Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU
Sedež ali naslov: Glavni trg 17
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5851009000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Vpisnik za brezplačno pravno pomoč - Bpp

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) določa obliko in vsebino vpisnikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosilci oziroma upravičenci , ki uveljavljajo pravico do sodnega varstva za pokritje stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega postopka v individualnih delovnih in socialnih sporih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vpisničar, vodja kadrovske službe in urada predsednika, predsednik DS, višji pravosodni svetovalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hraniojo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovska evidenca o zaposlenih na Delovnem sodišču v Mariboru

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/2006), Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l.RS št.32/2006, uradno prečiščeno besedilo), Zakon o sodniški službi (Ir.l. RS, št. 41/2006, uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni sodniki (funkcionarji) in sodno osebje (javni uslužbenci)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje učinkovite politike in kadrovske funkcije, za posredovanje informacij za kadrovske odloč
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP (Ur.I. RS, št.86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, EMŠO, datum, kraj in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, kraj dela, naziv najvišje dokončane šole, poklic, stopnja izobrazbe, naziv delovnega mesta oziroma funkcije, datum izvolitve/imenovanja funkcionarja, pripravništvo, invalidnost, naziv dosedanjih delovnih mest, datum sklenitve delovnega razmerja, delovna doba do sklenitve delovnega razmerja in skupna delovna doba, prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, letni dopust, družinski člani, število otrok do 15. leta otrokove starosti zaradi pravice do letnega dopusta, izraba letnega dopusta, odsotnosti zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana, količnik in dodatki, vrsta delovnega razmerja za določen/nedoločen čas, s polnim ali manj kot polnim delovnim časom, razlog za sklenitev delovnega razmerja za določen čas, prerazporeditve, napredovanja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, prenehanje in način prenehanja funkcije.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik DS, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, zaposleni za svoje kadrovske podatke, zaposleni v finančno računovodski službi, Ministrstvo za pravosodje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni pisarni vodje kadrovske službe in urada predsednika. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kandidatov za prosta delovna mesta (javni natečaj)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 42/2002, 79/2006), Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l.RS št.32/2006, uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, prijavljeni na razpisano prosto delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba javnih natečajev z namenom zagotovitve ustreznih kadrovskih virov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Obvezno do zaključka izbirnega postopka, po tem skladno z internimi odločitvami oziroma skladno z dispozicijo kandidata, ki se zaposli na sodišču, preidejo v kadrovsko evidenco zaposlenih na Delovnem sodišču v Mariboru.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP (Ur.I. RS, št.86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, dosežena stopnja izobrazbe, funkcionalna in specialna znanja, delovne izkušnje, nekaznovalnost, podatki o tem ali je kandidat v kazenskem postopku, kadar se to zahteva, podtrdilo o državljanstvu.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik DS, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, člani natečajih/izbirnih komisij.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentavcija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Osebni spisi zaposlenih so shranjeni v omari, dostop do njih imajo le predsednik sodišča in vodja kadrovske službe in urada predsednika ter sekretar sodišča. Vstop v kadrovsko informacijski sistem v okviru aplikacije MFERAC - Kadrovska evidenca, je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o javnih uslužbencih razporejenih na delovno dolžnost

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o obrambi, javno prečiščeno besedilo (ZObr - UPB1 - UR.l. RS št.103/2004), Uredba o kriterijih za razporejeni državljanov (Ur.l. RS. št.80/2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci razporejeni na delovno dolžnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Razporeditev javnih uslužbencev Delovnega sodišča v Mariboru na delovno dolžnost za izvajanje nalog v vojni.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP (Ur.I. RS, št.86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov prebivališča, delovno mesto oziroma dolžnost na katero je razporejen.
 • Uporabniki zbirke: DS, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, Ministrstvo za obrambo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentavcija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št. 56/99), Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Ur.l. SRS, št. 1/84, 18/78 in 35/88), Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu (Ur.l.SRS št 9/78)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju nesreč pri delu, za potrebe statističnih analiz (identiteta zaposlenih ni razvidna), za inšpekcijo dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP (Ur.I. RS, št.86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, EMŠO, kraj, stalno prebivališče, naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanem: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b)koliko ur je delal tistega dne c)ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č)narava poškodbe d)poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f)podlaga zavarovanja: podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b)kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č)koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e)vzrok nesreče f)ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen g) ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik DS, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentavcija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pokojninskem zavarovanju in invalidskem zavarovanju (ZPIZ - Ur.l.RS 106/1999, 72/2000, 81/2000,124/2000,109/2001,83/2002 Odl.US: U-I-178/02-14,108/2002,110/2002 - ZDSDU -1,112/2002,Skl.US: U-I-307/98-38,40/2003 Odl.US:
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Invalidi, zaposleni na Delovnem sodišču v Mariboru
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju invalidnosti zaposlenih ter za potrebe statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP (Ur.I. RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična št., naslov, datum rojstva, datum nastopa dela, vzrok invalidnosti, kategorija invalidnosti , št. zadeve pri ZPIZ, datum nastanka invalidnosti, datum nastopa pravic iz invalidnosti, datum obravnave na invalidski komisiji, začetek postopka, ocena invalidnosti, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja.
 • Uporabniki zbirke: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentavcija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ni povezav
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca dnevnic uradnih potovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni na Delovnem sodišču v Mariboru
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju stroškov dela ter za potrebe statističnih analiz
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP (Ur.I. RS, št.86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, leto rojstva, delovno mesto, kraj potovanja, namen potovanja in naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vodja kadrovske službe in urada predsednika, predsednik RS, sekretar sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Evidenca dnevnic uradnih potovanj je pripravljena tudi kot računalniški vpisnik, vstop vanj je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o opravljenih usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravj
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni na Delovnem sodišču v Mariboru
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju varstva in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP (Ur.I. RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, leto rojstva, delovno mesto, datum pregleda, datum ponovnega pregleda, opombe (omejitve pri delu)
 • Uporabniki zbirke: Predsednik DS, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja seznam ter druga dokumentacija (zdravniška spričevala), vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo.Zdravniša spričevala se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o teoretičnem in praktičnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu in preizkusih znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99), Plan dela na področju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom z dne 28.3.2005
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni na Delovnem sodišču v Mariboru
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zagotavljanja pravic in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstbu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, datum zadnjega usposabljanja, datum usposabljanja, datum naslednjega usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik DS, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, strokovni delavec družbe za upravljanje varstva pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih zbirka osebnih podatkov in druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Vpisnik za idividualne in kolektivne delovne spore - Pd

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.I. RS, št. 19/1994,45/1995,26/1999-ZPP,38/1999,45/1999 Skl.US:U-I-144/95,28
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tožniki oz. predlagatelji in toženci oz. nasprotne stranke v individualnih in kolektivnih delovnih sporih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VOdenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstbu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, poklic, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vpisničar, vodja kadrovske službe in urada predsednika, predsednik DS, sodnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih zbirka osebnih podatkov in druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Vstop v elektronsko obliko zapisnika je zaščiten z vstopnim geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Vpisnik za zadeve pravne pomoči - POM

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. Zakon o sodiščih (Ur.l. RS št. 19/1994, 45/1995,26/1999-ZPP, 38/1999,45/1999
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Priče, za katere zaprosijo druga sodišča, za opravo posameznih dejanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VOdenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP (Ur.I. RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, firma, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vodja kadrovske službe in urada predsednika, predsednik DS, vpisničar, sodnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Vpisnik za razne zadeve - R

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. Zakon o sodiščih (Ur.l. RS št. 19/1994, 45/1995,26/1999-ZPP, 38/1999,45/1999 Skl.US: U-I-144/95,28/2
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v individualnih in kolektivnih delovnih sporih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 3. in 4. odstavka 19. člena in 30. in 32.člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, poklič tožnika
 • Uporabniki zbirke: Vodja kadrovske službe in urada predsednika, predsednik DS, vpisničar, sodnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Vpisnik za zadeve sodne uprave - Su

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. Zakon o sodiščih (Ur.l. RS št. 19/1994, 45/1995,26/1999-ZPP, 38/1999,45/1999 Skl.US: U-I-144/95,28/
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe na katere se nanašajo zadeve sodne prakse.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence sodne uprave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP (Ur.I. RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: VOdja kadrovske službe in urada predsednika, predsednik DS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Su vpisnik je hkrati pripravljen tudi kot računalniški vpisnik, vstop vanj je zaščiten, saj je varovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Vpisnik za zaupne in stroge zadeve Sodne uprave - SuZ

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. Zakon o sodiščih (Ur.l. RS št. 19/1994, 45/1995,26/1999-ZPP, 38/1999,45/1999 Skl.US: U-I-144/95,28
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, na katere se nanašajo zadeve sodne uprave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenj evudence zadev sodne uprave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP (Ur.I. RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov prebivališča, stopnja zaupnosti.
 • Uporabniki zbirke: Vodja kadrovske službe in urada predsednika, predsednik DS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca kandidatov za opravljanje sodniškega pripravništva na Delovnem sodišču v Mariboru

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z Zakonom o pravniškem drzavnem izpitu (ZPDI-UPBI, Ur.l. RS št. 83/2003)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za sodniško pripravništvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje stanja na področju opravljanja sodniškega pripravništva.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP (Ur.I. RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datun in kraj rojstva, izobrazba, stalno prebivališče in naslov, razporeditev.
 • Uporabniki zbirke: Vodja kadrovske službe in urada predsednika, predsednik DS, sekretar sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na Delovnem sodišču v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o posnetih telefonskih pogovorih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, ZS -UPB4), Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS št. 13/2007 - uradno prečiščeno besedilo, ZEKom-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Klicatelji, ki kličejo na stacionarno telefonsko številko sodišča (urad predsednika) 02 2350850.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnostno tehnični ukrep za zagotavljanje večje varnosti na sodiščih ob upoštevanju predpisov, ki urejajo področje snemanja telefonskih pogovorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 7 koledarskih dni, nato se samodejno izbrišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatkoi o klicatelju: glas - podatki o osebi, ki telefonski klic sprejme: glas - podatko o klicu: datu, čas in tajabnje klica (najmanj do sekunde natančno), trajanje zvonenjea.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni Delovnega sodišča v Mariboru (predsednik sodišča), druge pooblaščene osebe skladno z zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji, če predsednik Delovnega sodišča odredi, da se tej osebi omogoči dostop do posnetkov dohodnih klicev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov predpisuje Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, ki ga je dne 01.04.2008 izdalo Delovno sodišče v Mariboru: - zbirka se nahaja na računalniškem sistemu in je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov, - prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, je ves čas zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam