Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Tovarniška cesta 27
Naziv ali firma: AGRORUŠE D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2342
Kraj: Ruše
Matična številka: 5814723
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebi podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, Strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas v urah na teden, zavarovalna doba, dejavnost podjetja. - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravljal ob nastanku nezgode, število ur dela tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, naravna poškodba, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu čas nesreče: datum, dan v tednu, doba dneva, kraj nesreče ( delovno mesto, na poti na delo, na službenem potovanju, drugo), število poškodovanih oseb, število mrtvih na kraju nezgode, pogostnost nesreče na istem delovnem mestu, vir in vzrok nesreče, ogroženost delavca na delovnem mestu, odrejenost uporabe varnostnega sredstva in uporabnih osebnih zaščitnih sredtev, izvedenost splošnih in posebnih ukrepov za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Agroruše d.o.o. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Shranjeno v mapah zaklenjeno v ognjevarni omari v službi varstva pri delu, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pooblaščeni zdravnik
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pravice iz naslova invalidnosti Delavci, pri katerih je spremenjena delovna zmožnost ali obstaja neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, prebivališče, poklic, šolska izobrazba podlaga zavarovanja - datum priznanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice - datum spremembe pravice
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe - Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Pooblaščeni zdravnik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi, zaklenjeno v ognjevarni omari v kadrovski službi, kodiran dostop do podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca - podatki o delovnem času: možno število ur, skupaj opravljene ure: dejanske ure, ure čakanja, ure ustavitve zaradi stavke, neopravljene ure s pravico do nadomestila plače v breme organizacije, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu preko delovnega časa. - podatki o plačah: izplačana plača: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plačo iz dobička, za delo preko polnega delovnega časa, začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade in vse druge prejemke iz delovnega razmerja - delovna mesta s povečano zavarovalno dobo: število ur za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu, odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, TDR- RaFiSe d.o.o., Tovarniška c. 51, Ruše
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v kadrovski službi in računovodstvu družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: TDR RaFiSe d.o.o., Tovarniška c. 51, Ruše
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, Stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur na teden), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja ( določen - nedoločen čas), invalidnost, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilno dejavnostjo, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja, podatke o dobi s povečanjem, podatke o družinskih članih, ki so zavarovani po delavcu ( zdravstveno zavarovanje ali za uveljavitev za davčno olajšavo)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca Zavod za zdravstveno zavarovanje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v kadrovski službi upravljalca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovsko evidenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet....
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam