Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): TORY NEVENKA - NOTAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): BEETHOVNOVA ULICA 14
Naziv ali firma: NOTARKA NEVENKA TORY
Sedež ali naslov: BEETHOVNOVA ULICA 14
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1232053000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): - ZAKON O NOTARIATU (URADNI LIST RS, ŠT.4/2006 - URADNO PREČIŠČENO BESEDILO) - PRAVILNIK O POSLOVANJU NOTARJA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: UPORABNIKI NOTARSKIH STORITEV - UDELEŽENCI PRAVNIH POSLOV, NJIHOVI POOBLAŠČENCI, ZAPISNE PRIČE IN TOLMAČI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: N
 • Rok hrambe (neobvezno): NOTARSKE LISTINE, OPOROKE, VPISNIKI IN KNJIGE, V KATERIH SO NAVEDENI OSEBNI PODATKI IN SE HRANIJO TRAJNO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URADNI LIST RS, ŠT. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - IME IN PRIIMEK, - ENOLIČNA IDENTIFIKACIJA ( EMŠO in/ali ROJSTNI PODATKI ali LETNICA ROJSTVA), - NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA ( ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, KRAJ, DRŽAVA - ČE NE GRE ZA SLOVENSKEGA DRŽAVLJANA), - VRSTA OSEBNEGA DOKUMENTA, ŠTEVIKA OSEBNEGA DOKUMENTA, DATUM IN KRAJ IZDAJE OSEBNEGA DOKUMENTA
 • Uporabniki zbirke: UDELEŽENCI PRAVNIH POSLOV SODIŠČA (ZA POTREBE ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA POSTOPKA IN IZVRŠILNEGA POSTOPKA) Notar mora varovati kot tajnost podatke o osebah, dejstvih oziroma pravnih razmerjih, glede katerih sestavi notarski zapis, kolikor iz volje ali vsebine pravnega posla ne izhaja kaj drugega. Predpisi o sodnih in upravnih postopkih določajo kdaj in v kakšnem obsegu je notar dolžan dati podatke iz prejšnega odstavka sodišču ali drugemu državnemu organu. Dolžnost iz prvega odstavka tega člena veže tudi osebe, zaposlene pri notarju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v notarskih spisih, vpisnikih in knjigah, ki jih notar vodi v skladu z Zakonom o notariatu in Pravilnikom o poslovanju notarja. Zavarovanje notarskega arhiva in s tem tudi osebnih podatkov strank je zakonsko urejeno. O tem govorita V. poglavje Zakona o notariatu, ki nosi naslov "Hramba listin in vodenje knjig" in VI. poglavje Pravilnika o poslovanju notarja. Celoten notarski arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim okoliščinam, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Tehnično lahko do podatkov o notarskem arhivu dostopajo samo notar in njegovi zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposlen se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam