Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Karlovška cesta 18
Naziv ali firma: Zavod za usposabljanje Janeza Levca
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka o šolski dokumentaciji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v osnovno šolo, učenci, vpisani v oddelke vzgoje in izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Knjige in splošni dokumenti osnovne šole: matična knjiga, v katero se vpisujejo podatki o učencih ter njihovem šolanju od vstopa do zaključka šolanja v osnovni šoli - podružnične osnovne šole lahko samostojno vodijo matično knjigo; letno organizacijsko poročilo, v katerega se vpisujejo splošni podatki o osnovni šoli ter podatki o obsegu in organizaciji pouka in drugega vzgojno-izobraževalnega dela; b) dokumentacija o delu oddelkov v osnovni šoli: dnevnik dela, redovalnica, mapa vzgojnih ukrepov; c) dokumentacija o učencih v osnovni šoli: napotitvena odločba, matični list za vsakega učenca osnovne šole od vstopa v šolo do zaključka šolanja v osnovni šoli, osebna mapa učenca, ki potrebuje pomoč oz. svetovanje, s podatki iz 4. točke 95. člena Zakona o osnovni šoli, športno vzgojni karton, v katerega se vpisujejo podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, zapisnik o opoprvnih, razrednih in predmetnih izpitih učencev; d) spričevala, potrdila in obvestila, ki jih izdaja osnovna šola: spričevalo z opisanimi ocenami za učence prvega in drugega razreda, izkaz o šolskem uspehu, spričevalo o končanem razredu osnovne šole, spričevalo o končani osnovni šoli, potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti, obvestilo o vzgojnem ukrepu, potrdilo o šolanju učenca, obvestilo o prestopu ali prešolanju učenca med šolskim letom; e) dokumentacija o delu strokovnih delavcev: letna priprava strokovnih delavcev na zgojno izobraževalno delo, učiteljeva priprava na pouk; f) dokumentacija o delu organov: zapisniki sestankov učiteljskega zbora, oddelčnega učiteljskega zbora in strokovnih aktivov, zapisniki oddelčnih svetov staršev in sveta staršev šole, zapisniki sveta šole.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v osnovno šolo, učenci, vpisani v oddelke vzgoje in izobraževanja, starši oz. skrbniki učencev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu: ime, priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, podatki o napredovanju (95. člen Zakona o osnovni šoli;točka 1); podatki o družinski in socialni anamnezi, razvojni anamnezi, diagnostični postopki, postopki strokovne pomoči ter strokovna mnenja drugih inštitucij (po 95. členu Zakona o osnovni šoli; točka 4); podatki o starših oz. skrbnikih: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka (doma in v službi), na katero je možno posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli(95. člen Zakona o osnovni šoli, točka 1).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o kadrovski evidenci

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju z Zavodom za usposabljanje Janeza Levca
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Evidenca o zaposlenih delavcih, ki vsebuje sledeče podatke: priimek in ime delavca, matična številka, spol, očetovo in materino ime, dekliški priimek, zakonski stan, kraj rojstva (kraj, občina), datum rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče in naslov oz. začasno prebivališče in naslov (kraj, občina, telefon), podatki o osebni izkaznici (številka, datum izdaje in občina izdaje), podatki o zdravstveni izkaznici (številka, datum in občina izdaje), podatki o delovni knjižici (številka, datum in občina izdaje)delovna enota, delovno mesto, na katerega je delavec razporejen, delo, ki ga delavec opravlja, izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta, dejanski poklic delavca, poklic, ki ga opravlja, vrsta končane šole, šolska izobrazba, smer, dejanska stopnja izobrazbe, pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni izpit, delovno razmerje, delovni čas, delež delovnega časa, invalidnost (vzrok), zdravniški pregled, datum vstopa v delovno organizacijo, preizkusno delo, delovna doba v delovni organizaciji, delovna doba pred vstopom, začetek dela v vzgoji in izobraževanju, delo izven vzgoje in izobraževanja, podatki o sorodnikih, če so zavarovani po osebi, ki je v delovnem razmerju (sorodstveno razmerje, ime in priimek, EMŠO), funkcionalna znanja, napredovanje, zavarovalna doba do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših za svetovalno službo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v osnovno šolo, učenci, vpisani v oddelke vzgoje in izobraževanja, starši oziroma skrbniki učencev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu: ime, priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnost, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, podatki o napredovanju (95. člen Zakona o osnovni šoli; točka1); podatki o družinski in socialni anamnezi, razvojni anamnezi, diagnostični postopki, postopkistrokovne pomoči ter strokovna mnenja drugih institucij (po 95. členu Zakona o osnovni šoli; točka4); podatki o starših oz. skrbnikih: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka (doma in v službi), na katero je možno posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli (95. člen Zakona o osnovni šoli; točka 1).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o osebnih dohodkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju z Zavodom za usposabljanje Janeza Levca
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Evidenca o zaposlenih delavcih, ki vsebuje sledeče podatke: priimek in ime delavca, matična številka, davčna številka, davčna izpostava, skupina davčne olajšave, stroškovno mesto, kraj rojstva (kraj, občina), stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), krajevna skupnost, pošta, sedežna občina, nakazilo-banka, sindikat, poklic, šolska izobrazba-strokovna usposobljenost, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oz. nalog, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas delavca - v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu, ali je zaposlen za določen ali nedoločen čas, ali je invalid dela ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije oz. delodajalca; b) evidenca o osebnih dohodkih, ki zajema sledeče podatke: podatki o delavčevem delovnem času, podatki o bruto osebnem dohodku delavca, podatki o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem (števlo ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa in odstotek povečanja).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam