalnika, sekundarno za dostop do programskega orodja ter baze, - pri elektronskem dostopu pa elektronsko z licenčnimi požarnimi zidovi ter sodobnimi identifikacijskimi elementi prepoznave. Fizično se elektronski podatki nahajajo na ločeni lokaciji, z varovanjem navedenim v prvem odstavku ter dodatno video nadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so operativno določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 28.12.2005 izdal v skladu s pooblastili predsednik uprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam