Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADRIATIC SLOVENICA ZAVAROVALNA DRUŽBA D.D.
Sedež ali naslov: Ljubljanska cesta 3/a
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 5063361000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o zavarovancih življenjskih zavarovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu, Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovalci, zavarovanci, plačniki, upravičenci do zavarovalnine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zavarovalnih poslov
 • Rok hrambe (neobvezno): shranjujejo se deset let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v primeru nastanka škodnega dogodka deset let po koncu obdelave škodnega dogodka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče zavarovalca, začasno bivališče, naslov za prejemanje pošte, EMŠO, davčna številka, KZZ številka (kartica zdravstvenega zavarovanja) • indentifikacijska številka zavarovalca, zavarovanca in plačnika; • številka ponudbe/police/pogodbe; • ime zavarovalnice, • začetek zavarovanja; • potek zavarovanja; • obnovitev zavarovanja; • zavarovalno kritje • zavarovalna vsota; • premijska stopnja; • zavarovalna premija; • opis, vrsta in vrednost popustov in doplačil • število obrokov, zapadlost premije, način plačila • upravičenci za smrt • sorodstveno razmerje • zdravstveno stanje (nosečnost, bolezni, napotitve v bolnišnico,..) • status osebe po zakonih (vojni veteran, žrtev vojnega nasilja, vojni invalid) in v obveznem zavarovanju (zavarovalne podlage,..) • članstvo v združenjih, sindikatih (SVIZ,...) • pooblaščenec za urejanje zadev za osebo • kategorizacija športnik • delodajalec • dovoljenje za direktno pošto • titule • drugi podatki, ki vplivajo na določanje rizičnosti
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje de
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca o zaposlenih delavcih se začne za posameznega delavca voditi z dnem, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko mu p
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – priimek in ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti (stopnja telesne okvare), – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o starševskem dopustu - datum - vrsta dopusta d) podatki o delovni knjižici in delovni dobi - registrska številka - datum in kraj izdaje - podatki o delovni dobi e) podatki o izplačani solidarnostni pomoči delavcu - vrsta pomoči - datum izplačila - višina zneska f) podatki o Dovoljenju za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja - ime in priimek delavca - datum izdaje dovoljenja - številka dovoljenja - omejitve g) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi h) podatki o družinskih članih zaposlenih - priimek in ime - EMŠO - podatek o obveznem zdravstvenem zavarovanju - podatek o telesni ali duševni prizadetosti (i) podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih: - datum pregleda - omejitve - opombe o zdravstvenem stanju - periodika - datum naslednjega pregleda
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlit
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca o izrabi delovnega časa se začne za pos
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – priimek in ime b) podatki o številu ur: – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, c) dopust: - število dni dopusta, - število izkoriščenih dni, - število dni dopusta iz preteklega leta d) mesečna specifikacija števila opravljenih in neopravljenih delovnih ur po dnevih e) podatki za študente/dijake: - naziv študentskega servisa, - letnik izobraževalne ustanove, - naziv izobraževalne ustanove, - status študenta /dijaka do - vpisna številka študenta/dijaka - številka osebnega dokumenta študenta/dijaka f) ostali podatki: - telefon g) podatki o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom: - naziv oz. ime agencije, ki izdaja napotnice številka napotnice in njeno trajanje, - ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega/začasnega prebivališča napotene osebe, - ime izobraževalne ustanove, - status redni/izredni, - vrsta dela, ki ga opravljala napotena oseba, poročilo o opravljenem delu, datum pričetka dela, število opravljenih ur, urna postavka
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za sklenitev delovnega razmerja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zbiranje kandidatov za sklenitev delovnega razmerja po razpisu prostega delovnega mesta, izbiranje primernih kandidatov za sklenitev delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): do 12 mesecev po objavi razpisa prostega delovnega mesta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - naslov stalnega prebivališča, - EMŠO, - kraj rojstva, - spol, - telefonska številka, - poklic, - izobrazba, - dodatna znanja, - delovne izkušnje, - dosedanje zaposlitve, - hobiji, - fotokopije prilog, - ostali podatki, ki jih kandidati navajajo v pisni obliki na prošnjah, - datum prošnje
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika; zakonske podlage, ki predpisujejo potrebne kvafilikacije delavca za opravljanje določenega dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje ustreznega oziroma potrebnega izobraževanja delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca o zaposlenih delavcih se začne za posameznega delavca voditi z dnem, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, preneha pa z dnem, ko mu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) usposabljanje; - priimek in ime delavca, - delovno mesto delavca, - naziv usposabljanja, - kvalifikacija pridobljena z usposabljanjem, - izvajalec usposabljanja, - obdobje usposabljanja, - stroški usposabljanja b) izobraževanje (študij ob delu); – študijski dopust, – višina šolnine, – uspešnost študija
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: štipendisti, bivši štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o štipendiranju, izplačila štipendij
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju pogodbenega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - naslov stalnega bivališča, - naslov začasnega bivališča, - EMŠO, - kraj rojstva, - spol, - podatki o izobraževanju in izobraževalni ustanovi, - transakcijski račun, ime banke, - višina štipendije, - trajanje štipendiranja, - obveznosti do delodajalca, - obdobje opravljanja prakse, - ime mentorja
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o praktikantih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: praktikanti (dijaki in študenti)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje prakse
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – priimek in ime, – naslov stalnega prebivališča, – naslov začasnega prebivališča, – št. TRR, – izobraževalni program/smer, – naziv izobraževalne institucije, – trajanje prakse
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o sklenjenih pogodbah ( Centralna Evidenca Pogodb )

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Zakon o varstvu osebnih podatkov, pogodbeno razmerje, obligacijsko razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: avtorji, podjemniki, najemodajalci, najemniki, druge fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb – varstvo pravnega prometa
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od prenehanja pogodbenega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - naslov stalnega prebivališča, - število delavnih ur, - ime avtorske agencije, - predmet pogodbe, - čas trajanja pogodbenega razmerja, - datum sklenitve pogodbe, - aneksi k pogodbi, - davčna štrevilka, - št. TRR - naslov ter drugi podatki o poslovnih prostorih, ki so predmet najemne pogodbe, - višina mesečne najemnine, - način izplačila mesečne najemnine, - obseg plačila obratovalnih stroškov
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka podatkov o zavarovancih premoženjskih zavarovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu, Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovalci, zavarovanci, plačniki, upravičenci do zavarovalnine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zavarovalnih poslov
 • Rok hrambe (neobvezno): shranjujejo se deset let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v primeru nastanka škodnega dogodka deset let po koncu obdelave škodnega dogodka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče zavarovalca, začasno bivališče, naslov za prejemanje pošte, EMŠO, davčna številka, KZZ številka (kartica zdravstvenega zavarovanja)  indentifikacijska številka zavarovalca, zavarovanca in plačnika;  številka ponudbe/police/pogodbe;  ime zavarovalnice,  začetek zavarovanja;  potek zavarovanja;  obnovitev zavarovanja;  zavarovalni predmet  zavarovalno kritje  zavarovalna vsota;  premijska stopnja;  zavarovalna premija;  opis, vrsta in vrednost popustov in doplačil  število obrokov, zapadlost premije, način plačila  sorodstveno razmerje  status osebe po zakonih (vojni veteran, žrtev vojnega nasilja, vojni invalid) in v obveznem zavarovanju (zavarovalne podlage,..)  članstvo v združenjih, sindikatih (SVIZ,...)  pooblaščenec za urejanje zadev za osebo  kategorizacija športnik  delodajalec  dovoljenje za direktno pošto  titule  drugi podatki, ki vplivajo na določanje rizičnosti
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o škodnih dogodkih za premoženjska zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu, Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovalci, zavarovanci, upravičenci do zavarovalnine, oškodovanci, pooblaščenci, priče
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zavarovalnih poslov – reševanje škodnih primerov
 • Rok hrambe (neobvezno): shranjujejo se deset let po koncu obdelave škodnega dogodka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum in kraj rojstva, spol, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, državljanstvo v škodnem dogodku udeleženih oseb in prič, - kazniva dejanja in prekrški v zvezi s škodnimi dogodki, - vrsta škodnega dogodka, - kraj, čas in potek škodnega dogodka, - opis škode v škodnem dogodku - številka spisa - identifikacijska številka zavarovanca, za katerega se ugotavlja zavarovalno kritje - številka police/ponudbe/pogodbe in podatki na njej - vzrok in vrsta škode - kraj, čas, nastanek in potek škodnega dogodka - podatki o poškodovanem predmetu (starost, tip, vrsta, znamka, registrska številka, VIN številka) - podatki o oškodovancu in ostalih udeležencih v škodnem dogodku (ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, državljanstvo, poklic, naziv, zaposlitev, številka pri delodajalcu, spol, številka zdravstvene izkaznice, telefonska številka, številka faksa, e-mail naslov, številka TRR, zdravstvena dokumentacija - po potrebi) - dokumentacija vezana na škodni dogodek (policijski zapisnik, izjave prič) - podatki iz osebnih dokumentov (kopije vozniških, prometnih in drugih dovoljenj)
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine za premoženjska zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu, Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovalci, zavarovanci, upravičenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje zavarovalnih poslov
 • Rok hrambe (neobvezno): shranjujejo se deset let po koncu obdelave škodnega dogodka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka zavarovane osebe, za katero se ugotavlja zavarovalno kritje in odškodnina, 2. prehodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesnih poškodb, trajanje zdravljenja in posledice zavarovanca in oškodovanca, 3. dohodki zavarovanca in oškodovanca, 4. upokojitve (redne in invalidske), prekvalifikacije in stopnje invalidnosti zavarovanca in oškodovanca, 5. stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske pripomočke zavarovanca in oškodovanca. OŠKODOVANEC - Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, št. pošte, kraj, ulica in hišna številka, poklic, delo, ki ga opravlja, zaposlitev, tel. številka, e-pošta. - Predhodne poškodbe in zdravstveno stanje oškodovanca, vrsta telesnih poškodb, trajanje zdravljenja in posledice, stroški za zdravstveno/medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske pripomočke, podatki o dohodkih oškodovanca in upokojitvi (redne ali invalidska), prekvalifikacija in stopnje invalidnosti oškodovanca, stroški za popravilo poškodovanega predmeta, višina materialne in nematerialne škode, ostali stroški in podatki za obračun zavarovalnine, izplačana zavarovalnina. UPRAVIČENEC: - Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, tel. št., št. pošte, kraj, ulica in hišna številka, e-pošta, upravičenca iz zavarovanja, način izplačila zavarovalnine
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka podatkov o škodnih dogodkih za življenjska zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu, Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovalci, zavarovanci, plačniki, upravičenci do zavarovalnine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zavarovalnih poslov
 • Rok hrambe (neobvezno): shranjujejo se deset let po koncu obdelave škodnega dogodka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum in kraj rojstva, spol, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, državljanstvo v škodnem dogodku udeleženih oseb in prič, - kazniva dejanja in prekrški v zvezi s škodnimi dogodki, - vrsta škodnega dogodka, - kraj, čas in potek škodnega dogodka, - opis škode v škodnem dogodku - številka spisa - identifikacijska številka zavarovanca, za katerega se ugotavlja zavarovalno kritje - številka police/ponudbe/pogodbe in podatki na njej - vzrok in vrsta škode - kraj, čas, nastanek in potek škodnega dogodka - podatki o predhodnih poškodbah in predhodnem zdravstvenem stanju - podatki o zdravstvenem stanju po poškodbi - podatki o invalidnosti - podatki o smrti - zdravstvena dokumentacija ( podatki o bolezni/poškodbi, medicinski oskrbi ) - podatki o poškodovanem predmetu - podatki o oškodovancu- zavarovancu in ostalih udeležencih v škodnem dogodku (ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, poklic, naziv, zaposlitev, številka pri delodajalcu, spol, številka zdravstvene izkaznice, telefonska številka, številka faksa, e-mail naslov, številka TRR, podatki o izplačilih, podatki o zaposlitvi ) - dokumentacija vezana na škodni dogodek (policijski zapisnik, izjave prič) - podatki iz osebnih dokumentov (kopije vozniških, prometnih in drugih dovoljenj)
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine za življenjska zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovalci, zavarovanci, upravičenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje zavarovalnih poslov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka zavarovane osebe, za katero se ugotavlja zavarovalno kritje in odškodnina; prehodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesnih poškodb, trajanje zdravljenja in posledice zavarovaca in oškodovanca; dohodki zavarovanca in oškodovanca; upokojitve (redne in invalidske), prekvalifikacije in stopnje invalidnosti zavarovanca in oškodovanca; stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske pripomočke zavarovanca in oškodovanca; podatki v zavarovalni pogodbi (EMŠO, davčna št., ime in priimek, naslov, zavarovalne vsote, premija); delo, ki ga opravlja zavarovanec; podatki o zaposlitvi; zdravstveno stanje; predhodne poškodbe in bolezni; trajanje in način zdravljenja; posledice poškodb in bolezni; stopnja invalidnosti; zdravila in ortopedski pripomočki; športne aktivnosti; višina in teža; izbrani osebni zdravnik; medicinska dokumentacija v zvezi z poškodbami in boleznimi; prekvalifikacija; podatki o upokojitvi; podatki za obračun zavarovalnine; izplačana zavarovalnina
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov; nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zbirka podatkov o zavarovancih zdravstvenih zavarovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovalci, zavarovanci, plačniki, upravičenci do zavarovalnine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zavarovalnih poslov
 • Rok hrambe (neobvezno): shranjujejo se deset let po prenehanju zavarovalne pogodbe, v primeru nastanka škodnega dogodka deset let po koncu obdelave škodnega dogodka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče zavarovalca, začasno bivališče, naslov za prejemanje pošte, EMŠO, davčna številka, KZZ številka (kartica zdravstvenega zavarovanja), • indentifikacijska številka zavarovalca, zavarovanca in plačnika, • številka ponudbe/police/pogodbe, • ime zavarovalnice, • začetek zavarovanja, • potek zavarovanja, • obnovitev zavarovanja, • stanje obvezne zavarovanosti, • čakalna doba, • zavarovalni predmet, • zavarovalno kritje, • zavarovalna vsota, • premijska stopnja, • zavarovalna premija, • opis, vrsta in vrednost popustov in doplačil, • število obrokov, zapadlost premije, način plačila, • izključitve za določen predmet kritja (za diagnozo ali za posamično zdravilo ali storitev, pripomoček), • zdravstveno stanje (nosečnost, bolezni, napotitve v bolnišnico,..), • podatek o predhodnem zavarovanju (konkurenca), • družinski član (pri nadstandardu), • sorodstveno razmerje z zavarovalcem in/ali zavarovancem, • status osebe po zakonih (vojni veteran, žrtev vojnega nasilja, vojni invalid) in v obveznem zavarovanju (zavarovalne podlage,..), • članstvo v združenjih, sindikatih (SVIZ,...), • pooblaščenec za urejanje zadev za osebo, • kategorizacija športnik, • delodajalec, • dovoljenje za direktno pošto, • titule, • drugi podatki, ki vplivajo na določanje rizičnosti, • številka TRR in naziv banke, • višina in teža zavarovalca in/ali zavarovanca, • datum smrti, • status zavarovalca/zavarovanca (upokojenec, brezposelni, prejemnik denarno socialne pomoči, poročen, dijak, razvezan, študent, dializni bolnik, invalid.....), • telefonske številke, • elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Zbirka podatkov o škodnih dogodkih za zdravstvena zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovalci, zavarovanci, plačniki, upravičenci do zavarovalnine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zavarovalnih poslov
 • Rok hrambe (neobvezno): shranjujejo se deset let po koncu obdelave škodnega dogodka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • številka spisa, • identifikacijska številka zavarovanca, za katerega se ugotavlja zavarovalno kritje, • številka police/ponudbe/pogodbe in podatki na njej, • vzrok in vrsta škode, • kraj, čas, nastanek in potek škodnega dogodka, • podatki o predhodnih poškodbah in predhodnem zdravstvenem stanju, • podatki o zdravstvenem stanju, • podatki o invalidnosti, • podatki o smrti, • zdravstvena dokumentacija ( podatki o bolezni/poškodbi, medicinski oskrbi ), • podatki o poškodovanem predmetu oz. poškodovani osebi, • podatki o oškodovancu- zavarovancu in ostalih udeležencih v škodnem dogodku (ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, poklic, naziv, zaposlitev, številka pri delodajalcu, spol, številka zdravstvene izkaznice, telefonska številka, številka faksa, številka TRR, podatki o izplačilih, podatki o zaposlitvi ), • dokumentacija vezana na škodni dogodek (policijski zapisnik, izjave prič), • podatki iz osebnih dokumentov (kopije vozniških, prometnih in drugih dovoljenj), • diagnoza oz. vrsta obolenja oz. stanja (npr. dializni bolnik, ....), • relacija za katero ima zavarovanec planirane vožnje na dializo ter planirano mesečno število kilometrov do dializnega centra.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Zbirka podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine za zdravstvena zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovalci, zavarovanci, upravičenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje zavarovalnih poslov
 • Rok hrambe (neobvezno): shranjujejo se deset let po koncu obdelave škodnega dogodka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, stalno prebivališče, EMŠO in davčna številka zavarovane osebe, za katero se ugotavlja zavarovalno kritje in odškodnina, 2. prehodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesnih poškodb, trajanje zdravljenja in posledice zavarovanca in oškodovanca, 3. dohodki zavarovanca in oškodovanca, 4. upokojitve (redne in invalidske), prekvalifikacije in stopnje invalidnosti zavarovanca in oškodovanca, 5. stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske pripomočke zavarovanca in oškodovanca. - ime in priimek - EMŠO - rojstni podatki - višina zavarovalnine - nazivi zdravstvenih storitev in količina - izvajalec zdravstvenih storitev - zavarovalna vsota - nazivi zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca terjatev v postopkih izterjave

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o pravdnem postopku, Obligacijski zakonik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dolžniki in ostale po zakonu povezane osebe ( skrbniki, zastopniki )
 • Namen obdelave osebnih podatkov: poplačilo terjatev iz naslova regresov, premij in ostalih terjatev
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve namena zbiranja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, prebivališče, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, podatki o zaposlitvi, podatki o premoženju, podatki o TRR, podatki o lastništvu (nepremičnin, vrednostnih papirjev,...), zvočni posnetki telefonskih pogovorov
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca posnetkov Centra za oskrbo strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebno soglasje, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: klicatelji, zavarovanci AS, potencialne stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotovitev dokaza o poslovni komunikaciji
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve namena zbiranja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: zvočni posnetki pogovora
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakr
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca o stroških dela se zač
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje d) krediti: - številka pogodbe, - datum pogodbe, - vrsta odtegljaja, - tip kredita, - znesek obroka, - višina kredita, - število obrokov - status olajšave pri dohodnini; e) vzdrževani družinski člani: - priimek, - ime, - datum rojstva, - davčna številka, - šifra sorodstva; f) podatki za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje: - številka pogodbe, - datum pristopa, - datum začetka zavarovanja, - datum izračuna dob, - leta delovne dobe na dan pristopa, - vzrok prekinitve, - pokojninska doba na dan pristopa (let, mesecev), - premijski razred, - znesek premije delodajalca, - znesek premije zaposlenega; g) delovna doba: - status zaposlitve, - celotna delovna doba, - delovna doba v podjetju
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom (za privatna vozila)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, obračun potnih stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) nalog za službeno potovanje: - številka naloga, - datum naloga, - ime in priimek delavca, - delovno mesto, - naslov stalnega prebivališča, - datum odhoda, - ura odhoda, - po nalogu, - cilj odhoda, - naloga, - datum prihoda, - trajanje potovanja, - uporabljena prevozna sredstva, - plačnik potnih stroškov, - višina dnevnice, - posebni dodatki, - predujem, - datum prejema predujma, - kraj izdaje, - datum izdaje b) predlog obračuna potnih stroškov: - ime in priimek predlagatelja, - naslov stalnega prebivališča predlagatelja, - čas odhoda, - čas prihoda, - čas odsotnosti, - število dnevnic, - znesek dnevnic, - specifikacija prevoznih stroškov, - specifikacija drugih stroškov, - znesek predujma, - datum predujma, - spisek prilog, - priloge, - kraj obračuna, - datum obračuna, c) obračun potnih stroškov: - višina odobrenega izplačila, - plačnik izplačila, - ime likvidatorja, - višina izplačila, - ime blagajnika, - datum izplačila
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca o potnih nalogih z obračunom – prevozni list (za službena vozila)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, obračun potnih stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) potni nalog: - številka naloga, - kraj izdaje, - datum izdaje, - status prevoza (oseb ali blaga), - smer vožnje, - ime in priimek voznika, - ime in priimek sovoznika, - znamka motornega vozila, - registrska številka motornega vozila (prikolice), b) seznam podatkov o prevozu: - datum, - kraj odhoda, - kraj prihoda, - čas odhoda, - čas prihoda, - prepeljano: vrsta tovora/potnikov, - prepeljano: količina, - prevoženi km: prazni, - prevoženi km: polni, c) drugi podatki o prevozu: - kraj izpolnjevanja podatkov o prevozu, - datum izpolnjevanja podatkov o prevozu, - spisek prilog, - priloge, - stanje števca na začetku, - stanje števca na koncu, - skupno št. prevoženih km, - količina prepeljanega blaga in tonskih km, - št. prepeljanih potnikov in potniških km, d) predlog obračuna potnih stroškov: - ime in priimek predlagatelja, - naslov stalnega prebivališča predlagatelja, - čas odhoda, - čas prihoda, - čas odsotnosti, - število dnevnic, - znesek dnevnic, - specifikacija prevoznih stroškov, - specifikacija drugih stroškov, - znesek predujma, - datum predujma, - spisek prilog, - priloge, - kraj obračuna, - datum obračuna, e) obračun potnih stroškov: - višina odobrenega izplačila, - plačnik izplačila, - ime likvidatorja, - višina izplačila, - ime blagajnika, - datum izplačila
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji blaga in/ali storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja računov, računovodsko knjiženje računov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - ulica in hišna številka, - poštna številka in pošta, - številka računa, - datum izdaje računa, - kraj izdaje računa, - datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, - rok plačila, - datum valute, - davčna številka (ID za DDV), - postavke računa s količino, cenami in zneski, - specifikacija obračunanega DDV z osnovami, - skupni znesek računa
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost podjetja (šifra); b) podatki o poškodbi: delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba, koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu, ali je delavec kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je zgodila poškodba, kje se je zgodila nesreča, število poškodovanih oseb, koliko oseb je izgubilo življenje, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih sredstev (ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev, ali so bila uporabljena zaščitna sredstva, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu)
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca podatkov o obiskovalcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve namena zbiranja oz. največ 3 leta od vpisa
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in ura prihoda, razlog prihoda, h komu je namenjen
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, osebno soglasje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varnost ljudi, varnost premoženja, varovanje tajnih podatkov, varovanje poslovne skrivnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Najmanj 7 dni, največ 1 leto po nastanku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - datum, - ura, - video posnetek
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidence podatkov o vstopih in gibanju zaposlenih v poslovnih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodba o zaposlitvi, drugo pogodbeno razmerje, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: omogočanje gibanja skozi dostopne točke
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja pogodbenega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, številka kartice, dostopna pravica, geslo
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca podatkov o uporabi službenega mobilnega telefona, službenega avtomobila oz. drugih sredstev danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni/uporabniki sredstev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje evidence danih sredstev v uporabo in obdelava njihovih stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja pogodbe o zaposlitvi oz. izpolnitve namena zbiranja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, telefonska številka, znesek, mesečna poraba, vrsta vozila, registrska številka vozila, stroški voznega parka
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca podatkov o zastopnikih in posrednikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zastopniki, posredniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbenega razmerja, izvajanje sklepanj zavarovanj
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja pogodbenega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • prebivališče • telefonska številka • datum rojstva • davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca podatkov o osebah, ki želijo prejemati obvestila o novostih, ponudbi in nagradni akciji

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebno soglasje posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki se strinjajo s prejemanjem
 • Namen obdelave osebnih podatkov: poštno, osebno ali elektronsko pošiljanje obvestil, ponudb, promocijskega materiala, revij in vabil, za elektronsko, pisno ali telefonsko anketiranje, za statistične obdelave, za segmentacijo strank
 • Rok hrambe (neobvezno): do preklica osebnega soglasja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • spol • datum, kraj, občina in država rojstva • stalno in začasno prebivališče • kraj dela • poklic • telefonska številka • elektronski naslov • EMŠO • davčna številka • podatek o tem, ali je oseba (ne)komitent
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Evidenca podatkov o sodnih postopkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Obligacijski zakonik, Zakon o pravdenm postopku
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: tožene in tožeče stranke, osumljenci in obdolženci v kazenskih postopkih in postopkih prekrškov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sprožitev in vodenje sodnih in drugih uradnih postopkov, posredovanje podatkov po odredbi sodišča ali policije, vložitev kazenske ovadbe
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve namena zbiranja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • prebivališče • rojstni podatki • EMŠO • davčna številka • podatki o zaposlitvi • podatki o premoženju • podatki o bančnem računu
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Evidenca podatkov o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe / stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveznost pregleda stranke po 8. čl. ZPPDFT
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve namena zbiranja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava iz 9. točke 3. člena tega zakona sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - firma, naslov, sedež in matična številka, če je bila dodeljena, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost; - namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke;- datum in čas izvedbe transakcije; - znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; - namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena;- način izvedbe transakcije; - podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; - razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva dejanskega lastnika pravne osebe oziroma v primeru iz točke b drugega odstavka 19. člena tega zakona podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava; - naziv druge osebe civilnega prava iz 9. točke 3. člena tega zakona ter osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka člana
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Evidenca sporočenih podatkov Uradu RS za preprečevanje pranja denarja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe / stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveznost sporočanja transakcij po 38. čl. ZPPDFT
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve namena zbiranja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava iz 9. točke 3. člena tega zakona sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta; - firma, naslov, sedež in matična številka, če je bila dodeljena, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost; - namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke;- datum in čas izvedbe transakcije; - znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; - namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena;- način izvedbe transakcije; - podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; - razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma; - osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva dejanskega lastnika pravne osebe oziroma v primeru iz točke b drugega odstavka 19. člena tega zakona podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava; - naziv druge osebe civilnega prava iz 9. točke 3. člena tega zakona ter osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka člana
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Evidenca o dostopu nadzornih organov do podatkov, informacij in dokumentacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe / stranke / pooblaščene uradne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: dostop nadzornih organov iz 85. člena. čl. ZPPDFT do podatkov, informacij in dokumentacije iz prvega odstavka 76. člena tega zakona.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve namena zbiranja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. naziv nadzornega organa; 2. osebno ime pooblaščene uradne osebe nadzornega organa, ki je vpogled opravila; 3. datum in ura vpogleda v podatke.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki obdelujejo osebne podatke na podlagi zakona ali če je za obdelavo osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika; zunanji pogodbeni obdelovalci; pooblaščene osebe družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam