Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FINPRO C ZAVAROVALNO ZASTOPNIŠKA DRUŽBA D.O.O.
Sedež ali naslov: SLAMNIKARSKA CESTA 3
Poštna številka: 1230
Kraj: DOMŽALE
Matična številka: 5469759000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O (BIVŠIH) ZAPOSLENIH DELAVCIH IN PRIPRAVNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) ter vsi ostali uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci in pripravniki v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, za razne statistike (interna obdelava), za druge v zakonu določene namene in uvajanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a)podatki o delavcu: indetifikacijska številka, priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, šifra davčne uprave, občina rojstva, kraj rojstva, priimek ob rojstvu, država rojstva, državljanstvo, vrsta stanu, naslov stalnega in začasnega bivališča (ulica, pošta, občina, krajevna skupnost, država, telefon), ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, način prihoda na delo (način prihoda, oddaljenost-km), delovno razmerje (način objave, datum objave, datum sklepa, številka sklepa), sklenitev delovnega razmerja (datum, vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe od - do, vzrok sklenitve delovnega razmerja, vrsta delovnega časa, delo ob sobotah), mirovanje delovnega razmerja (vzrok mirovanja, začetek, konec), prenehanje delovnega razmerja (vzrok prenehanja, datum), delovno mesto, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka) drugega delodajalca, naslov drugega delodajalcaosebna izkaznica (registrska številka, datum izdaje, občina izdaje), delovna knjižica (številka, datum izdaje, občina izdaje), kraj opravljanja dela, b)podatki o delovnem dovoljenju delavca(tujca): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, c)podatki o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenitve pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost delavca, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, plačilni in tarifni razred, podatki o delavčevi delovni knjižici( št., reg. št., datum izdaje, kraj izdaje, izdajatelj), podatki o starševskem dopustu; e-mail internet, te. št. doma, interna tel. št., službeni telefon, mobilni telefon, d)podatki o prenehanju delovnega razmerja: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način oz. vzrok prenehanja pogodbe o zaposlitvi, e) drugi osebni podatki delavcev in njihovih družinskih članov : mesečna vozovnica, dnevna vozovnica, dopust, delovna doba (delovna doba pred nastopom dela v družbi, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, dokupljena delovna doba, benificirana delovna doba, izobrazba (poklic, vrsta šole), funkcionalno usposabljanje, šolanje ob delu (naziv, naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, oddelek, smer, letnik, trajanje pogodbenega razmerja, bodoči poklic, podatki o uspehu, stroški šolanja, kopije spričeval), dodatna znanja, dodatne zmožnosti, družinski člani, ki so zavarovani po delavcu, otroci do 7 let starosti, člani za katere delavec uveljavlja olajšave (priimek in ime, sorodstveno razmerje, EMŠO), predhodne zaposlitve (podjetje, trajanje zaposlitve), članstvo, funkcije, priznanja, nagrade, vrste kršitev in izrečeni ukrepi, zdravstveni pregledi, omejitve dela, invalidnost, porodniška, zaščitna delovna sredstva, zgodovina sprememb razporeditev delavca.
 • Uporabniki zbirke: Vsi tisti, ki jih določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) ter vsi ostali uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku in Protokolu o varstvu osebnih podatkov družbe ter v Operativnem navodilu vsem zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov v družbi, ki jih je dne 1.11.2006 in 1.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KANDIDATOV ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca kandidatov za sklenitev delovnega razmerja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za morebitno sklenitev delovnega razmerja v družbi, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, telefonska številka, spol, datum rojstva, EMŠO, občina rojstva, kraj rojstva, republika, državljanstvo, vrsta stanu, stalno bivališče (ulica, hišna št., pošta, občina), začasno bivališče, poklic, šolska izobrazba, dodatna znanja (usposobljenost za delo na računalniku, znanje tujih jezikov, vozniško dovoljenje, posebna znanja), zavarovalna doba do sedaj, druga udejstvovanja (šport, kultura, konjički), dosedanje zaposlitve (dela in naloge, trajanje zaposlitve), delo v tujini (država, trajanje zaposlitve), področje dela, ki kandidatu najbolj ustreza, vzrok prenehanja delovnega razmerja pri sedanjem delodajalcu, prejem regresa za tekoče leto, dopolnilno delovno razmerje, že zaposlen pri preteklih delodajalcih (kdaj in vzrok prekinitve), že iskal zaposlitev v družbi ali drugje, trenutni status kandidata, kakršnikoli pogoji v zvezi z zaposlitvijo, pričakovani osebni dohodek, možnost nastopa dela (takoj, odpovedni rok - mesecev), fotokopije prilog (spričevala, potrdila, dokazila), drugo
 • Uporabniki zbirke: Vsi tisti, ki jih določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) ter vsi ostali uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku in Protokolu o varstvu osebnih podatkov družbe ter v Operativnem navodilu vsem zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov v družbi, ki jih je dne 1.11.2006 in 1.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O DRUGIH FIZIČNIH OSEBAH, KI NISO ZAPOSLENI V DRUŽBI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeni odnos
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki so v pogodbenem odnosu z družbo;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dogovorjenih pravic in dolžnosti iz pogodbenega odnosa ter druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, datum rojstva, št. osebnega dokumenta, davčna številka, stalno oz. začasno prebivališče, št. osebnega računa, kraj dela, izobraževalna ustanova, status, vrsta dela, datum začetka in datum prenehanja opravljanja dela, št. opravljenih ur, vrednost opravljenega dela;
 • Uporabniki zbirke: Vsi tisti, ki jih določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) ter vsi ostali uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku in Protokolu o varstvu osebnih podatkov družbe ter v Operativnem navodilu vsem zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov v družbi, ki jih je dne 1.11.2006 in 1.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O STROŠKIH DELA, PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH ZAPOSLENIH DELAVCEV DRUŽBE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) ter osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje potrebnih evidenc o zaposlenih po zakonu, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)podatki o delavcu: Identifikacijska številka, priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, občina rojstva, kraj rojstva, priimek ob rojstvu, država rojstva, državljanstvo, vrsta stanu, naslov stalnega in začasnega bivališča (ulica, pošta, občina, krajevna skupnost, država, telefon), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca(in matična številka) drugega delodajalca, naslov drugega delodajalca, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki, b)podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca:( plačilni razred, bruto plača za tekoči mesec, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto plača za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestilo plače, ki bremeni delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredna izplačila, bruto izplačila na podlagi osebne delavčeve uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, olajšave za vzdrževane družinske člane; c)neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila) d)podatki o drugih stroških dela: povračilo stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, dodatna izplačila, namenjena socialni varnosti delavca, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela e)podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca, prispevki v breme zavarovanca, f)ostalo: davčne olajšave, druga izplačila na podlagi zaposlitve,letni obračuni plač po delavcih, kontrolni podatki za dohodnino, M4;
 • Uporabniki zbirke: Vsi tisti, ki jih določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) ter vsi ostali uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku in Protokolu o varstvu osebnih podatkov družbe ter v Operativnem navodilu vsem zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov v družbi, ki jih je dne 1.11.2006 in 1.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti(ZEPDSV) ter osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje potrebnih evidenc o zaposlenih po zakonu, druge uradne namene in za uvajanje pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Indetifikacijska številka delavca, priimek in ime, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljanje ur v času nadurnega dela, neporavljene ure, ki bremenijo delodajalca ali ki gredo v breme drugih organizacij, neopravljene ure, bolniške, redni in izredni dopusti, druge odsotnosti, evidenca o (ne)koriščenju dopusta, drugo
 • Uporabniki zbirke: Vsi tisti, ki jih določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) ter vsi ostali uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku in Protokolu o varstvu osebnih podatkov družbe ter v Operativnem navodilu vsem zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov v družbi, ki jih je dne 1.11.2006 in 1.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), potrebe delovnega procesa ter vsi ostali uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje potrebnih evidenc o zaposlenih po zakonu, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: indetifikacijska številka, osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, b) podatki o usposabljanju: delovno mesto, datum opravljenega pregleda, datum predvidenega naslednjega pregleda c) dodatni podatki iz napotnice: priimek in ime, EMŠO, izobrazba, stopnja izobrazbe, poklic, datum zaposlitve, delovno mesto, datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, datum izjave o varnosti z oceno tveganja, opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca, kraj izdaje napotnice, datum izdaje napotnice d) dodatni podatki iz zdravniškega spričevala: status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano oceno, predlagani ukrepi, kraj zdravniškega pregleda, datum zdravniškega pregleda
 • Uporabniki zbirke: Vsi tisti, ki jih določa zakon ter vsi ostali uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku in Protokolu o varstvu osebnih podatkov družbe ter v Operativnem navodilu vsem zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov v družbi, ki jih je dne 1.11.2006 in 1.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O OPRAVLJENJEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu(ZVZD), potrebe delovnega procesa ter vsi ostali uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju, pripravniki, prijavljeni kandidati na objavljena in razpisana delovna mesta, učenci, štipendisti in dijaki na praksi, pogodbeni (so)delavci, ostali;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, drugih pogodb in dogovorov, zakona, za razne statistike (interna obdelava), za druge v zakonu določene namene in uvajanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Indetifikacijska številka, ime in priimek, roj. datum, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, opis dela, mentor pri usposabljanju, delovno mesto mentorja, mentorjeva pooblastila, obseg praktičnega preizkusa dela, opombe, ocena usposabljanja, podatki o usposabljanju, program in vrsta usposabljanja, testi, zapis o izobraževanju, datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja, datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa;
 • Uporabniki zbirke: Vsi tisti, ki jih določa zakon ter vsi ostali uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku in Protokolu o varstvu osebnih podatkov družbe ter v Operativnem navodilu vsem zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov v družbi, ki jih je dne 1.11.2006 in 1.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju, pripravniki, učenci, štipendisti in dijaki na praksi, pogodbeni (so)delavci, ostali;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, drugih pogodb in dogovorov, zakona, za razne statistike (interna obdelava), za druge v zakonu določene namene in uvajanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu:indetifikacijska številka, ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost podjetja (šifra); b) podatki o poškodbi: kdaj se je pripetila nezgoda (datum, dan, ura), kje se je pripetila (na delovnem mestu, na poti na delo oz.iz dela, na službeni poti), delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba, koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu, ali je delavec kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, število poškodovanih oseb, koliko oseb je izgubilo življenje, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, , ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih sredstev (ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev, ali so bila uporabljena zaščitna sredstva, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu)
 • Uporabniki zbirke: Vsi tisti, ki jih določa zakon ter vsi ostali uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku in Protokolu o varstvu osebnih podatkov družbe ter v Operativnem navodilu vsem zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov v družbi, ki jih je dne 1.11.2006 in 1.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-UPB1), potrebe delovnega procesa ter vsi ostali uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju in drugi pogodbeni (so)delavci, ostali;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, drugih pogodb in dogovorov, zakona, za razne interne statistike, za druge v zakonu določene namene in uvajanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, štev. odločbe oz. dovoljenja, datum izdaje, datum vpisa, omejitve, datum zaposlitve;
 • Uporabniki zbirke: Vsi tisti, ki jih določa zakon ter vsi ostali uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku in Protokolu o varstvu osebnih podatkov družbe ter v Operativnem navodilu vsem zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov v družbi, ki jih je dne 1.11.2006 in 1.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O ZAVROVALCIH OZ. ZAVAROVANCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-UPB1), krovna pogodba med družbo in zavarovalnico, pogodba o obdelovanju osebnih podatkov med družbo in zavarovalnico;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci in zavarovanci;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjev
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)številka ponudbe/police, datum, območna enota, osnovno in dodatno zavarovanje, prva in druga zavarovana oseba, zavarovalec, upravičenci, splošni podatki, sporočilo posredovalca, zavarovalne vsote in zavarovalne premije, deklaracija, identifikacijska številka zavarovalca, priimek in ime ter naslov, rojstni podatki, telesna teža, višina, zaposlitev, vrsta upokojitve, vrsta dela, podatki o osebnem zdravniku, obstoječa zavarovanja in osebne navade zavarovane osebe, podatki o življenskem zavarovanju, nezgodnem zavarovanju, kritične bolezni, bančni račun in način plačila in zapadlost premije, spol, davčna številka, telefon, začetek in potek zavarovanja, obnovitev zavarovanja, zavarovalna vsota, premijska stopnja, predmet in opis predmeta zavarovanja, višina letne premije, število obrokov, doplačila in popusti. Za pravne osebe: firma in sedež podjetja, davčna, matična številka in podatki o transkacijskem računu.(življensko zavarovanje) b)splošni podatki, podatki o podjetju, dodatno zavarovalno kritje, zavarovalna premija, izjava delodajalca, ime in priimek, rojen, spol, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna št., davčni urad, delovna doba, zaposlen, začetek zavarovanja, oznaka zavarovanja, upravičenec, zavarovalna premija, način plačevanja premije, frekvenca plačevanja premije, plačnik premije, plačilno mesto, c)štev. pristopne izjave, vlagatelj, ime priimek, EMŠO, davčna številka, vrsta osebnega dokumenta, številka transakcijskega računa, ime zakonitega zastopnika, način plačila, zakoniti zastopnik/pooblaščenec;
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnica, kot pogodbeni partner, državni organi, v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku in Protokolu o varstvu osebnih podatkov družbe ter v Operativnem navodilu vsem zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov v družbi, ki jih je dne 1.11.2006 in 1.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI ŽELIJO PREJEMATI OBVESTILA O NOVOSTIH, PONUDBAH IN AKCIJAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Krovna pogodba med družbo in zavarovalnico, Pogodba o obdelovanju osebnih podatkov med družbo in zavarovalnico, drugi upravičenci, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razm
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci ter druge osebe, ki se strinjajo s prejemanjem obvestil o novostih, ponudbah in nagradnih akcijah, ki so v pogodbenem ali druge odnosu z družbo oz. zavarovalnico zaradi izpolnjevanja določil namena krovne pogodbe med
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje določil krovne p
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Indetifikacijska številka, številka akcije, priimek in ime, podjetje, davčna št., naslov, poštna št., kraj, stacionarni telefon, mobilni telefon, e-mail, starost-letnica, status, opomba, opereter, datum sklenitve/zavrnitve, razlogi, opis, datum in ura obiska, opombe, interes, enota, odgovorna oseba, svetovalec, ponovno obisk, datum, obisk prestavljen, datum, ponovno obisk da/ne, opomba, stranka zaključena, zavarovanje da/ne, zavarovanje-opomba, vrsta, št. sklenitev, premija obročno, premija enkratno, trajanje zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Zavarovalnica, kot pogodbeni partner; državni organi, v okviru svojih pooblastil; stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku in Protokolu o varstvu osebnih podatkov družbe ter v Operativnem navodilu vsem zaposlenim glede varovanja osebnih podatkov v družbi, ki jih je dne 1.11.2006 in 1.12.2006 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam