Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FILOTEC D.O.O. & CO.K.D.
Sedež ali naslov: KRŠKA CESTA 8
Poštna številka: 8311
Kraj: KOSTENJEVICA NA KRKI
Matična številka: 5898641000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, pisna privolitev delavca,...
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, stalno in začasno prebivališče, delovne naloge, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, delovna doba, dejavnost delodajalca, drugo - podatki o delovnem času: a) možno št. ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure,ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, c) skupaj neopravljene ure, č) skupaj neopravljena ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnoati za delo v breme organizacije,, drugo,...d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zrdavstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa zaradi starševskega varstva, f) neopravljene ure brez nadomestila plače, g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah,- podatki o plačah:izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) plača iz dobička,c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila neto plače v breme drugih e) neto plače iz dobička f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a) številour dela, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja, drugo
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci podjetja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaklenjeni v vodotesni in ognjevarni omari v finančno-računovodski službi, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osevnih podatkov, sprejetim z dnem 25.11.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, pisna privolitev delavca
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, telefonska številka (stacionarna tel. št. ali št. mobilnega tel.), kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, - kraj dela: poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur na teden), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen oz. nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanje delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra dejavnosti)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci v podjetju - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaklenjeni v vodotesni in ognjevarni omari v finančno-računovodski službi, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osevnih podatkov, sprejetim z dnem 25.11.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci invalidi, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek b) EMŠO, c) spol, d) datum rojstva, e) stalno prebivališče in naslov (kraj , občina), f) poklic, g) šolska izobrazba, h) podlaga zavarovanja, i) sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); - datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice, ostalo.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaklenjeni v vodotesni in ognjevarni omari v finančno-računovodski službi, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osevnih podatkov, sprejetim z dnem 25.11.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, (ur na teden) zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra dejavnosti), - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki je opravljal ob nezgodi,B) koliko ur je delal tistega dne,c) ali se je že kdaj poškodoval, č) narava poškodbe, d) poškodovan del telesa, e) ali je bila poškodba smrtna, f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum dan v tednu, doba dneva b) kje se je nesreča pripetila: na delovnem mestu na redni poti od stanovanja do mesta dela, na redni poti od mesta dela do stanovanja, na službenem potovanju, drugo,c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče, f) vzrok nesreče, g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaklenjeni v vodotesni in ognjevarni omari v finančno-računovodski službi, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osevnih podatkov, sprejetim z dnem 25.11.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca glede usposobljenosti varstva pri delu in varstva pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki opravljajo teoretični preizkus varnosti pri delu in varstva pred požarom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravis in obveznosti delavcev na področju zdravja in varnosti pri delu ter požarna varnost
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva dela in naloge (delovno mesto) - splošni podatki: naziv podjetja, čas (datum , ura) opravljanja preizkusa, kraj opravljanja preizkusa, program usposablanja,ali je uspešno / neuspešno opravil preizkus
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci v podjetju, pooblaščene osebe v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaklenjeni v vodotesni in ognjevarni omari v finančno-računovodski službi, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osevnih podatkov, sprejetim z dnem 25.11.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam