Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RAZVOJNA AGENCIJA SORA D.O.O.
Sedež ali naslov: Spodnji trg 2
Poštna številka: 4220
Kraj: Škofja Loka
Matična številka: 1490460000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca udeležencev v programu vavčerskega svetovanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so udeleženci v programu vavčerskega svetovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za vključitev v program vavčerskega svetovanja, svetovanje v programu, napotitev k svetovalcu ter vnos podatkov v aplikacijo programa vavčerskega svetovanja Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do prenehanja pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva oziroma EMŠO, davčna številka, telefonska številka, izobrazba, status (brezposelna oseba, zakonski stan), vrsta svetovanja, spol, številka transakcijskega računa, datum samozaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (AJPES, DURS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, JAPTI).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari, dostop do podatkov v elektronski obliki je varovan z gesli. Dostop do osebnih podatkov ima direktor oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti. Podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 1.10.2006 izdal direktor Razvojne agencije Sora d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Register uporabnikov blagovnih znamk Babica Jerca in Dedek Jaka - Naravni izdelki iz škofjeloških hribov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o pogojih dod
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so uporabniki blagovnih znamk Babica Jerca in Dedek Jaka - Naravni izdelki iz škofjeloških hribov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za vodenje registra uporabnikov blagovnih znamk Babica Jerca in Dedek Jaka - Naravni izdelki iz škofjeloških hribov in obveščanje uporabnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do prenehanja pravice do uporabe blagovnih znamk.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov prebivališča, EMŠO, datum in kraj rojstva, davčna številka, podatki o izdelkih in dokazila o kakovosti izdelkov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari, dostop do podatkov v elektronski obliki je varovan z gesli. Dostop do osebnih podatkov ima direktor oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti. Podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 1.10.2006 izdal direktor Razvojne agencije Sora d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov kreditojemalcev kreditne sheme Razvojne agencije Sora d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o delovanju kreditne sheme, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so kreditojemalci kreditne sheme Razvojne agencije Sora d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za izvajanje kreditne sheme Razvojne agencije Sora d.o.o. (posredovanje vloge za pridobitev posojila ali garancije kreditnemu odboru, odobritev vloge).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do izpolnitve pogodbenih obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) kmet: - ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, naslov prebivališča, vrsta osebnega dokumenta, kraj izdaje osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta, številka osebnega dokumenta, davčna številka, telefonska številka, številka mobilnega telefona, e-pošta, podatki o kreditu (vrednost, namen, lokacija, doba odplačila, zavarovanje kredita), podatki o kmetiji in obdelovalnih površinah, osnovni čredi, dopolnilni dejavnosti, sklenjena zavarovanja, letna prodaja, redni mesečni prejemki kmetije, letna pogodba o odkupu proizvodov, zadolženost kmetije (kreditodajalci, rok vračila, neodplačani znesek obveznosti, zapadle obveznosti), podatki o solidarnih porokih oziroma solastnikih kmetije (ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, številka osebnega dokumenta, EMŠO), podatki o lastnem premoženju (premičnine, nepremičnine) in transakcijskih računih; b) samostojni podjetnik: - naziv, naslov, šifra in opis prevladujoče dejavnosti, datum ustanovitve podjetja oziroma priglasitve dejavnosti, matična številka, davčna številka, dosežena stopnja izobrazbe, število let delovnih izkušenj, podatki o investiciji (naziv, lokacija, cilji), zavarovanje kredita, podatki o pooblaščencu za zastopanje firme oziroma osebe, ki jo zakoniti zastopnik pooblašča za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu (naziv firme in sedež, matična številka, šifra dejavnosti, davčna številka; ime in priimek, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva, delovno razmerje, naziv delovnega mesta, vrsta in številka osebnega dokumenta, naziv izdajatelja osebnega dokumenta, davčna številka, podpisovanje), podatki komitenta banke (osnovni podatki o podjetju, vodstvo podjetja, lastninska struktura, število zaposlenih, povezane družbe, povezava z bankami, revizija računovodskih izkazov, glavna dejavnost, vzporedne dejavnosti, proizvodnja, prodaja, poslovni partnerji, glavni konkurenti, poslovni prostori podjetja, podatki o lastnem premoženju (premičnine, nepremičnine).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari, dostop do podatkov v elektronski obliki je varovan z gesli. Dostop do osebnih podatkov ima direktor oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti. Podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 1.10.2006 izdal direktor Razvojne agencije Sora d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca udeležencev v programu ENSVET.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so udeleženci v programu ENSVET (energetsko svetovanje za občane).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za vključitev v program ENSVET (energetsko svetovanje za občane) in delovanje energetsko svetovalne pisarne Škofja Loka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do izpolnitve pogodbenih obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, datum svetovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju (Gradbeni inštitut ZMRK d.o.o.).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari, dostop do podatkov v elektronski obliki je varovan z gesli. Dostop do osebnih podatkov ima direktor oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti. Podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 1.10.2006 izdal direktor Razvojne agencije Sora d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca članov kreditnega odbora.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o delovanju kreditne sheme Razvojne agencije Sora d.o.o., osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani kreditnega odbora kreditne sheme Razvojne agencije Sora d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za delovanje kreditnega odbora oziroma za evidenco, obračun in izplačilo sejnin.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do prenehanja mandata.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov bivališča, davčna številka, številka transkacijskega računa in banka, pri kateri je odprt, izplačila sejnin.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari, dostop do podatkov v elektronski obliki je varovan z gesli. Dostop do osebnih podatkov ima direktor oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti. Podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 1.10.2006 izdal direktor Razvojne agencije Sora d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca avtorskih in podjemnih pogodb.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, obligacijski zakonik.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki niso zaposlene pri Razvojne agencije Sora d.o.o. in opravljaljo pogodbeno delo za Razvojno agencijo Sora d.o.o. (avtorske in podjemne pogodbe).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za izvajanje avtorskih in podjemnih pogodb ter izplačila po teh pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let oziroma do izpolnitve pogobenih obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov prebivališča, davčna številka, števila tekočega računa in banka, pri kateri je odprt, EMŠO, pogodbena vrednost, predmet pogodbe, obseg dela, trajanje pogodbenega razmerja, datum sklenitve pogodbe, aneksi k pogodbi, skrbnik pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije in drugi).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov ima direktor oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti. Podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 1.10.2006 izdal direktor Razvojne agencije Sora d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca svetovanj in prijav za pridobitev statusa s.p.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki želijo pridobiti status samostojnega podjetnika posameznika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za prijavo oziroma registracijo samostojnega podjetnika posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, naslov prebivališča, telefonska številka, faks, izobrazba, e-pošta, podatki o vpisanih zastopnikih (ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter upravni organi, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Davčna uprava Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje in drugi).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se zaklepajo v času, ko se v njih ne zadržujejo zaposleni in izven delovnega časa. Dokumentacija se hrani v zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov ima direktor oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti. Podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 1.10.2006 izdal direktor Razvojne agencije Sora d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami (AJPES - Poslovni register Slovenije, evidence DURS in ZZZS).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam