Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TEHNOS D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA OB ŽELEZNICI 1
Poštna številka: 3310
Kraj: ŽALEC
Matična številka: 5302935000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje delovno pravnih in socialnih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime,naslov bivališča-kraj, občina, EMŠO, davčna številka, zakonski stan, spol,državljanstvo, rojstni podatki-datum, kraj,delovna doba v in izven podjetja, delovno razmerje,organizacijska enota,tarifni razred,podatki o družinskih članih, transakcijski račun, bruto plača, krediti, poklic, šola, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe in usposobljenosti, delovni čas, tip pogodbe o zaposlitvi, vrsta delovnega razmerja, stimulacija,datum prenehanja delovnega razmerja, podatki o zdravstvenih pregledih v zvezi z delom,
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne predajejo uporabnikom, izjema so uporabniki po zakonu ( ZZZD,ZPIZ,DURS, zavod za zaposlovanje, inšpekcije, sodišče)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani elektronsko proti vlomu in požaru
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje delovnopravnih in socialnih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, matična številka, organizacijska enota, podatki o prihodih in odhodih, podatki o številu opravljenih ur, neopravljene ure z ali brez nadomestila, vrsta odsotnosti,
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne predajejo uporabnikom, izjema so uporabniki po zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori se izven delovnega časa zaklepajo in so elektronsko varovani proti vlomu in požaru
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje delovnopravnih in socialnih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki iz zbirke Evidenca o zaposlenih delavcih in Evidenca o izrabi delovnega časa, oddaljenost od kraja opravljanja dela, delovna doba, jubilejne nagrade, dodatki za posebne pogoje dela, evidenca odsotnosti z dela zaradi zdravstene nezmožnosti, zdravstvena dokumentacija - bolniški list, mnenja komisij, obvezna in prostovoljna zdravstvena zavarovanja, nesreče pri delu, osnovna plača, delovna uspešnost, davčna olajšava, način izplačila plače, dodatki in povračila stroškov, odtegljaji od plače.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne predajejo uporabnikom, izjemoma so uporabniki po zakonu (ZZZS, SPIZ, DURS, AJPES, zavod za zaposlovanje, inšpekcije, sodišče, statistični uradi)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in elektronsko varovani proti vlomu in požaru
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam