Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Stanka Drenik
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kočevarjeva ul. št. 40, 8000 Novo mesto
Naziv ali firma: ZOBOMIŠKA – ZASEBNA ZOBNA AMBULANTA STANKA DRENIK, DR. DENT. MED.
Sedež ali naslov: Kočevarjeva ul. št. 40, 8000 Novo mesto
Poštna številka: 8000
Kraj: Novo mesto
Matična številka: 2078902000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov - pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - Zakon o zdravstveni dejavnosti - Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja - Pogodba z ZZZS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Uporabniki zobozdravstvenih storitev – pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je določen v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • enolična identifikacija (EMŠO ali rojstni podatki); • ime in priimek; • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država). • telefon • anamneza • diagnoze o prebolelih boleznih • pri otrocih podatki o starših (naslov, telefon)
 • Uporabniki zbirke: pacienti sami, ZZZS, Zavarovalnice, ...
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v vpisnikih in knjigah, ki jih zobozdravnik vodi v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, ravno tako v podatkovnih bazah Zavarovanje zobozdravstvenega arhiva in s tem tudi osebnih podatkov strank je zakonsko urejeno z zakonom o zdravstveni dejavnosti in podzakonskimi predpisi v zvezi s tem.. Tehnično lahko do podatkov v zdravstvenem arhivu in podatkovnih baz dostopajo samo zdravnik in njegovi zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami oz. se le v primeru, v kolikor to nalaga zakon. (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , Zakon o zdravstveni dejavnosti )- povezava z ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zobozdravstvene kartoteke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki so me izbrali za osebno zdravnico.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja zobozdravstvenega varstva pacientov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka, registerska številka podjetja v katerem so zaposleni starši zavarovanca (otroka) oz. zavarovanec in podatki, ki so potrebni za zagotavljanje zobozdravstvenega varstva pacientov (anamneza, status, potek zdravljenja,...).
 • Uporabniki zbirke: Zobozdravnica, zobna asistentka, plačnik zobozdravstvenih storitev ZZZS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vse kartoteke so shranjene v posebni kartotečni omari, ki je v primeru naše odsotnosti zaklenjena, ordinacija pa je tudi varovana s strani Družbe za zavarovanje premoženja G7.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstveni dejavnosti Zakon o zdravniški službi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju Kodeks medicinske etike in deontologije
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zdravljenje, povračilo stroškov zdravljenja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, EMŠO, telefonska številka, številka ZZZS, stalno oz. začasno prebivališče, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu, pediatru, podatki o zdravstvenih storitvah, zdravstveni podatki
 • Uporabniki zbirke: zdravnik/zobozdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS, ZPIZ, zavarovalnice (Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav), programska hiša, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam . Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov, ter nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Prostori so varovani s protivlomno napravo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence o zavarovancih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije s področja zdravstvenega varstva v skladu z zakonom (76. člen ZZVZZ).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam