Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PETKA, ŠOLSKE STORITVENE DEJAVNOSTI ŽALEC
Sedež ali naslov: Ul. Ivanke Uranjek 2
Poštna številka: 3310
Kraj: Žalec
Matična številka: 1429680000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ št. 17/90) 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci upravljalca zbirke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe organizacije - izvajanje pogodb o zaposlitvi - za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); podatki o delovnem času: možno število ur, skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestilo neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, drugo; delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanje, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanje po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda Petka šolske storitvene dejavnosti Žalec - drugi uporabniki v skladu z Zakono o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 59/99 in 57/01) - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v kovinski ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ št. 17/90), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe organizacije - za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga za zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča: datum , dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo , koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda Petka šolske storitvene dejavnosti Žalec - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 59/99 in 57/01)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v kovinski ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ št. 17/90), 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci upravljalca zbirke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe organizacije - za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda Petka šolske storitvene dejavnosti Žalec - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 59/99 in 57/01)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v kovinski ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca uživalcev pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ št. 17/90, 47. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -za potrebe organizacije - za potrebe urejanja pravic delavcev - za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda Petka šolske storitvene dejavnosti Žalec - Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v kovinski ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (68. čl.)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, keterim je izrečen disciplinski ukrep
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe organizacije - za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): - podatki o ukrepu prenehanja delovnega razmerja - trajno, podatki o drugih ukrepih - dokler trajajo posledice izreka ukrepa
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki delavca, kateremu je bil izrečen disciplinski ukrep (ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba); podatki o organu, ki je uvedel disciplinski postopek, podatek o odločitvi disciplinskega organa prve stopnje, podatek o dokončni odločitvi z navedbo organa druge stopnje, ukrep, ki je bil delavcu izrečen, kratek opis kršitve, datum dokončnosti in pravnomočnosti odločbe, datum trajanja posledic izrečenega ukrepa, datum dokončnosti oz. pravnomočnosti zadnjega izrečenega ukrepa delavcu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda Petka šolske storitvene dejavnosti Žalec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v kovinski ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o uporabnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe zaračunavanja storitev in izterjave dolgov
 • Rok hrambe (neobvezno): Do 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek uporabnika ter starša oz. skrbnika, šola in razred, ki ga uporabnik obiskuje, prebivališče uporabnika oz. starša/skrbnika, davčna številka, telefon starša/skrbnika, e-naslov starša oz. skrbnika
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci zavoda Petka šolske storitvene dejavnosti Žalec, Sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zavarovanih, zaklenjenih omarah, kodiran dostop do baze podatkov v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju sebnih podatkov z dne 28. 7. 2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam