Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JUTRO, ZAVOD ZA POMOČ IN NEGO NA DOMU
Sedež ali naslov: Rožna ulica 39
Poštna številka: 1330
Kraj: Kočevje
Matična številka: 1488473000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o uporabnikih socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitve pomoči na domu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za določitev obsega naših storitev uporabnikom z namenom učinkvotega načrtovanja in organiziranja izvajanja naših storitev ter zaradi fakturiranja obveznosti uporabnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vrste osebnih podatkov: Ime in priimek upravičenca storitve, naslov stalnega ali začasnega bivališča,telefon, rojstni podatki ali EMŠO, davčna številka, stan upravičenca, status upravičenca, podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje, lastniško ali najemno stanovanje, podatki o invalidnosti, ime in priimek družinskih članov - kontaktne osebe, naslov družinskih članov, telefonske številke , ime in priimek naročnika storitve, naslov stalnega ali začasnega bivališča, podatki o lečečem zdravniku upravičenca, obseg, vrsta in trajanje storitve, podatki o plačilih storitve, podatki o izvajalcih storitve.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se uporabljajo za interno uporabo, drugim pristojnim pravnim osebam (dom starejših občanov, CSD, Rdeči Križ, zdravstveni dom) pa se posredujejo ali razkrijeo na posebno zahtevo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka se nahaja v računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik je v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa. zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, pa se nahaja v ognjevarni, kovinski in zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o zaposlenih in delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavke zaposlene v Jutru, zavodu za pomoč in nego na domu in delavci, s katerimi je sklenjena pogodba o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo zaradi izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz po
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, rojstni podatki (datum, kraj občina in država rojstva), podatki o prebivališču, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, dodatna znanja za opravljanje dela, delovne naloge, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, podatki o vrstah zavarovanja, status invalida ali upokojenca, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog za prenehanje delovnega razmerja, podatki o družinskih članih in zavarovanih osebah, podatkio izobraževanju, podatki o rednem dopustu.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Podatki iz osebne zbirke se posredujejo Zavodu RS za zaposlovanje, kadar gre za delavce, kateri so vključeni v programe javnih del in druge ukrepe aktivne politike zaposlovanja, občini Kočevje, za katero zavod Jutro izvaja storitev pomoč na domu, Zavodu za zdravstveno zavarovanje, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja v računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik je v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Zbirka osebnih podatkov se hrani tudi v ognjevarni, kovinski omari, ki se izven delovnega časa redno zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam