Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PELOZ D.O.O.
Sedež ali naslov: Loke 1a
Poštna številka: 5000 NOVA GORICA
Kraj: Loke
Matična številka: 5317177000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, poročanje podatkov DURS-u, Zavodu za ZZS, ZPIZ
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic iz 30. in 32.čl.ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatek, kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država stalenga ali začasnega prebivališča, šolska izobrazba, poklic, zavarovalna doba, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), delovno razmerje (oblika-določen ali nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, invalidnost, delovna doba, ki šteje s povečanjem, prijave in odjave v obvezno zdravstveno zavarovanje družinskih članov zaposlenega, prijave in odjave v dodatno zdravstveno zavarovanje zaposlenih.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavici upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenega in njegovih družinskih članov (personalne mape zaposlenih)se hranijo v pisarni pomočnika direktorja in v bazi podatkov vodenih v računalniku z dostopom uporabniškega gesla. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Podatki v računalniku so zavarovani z vstopnimi kodami, papirni pa s ključem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji proizvodov in storitev, kreditodajalci, kreditojemalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, obveščanje o reklamacijah.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30.in 32.čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra, naziv, naslov, davčni zavezanec, davčna številka, telefon, fax, elektronski naslov, številka TRR, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec upravljalca, Go info,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniško vodeni podatki so varovani s kodami, v papirni obliki pa fizično s ključavnico.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): 74.,75.,77.čl. ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju Peloz d.o.o., poslovni partnerji, stranke naših poslovalnic
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost ljudi, premoženja in proizvodnje prehrane
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz prostora, delo v proizvodnem procesu pri proizvodnji prehrambenih izdelkov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec upravljalca, AGM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer so hranjeni podatki so izven delovnega časa zaklenjeni, računalniški dostop je omejen z vstopnimi kodami
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o individualnih izjavah o bolezenskih znakih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska zahteva
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, delovno mesto, bolezenski znaki
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec upravljalca, Veterinarska inšpekcija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se hrani v registrih v zaklenjenih omarah upravljavca. Prostori, v katerih se nahajajo ti podatki so nadzorovani – fizično.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v podjetju peloz d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanej pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Datum in kraj izdaje, vrsta prevoza, smer vožnje, ime in priimek voznika, naslov voznika, registrska označba vozila, datum in ura odhoda in prihoda, znesek povračila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, sodišča, AJPES, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se hrani v registrih v zaklenjenih omarah upravljavca. Prostori, v katerih se nahajajo ti podatki so nadzorovani – fizično in tehnično. Podatki vodeni v računalniku so dostopni le pooblaščenim osebam obačuna plač – dostop v bazo podatkov je možen z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o plačah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni na podjetju Peloz d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plače, urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil, statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, delovni čas ( ure/teden ), zavarovalna doba, tarifni razred, plačilni razred, delovna doba do vstopa v podjetja, vrsta nakazila na banke, podatki o plačah ( redne ure, nadure, nadomestila plač ), vrsta in višina kreditov oziroma drugih odtegljajev, stimulacije, drugi prejemki: regres, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, refundacijski zahtevki, podatki o napovedi dohodnine, M4 obrazci.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, ZPIZ RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, sodišča, Center za socialno delo RS, AJPES, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se hrani v registrih v zaklenjenih omarah upravljavca. Prostori, v katerih se nahajajo ti podatki so nadzorovani – fizično. Podatki vodeni v računalniku so dostopni le pooblaščenim osebam obačuna plač – dostop v bazo podatkov je možen z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca zdravniških pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v podjetju Peloz d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preventivno ugotavljanje zdravstvenega stanja zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, dekliški priimek, priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, začetek zaposlitve na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega pregleda, kratki opis delovnega mesta,delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganju, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, datum rojstva, naziv delovnega mesta, datum pregleda, izpolnjevanje zahtev za opravljanje dela.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavceci upravljavca, Inšpektorat RS za delo, Pooblaščeni zdravnik medicine dela (Dr. Šadl Pahor Vida)Statistični urad RS, Zavarovalnice, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ( Uradni list RS št. 56/99 ), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja omenjene zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepa ( objekt je varovan – fizično in tehnično ). Zbirka osebnih podatkov se nahaja v pisarni pomočnika direktorja. Zbirka se vodi ročno, zaklenjena v omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca usposobljenosti za varno opravljanje del

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v podjetju Peloz d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zahteva Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum usposabljanja, delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavceci upravljavca, Inšpektorat RS za delo, Statistični urad RS, Zavarovalnice,drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ( Uradni list RS št. 56/99 ), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja omenjene zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepa ( objekt je varovan – fizično in tehnično ). Interni zapisnik o raziskavi poškodbe ter podatki s katerimi ta razpolaga se nahaja v pisarni pomočnika direktorja. Zbirka se vodi ročno, zaklenjena v omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v podjetju Peloz d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zahteva Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delodajalcu (naziv, naslovv, matična številka, šifra delodajalca, registrska številka, število zaposlenih), Podatki o poškodovancu ( ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status,vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, kolikor ure je pred nezgodo delal), Podatki o nezgodi (datum nezgode, ura nezgode, kje se je pripetila, vrsta poškodbe, kraj nezgode, narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani bolniški stalež, interno raziskavo je opravil), Podatki o prijavitelju (ime in priimek, delovno mesto, telefon), Evidenčna številka poškodbe pri delodajalcu, Podatki o poškodovancu (ime in priimek, datum poškodbe, naslov), Poročilo osebnega zdravnika (priimek in ime in šifra zdravnika, naziv zdravstvene organizacije, ki poročilo izda, diagnoza poškodbe, zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec katero bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo,...
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavceci upravljavca, Inšpektorat RS za delo, Pooblaščeni zdravnik medicine dela (Dr. Šadl Pahor Vida)Statistični urad RS, Zavarovalnice,drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ( Uradni list RS št. 56/99 ), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 ).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja omenjene zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepa ( objekt je varovan – fizično in tehnično ). Interni zapisnik o raziskavi poškodbe ter podatki s katerimi ta razpolaga se nahaja v pisarni pomočnika direktorja. Zbirka se vodi ročno, zaklenjena v omari. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v podjetju Peloz d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, Podatki o številu ur ( delovnih, v izmenah, nadur, nočno delo, delo na nedelje in prazniku) ), letnem dopustu, izrednem dopustu, izobraževanju, vojaških urah, neplačane ure, bolovanje
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno omari v prostorih družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam