Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 3 GEN D.O.O.
Sedež ali naslov: Jadranska ulica 21, p.p. 2940,
Poštna številka: 1001
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5661218000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih, študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije, statističnih analiz, ZZZS, DURS, ZPIZ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno/začasno prebivališče, delavska knjižica, državljanjstvo, zakonski stan, podatki o družinskih članih, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, tečaji, izjave, šolanje, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapah, ki so shranjene v jekleni, vodotesni in ognjevarni omari in na računalniškem sistemu varovano s kodirnim dostopom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke Evidenca o zaposlenih delavcih, študentih se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenih delavcev, prejemki študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije, statističnih analiz, ZPIZ, ZZZS, DURS, AJPES
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), davčna številka, davčna izpostava. B. Podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, dejansko opravljenje ure, ure čakanja na delo, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje, ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, nega otroka, očetovski dopust, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure za delo daljše od polnega delovnega časa. C. Podatki o plačah: izplačane plače, za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače niz dobička, plače iz udeležbe na dobičku, bruto plače, za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, za stimulacije, za dodatke in odtegljaje, nadomestilo bruto plače v breme organizacije, za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila bruto plače v breme drugih, bruto plače iz udeležbe na dobičku oziroma dobička, prejemki delavca, za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, povračila stroškov prevoza in prehrane, bonitete, dodatno izplačilo kapitalskega deleža. D. Letna poročila o plačah: izplačani dohodki za prijavo dohodnine, M-4/M-8, podatki in spremembe podatkov o plači in zavarovalni dobi, izjave za uveljavljanje davčne olajšave za otroka, bolniški listi, administrativne prepovedi, številke tekočih in drugih računov na katere delodajalec izplačuje osebni dohodek ali druga nakazila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka Evidenca o plači zaposlenih delavcev, prejemki študentov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delavnega časa zaklepa. Prostor je še dodatno varovan z alarmom. Zbirka se nahaja v računalniškem sistemu, ki je varovan s kodirnim dostopom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke Evidenca o plači zaposlenih delavcev, prejemki študentov se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odstvka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca dobaviteljev in kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji in kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, datum rojstva, telefonska številka, osebni račun, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerm se nahaja zbirka Evidenca dobaviteljev in kupcev ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delavnega časa zaklepa. Prostor je še dodatno varovan z alarmom. Zbirka se nahaja v računalniškem sistemu, ki je varovan s kodirnim dostopom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke Evidenca dobaviteljev in kupcev se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam