Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kidričeva cesta 55 A
Naziv ali firma: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 5083931
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Izpiti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, učitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka indeksa, šifra izpraševalca, kraj in čas opravljanja izpita, ocene, naziv predmeta
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Študentska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Redni in izredni študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, materialno stanje, uspešnost študija, podatki iz vpisnega/prijavnega lista
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu in pogodbeni delavci sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje postopkov zaposlovanja in pridobivanja zunanjih izvajalcev. Obdelava podatkov vezanih na prisotnost na delu, prevoz na delo ipd.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca (za delavke tudi dekliški priimek), spol, datum, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana, davčno številko delavca, bančni podatki za nakazilo plače, kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovno usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, habilitacijski naziv, datum izvolitve, doba izvolitve, habilitacijsko področje, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas delavca v urah na teden, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, podatki o številu dni letnega dopusta, podatki o delovni dobi, podatki o zadnjem napredovanju, podatki o sestavi določitve plače, ime drugega delodajalca, pri katerem je delno/dopolnilno zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Delodajalec podatke iz evidence zaposlenih delavcev posreduje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v osmih dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi oziroma na podlagi izrecne zahteve tudi drugim uporabnikom, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika. Dostop do podatkov imajo: dekan, prodekani, tajnik fakultete, pomočnik tajnika članice, strokovni delavec v tajništvu fakultete .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo dokumenti, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v personalnih mapah v zaklenjeni kovinski omari, ustrezno je zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zunanjih upravljavcev.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Knjižnica

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki knjižnice: študenti UM, delavci UM, fizične osebe – zunanji izposojevalci, pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje uporabnikov knjižnice za potrebe knjižnične izposoje in za zavarovanje gradiva ter za namen zagotavljanja statističnega spremljanja. Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02), 15. člen.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefon, e-mail, izobrazba, zaposlitev ali šola, številka indeksa.
 • Uporabniki zbirke: Dekan, prodekan za študijske zadeve, tajnik fakultete, vodja knjižnice, knjižničarji na izposoji na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so dostopni le pooblaščenim osebam – knjižničnim delavcem fakultete oz. upravljavca prek sistema gesel avtorizacije in identifikacije. VII. člen Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev zavezuje knjižničarja k varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zunanjega upravljavca.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju in pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo plač in honorajev zaposlenim in zunanjim sodelvacem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek delavca, spol, datum rojstva, stalno bivališče, začasno bivališče, davčno izpostavo, davčne olajšave, bančni podatki za nakazilo plače, enotno matično številko občana, davčno številko delavca, izobrazbo, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, ali je invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, izraba letnega dopusta, odsotnosti zaradi strokovnega izobraževanja, odsotnosti zaradi začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o delovni ter zavarovalni dobi, podatki o določitvi plače oziroma honorarja, o bruto plači oziroma honorarju, o izplačani plači oziroma honorarju, o izplačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres za letni dopust, prevoz, prehrana), o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 – ZViS-UPB2), 81.a člen.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov. Samo interni: Dekan, prodekana, tajnik fakultete, vodja finančno računovodske službe, vodja kadrovske službe na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov(sprejet na 12. seji upravnega odbora Univerze v Mariboru, 2.10.2006) drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov - ZPIZ, DURS (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenem prostoru v zaklenjeni omari, ustrezno je zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Neposredni dostop imajo le delavci Računovodsko finančne službe, ki delajo na obračunu plač in honorarjev. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov Univerze v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z zbirkami podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zunanjih upravljavcev.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka raziskovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o raziskovalcih - študentih in pedagoških delavcih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje podatkov o raziskovalcih, ki prijavljajo svoje projekte - za sofinanciranje ali v smislu mednarodnega sodelovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek raziskovalca • šifra raziskovalca • državljanstvo • spol • rojstni podatki • enotna matična številka • davčna številka • naslov stalnega bivališča • raziskovalno področje • pridobljena izobrazba • zaposlitev v zavodu oz. organizaciji • raziskovalna skupina v katero sodi • vrsta zaposlitve • vrsta delovnega razmerja • raziskovalni naziv
 • Uporabniki zbirke: ARRS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo dokumenti, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v personalnih mapah v zaklenjeni kovinski omari, ustrezno je zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nimamo zunanjih upravljavcev.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence vseh vpisanih - potencialnih študentov in dejansko vpisanih študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), • spol, • datum, kraj in občino rojstva, • država rojstva, • davčna številka, • stalno in začasno bivališče, • enotna matično številko občana, • državljanstvo, • zaposlitev, • predhodna pridobljena izobrazba • način študija ter druge podatke po posebnih predpisih; podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo dokumenti, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v zaklenjeni kovinski omari, ustrezno je zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zunanjih upravljavcev.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca osebnih kartonov študentov in evidenca diplomantov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence študentov in diplomantov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), • spol, • datum, kraj in občino rojstva, • državo rojstva, • stalno in začasno bivališče, • enotno matično številko občana, • davčno številko, • državljanstvo, • zaposlitev, • predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter druge podatke po posebnih predpisih; podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo dokumenti, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v zaklenjeni omari, ustrezno je zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Mariboru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zunanjih upravljavcev.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca zapisnikov o izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje evidence o izpitih, opravljenih, neopravljenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • vpisna številka, • ime in priimek študenta, • letnik študija, • način študija, • vrsta študija, • datum izpita, • podatke o tem, ali izpit opravlja prvič oziroma za katero ponavljanje izpita gre • datum zadnjega opravljanja izpita, • oceno, doseženo pri izpitu.
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo dokumenti, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zunanjih upravljavcev.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o priznavanju izobrazbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bivši študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaprosila delodajalcev po potrjevanju pridobljene izobrazbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki o osebi, na katero se odločba oz. mnenje nanaša (osebno ime, spol, državljanstvo); • podatki o diplomi oz. listini o pridobljeni izobrazbi, država izdaje listine ter ime ustanove, ki je izdala listino; • datumu odločbe pristojnega organa , ev. dodatne zahteve (izpiti).
 • Uporabniki zbirke: Ni zunanjih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo dokumenti, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav z zbirkami osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zunanjih upravljavcev.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam