Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Intereuropa d.d.
Sedež ali naslov: Vojkovo nabrežje 32
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper - Capodistria
Matična številka: 5001684000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov in dijakov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o izvajanju obvezne prakse študenta oziroma dijaka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki, ki opravljajo delovno prakso.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti dijakov in študentov na delovni praksi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, šola katero obiskuje študent/dijak, naslov bivališča, davčna številka, TRR, tel.št., naslov el.-pošte.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v skupini Intereuropa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video -nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejela Uprava družbe 10.07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov pridobljenih s psihološkimi testiranji

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v skupini Intereuropa, kandidati za zaposlitev ali za razpisane štipendije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe selekcije kandidatov pri postopkih zaposlovanja, štipendiranja, premeščanja, napredovanja, izobraževanja ali učinkovitejšega vodenja sodelavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, izobrazba, poklic, dosežek na različnih preizkusih znanj, osebnostne lastnosti in sposobnosti, strokovno mnenje.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik je samo univ.dipl.psiholog, ki jih v obliki ustreznega strokovnega mnenja, z dovoljenjem posameznika na katerega se podatki nanašajo, posreduje pooblaščenim vodilnim in vodstvenim osebam znotraj organizacije Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, ŠT. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov ima samo univ.dipl.psih. zaposlen v kadrovski službi. Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video -nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za pridobitev in vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko (vprašalniki), se izven delovnega časa zaklepajo v omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o prijavah poškodb na delu, na poti na delo in z dela - obrazci ER-8

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (Ur.l. RS, št.40/06), Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu (Ur.l.RS, št.9/78)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni zavarovanci in osebe, na občasnem delu, ki so se na delu ali na poti na delo ali na poti z dela poškodovali
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za raziskavo in analizo poškodb ter preprečevanja poškodb
 • Rok hrambe (neobvezno): Zbrani podatki in listine se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče zavarovanca, delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu, koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu, ali je delavec že kdaj doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe-opis, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, kdaj se je zgodila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je zgodila nesreča: na kraju opravljanja del oziroma nalog, na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, na redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, ali je delavec opravljal delo ob poškodbi pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih poživil, uporabo osebnih varstvenih sredstev: ali je bila odrejena uporaba osebnih varstvenih sredtev, posebne varstvene opreme, ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve-inšpekcija dela, Ministrstvo za pravosodje, ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejela Uprava družbe 10. 07. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (Ur.l.SFRJ, št. 40/06), 12.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v skupini Intereuropa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za potrebe družbe, za potrebe statističnih analiz (identiteta delavcev ne sme biti razvidna)
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja; znesek davčne in upravne izplačilne in administrativne prepovedi na plačo.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci v skupini Intereuropa, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Center za socialno delo Davčna uprava RS Statistični urad Banke pri katerih imajo zaposleni odprt TRR za nakazilo plače Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejela Uprava družbe 10. 07. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Kandidati, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen sklenitve pogodbe o zaposlitvi oziroma za opravljanje dela v skupini Intereuropa
 • Rok hrambe (neobvezno): Prošnje kandidatov se hranijo 2 leti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, ki jih kandidati napišejo v prošnji (hrani se samo prošnja kandidata)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v skupini Intereuropa in kadrovska služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejela Uprava družbe 10. 07. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o štipendiranju, Pravilnik o izobraževanju družbe Intereuropa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti v skupini Intereuropa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, datum rojstva, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, naziv izobraževalne institucije, smer študija, letnik šolanja, datum sklenitve pogodbe o kadrovski štipendiji, datum prenehanja pogodbe, opravljene študijske obveznosti, višina štipendije
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci v skupini Intereuropa, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejela Uprava družbe 10. 07. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (Ur.l. RS, št.40/06), Zakon o delovnih razmerjh
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na karšnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca v skupini Intereuropa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država, telefonska številka), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. d.)podatki o izobraževanju: dodatno funkcionalno izobraževanje (organizator in izvajalec), študij ob delu (šola ali organizator), znanje tujih jezikov e.) podatki o skupni delovni dobi in delovni dobi pri delodajalcu f.) disciplinska sankcija oz. opozorilo pred odpovedjo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v skupini Intereuropa, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko zavarovanje Slovenije in drugi uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejela Uprava družbe 10. 07. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o delu dijakov in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Napotnica študentskega servisa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki opravljajo delo preko napotnice študentskega servisa v Intereuropi d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo in razne statistične preglede
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, vrsta opravljenega dela, število opravljenih ur dela na mesec, šola katero obiskuje dijak/študent
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Intereuropa,drugi uporabniki v skladu z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video -nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejela Uprava družbe 10.07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o videonadzoru.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se gibljejo na območju podvrženem video nadzoru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Videoposnetki se, če ni zaznanih posebnosti, presnemavajo najkasneje vsakih 90 dni in se ne hranijo. Videoposnetki incidenčnih dogodkov se hranijo do konca postopka, vodenega zaradi incidenčnega dogodka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek posameznika, datum in čas
 • Uporabniki zbirke: V posebnih primerih ministrstvo za notranje zadeve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejela Uprava družbe 10. 07. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št.56/99,6 4/01), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (Ur.l. RS, št.40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in delavci, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in zagotavljanje varnega delovnega okolja
 • Rok hrambe (neobvezno): 40 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, stalno ali začasno prebivališče, delovno mesto, datum opravljenega pregleda, datum naslednjega pregleda, izobrazba, stopnja izobrazbe, poklic, datum zaposlitve, datum izjave z oceno tveganja, opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, izvedeni ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, podatki o neustreznosti delovnega mesta, pripombe delodajalca, kraj in datum izdaje napotnice, podatek o izpolnjevanju zdravstvenih zahtev za delovno mesto, predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano oceno, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, kraj in datum zdravniškega pregleda
 • Uporabniki zbirke: Zdravnik medicine dela, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejela Uprava družbe 10. 07. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo ( varstvo pri delu, varstvo pred požarom, delo z nevarnimi snovmi in ADR blagom, varno delo na železnici)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št.56/99,64/01), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) (Ur.l. RS, št.40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 leti za delavce na delovnih mestih s povečanim tveganjem za nastanek poškodb pri delu, za ostala delovna mesta 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, poklic, delovno mesto, organizacijska enota, datum opravljenega usposabljanja in preizkus praktičnega znanja, datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa znanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci v skupini Intereuropa, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejela Uprava družbe 10. 07. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o delničarjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sedanji in bivši delničarji družbe Intereuropa d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje sprememb v lastniški strukturi družbe, uveljavljanje pravice posameznikov do izplačila dividend
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, EMŠO/Matična številka, osebni in poslovni bančni računi, kategorizacija delničarjev, zgodovina stanj delnic na zadnji dan v mesecu, zgodovina izplačil dividend, podatki o dnevnih redih in sklepih skupščin
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v skupini Intereuropa
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci.Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov , ki ga je sprejela Uprava družbe 10.7.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o osebah, ki so jim dostopne notranje informacije družbe Intereuropa d.d. – obrazec SONI 1

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu finančnih instrumentov (Sklep o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vodstveni zaposleni družbe Intereurope d.d. ter druge osebe, izven podjetja, ki imajo dostop do notranjih informacij družbe (zaposleni v bankah, revizorji, itd.)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje sprememb glede nakupa ali prodaje vrednostnih papirjev oseb, ki so uvrščene na seznam SONI-1 in poročanje o tem Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatke se vodi preko elektronske povezave, hranijo se pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, EMŠO/Matična številka, naziv firme in sedež zaposlitve ter naslov, naloge in obveznosti, ki jih oseba opravlja, vrsta notranje informacije, pravno razmerje, na podlagi katerega oseba opravlja določene obveznosti, razlog uvrstitve na seznam oz. uvrstitve na seznam, način dostopa do notranje informacije, datum pridobitve notranjih informacij, datum prenehanja dostopa do notranje informacij
 • Uporabniki zbirke: Oseba zadolžena za vodenje in uporabo seznama SONI 1 na podlagi sklepa uprave in v dogovoru z Agencijo za trg vrednostnih papirjev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video -nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejela Uprava družbe 10.07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z agencijo za trg vrednostnih papirjev
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o strankah in naročnikih (fizične osebe)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Poslovna pogodba / naročilo
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki naročijo storitev pri Intereuropi d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih obveznost
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, stacionarna telefonska števila / številka mobilnega telefona, naslov elektronske pošte, davčna številka osebe
 • Uporabniki zbirke: Delavci družbe, ki poslovno sodelujejo s stranko (naročnikom)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video -nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejela Uprava družbe 10.07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov o kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Poslovna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kontaktne osebe poslovnih (pogodbenih )partnerjev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek kontaktne osebe poslovnega/pogodbenega partnerja; stacionarna telefonska števila / številka mobilnega telefona , elektronska pošta, fax - pogodbenega partnerja za katerega kontaktna oseba opravlja delo, delovno mesto/funkcija kontaktne osebe pogodbenega partnerja
 • Uporabniki zbirke: Delavci družbe, ki poslovno sodelujejo s stranko (naročnikom)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video -nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejela Uprava družbe 10.07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca oseb, ki prijavijo kršitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznikov, ki prijavijo kršitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ter druge osebe, ki prijavijo kršitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika (prijavitelja kršitev) na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki prijavitelja: ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka, razmerje do upravljavca;
 • Uporabniki zbirke: Komisija določena s sklepom uprave družbe, ki bo pregledovala in obravnavala kršitve ter pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo ter hodniki so ves čas varovani z varnostnikom in video -nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesla omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Osebni podatki so zavarovani tako kot določa Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti in notranjih informacij, ki ga je sprejela Uprava družbe 02.04.2007 in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejela Uprava družbe 10.07.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam