Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
Sedež ali naslov: GERBIČEVA ULICA 060
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1627139000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št. 40/06), 13. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno. Ob prenehanju dejavnosti delodajalca prevzame arhiv podatkov o stroških
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - EMŠO, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - izvolitev v naziv b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci) - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - poklic, ki ga delavec opravlja, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - plača delavca, - število ur rednega tedenskega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, č) podatki o sklenjeni pogodbi za dopolnilno delo pri istem delodajalcu: - datum sklenitve pogodbe, - datum nastopa dela, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo za dopolnilno delo, - število ur rednega tedenskega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, d) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) in drugi uporabniki, ki imajo podlago v pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni kadrovske službe fakultete, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci in kontaktne osebe iz pogodb. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralna kadrovska evidenca Univerze v Ljubljani.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št. 40/06), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno. Ob prenehanju dejavnosti delodajalca prevzame arhiv podatkov o stroških
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - EMŠO, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem je bil delavec zaposlen, - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: o bruto plača za delo s polnim delovnim časom, o bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega o bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) o bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca o bruto nadomestila, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: o bruto zaostala izplačila in nadomestila plač - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): o bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, o dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja - neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): o plača o zaostalo izplačilo o nadomestilo plače o izredno izplačilo c) podatki o drugih stroških dela: o povračila stroškov v zvezi z delom o regres za letni dopust o jubilejna nagrada o dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev o plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje o solidarnostna pomoč o odpravnina o stroški izobraževanja delavcev o davki na izplačane plače o ostali stroški dela č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: o plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje o plačani prispevki za starševsko varstvo o plačani prispevki za zaposlovanje - prispevki v breme zavarovanca: o plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje o plačani prispevki za starševsko varstvo o plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) in drugi uporabniki, ki imajo podlago v pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih kovinskih omarah v pisarnah Finančno računovodske službe fakultete, kodiran v bazo podatkov vodenih v računalniku in v prostore računovodstva. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni in pogodbeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ni omejitev pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom i s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa (dopolnilno delo), - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače (podjemne pogodbe), - število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) in drugi uporabniki, ki imajo podlago v pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni kovinski omari v pisarnah računovodskega in kadrovskega delavca fakultete, kodiran pristop v prostore kadrovske in računovodske službe fakultete. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci fakultete, kandidati za zaposlitev na fakulteti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - EMŠO, - datum in kraj rojstva, - stalno prebivališče oz. naslov (kraj in občina), - poklic, - šolska izobrazba, - strokovna usposobljenost, - delovno mesto in opis dela, - napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, - izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, - predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, - pooblaščeni zdravnik Železničarskega zdravstvenega doma - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v pisarnah kadrovske službe fakultete, kodiran pristop v prostore kadrovske službe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, vsi študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum in kraj rojstva, - podatki o strokovni izobrazbi delavca - podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delovno mesto oziroma naloge, - roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela ali vodenje, - zapisnik o preizkusih znanja delavcev
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, - izvajalci usposabljanja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja se hranjeno v zaklenjenih omarah v pisarnah kadrovske službe in referata za študente, kodiran pristop v prostore kadrovske službe in referata za študente. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci fakultete
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenco vodi delodajalec za namene izplačila plače v primeru bolniške odsotnosti, zagotavljanja statističnega spremljanja ter potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsa dokumentacija, ki je bila zbrana v zvezi z opravljanjem s področja varnosti in
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovancu: - ime in priimek, - spol, - EMŠO, - datum in kraj rojstva, - stalno prebivališče oz. naslov (kraj in občina), - zakonski stan, - poklic, - šolska izobrazba, - strokovna usposobljenost, - koliko časa je delavec opravljal delo, na katerem je bil poškodovan, - koliko ur je delavec delal na dan, ko se je zgodila poškodba, - ali je bil poškodovan med delom, - ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, - ali je delovno mesto nevarno, - ali je delovno mesto tehnično zavarovano, - uporaba zaščitnih sredstev, - ali je poškodovanec umrl. Podatki o neposrednem vodji: - priimek in ime, - naslov stalnega prebivališča (naselje, občina) Podatki o očividcu: - priimek in ime, - naslov stalnega prebivališča (naselje, občina) Poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca: - priimek, ime in šifra zdravnika, - naziv in naslov zdravstvene organizacije, kjer je bil poškodovanec pregledan, - kdo je poškodovancu nudil prvo pomoč, - diagnoza poškodbe, - predvideno trajanje delovne nesposobnosti, - ali ima poškodovanec kakšno bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, - opis dogodka po izpovedi poškodovanca. Mnenje inšpektorja dela , oziroma vodje službe VPD
 • Uporabniki zbirke: - Republiški inšpektorat za delo - Ministrstvo za notranje zadeve - na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca in prijave o poškodbah in obolenjih, ki so posledica poškodb pri delu ali poklicnih bolezni ter o vzrokih poškodb pri delu se vodi s kartotečnim hranjenjem prijav o poškodbah pri delu na obrazcu ER-28. Poškodbe, ki se prijavljajo pristojnemu organu inšpekcije dela (hujše, smrtne in nevarni pojavi) se vodijo z vpisovanjem v evidenčna sredstva (kartoteke, knjige, obrazci itd.).Hranjeno v zaklenjenih omarah v pisarnah kadrovske službe fakultete, kodiran pristop v prostore kadrovske službe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 100/04-UPB in 94/06), 81. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti fakultete. Za potrebe statističnih analiz – identiteta študenta ne sme biti razvidna. Za druge primere le v skladu s posebnimi predpisi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o vpisanih študentih se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), - spol, - datum, kraj, občina in država rojstva, - EMŠO, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), - predhodno pridobljena izobrazba, - način študija, - drugi podatki po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Veterinarske fakultete in Univerze v Ljubljani, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih kovinskih omarah v študentskem referatu fakultete s kodiranim pristopom v prostore referata. Avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Osebni karton študenta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 100/04-UPB in 94/06) 81. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske de
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o vpisanih študentih se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), - spol, - datum, kraj, občina in država rojstva, - EMŠO, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), - predhodno pridobljena izobrazba, - način študija, - podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija, - drugi podatki po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjenih kovinskih omarah v študentskem referatu fakultete s kodiranim pristopom v prostore referata. Avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zapisnik o izpitu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 100/04-UPB in 94/06) 81. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visoke šole in univerze. Za potrebe statističnih analiz – identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o vpisanih študentih se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), - spol, - EMŠO, - način študija, - letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, - datum izpita, - podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, - ocena, dosežena na izpitu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Veterinarske fakultete in Univerze v Ljubljani, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih kovinskih omarah v študentskem referatu fakultete s kodiranim pristopom v prostore referata. Avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 100/04-UPB in 94/06), 81. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki so zaključili študij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe fakultete. Za potrebe statističnih analiz – identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), - spol, - datum, kraj, občina in država rojstva, - EMŠO, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), - predhodno pridobljena izobrazba, - način študija, - drugi podatki po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih kovinskih omarah v študentskem referatu fakultete s kodiranim pristopom v prostore referata. Avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca postopkov priznavanja izobraževanja v tujini

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 100/04-UPB in 94/06), 81. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki so se izobraževali v tujini.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe fakultete. Za potrebe statističnih analiz – identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), - spol, - datum, kraj, občina in država rojstva, - EMŠO, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), - predhodno pridobljena izobrazba, - način študija, - drugi podatki po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih kovinskih omarah v študentskem referatu fakultete s kodiranim pristopom v prostore referata. Avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

12. Evidenca uporabnikov knjižničnega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001) 15. člen Zakon o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 100/04-UPB)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki knjižnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti fakultete. Za potrebe statističnih analiz – identiteta uporabnika ne sme biti razvidna. Za druge primere le v skladu s posebnimi predpisi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum in kraj rojstva, - naslov stalnega prebivališča in začasnega prebivališča, - telefonska številka, - izobrazba, - zaposlitev ali šola.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci fakultete, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v fasciklih v zaklenjeni omari v prostorih knjižnice na fakulteti s kodiranim pristopom v prostore in bazo podatkov. Avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni določen zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam