Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA AJDOVŠČINA
Sedež ali naslov: CESTA 5. MAJA 6A
Poštna številka: 5270
Kraj: AJDOVŠČINA
Matična številka: 5879914000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA POSREDOVANJ OSEBNIH PODATKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uredba o upravnem poslovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do posredovanja osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenčne in druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hranjenja je določen skladno z Enotnim načrtom klasifikacijskih znakov samoupravnih lokalnih skupnosti v RS in Navodilom za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, datum posredovanja, podlaga posredovanja, označba osebnih podatkov, ki so bili posredovani
 • Uporabniki zbirke: Osebe, na katere se osebni podatki nanašajo in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah pri posamezni zadevi v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ZADEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Uredba o upravnem poslovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki vložijo vloge in druge dokumente ter osebe, ki so navedene v dokumentih, na katere se nanašajo zadeve, ki se rešujejo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hranjenja se določa skladno z Enotnim načrtom klasifikacijskih znakov samoupravnih lokalnih skupnosti v RS in Navodilom za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, zadeva, datum začetka in konca zadeve, stopnja zaupnosti, rok hrambe
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA VIDEOPOSNETKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, stranke, obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih, strank in obiskovalcev ter njihovega premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 14 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: slika posameznika, datum, čas vstopa, izstopa in zadrževanja na nadzorovanem območju
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PODATKIH ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o graditvi objektov, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ajdovščina
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavezanci za plačilo NUSZ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odmero NUSZ ter za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek/naziv, EMŠO/matična številka, davčna številka, stalno prebivališče/sedež, pravni status, olajšava, oprostitev, delež lastništva, lokacija stavbnega zemljišča (naslov objekta/parcelna številka in katastrska občina), lega stavbnega zemljišča (območje), premoženjski predmeti na naslovu, namembnost in površina premoženjskega predmeta, opremljenost s komunalnimi objekti in napravami, število točk, ki so osnova za odmero NUSZ, znesek odmerjenega nadomestila
 • Uporabniki zbirke: - DURS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PREJEMNIKOV DRŽAVNIH POMOČI V KMETIJSTVU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prejemniki državnih pomoči v kmetijstvu (kmetje, pravne osebe)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, kumulacije državnih pomoči, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, EMŠO/matična številka, davčna številka, MKG-MID, TRR, višina zaprošenih sredstev, višina dodeljenih sredstev, namen dodeljenih sredstev, višina upravičenih stroškov, delež državne pomoči, datum odobritve in izplačila
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za finance (Služba za nadzor nad dodeljenimi državnimi pomočmi in na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PREJEMNIKOV DRŽAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE OBRTI IN PODJETNIŠTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva na območju občin Ajdovščina in Vipava
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prejemniki državnih pomoči iz naslova spodbujanja obrti in podjetništva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, za kumulacijo državnih pomoči, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, EMŠO/matična številka, davčna številka, TRR, višina zaprošenih in višina dodeljenih sredstev, namen dodelitve, vrednost investicije, datum odobritve in izplačila
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za finance (Služba za nadzor nad dodeljevanjem državnih pomoči), Območna obrtna zbornica Ajdovščina in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PREJEMNIKOV SPODBUD ZA INOVATORJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o subvencioniranju projektov inovacij
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: inovatorji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, za kumulacijo državnih pomoči ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, davčna številka, EMŠO/matična številka, TRR, višina zaprošenih in dodeljenih sredstev, namen, datum odobritve in izplačila subvencije
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za finance, Služba za nadzor nad dodeljevanjem državnih pomoči in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA POTRDIL O LASTNI PROIZVODNJI KMETIJSKIH PRIDELKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kmetje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, vrsta kmetijskega pridelka
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA OBRATOVALNIH ČASOV GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Ajdovščina
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: gostinci in kmetje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, matična številka, obratovalni urnik
 • Uporabniki zbirke: Tržna inšpekcija in na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA KRŠITELJEV IN PREKRŠKOV PO ZVCP

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prekrških
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kršitelji cestnoprometnih predpisov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek/naziv, datum, kraj in občina rojstva, EMŠO/matična številka, davčna številka za pravne osebe, državljanstvo, prebivališče (stalno/začasno), poklic, zaposlitev, registrska oznaka vozila, znamka in tip vozila, dokazi (slika vozila, druga opomba..), mesto, datum in ura prekrška, davčna izpostava, datum izdaje in prejema plačilnega naloga, datum in znesek plačila globe, datum zahteve za sodno varstvo, datum pošiljanja v izterjavo, datum prejetja plačila iz izterjave, datum umika, datum zavržbe, datum zahtevka zoper zavržbo in datum odgovora na zahtevo za sodno varstvo, datum ustavitve postopka, datum odločitve sodišča in pravnomočnosti, datum vložitve zahteve za varstvo zakonitosti, datum odločitve
 • Uporabniki zbirke: DURS, sodišča in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA KRŠITELJEV IN PREKRŠKOV PO DRUGIH PREDPISIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu javnega reda in miru, Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v občini Ajdovščina
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kršitelji in storilci prekrškov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, EMŠO, kraj rojstva, vrsta prekrška, podatki o vozilu, datum ogleda
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH, ZASEDENOSTI DELOVNIH MEST IN NAZIVIH (KADROVSKA EVIDENCA)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o javnih uslužbencih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične in evidenčne potrebe, za urejanje delovnih razmerij zaposlenih in pravic iz delovnega razmerja ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) podatki o delavcu: - ime in priimek, - EMŠO oziroma datum rojstva, - kraj in država rojstva, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega bivališča, - naslov začasnega bivališča, - izobrazba, funkcionalna in specialna znanja, udeležba na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja, opravljeni strokovni izpiti in preizkusi znanja ter druga strokovna usposobljenost, - priznanja in nagrade, - izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje dela, - ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja delo pri drugem delodajalcu in ime ter naslov drugega delodajalca, - podatki o prejšnjih delovnih mestih oziroma položajih v organih, - podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni in pokojninski dobi . B) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi in delovnem razmerju: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, -vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi oziroma vrsta delovnega razmerja, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu, - podatki o letnih ocenah, - podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektnih skupinah in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca, - tedensko število ur delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj dela, - ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo, - podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov, - podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti. C) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvaj
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) podatki o delavcu: – ime in priimek, – datum rojstva oziroma EMŠO, – kraj in država rojstva, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča, – naslov začasnega prebivališča, – izobrazba, – ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu in ime ter naslov drugega delodajalca, - številka TRR, na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki. B) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: 1. plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; 2. zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; 3. izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; 4. neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo. C) podatki o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela. Č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: 1. prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; 2. prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje. D) dodatni podatki: - podatki o kreditih, - vzdrževani družinski člani (ime, priimek, datum rojstva, davčna številka, sorodstvo), - podatki o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju (številka pogodbe, datum pristopa, datum začetka zavarovanja, datum izračuna dob, leta delovne dobe na dan pristopa, vzrok prekinitve, pokojninska doba na dan pristopa, premijski razred, znesek premije).
 • Uporabniki zbirke: Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun stroškov dela in uveljavljanje drugih pravic iz delovnega razmerja, za statistične in evidenčne potrebe ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) podatki o delavcu: – ime in priimek. B) podatki o izrabi delovnega časa: – podatki o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa. C) dodatni podatki: - dopust (število dni dopusta, število izkoriščenih dni, število dni dopusta iz preteklega leta).
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO BREZPLAČNEGA PREVOZA V ŠOLO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o osnovni šoli
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: učenci in njihovi zastopniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Povrnitev stroškov prevoza v šolo in iz šole.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, TRR, telefon, elektronski naslov, podatki o zdravstvenem stanju, relacija prevoza, cena prevoza
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA O ZAVAROVANIH OSEBAH OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: brezposelni občani in njihovi družinski člani, študentje in dijaki brez statusa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za prijavo občanov v osnovno zdravstveno zavarovanje in urejanje pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ter za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, EMŠO oziroma rojstni podatki, davčna številka, državljanstvo, podatki o premoženjskem stanju, sorodstveni odnos do nosilca zavarovanja, datum začetka in prenehanja zavarovanja, datum odjave
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS in na podlagi zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA POSAMEZNIKOV IN ODGOVORNIH OSEB KULTURNIH DRUŠTEV IN JAVNIH ZAVODOV, KI KANDIDIRAJO NA JAVNI RAZPIS OZIROMA POZIV ZA KULTURO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki s statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca, odgovorne osebe društev in zavodov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sofinanciranje oziroma izplačila posameznikom s statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca, društvom in zavodom, ki kandidirajo na javnem razpisu ali javnem p
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, TRR, telefon, elektronski naslov, davčna številka, višina dodeljenih sredstev, namen dodeljenih sredstev
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA POSAMEZNIKOV IN ODGOVORNIH OSEB ŠPORTNIH DRUŠTEV IN JAVNIH ZAVODOV, KI KANDIDIRAJO NA JAVNI RAZPIS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, odgovorne osebe društev in zavodov, drugi izvajalci letnega programa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sofinanciranje prijavljenih programov na razpis ter za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, TRR, telefon, elektronski naslov, faks, davčna številka, višina dodeljenih sredstev, namen dodeljenih sredstev
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA ODGOVORNIH OSEB HUMANITARNIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV, KI KANDIDIRAJO NA RAZPIS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Merila za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, odgovorne osebe organizacij, društev in zavodov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sofinanciranje organizacij, društev in zavodov, ki kandidirajo na javnem razpisu ter za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, davčna številka, TRR, telefon, faks, elektronski naslov, višina in namen dodeljenih sredstev
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA ODGOVORNIH OSEB OSTALIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN ORGANIZACIJ ZA MLADE TER FIZIČNIH OSEB ZA ENKRATNE POMOČI NADARJENIM, KI KANDIDIRAJO NA RAZPIS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Merila za sofinanciranje humanitarsnih in invalidskih organizacij
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, odgovorne osebe organizacij društev, zavodov ter posamezniki - vlagatelji za enkratne pomoči nadarjenim
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sofinanciranje neprofitnih organizacij, organizacij za mlade, dodelitev enkratne pomoči nadarjenim ter za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, davčna številka, EMŠO, naslov, telefon, faks, elektronski naslov, TRR, namen in višina dodeljenih sredstev
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA VLAGATELJEV, KI SE PRIJAVLJAJO NA RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA STANOVANJSKE KREDITE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v občini Ajdovščina
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prijavitelji na razpis in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odobritev subvencioniranja obrestne mere za stanovanjski kredit ter za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO oziroma rojstni datum, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, podatki o lastništvu nepremičnin, stanovanjske razmere (velikost stanovanjske enote, število vseh stanovalcev), višina zaprošenega in višina dodeljenega posojila, namen porabe posojila, podatki o nakupu (podatki o kupcu in prodajalcu), naslov stanovanjske enote, za katero bo posojilo porabljeno, število stanovalcev v stanovanjski enoti, za katero bo posojilo porabljeno in podatki o stanovalcih (ime, priimek, EMŠO, sorodstveno razmerje), podatki o premoženjskem razmerju, podatki o invalidnosti, podatki o statusu
 • Uporabniki zbirke: Izbrane banke in na podlagi zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. EVIDENCA VLAGATELJEV, KI SE PRIJAVLJAJO NA RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeležencu razpisa in njegovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi točkovanja in dodelitve stanovanja ter za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, EMŠO ali rojstni datum, davčna številka, telefon, podatki o zaposlitvi oziroma statusu, doba bivanja v občini, zdravstvene razmere, stanovanjski status, državljanstvo, premoženjske razmere, sorodstveno razmerje, podatki o dodeljenem stanovanju
 • Uporabniki zbirke: KSD Ajdovščina d.o.o. ter na podlagi zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. EVIDENCA O SUBVENCIJAH ZA NAJEMNINO ZA STANOVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prosilci in prejemniki subvencije za najemnino ter njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe postopka odločanja o dodelitvi subvencije za najemnino ter za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov, podatki o lastništvu stanovanja, podatki, ki se nanašajo na družinske člane (število, ime, priimek, EMŠO, davčna številka), podatki o denarnih prejemkih in premoženju (redni prejemki, denarne pomoči, občasni prejemki, podatki o avtomobilih...), podatki o subvenciji
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. EVIDENCA O DRUŽINSKEM POMOČNIKU IN OSEBAH, KI SE JIM PRIZNA PRAVICA DO DRUŽINSKEGA POMOČNIKA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prosilci (invalidne osebe, ki se ji prizna pravica do družinskega pomočnika) in osebe, ki opravljajo delo družinskega pomočnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi mesečnega izplačila za izgubljeni dohodek in prispevek delodajalca za pokojninsko
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o prosilcu: ime in priimek, naslov, EMŠO. b) podatki o osebi, ki je družinski pomočnik: ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, TRR, podatki o zdravstvenem zavarovanju.
 • Uporabniki zbirke: DURS in na podlagi zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. EVIDENCA O OSEBAH, KI SO OPROŠČENE PLAČILA STORITVE POMOČI NA DOMU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prosilci ter po potrebi njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdajanje soglasij k plačilu storitve pomoči na domu, mesečno spremljanje koriščenja storitve, izplačilo ter za druge lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o prosilcu: ime in priimek, EMŠO, kraj, državljanstvo, stalno in začasno bivališče, premoženjsko stanje. b) po potrebi podatki za družinske člane: ime in priimek, stalno in začasno bivališče, dohodek. c) podatki o oprostitvi plačila storitve pomoči na domu: višina, število ur koriščenja storitve pomoči na domu za vse uporabnike
 • Uporabniki zbirke: DURS in na podlagi zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. EVIDENCA O OSEBAH, KI SO OPROŠČENE PLAČILA STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA DELNO ALI V CELOTI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o socialnem varstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prosilci in njegovi družinski člani (zavezanci za plačilo)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdajanje soglasja k plačilu oziroma dopla
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a.) podatki o prosilcu: ime in priimek, stalni in začasni naslv, EMŠO, državljanstvo, podatki o premoženjskem stanju, podatki o dohodku. b) podatki o družinskih članih: ime in priimek, naslov, podatki o premoženju, podatki o dohodku. c) drugi podatki: višina plačila oziroma doplačila storitve institucionalnega varstva, podatek v katerem domu se upravičenec nahaja.
 • Uporabniki zbirke: Domovi, ki izvajajo institucionalno varstvo ter na podlagi zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. EVIDENCA O VLAGATELJIH ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prosilci, družinski člani in otroci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca, izdaja odločb o višini plačila za program vrtca, lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča (za tujce začasnega), EMŠO, davčna številka. b) podatke o otrocih: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča (za tujce začasnega), vrtec, v katerega so oziroma bodo vključeni. c) podatki o vseh družinskih članih: ime in priimek, sorodstveno razmerje do vlagatelja, leto rojstva in status. d) podatki o zaposlitvi oziroma opravljanju dejavnosti: oblika delovnega razmerja, ukvarjanje z dopolnilno dejavnostjo, status, datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja. e) podatki o obdavčljivih letnih bruto dohodkih: dohodki in prejemki, nadomestila za primer brezposelnosti, denarne socialne pomoči, porodniško nadomestilo, dobički, prispevki za socialno varnost, preživnina. f) podatki o premoženju: premično in nepremično premoženje. g) podatki o posebnih socialnih razmerah.
 • Uporabniki zbirke: Vrtci, v katerega so vključeni otroci prosilcev ter na podlagi zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. EVIDENCA O UPRAVIČENCIH DO ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Ajdovščina
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: starši ali zastopniki, novorojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence ter za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, za učinkovito vodenje postopkov, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, naslov, državljanstvo, občina in država rojstva novorojenca, davčna številka, TRR starša ali zastopnika
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. EVIDENCA O UPRAVIČENCIH DO ENKRATNIH POMOČI (PLAČILO POGREBNIH STROŠKOV, PLAČILO PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA, PLAČILO DRUGIH ENKRATNIH OBČINSKIH DENARNIH POMOČI)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o lokalni samoupravi, odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vlagatelji, upravičenci, pokojni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi plačila pogrebnih stro
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, TRR, višina in namen pomoči, datum rojstva in smrti, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. EVIDENCA PRODAJNIH, KUPNIH IN NJIM SORODNIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnih financah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s svarnim premoženjem države in občin, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične in pravne osebe, ki z občino sklenejo pogodbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, EMŠO/matična številka, davčna številka, oznaka nepremičnine, kupnina oziroma nadomestilo, način plačila, TRR
 • Uporabniki zbirke: DURS, na podlagi zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. EVIDENCA NAJEMNIH, ZAKUPNIH IN NJIM SORODNIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnih financah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične in pravne osebe, ki z občino sklenejo pogodbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, EMŠO/matična številka, davčna številka, oznaka nepremičnine, namen uporabe nepremičnine, višina najemnine, zakupnine, drugega nadomestila, trajanje razmerja, TRR
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. EVIDENCA SLUŽNOSTNIH IN NJIM SORODNIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnih financah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične in pravne osebe, ki z občino sklenejo pogodbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, EMŠO/matična številka, davčna številka, podatki o služeči in gospodujoči nepremičnini, odškodnina, TRR, opis in trajanje služosti
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah in/ali registratorju v zaklenjeni omari v pisarni ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Vhod v zgradbo je varovan z videonadzorom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Navodilu o vodenju in zavarovanju osebnih podatkov št. 071-01/2007 z dne 11.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam