Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DELOVNO SODIŠČE V CELJU
Sedež ali naslov: Gregorčičeva 6
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5858135000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA O ZAPOSLENIH NA DELOVNEM SODIŠČU V CELJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV - Ur.l. RS, št. 40/2006), Zakon o javnih uslužbencih, uradno prečiščeno besedilo (ZJU_UPB2 – Ur.l. RS, št. 32/2006), Zakon o sodniški službi, uradno prečiščeno besedilo (ZSS_UPB
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni okrožni sodniki (funkcionarji) in sodno osebje (javni uslužbenci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje učinkovite kadrovske politike in kadrovske funkcije, za posredovanje informacij za kadrovske odloč
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, EMŠO, datum, kraj in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, kraj dela, naziv najvišje dokončane šole, poklic, stopnja izobrazbe, naziv delovnega mesta oz. funkcije, datum izvolitve/imenovanja funkcionarja, pripravništvo, invalidnost, naziv dosedanjih delovnih mest, datum sklenitve delovnega razmerja, delovna doba do sklenitve delovnega razmerja in skupna delovna doba, prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, letni dopust, družinski člani, število otrok do 15. leta otrokove starosti zaradi pravice do letnega dopusta, izraba letnega dopusta, odsotnosti zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana, količnik in dodatki, vrsta delovnega razmerja, za določen/nedoločen čas, s polnim ali manj kot polnim delovnim časom, razlog za sklenitev delovnega razmerja za določen čas, prerazporeditve, napredovanja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, prenehanje in način prenehanja funkcije.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica DS, vodja urada predsednice, vodja finančno računovodske službe, Ministrstvo za pravosodje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Osebni spisi zaposlenih so shranjeni v kovinski omari. Dostop do njih ima le zaposlena v uradu predsednice. Vstop v kadrovski informacijski sistem v okviru aplikacije MFERAC – Kadrovska evidenca je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Omogočena je povezava s centralno kadrovsko evidenco Ministrstva za pravosodje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KANDIDATOV ZA PROSTA DELOVNA MESTA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - Ur.l. RS, št. 42/2002, 79/2006) in Zakon o javnih uslužbencih, uradno prečiščeno besedilo (ZJU-UPB2 - Ur.l. RS, št. 32/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, prijavljeni na razpisano prosto delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba javnih natečajev in razpisov z namenom zagotovitve ustreznih kadrovskih virov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Obvezno do pravnomočnega zaključka izbirnega postopka, po tem se vrnejo predložena dokazila, vloga z osebnimi podatki pa se hrani v skladu z internimi odločitvami; podatki izbranega kandidata, ki se zaposli na sodišču, preidejo v kadrovsko evidenco
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, dosežena stopnja izobrazbe, funkcionalna in specialna znanja, delovne izkušnje, nekaznovanosti, in podatki o tem ali je kandidat v kazenskem postopku, kadar se to zahteva, potrdilo o državljanstvu, znanje tujih jezikov.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica DS, vodja urada predsednice, člani natečajnih/izbirnih komisij.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni skupne kadrovske službe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščena delavka, ki vodi kadrovsko evidenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O JAVNIH USLUŽBENCIH RAZPOREJENIH NA DELOVNO DOLŽNOST

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o obrambi, uradno prečiščeno besedilo (ZObr-UPB1 - Ur.l. RS, št. 103/2004), Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov (Ur.l. RS, št. 80/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci razporejeni na delovno dolžnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Razporeditev javnih uslužbencev na delovno dolžnost za izvajanje nalog DS v vojni.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov prebivališča, delovno mesto oziroma dolžnost na katero je razporejen, datum razporeditve.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica DS, vodja urada predsednice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99), Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Ur.l. SRS, št. 1/84, 18/87 in 35/88), Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu (Ur.l. SRS št. 9/78)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju nesreč pri delu, za potrebe statističnih analiz (identiteta zaposlenih ni razvidna), za inšpekcijo dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanem: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vzrok nesreče f) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen g) ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica DS, vodja urada predsednice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. VPISNIK ZA INDIVIDUALNE IN KOLEKTIVNE DELOVNE SPORE Pd

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) določa obliko in vsebino vpisnikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tožeče in tožene stranke v individualnih in kolektivnih delovnih sporih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za fizično osebo: ime in priimek, stalno prebivališče, ev. pooblaščenec, za pravno osebo: naziv oz. firma in naslov. za samostojnega podjetnika - posameznika: ime in priimek, firma, sedež.
 • Uporabniki zbirke: Sodniki in sodno osebje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. VPISNIK ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ Bpp

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z Zakonom o brezplačni pravni pomoči (Ur. l. RS, 64/2004), z Navodilom o vodenju in vsebini evidenc o brezplačni pravni pomoči (Ur. l. RS, št. 75/2001) in Pravilnikom o obrazcu napotnice (Ur. l. RS, 75/2001 in 126/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosilci za brezplačno pravno pomoč.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Sodniki, višja pravosodna svetovalka in referentka za brezplačno pravno pomoč.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Vpisnik se vodi ročno. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. VPISNIK ZA RAZNE ZADEVE R

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) ) določa obliko in vsebino vpisnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v zadevah, ki jih sodišče ne vpisuje v druge vpisnike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vpisničar, sodniki, predsednica DS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisnik, ki se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. VPISNIK ZA ZADEVE SODNE UPRAVE Su

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) ) določa obliko in vsebino vpisnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, na katere se nanašajo zadeve sodne uprave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev sodne uprave
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica DS in vodja urada predsednice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vstop v elektronsko obliko vpisnika je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. VPISNIK ZA ZAUPNE IN STROGO ZAUPNE ZADEVE SODNE UPRAVE SuZ

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) ) določa obliko in vsebino vpisnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, na katere se nanašajo zadeve sodne uprave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev sodne uprave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča
 • Uporabniki zbirke: Predsednica DS, vodja urada predsednice, sodniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. SEZNAM VPOGLEDOV PO ZAKONU O VAROVANJU TAJNIH PODATKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/2006 – ZTP UPB2), Uredba o varovanju tajnih podatkov (Ur. l. RS, št. 74/2005) in Pravilnik o varovanju tajnih podatkov na Delovnem sodišču v Celju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v postopku, v katerem je potrebno vpogledati podatke označene s stopnjo tajnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence vpogledov v podatke z oznako \"zaupno\" in \"strogo zaupno\", kot to določa Zakon o varovanju tajnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek
 • Uporabniki zbirke: Predsednica DS, sodniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se vedno zaklepa. Vpisnik se hrani v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o varovanju tajnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA SODNIKOV POROTNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o sodiščih (Ur. l. RS, št. 100/05) in Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodniki porotniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje ustrezne strukture sodnih senatov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, EMŠO, datum, kraj in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, kraj dela, naziv najvišje dokončane šole, poklic, stopnja izobrazbe, naziv delovnega mesta oz. funkcije, datum izvolitve/imenovanja sodnika porotnika, prenehanje in način prenehanja funkcije.
 • Uporabniki zbirke: Predsednica DS, vodja urada predsednice, vodja finančno računovodske službe, sodnice.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internem Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o posnetih telefonskih pogovorih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o sodiščih (Uradni list RS št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, ZS-UPB4), Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS št. 13/2007 - uradno prečiščeno besedilo, ZEKom-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Klicatelji, ki pokličejo na stacionarno telefonsko številko (03) 426 0 240 ter telefonske klice, ki so vezani na posredovalce klicev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnostno - tehnični ukrep za zagotavljanje večje varnosti na sodiščih ob upoštevanju predpisov, ki urejajo področje snemanja telefonskih pogovorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 7 dni, nato se samodejno izbrišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o klicatelju: glas, podatki o osebi, ki telefonski klic sprejme: glas, podatki o klicu: datum, čas in trajanje klica.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Delovnega sodišča v Celju (predsednica sodišča in pooblaščena oseba Službe za informatiko Okrožnega sodišča v Celju), - druge pooblaščene osebe skladno z zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji, če predsedica Delovnega sodišča v Celju odredi, da se tej osebi oz. tem osebam omogoči dostop do posnetkov dohodnih klicev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov predpisuje Pravilnik o snemanju telefonskih pogovorov, ki ga je dne 24. 1. 2008 izdalo Delovno sodišče v Celju (veljavnost akta od 1. 2. 2008 dalje). · zbirka, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in indentifikacijo uporabnika programa in podatkov, · prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam