Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALMONT PVC, D.O.O.
Sedež ali naslov: Kolodvorska ul. 39
Poštna številka: 2310
Kraj: Slovenska Bistrica
Matična številka: 1580361000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca iskalcev zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalce zaposlitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira primernih kandidatov za zasedbo razpisanih delovnih mest
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, EMŠO, poklic, delovne izkušnje, popis znanj, ki jih ima kandidat, telefonska številka, zahtevane zdravstvene omejitve
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci uporabnika, sodišče, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske in/ali strojne opreme. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem pri upravljalcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrečenih opozorilih o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi in izrečenih disciplinskih ukrepih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled izrečenih pisnih opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi ponavljanja kršitev, vodenja disciplinskih ukrepov, obdelava podatkov za sprejemanje odločitev oz. ukrepanja vodstva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, EMŠO, poklic, delovno mesto, datum in številka ukrepa, izrečen ukrep, izrečeno opozorilo, kršitev (opis kršitve)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci uporabnika, pooblaščeni odvetnik, sindikalni poverjenik, sodišče, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske in/ali strojne opreme. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem pri upravljalcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje ali so delavci ali kandidati za službo zdravstveno sposobni opravljati dela na določenem delovnem mestu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, EMŠO, poklic, opis del in nalog delavca, opis delovnih pogojev, zahtevane zdravstvene omejitve, primernost kandidata
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci uporabnika, pooblaščeni zdravnik, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske in/ali strojne opreme. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem pri upravljalcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Kadrovski informacijski sistem

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, občina in država rojstva, stalno prebivališče ter naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke, spol, državljanstvo, dekliški priimek, podatki o družinskih članih( ime in priimek, EMŠO, naslov, sorodstvo, potrdilo o šolanju), kraj dela, kilometri od naslova bivanja do sedeža podjetja, poklic, stopnja izobrazbe, zgodovina izobraževanja(naziv funkcionalnega usposabljanja, datum usposabljanja, stroški usposabljanja), datum sklenitve delovnega razmerja, delovna doba pred zaposlitvijo, skupna delovna doba, oblika delovnega razmerja(določen čas, nedoločen čas), izmene, nadrejeni delavec, ocena delovne uspešnosti delavca(mesečna, letna), popis znanj delavca (matrika znanja) in ocena njegovega znanj, naziv delovnega mesta, ocena delovnega mesta, premija, projektni dodatek, osnovna plača, tarifni razred, tarifna skupina, odsotnost z dela (dopust, bolniška, izredni dopust, plačane odsotnosti po kolektivni pogodbi), invalidnost, upokojitev, datum prenehanja delovnega razmerja, vrsta prenehanja delovnega razmerja, odmera letnega dopusta, število dni letnega dopusta
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje in tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov potrebo po osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske opreme. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5 . člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja iz poškodb pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, stalno prebivališče ter naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke, spol, kraj dela, kraj poškodbe, čas poškodbe, koliko ur je delal pred poškodbo, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, ali je bila poškodba smrtna, ali predvideva trajne posledice, vzrok poškodbe, podatki o poškodbi ( datum poškodbe, ura poškodbe, kje se je poškodba naredila( na delovnem mestu, na poti na/iz dela, službeni poti, na terenu, na sedežu podjetja, uporaba varovalne opreme, rezultat opravljenega alkotesta, opis nezgode, vzrok nezgode
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIZ, inšpekcija dela, zavarovalnice in tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov potrebo po osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske opreme. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci- invalidi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: : Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, stalno prebivališče ter naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke, spol, kraj dela, zdravstvene omejitve, kategorija invalidnosti, datum nastanka invalidnosti, vzrok invalidnosti, znesek nadomestila subvencije plače, opis delovnega mesta, naziv in šifra ustreznega delovnega mesta, rehabilitacija, rehabilitacijski program, čas rehabilitacije.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, pooblaščeni zdravnik, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIZ, inšpekcija dela, zavarovalnice in tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov potrebo po osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske opreme. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja iz poškodb pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, stalno prebivališče ter naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke, spol, kraj dela, kraj poškodbe, čas poškodbe, koliko ur je delal pred poškodbo, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, ali je bila poškodba smrtna, ali predvideva trajne posledice, vzrok poškodbe, podatki o poškodbi ( datum poškodbe, ura poškodbe, kje se je poškodba naredila( na delovnem mestu, na poti na/iz dela, službeni poti, na terenu, na sedežu podjetja, uporaba varovalne opreme, rezultat opravljenega alkotesta, opis nezgode, vzrok nezgode
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, pooblaščeni zdravnik, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIZ, inšpekcija dela, zavarovalnice in tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov potrebo po osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIZ, inšpekcija dela, zavarovalnice in tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov potrebo po osebni privolitvi posameznika
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o plači zaposlenega

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, matična številka, stalno prebivališče ter naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke, državljanstvo, olajšave za vzdrževane družinske člane( ime in priimek, EMŠO, naslov, sorodstvo, rojstni list, potrdilo o šolanju), kraj dela, kilometri od naslova bivanja do sedeža podjetja, poklic, stopnja izobrazbe, datum sklenitve delovnega razmerja, delovna doba pred zaposlitvijo, skupna delovna doba, oblika delovnega razmerja(določen čas, nedoločen čas), izmene, nadrejeni delavec, naziv delovnega mesta, ocena delovnega mesta, premija, projektni dodatek, dodatek za prevzem del, osnovna plača, tarifni razred, tarifna skupina, ure z nadomestilom plače v breme drugih ( ure porodniškega dopusta, ure skrajšanega delovnega časa za varstvo otroka, ure očetovskega dopusta z nadomestilom ali brez nadomestila, nadomestilo v breme ZPIZ-a, druge neopravljene ure v breme drugih, ure z nadomestilom v breme ZZZZ), ure neplačanega dopusta, ure neopravičenega izostanka, podatki o plačah (izplačano delo z polnim ali krajšim delovnim časom od dela), za nadurno delo, udeležba na dobičku (trinajsta plača), ostali prejemki delavca(solidarnostna pomoč, odpravnina, nagrade, regres, malica, prevozni stroški, inovacije, delo o pogodbi, avtorske pogodbe, sejnine..), invalidnost, upokojitev, datum prenehanja delovnega razmerja, vrsta prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje in tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov potrebo po osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske opreme. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca študentov in dijakov na delovni praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic študentom in dijakom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, stalno prebivališče ter naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke, spol, kraj dela, nezgodno zavarovanje, organizacijska enota, SM, koriščenje malice, opravljena podučitev iz VPD, urna postavka, skupaj znesek nagrade, prevozni stroški, datum pričetka opravljanja dela, datum zaključka opravljanja dela, mentor, ocena prakse, potrdilo o šolanju (šolski letnik vpisa, šola, semester).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, študentski servis, šole, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, inšpekcija dela, zavarovalnice in tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov potrebo po osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske opreme. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam