Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA
Sedež ali naslov: Šercerjeva ulica 35
Poštna številka: 4240
Kraj: RADOVLJICA
Matična številka: 5095549000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra); podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljen ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo; neopravljen ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci doma, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebni mapi, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari, v pisarni referenta za obračun plač, kodiran dostop v računalniško bazo podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o uporabnikih storitev socialne pomoči na domu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev socialne pomoči na domu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe službe pomoči na domu, za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta uporabnika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, EMŠO, davčna številka, prebivališče in državljanstvo, stopnja izobrazbe, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (podatki o družinski skupnosti, razmerje članov do uporabnika), podatki o zakonitem zastopniku, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o pokojnini in drugih prejemkih, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci doma Dr. Janka Benedika Radovljica, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari, v pisarni socialne delavke za pomoč na domu, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. V Pravilniku o varovanju osebnih podatkov so določeni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o uporabnikih storitev institucionalnega varstva starejših oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev institucionalnega varstva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe doma, za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta uporabnika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, EMŠO, davčna številka, prebivališče in državljanstvo, stopnja izobrazbe, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (podatki o družinski skupnosti, razmerje članov do uporabnika), podatki o zakonitem zastopniku, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o pokojnini in drugih prejemkih, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, podatki o premoženju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma dr. Janka Benedika Radovljica, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari, v pisarni socialne delavke doma, kodiran dostop v računalniško bazo podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uporabnikih storitev zdravstvena nega

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stanovalci doma - uporabniki storitev zdravstvene nege.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovanje podatkov o opravljenih storitvah zdravstvene nege ZZZS, za izdelavo statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta uporabnika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osnovni podatki o varovancu - EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon; diagnoza, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege kategorije bolnikov po zahtevani stopnjah zdrav. nege, postopki in posegi v zdrav. negi, nesrečni slučaji, ki nastanejo tekom obravnave varovanca; ambulantna in bolnišnično fizikalna medicina in rehabilitacija varovancev: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, matična številka primera, zaporedna številka zapisa, kategorija zdravstvenega zavarovanja, občina bivališča, datum sprejema, datum zaključka rehabilitacije, napotitev iz lečeče organizacijske enote, stanje ob odpustu, glavna diagnoza, rehabilitacija zaključena.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma dr. Janka Benedika Radovljica, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zdravstvenem kartonu stanovalca, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari v ambulanti doma, kodiran dostop v bazo računalniških podatkov, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti, delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci doma Dr. Janka Benedika Radovljica, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi delavca, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari, v tajništvu doma, kodiran dostop v računalniško bazo podatkov, dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma dr. Janka Benedika Radovljica, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebni mapi, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari, v tajništvu doma, kodiran dostop v računalniško bazo podatkov, dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca posnetkov video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, delavci, stanovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje stanovalcev in zaposlenih ter premoženja doma
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma dr. Janka Benedika Radovljica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se le-ti hranijo na diskih snemalnikov na recepciji in na demenci doma največ 30 dni in so dostopni samo pooblaščenim delavcem. Viziualni zapisi se hranijo na ustreznih nosilcih največ 60 dni, v zaklenjeni železni omari v tajništvu doma, oziroma posnetki incidenčnih dogodkov do konca postopka, ki ga tak dogodek sproži. Nadzorni monitorji so dostopni samo pooblaščenim osebam preko osebnih gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe, datum nastopa dela, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas; razlog za sklenitev pogodbe za določen čas), strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, licenca, invalid ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, dejavnost delodajalca (šifra), ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, način prenehanja delovnega razmerja, podatki o otrocih (ime in priimek, datum rojstva) - za določitev letnega dopusta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zavarovani in zaklenjeni ognjevarni kovinski omari v tajništvu doma, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. V Pravilniku o varovanju osebnih podatkov so določeni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca oseb, ki so vstopile v Dom dr. Janka Benedika Radovljica

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki so vstopile v Dom dr. Janka Benedika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje življenja in premoženja posameznikov ter reda v domskih prostorih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, stalno oziroma začasno bivališče, čas prihoda in odhoda, namen prihoda, številka in vrsta osebnega dokumenta
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma dr. Janka Benedika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari na recepciji doma in kasneje v zavarovani in zaklenjeni ognjevarni kovinski omari v tajništvu doma.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o dijakih, študentih in prostovoljcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, študenti in prostovoljci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz naslova opravljanja dela preko študentskega servisa (počitniško delo), opravljanja obvezne prakse, opravljanja prostovoljnega dela v domu, opravljanja družbeno koristnega dela v domu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, EMŠO, stalno oziroma začasno bivališče, telefonska številka, podatki o šolanju, šola, davčna številka, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Študentski servisi, davčni urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v delovni terapiji, v zavarovani in zaklenjeni ognjevarni kovinski omari (v tajništvu doma in v pisarni referenta za obračun plač)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o članih Sveta zavoda

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani Sveta zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti iz naslova zakonskih določil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, stalno oziroma začasno bivališče, davčna številka, številka TRR, telefonska številka, podatki o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni uporabniki Doma dr. Janka Benedika Radovljica, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem varstvu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni ognjevarni kovinski omari v tajništvu doma, kodiran vstop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. V Pravilniku o varovanju osebnih podatkov so določeni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam