Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI
Sedež ali naslov: Tavčarjeva 9
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5105331000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca o zaposlenih na Višjem sodišču v Ljubljani

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni višji sodniki (funkcionarji) in sodno osebje (javni uslužbenci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanja učinkovite kadrovske politike in kadrovske funkicije, za posredovanje informacij za kadrovske odloč
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, emšo, datum, kraj in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, kraj dela, naziv najvišje dokončane šole, poklic, stopnja izobrazbe, naziv delovnega mesta oziroma funkcije, datum izvolitve/imenovanja funkcionarja, pripravništvo, invalidnost, naziv dosedanjih delovnih mest, datum sklenitve delovnega razmerja, delovna doba do sklenitve delovnega razmerja in skupna delovna doba, prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, letni dopust, družinski člani, število otrok do petnajstega leta otrokove starosti zaradi pravice do izrabe letnega dopusta, izraba letnega dopusta, odsotnosti zaradi bolezni, poškodbe ali nega družinskega člana, količnik in dodatki, vrsta delovnega razmerja, za določen/nedoločen čas, s polnim ali manj kot polnim delovnim časom, razlog za sklenitev delovnega razmerja za določen čas, prerazporeditve, napredovanja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, prenehanje in način prenehanja funkcije.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik VSLJ, sekretar VSLJ, vodja kadrovske službe, zaposleni za svoje kadrovske podatke, zaposleni v finančno računovodski službi, Ministrstvo za pravosodje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Osebni spisi zaposleni so shranjeni v zaklenjeni omari. Dostop do njih imajo le zaposleni v kadrovsku službi. Vstop v kadrovski informacijski sistem v okviru aplikacije MFERAC - kadrovska evidenca je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Ljubljani o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Omogočena je povezava s centralno kadrovsko evidenco Ministrstva za pravosodje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kandidatov za prosta delovna mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, prijavljeni na razpisano prosto delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba javnih natečajev in razpisov z namenom zagovotovitve ustreznih kadrovskih virov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Obvezno do pravnomočnega zaključka izbirnega postopka, po tem skladno z internimi odločitvami oziroma skladno z dispozicijo kandidata; podatki zbranega kandidata, ki se zaposli na sodišču, preidejo v kadrovsko evidenco o zaposlenih na Višjem sodiš
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, dosežena stopnja izobrazbe, funkcionalna in specialna znanja, delovne izkušnje, nekaznovanost, podatki o tem, ali je kandidat v kazenskem postopku, kadar se to zahteva, potrdilo o državljanstvu, znanje tujih jezikov.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik VSLJ, sekretar VSLJ, vodja kadrovske službe, člani natečajnih/izbirnih komisij.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Ljubljani o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju nesreč pri delu, za potrebe statističnih analiz (identiteta zaposlenih ni razvidna), za inšpekcijo dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, emšo, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanem: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, b) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, c) narava poškodbe, č) poškodovani del telesa, d) ali je bila poškodba smrtna, e) podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) vzrok nesreče.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik VSLJ, sekretar VSLJ, vodja kadrovske službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Ljubljani o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Invalidi, zaposleni na Višjem sodišču v Ljubljani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju invalidnosti zaposlenih ter za potrebe statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka, naslov, datum rojstva, datum nastopa dela, vzrok invalidnosti, kategorija invalidnosti, številka zadeva pri ZPIZ, datum nastanka invalidnosti, datum nastopa pravic iz invalidnosti, datum obravnave na invalidski komisiji, začetek postopka, ocena invalidnosti, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik VSLJ, sekretar VSLJ, vodja kadrovske službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Ljubljani o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka vpisnikov (za kazenske zadeve na drugi stopnji Kp, za razne kazenske zadeve Kr, za civilne zadeve na drugi stopnji Cp, za razne civilne zadeve R, za gospodarske zadeve na drugi stopnji Cpg, za razne gospodarske zadeve R, za zadeve o prekrških PRp,

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisnik Kp: obdolženci v kazenskih zadevah; Vpisnik Kr: obdolženci v kazenskih zadevah, ki jih sodišče ne vpisuje v druge kazenske vpisnike; Vpisnik Cp: tožniki oziroma predlagatelji in toženci oziroma nasprotne stranke v civilnih zadevah na drug
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vpisniki Kp, Kr, Cp, R, Cpg, R, PRp, EPVDp: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava; Vpisnik Su: vodenje evidence zadev sodne uprave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vpisniki Kp, Kr, Cp, R, PRp, EPVDp: ime in priimek; Vpisnik Cpg in R: Firma pravne osebe; Vpisnik Su: ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vpisniki Kp, Kr, Cp, R, Cpg, R, PRp, EPVDp: vpisničar, vodja oddelka, sodnik, predsednik VSLJ; Vpisnik Su: vpisničar, sodnik, predsednik VSLJ, sekretar VSLJ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Ljubljani o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Vpisnik Cp, PRp in EPVDp: vstop v elektronsko obliko vpisnika je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca plač zaposlenih javnih uslužbencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni višji sodniki (funkcionarji) in sodno osebje (javni uslužbenci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izpolnjevanja obrazcev Zavoda za zaposlovanje (podatki o izplačanih plačah v obdobju 12 mesecev), izpolnjevanje vlog za kredite zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, emšo, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali s skrajšanim delovnim časom), b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, c) skupaj neopravljene ure, d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, g) neopravljene ure brez nadomestila plače, h) ure na delu, daljše od polnega delovnega časa - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) plače iz dobička, c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, e) nadomestila neto plače v breme drugih, f) neto plače iz dobička g) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, c) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urad predsednika, zaposleni za svoje kadrovske podatke, zaposleni v finančno računovodski službi, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjenih omarah finančno računovodske službe in arhiva sodišča. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci finančno računovodske službe in kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Ljubljani o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o opravljenih usmerjenih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Višjem sodišču v Ljubljani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju opravljenih zdravstvenih pregledov - načrtovanje datumov ponovnih zdravstvenih pregledov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto - naziv, datum pregleda, ugotovitve pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Ljubljani o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca odrejenih uradnih potovanj - izdanih potnih nalogov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Višjem sodišču v Ljubljani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja števila službenih potovanj, analizo in načrtovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, kraj potovanja.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, zaposleni v finančno računovodski službi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Ljubljani o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Višjem sodišču v Ljubljani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za pripravo obračunov plač, za potrebe izpolnjevanja obrazcev Zavoda za zaposlovanje (podatki o izplačanih plačah v obdobju 12 mesecev), izpolnjevanje vlog za kredite zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, - neto plača (za mesec poročanja za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - plača, - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo, - podatke o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela, - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialni varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca, - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje, - prispevki v breme zavarovanca, - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, pooblaščeni računovodski delavci, zadolženi za vnos in obdelavo stroškov dela zaposlenih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Zbirke podatkov so shranjene v ognjevarni omari. Dostop do njih ima vodja kadrovske službe in pooblaščeni računovodski delavci. Vstop v kadrovski informacijski sistem v okviru aplikacije MFERAC - stroški dela je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Ljubljani o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka vpisnikov (za kazenske zadeve na drugi stopnji Kp, za razne kazenske zadeve Kr, za civilne zadeve na drugi stopnji Cp, za razne civilne zadeve R, za gospodarske zadeve na drugi stopnji Cpg, za razne gospodarske zadeve R, za zadeve o prekrških PRp,

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisnik PRpv - obdolženci v zadevah o prekrških.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vpisnik PRpv: vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vpisnik PRpv: ime in priimek.
 • Uporabniki zbirke: Vpisnik PRpv: vpisničar, vodja oddelka, sodnik, predsednik VS LJ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik PRpv ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisnik se hrani v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Ljubljani o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Vpisnik PRpv: vstop v elektronsko obliko vpisnika je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam