Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALMONT, D.O.O.
Sedež ali naslov: Kolodvorska ul. 39
Poštna številka: 2310
Kraj: Slovenska Bistrica
Matična številka: 5382220000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Družbeniška knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: družbeniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje družbeniških pravic, sklic skupščin, glasovanja, prejem gradiva, izplačila dobička
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno prebivališče in naslov, drževljanstvo, vložek, transakcijski račun in banka
 • Uporabniki zbirke: SimFin, d.o.o., Sodišče, notarka, odvetnica, družbenikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Sodni register
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovski - informacijski sistem

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, koriščenje pravic iz delovnega razmerja, uveljavljanje drugih pravic posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, občina in država rojstva, stalno prebivališče ter naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke, spol, državljanstvo, dekliški priimek, podatki o družinskih članih( ime in priimek, EMŠO, naslov, sorodstvo, potrdilo o šolanju), kraj dela, kilometri od naslova bivanja do sedeža podjetja, poklic, stopnja izobrazbe, zgodovina izobraževanja(naziv funkcionalnega usposabljanja, datum usposabljanja, stroški usposabljanja), datum sklenitve delovnega razmerja, delovna doba pred zaposlitvijo, skupna delovna doba, oblika delovnega razmerja(določen čas, nedoločen čas), izmene, nadrejeni delavec, ocena delovne uspešnosti delavca(mesečna, letna), popis znanj delavca (matrika znanja) in ocena njegovega znanj, naziv delovnega mesta, ocena delovnega mesta, premija, projektni dodatek, osnovna plača, tarifni razred, tarifna skupina, odsotnost z dela (dopust, bolniška, izredni dopust, plačane odsotnosti po kolektivni pogodbi), invalidnost, upokojitev, datum prenehanja delovnega razmerja, vrsta prenehanja delovnega razmerja, odmera letnega dopusta, število dni letnega dopusta
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje, sodišče in tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov potrebo po osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske opreme. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali na delu, na poti na/z dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic iz nezgode pri delu, napoti na / iz dela, uveljavljanje pravic iz naslova zavarovanj, preventivne ukrepe delodajalca za preprečevanje ponavljanja nezgod pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, stalno prebivališče ter naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke, spol, kraj dela, kraj poškodbe, čas poškodbe, koliko ur je delal pred poškodbo, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, ali je bila poškodba smrtna, ali predvideva trajne posledice, vzrok poškodbe, podatki o poškodbi ( datum poškodbe, ura poškodbe, kje se je poškodba naredila( na delovnem mestu, na poti na/iz dela, službeni poti, na terenu, na sedežu podjetja), uporaba varovalne opreme, rezultat opravljenega alkotesta, opis nezgode, vzrok nezgode).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIZ, inšpekcija dela, zavarovalnice in tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov potrebo po osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske opreme. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki sene povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plači zaposlenega

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče ter naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke, poklic, izobrazba, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, organizacijska enota, SM, olajšave za vzdrževane družinske člane, datum sklenitve delovnega razmerja, skupna delovna doba, skupna doba pri delodajalcu, datum prekinitve delovnega razmerja, dodatek za delo na terenu , dodatek za delo na višini, dodatek za delovno okolje, opravljene ure( redno delo, nadure, ure v dobro, praznik, delo na višini, delovno okolje, mentorstvo), ure z nadomestilom plače v breme delodajalca ( reden dopust, izreden dopust, praznik, nezgoda pri delu, bolniška), ure z nadomestilom plače v breme drugih ( ure porodniškega dopusta, ure skrajšanega delovnega časa za varstvo otroka, ure očetovskega dopusta z nadomestilom ali brez nadomestila, nadomestilo v breme ZPIZ-a, druge neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, Ure z nadomestilom v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje), ure neplačanega dopusta, ure neopravičenega izostanka, podatki o plačah ( izplačano delo s polnim ali krajšim delovnim časom od polnega, za nadurno delo, udeležba na dobičku, 13. plača), ostali prejemki delavca( solidarnostna pomoč, odpravnina, nagrade, regres, malica, prevozni stroški, inovacije, delo po pogodbi o delu, avtorske pogodbe, sejnine..)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Davčna uprava RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIZ, inšpekcija dela in tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov potrebo po osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske opreme. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni invalidi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, stalno prebivališče ter naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke, spol, kraj dela, zdravstvene omejitve, kategorija invalidnosti, datum nastanka invalidnosti, vzrok invalidnosti, znesek nadomestila subvencije plače, opis delovnega mesta, naziv in šifra ustreznega delovnega mesta, rehabilitacija, rehabilitacijski program, čas rehabilitacije.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, pooblaščeni zdravnik, ZPIZ, inšpekcija dela, in tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov potrebo po osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske opreme. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. ods. 5. čl. ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca študentov in dijakov na delovni praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki na praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo nagrad študentom in dijakom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, občina in država rojstva, stalno prebivališče ter naslov, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke, spol, datum opravljanja dela, vrsta dela, stroškovno mesto, organizacijska enota, potrdilo o šolanju (šolski letnik vpisa, šola) ,opravljen preizkus iz VPD, pričetek dela, zaključek dela, urna postavka, malica, prevozni stroški, organizacijski vodja, obračun plačila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, študentski servisi, šole. inšpekcija dela in tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov potrebo po osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske opreme. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pri upravljavcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izrečenih opozorilih o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi in izrečenih disciplinskih ukrepih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled izrečenih pisnih opozoril pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi ponavljanja kršitev, vodenja disciplinskih ukrepov, obdelava podatkov za sprejemanje odločitev oz. ukrepanja vodstva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, EMŠO, poklic, delovno mesto, datum in številka ukrepa, izrečen ukrep, izrečeno opozorilo, kršitev (opis kršitve)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci uporabnika, pooblaščeni odvetnik, sindikalni poverjenik, sodišče, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske in/ali strojne opreme. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem pri upravljalcu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca iskalcev zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira primernih kandidatov na razpisana delovna mesta
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, EMŠO, poklic, delovne izkušnje, popis znanj, ki jih ima kandidat, telefonska številka, zahtevane zdravstvene omejitve
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci uporabnika, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske in/ali strojne opreme. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem pri upravljalcu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitev - izbrani kandidati za določeno delavno mesto, zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje ali so delavci ali kandidati za službo zdravstveno sposobni opravljati dela na določenem delovnem mestu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, EMŠO, poklic, zahtevane zdravstvene omejitve, popis delovnega mesta z vidika obremenitev, primernost kandidata
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci uporabnika, pooblaščeni zdravnik, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske in/ali strojne opreme. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem pri upravljalcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o registraciji prihodov in odhodov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, dijaki in študenti na praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje prisotnosti na delu ter obračunavanje plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, matična številka, številka kartica, delovno mesto, ura prihoda, ura odhoda, koriščenje ur v dobro, nadure, redno delo, izredni dopust, službena odsotnost, bolniški stalež, porodniški dopust, vojaške vaje, skupaj saldo ur
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci uporabnika, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za vnos in obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Računalnik je varovan z gesli na nivoju programske in/ali strojne opreme. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem pri upravljalcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam