Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MARJAN KUNAJ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): VOJSKO 32, 8282 KOPRIVNICA
Naziv ali firma: CAR MARKETING MARJAN KUNAJ S.P.
Sedež ali naslov: VOJSKO 032
Poštna številka: 8282
Kraj: KOPRIVNICA
Matična številka: 1223038000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, E!t. 17/90 s spremembami in dopolnitvami); Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,B 42/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, kakor tudi za osebe, ki pri upravljavcu osebnih podatkov opravljajo dela na podlagi pogodbe o delu ter za dijake in študente, ki pri upravljavcu osebnih podatkov opravljajo dela preko napotnic oziroma so pri up
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o zaposlenih delavcih: priimek in ime delavca, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, službeni GSM, zasebni telefon, davčna številka, številka bančnega računa, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, zavarovalna doba, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovne naloge, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, neto plača, bruto plača, povračilo potnih stroškov, stroškov za prehrano in materialnih stroškov, dodatki, nadomestilo plače, nadomestilo plače v breme drugih, dodatek za delovno uspešnost, provizije, solidarnostne pomoči, odpravnina, jubilejne nagrade, regres, dolžina letnega dopusta, količina izrabljenega dopusta, odsotnost in namen odsotnosti, višina, ročnost, način vračanja in obrestna mera morebitnega kredita zaposlenemu, možno število delovnih ur, dejansko opravljene delovne ure, ure letnega dopusta ure praznikov, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje, ure bolniške, ure porodniškega dopusta in starševskega dopusta ter dopusta za varstvo in nego otroka.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Davčna uprava Republike Slovenije; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih zavarovanja osebnih podatkov, ki ga je dne 1.11.2006 izdal CAR MARKETING, Marjan Kunaj s.p., Vojsko 32, 8282 Koprivnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidence o strankah in poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. L.B 86/2004 in 113/2005). Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, poslovni partnerji, posredniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence o strankah za namen neposrednega trženja in prodaje. Za statistične obdel
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, letnica rojstva, naslov, poštna ševilka, kraj, davčna številka, telefonska številka, številka mobilnega telefona, spol, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. CAR MARKETING, Marjan Kunaj s.p., Vojsko 32, 8282 Koprivnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov, programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih zavarovanja osebnih podatkov, ki ga je dne 1.11.2006 izdal CAR MARKETING, Marjan Kunaj s.p., Vojsko 32, 8282 Koprivnica. Prostori CAR MARKETING, Marjan Kunaj s.p., Vojsko 32, 8282 Koprivnica so izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, kakor tudi vhod v zgradbo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam