Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADECCO H.R. D.O.O., KADROVSKO SVETOVANJE, LJUBLJANA
Sedež ali naslov: Ameriška ulica 8
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1519140000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Določbe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), UR.L. RS, št. 40/2006, drugi in tretji odstavek 10. člena ZVOP-1-UPB1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, nekdanji zaposleni, upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – enotna matična številka občana (za prijavo delavca v obvezna zavarovanja, obrazec ER-8, ER-28, M1, M3), – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – davčna številka (za obračun plače), – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), – konfekcijska številka delavca (če Adecco priskrbi zaščitno obleko za delavce), – številka čevljev delavca (če Adecco priskrbi zaščitno obleko za delavce), b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; d) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Adriatic d.d., Vzajemna z.v.d., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 10.10.2008 sprejel direktor. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare . Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 31.3.2006 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): a) Določbe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), UR.L. RS, št. 40/2006 b) Osebna privolitev posameznika (8. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. RS št. 94/07) c) drugi in tretji odstavek 10. člena ZVOP-1-UPB1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, nekdanji zaposleni, upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatke o delavcu: – osebno ime, – enotna matična številka občana (za pripravo M4 obrazca), – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – davčna številka (za obračun in izplačilo plače), – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: – plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; – zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; – izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; – neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela d) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: – prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; – prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje. e) podatki o bruto plači delavca: – izplačana bruto plača, od tega:  za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas);  za delo, daljše od polnega delovnega časa; – bruto plača iz dobička; – izplačana čista plača, od tega:  za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni ali skrajšani delovni čas);  za delo, daljše od polnega delovnega časa; – nadomestila čiste plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega:  nadomestila čiste plače med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo od dela,  druga nadomestila čiste plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca; – nadomestila čiste plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev; – čista plača iz dobička; – neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev delodajalca, od tega:  za solidarnostno pomoč,  za odpravnino,  za jubilejne nagrade,  za regres za letni dopust,  drugo; f) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: – prispevki v breme delodajalca:  plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,  plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,  plačani prispevki za starševsko varstvo,  plačani prispevki za zaposlovanje; – prispevki v breme zavarovanca:  plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,  plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,  plačani prispevki za starševsko varstvo,  plačani prispevki za zaposlovanje. g) podatki o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem: – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa; – odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 94/07), na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 10.10.2008 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Določbe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), UR.L. RS, št. 40/2006 in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, nekdanji zaposleni, upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, stalno oz. začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca; a) podatki o poškodovanem delavcu: 1) delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu; 2) koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu; 3) ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat; 4) narava poškodbe; 5) poškodovani del telesa; 6) ali je bila poškodba smrtna; 7) podlaga zavarovanja; b) podatki o poškodbi pri delu: 1) kdaj se je zgodila nesreča:  datum,  dan v tednu,  doba dneva; 2) kje se je zgodila nesreča:  na kraju opravljanja del oziroma nalog,  na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela,  na redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja,  na službenem potovanju,  drugo; 3) koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred); 4) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije, 5) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu; 6) vir nesreče; 7) vzrok nesreče; 8) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; 9) uporaba osebnih varstvenih sredstev:  ali je bila odrejena uporaba osebnih varstvenih sredstev in osebne varstvene opreme,  ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema,  ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, Inšpekcija za delo, Inštitut za varovanje zdravja, Zavarovalnica Generali, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07), na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 10.10.2008 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o kandidatih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prvi in drugi odstavek 10. člen ZVOP – UPB-1 (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zapolnitev prostih delovnih mest za redne zaposlitve, začasne zaposlitve ter posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje posredovanja rednih zaposlitev, posredovanja začasne zaposlitve ter začasnih in občasnih del dijakom in študentom, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno oz dokler je potrebno, da se doseže namen, za katerega se hranijo, v skladu z 21. členom ZVOP-1
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - za kandidate za redne in začasne zaposlitve: EMŠO, ime in priimek, spol, stan (neobvezno), zaposlitveni status, državljanstvo, kraj in država rojstva, stalni in začasni naslov, kraj in poštna številka bivališča, mobilni in stacionarni telefon, dosegljivost, elektronska pošta, vozniško dovoljenje, podatki o želenih terminih in krajih dela, dela in poklici za katere je kandidat usposobljen, delovne izkušnje (podjetje, delovno mesto, opis dela, datum nastopa in prenehanja dela, vzrok prekinitve) in podatki o bivših delodajalcih, referenčne osebe, pridobljena stopnja in naziv izobrazbe, izobraževalna ustanova, leto začetka in zaključka izobraževanja, druga splošna znanja kandidata (opravljeni tečaji in izobraževanja, organizator izobraževanja, leto izobraževanja), znanja računalništva in informatike, znanja tujih jezikov, sedanja plača, želena plača; razpoložljiva prevozna sredstva, časovna in krajevna razpoložljivost za delo, trenutni odpovedni rok, iskana oblika dela, želena dela in poklici, prednosti in slabosti (če jih kandidat želi navesti), odnos do dela, datum in kraj razgovora, življenjepis. - referenčne osebe, ki jih navajajo kandidati: ime in priimek, elektronski naslov, telefon, podjetje v katerem je referenčna oseba zaposlena, vrsto referenc, ki jih oseba podaja - za dijake in študente: EMŠO, ime in priimek, spol, vrsta in številka osebnega dokumenta, številko transakcijskega računa in ime banke, naslov, kraj in poštna številka stalnega in začasnega bivališča, stacionarni in mobilni telefon, šola/fakulteta, smer šolanja, letnik, način študija, dijak ali študent, potrdilo o vpisu.
 • Uporabniki zbirke: V Adecco H.R. d.o.o. zaposleni delavci, ki se ukvarjajo s posredovanjem rednih zaposlitev, začasnih zaposlitev ter posredovanjem začasnih in občasnih del dijakom in študentom, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ZZZS, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, ob vsakokratni privolitvi kandidata tudi naročniki storitev podjetja Adecco H.R. d.o.o. in pa drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 10.10.2008 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca članov študentskega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika, 10. člen ZVOP – UPB-1 (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in nekdanji študentje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje in opravljanje dejavnosti agencije za zaposlovanje in posredovanje delovne sile v skladu s koncesijsko pogodbo in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, vpisna številka na fakulteto, davčna številka, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče, telefon, email, št. osebnega dokumenta, št. TRR, izobraževalna ustanova, smer izobraževanja, letnik, oblika, veljavnost statusa, želeno študentsko delo, želeno obdobje dela, želen kraj dela, znanje tujih jezikov, opravljeni tečaji in izobraževanja, računalniška znanja, vozniški izpit, opravljeno študentsko delo, datum pričetka, datum zaključka, podjetje, vrsta dela, urna postavka, število opravljenih ur, znesek izplačila, plačana akontacija dohodnine, konfekcijska številka, kadar je to zaradi narave dela potrebno.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni interno zaposleni v podjetju Adecco H.R. d.o.o. in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 10.10.2008 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Določbe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), UR.L. RS, št. 40/2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za nadzor nad prisotnostjo zaposlenih na delovnem mestu, za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, šifra delavca, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: SWTOOLS, ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07), na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 10.10.2008 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Določba 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, nekdanji zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje obveznosti delodajalca, za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, delovno mesto, datum opravljanja usposabljanja za delo in opravljenega preizkusa praktičnega znanja, datum predvidenega ponovnega opravljanja usposabljanja za delo in opravljenega preizkusa praktičnega znanja, s strani zdravnika predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki po 57. členu Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 42/2002, 79/2006, 46/2007 in 103/2007), naročniki storitev upravljavca, Inšpektorat RS za delo, javni zdravstveni zavod oz. pravna ali fizična oseba s koncesijo za opravljanje dejavnosti v mreži zdravstvene službe, v skladu z zdravstvenimi predpisi, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07), na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 10.10.2008 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o preventivnih zdravniških pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Določba 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, nekdanji zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje obveznosti delodajalca, za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, delovno mesto, napotitve delavca na zdravniške preglede, naziv zdranika, ali je delavec opravil pregled in kdaj, morebitne opombe zdravnika, rok za obdobne preglede oz. datum veljavnosti opravljenih pregledov.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki po 57. členu Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 42/2002, 79/2006, 46/2007 in 103/2007), naročniki storitev upravljavca, Inšpektorat RS za delo, javni zdravstveni zavod oz. pravna ali fizična oseba s koncesijo za opravljanje dejavnosti v mreži zdravstvene službe, v skladu z zdravstvenimi predpisi, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 10.10.2008 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca družinskih članov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika, 10. člen ZVOP – UPB-1 (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje in opravljanje dejavnosti agencije za zaposlovanje in posredovanje delovne sile v skladu s koncesijsko pogodbo in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na ka
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime zaposlenega in njegovega družinskega člana, za katerega je upravljavec uredil prijavo v obvezna zavarovanja, za katerega je bil zaposlenim odobren dopust, leto rojstva tega družinskega člana in njegovo sorodstveno razmerje do zaposlenega. Na podlagi osebne privolitve zaposlenega – ime priimek otroka, katerega skrbnik je zaposleni, leto rojstva ali starost otroka, naslov otroka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni interno zaposleni v podjetju Adecco H.R. d.o.o. in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo deloma na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel, deloma pa v obliki klasične evidence v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 10.10.2008 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o klientih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prvi in tretji 10. člen ZVOP – UPB-1 (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri klientu, ki so po poslovni funkciji kontaktne osebe za Adecco H.R. d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje in opravljanje dejavnosti agencije za zaposlovanje in posredovanje delovne sile v skladu s koncesijsko pogodbo in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z 21. členom ZVOP-1 dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbrali oz obdelovali, najdlje pa dokler je posamezna oseba, na katero se ti podatki nanašajo, zaposlena pri klientu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime zaposlenega pri klientu, s katerim je zaposlena oseba pri Adeccu imela sestanek ali ki je bil zaposleni osebi pri Adeccu naveden kot kontaktna oseba klienta. V zbirki so shranjeni tudi naslednji podatki: spol kontaktne osebe (zaradi pravilnega naslavljanja g., ga. v dopisni dokumentaciji), datum rojstva (ki ni obvezen podatek, če ga imamo, ga hranimo zaradi pozornosti in pošiljanja voščila kontaktni osebi), naziv (mag., dr. ipd.), telefon, mobilni telefon, fax, elektronski naslov, funkcija (npr.: direktor, vodja kadrovske službe….), vloga v podjetju (npr. kontakt za ES, PM, posredovanje delavcev ipd. – Adecco interna oznaka , jezik komunikacije (da vemo v katerem jeziku z določeno osebo komunicirati). Zbiramo še naziv in naslov podjetja, poštno številko in naziv pošte, kar ne piše direktno zraven posamezne kontaktne osebe, je pa kontaktna oseba pripeta na podjetje s temi podatki. ...pri čemer ES, PM, AM, BM ipd. pomenijo različne skupine delovnih mest Adecca: ES = Executive Search – oddelek specializiran za posamezna strokovna področja iskanja in selekcije višjeprofilnega kadra, PM – project manager oz. Vodja projektov – pokrivajo področja iskanja in selekcije kadrov od V. do VII. stopnje izobrazbe, ki ne spadajo pod ES ali pod RC; AM – vodja administracije – kontakti za obračun plač, podaljševanje pogodb ipd., kar je povezano z napotovanjem delavcev k uporabniku….itd.);
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni interno zaposleni v podjetju Adecco H.R. d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 10.10.2008 sprejel direktor. Zbirka je na Adecco Webu, v katerega se uporabniki lahko logirajo z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o izvršbah in kreditih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Tretji odstavek 10. člena ZVOP – UPB-1 (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, nekdanji zaposleni, upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje obveznosti delodajalca, za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu z 21. členom ZVOP-1 dokler je potrebno, da se doseže namen, za katerega so bili zbrani oz. obdelovani, vendar najdlje do izpolnitve obveznosti iz kreditnega razmerja oz. izvršilnega postopka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu s 36. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - evidenca o izvršbah delavcev: ime in priimek,), stalni ali začasni naslov, kraj in poštna številka bivališča, datum prejema izvršbe, naziv pošiljatelja, številka odločbe, status delavca (aktiven, neaktiven), datum zaključka dela delavca, status akcije po prejemu (npr. zavrnjena upniku, poslana v izvedbo ipd.), status akcije po zaključku dela delavca (npr. UO-vsi upniki so bili pisno obveščeni o zaključki dela delavca), datum zaključne akcije. - evidenca o kreditih delavcev: ime in priimek, davčna številka, stalni ali začasni naslov, kraj in poštna številka, datum prejema kreditne pole, naziv izdajatelja kreditne pole (banka ali posojilna institucija), datum začetka dela delavca, datum potrditve prejete kreditne pole, datum odobritve kredita, znesek odobrenega kredita, datum prejema izplačilne prepovedi, opombe (kjer se zapiše morebiten razlog zavrnitve prejete kreditne pole ipd.)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni interno zaposleni v podjetju Adecco H.R. d.o.o. in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo na strežniku v varovanem prostoru, ki je zaščiten s sistemom gesel. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 10.10.2008 sprejel direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam