Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: L'OREAL SLOVENIJA D.O.O.
Sedež ali naslov: Letališka cesta 29 A
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1213245000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca uporabnikov Vichyjevih izdelkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci Vichyjevih izdelkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: L'Oreal Slovenija, d.o.o., Oftaplus d.o.o.- Agencija za pošiljanje mktg pošiljk, Parsek d.o.o.- Agencija za interno stran.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov so dostopne le osebam iz marketinga za službene namene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR-1, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, in drugim pooblaščenim uporabnikom, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev, • vodenje internega imenika za lažje komuniciranje, • obdelava za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z obrazca M-1: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), matična številka enote poslovnega subjekta, reg. številka prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki z obrazca M-2: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, priimek, ime, podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), vzrok prenehanja zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja (dan, mesec, leto), opombe, datum izpolnitve odjave, • podatki z obrazca M-3: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o spremembi zavarovanja: vzrok spremembe zavarovanja, datum spremembe zavarovanja (dan, mesec, leto), podatki o zavarovanju, ki se ne spreminjajo: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), podatki o zavarovanju, ki se spreminjajo: matična številka enote poslovnega subjekta, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki iz pogodbe o zaposlitvi: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega/začasnega bivališča, EMŠO, davčna številka, vrsta delovnega razmerja (določen/nedoločen čas), trajanje poskusnega dela, datum pričetka dela, naziv delovnega mesta, opis delovnega mesta, • podatki iz vprašalnika za zaposlene: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno prebivališče, naslov za prejemanje pošte, občina stalnega prebivališča, število vzdrževanih družinskih članov za uveljavljanje olajšav, E-mail, transakcijski račun, odprt pri banki, administrativne prepovedi, sodne prepovedi, datum, podpis, • podatki iz izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi: datum sklenitve ZZ, kraj sklenitve, mož. priimek, ime, EMŠO, kraj, priimek po sklenitvi zakonske zveze, žena: priimek ime, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, priimek po sklenitvi ZZ, šifra, datum, podpis, • podatki iz kopije osebne izkaznice: priimek, ime, rojstni datum, velja do, podpis, stalno prebivališče, upravna enota, datum, EMŠO, • podatki iz kopije bančna kartice: številka transakcijskega računa, ime in priimek, številka kartice, velja do, račun kartice/PAN, • podatki iz pooblastil za nakazovanje prejemkov na transakcijski račun: ime in priimek, stalno prebivališča, davčna številka, EMŠO, pooblastilo, določen/nedoločen čas, datum, TRR, podpis pooblastitelja, kraj in datum, podpis, • podatki iz Excel tabele zaposleni naslovi: ime in priimek, naslov bivališča, telefonska številka, rojstni datum, • podatki iz obrazca sprememb anuitete za posojilo: številka posojila, ime in priimek, anuiteta posojila, datum, kraj, • podatki iz soglasja zaposlenih za letna fotografiranja: ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, • podatki iz letnih fotografij: fotografija, datum, čas posnetka, • podatki iz soglasij zaposlenih za prevoz na dogodek ime in priimek, e-mail zaposlenega, oddelek, • podatki iz aplikacije – Organigram fotografija, ime in priimek zaposlenega, delovno mesto, • podatki iz aplikacije: ime in priimek zaposlenega, naslov, telefon, davčna številka, transakcijski račun, • podatki iz aplikacije: šifra zaposlenega; personalna mapa: akcije, organizacijsko navodilo, osebni podatki, naslovi, bančni podatki, komunikacijski kanal; Pogodbeni podatki: osnovna plača, podatki o pogodbi, načrtovani delovni čas, datum, osebni podatki Slovenija; Časovni podatki: načrtovani delovni čas, zamenjave, odsotnosti, prisostvovanja, kvota odsotnosti, specifikacije, kompenzacije za časovne kvote, nadzorovanje; Podatki o plači: osnovna plača, kompenzacije, neplačila, posojila. • podatki iz e-mail adresarja: splošno: ime in priimek zaposlenega, naziv delovnega mesta, naslov delavnega mesta, poštna številka delovnega mesta, država delovnega mesta, telefonska številka službenega telefona, službeni e-mail naslov; organizacija: ime in priimek nadrejene osebe, naziv delovnega mesta nadrejene osebe, telefonska številka službenega telefona nadrejene osebe, naslov delovnega mesta nadrejene osebe.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • podjetja v skupini L'oreal • zunanje podjetje za informacijske rešitve, • zunanji vzdrževalci aplikacij • zunanja pravna služba • ZPIZ, ZZZS, • sodišče (na zahtevo), • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, • pooblaščeni zdravnik (posredovanje odločbe o invalidnosti- ter določitev telesnih omejitev delavca ter prilagoditev delovnega mesta glede na ugotovljene omejitve zaposlenega), • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka personalnih map (podatki z obrazcev M-1 in M-2, podatki z obrazca M-3, podatki iz pogodbe o zaposlitvi, podatki iz vprašalnika za zaposlene, izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, kopija osebne izkaznice, kopija bančne kartice, pooblastilo za nakazovanje prejemkov na transakcijski račun) se nahaja na sedežu podjetja L’Oreal Slovenija d.o.o. ter na sedežu podjetja L'oreal Adria Zavrtnica 17, 10000, Zagreb, Hrvaška. Podatki iz personalnih map na sedežu podjetja L’Oreal Slovenija d.o.o. se nahajajo v ognjevarnih omarah. Dostop do prostora imajo zaposleni v računovodskem oddelku. Dostop do podatkov ima računovodja. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Elektronska zbirka podatkov o naslovih zaposlenih se v obliki Excelove tabele (HR tabela) nahaja se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Dostop do podatkov je mogoč preko računalnika na recepciji. Podatki so varovani z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Dostop do recepcije imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Pisna zbirka podatkov sprememba anuitete za posojilo, soglasje zaposlenih za letna fotografiranja in soglasje zaposlenih za prevoz na dogodek se nahajajo v registrskih omarah na recepciji podjetja L’Oreal Slovenija d.o.o. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije (Organigrams) se nahaja na intranetu. Dostop do podatkov je varovan z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v podjetju L'Oreal Slovenija, kozmetika, d.o.o.. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Elektronska zbirka podatkov iz obračunske aplikacije se nahaja na strežniku v strežniški sobi podjetja L'Oreal Polska Sp. z.o.o. Postopi in ukrepi varovanja osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov letne fotografije se nahaja na intranetu. Dostop do podatkov je varovan z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov iz e-mail adresarja se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljalca. Dostop do podatkov je mogoč preko namiznih računalnikov zaposlenih v podjetju L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Podatki iz adresarja so na ravni operacijskega sistema zaščiteni z uporabniškim imenom in geslom. Poslovna stavba je varovana z video nadzornim sistemom, alarmom in vstopno kontrolo. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu FMC Sistemski integrator d.o.o.. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, ki se udeležijo izobraževanja, izpopolnjevanja ali usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun stroškov izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz evidence o izobraževanje zaposlenih: ime in priimek zaposlenega, datum izobraževanja, vrsta izobraževanja. • podatki iz računa: datum računa, datum opravljene storitve, organizacija, ki izdaja račun, številka računa, znesek storitve, valuta plačila, vrsta storitve, količina, ime in priimek zaposlenega, ki se je udeležil izobraževanja,
 • Uporabniki zbirke: • podjetje za informacijske rešitve, • zunanji računovodski servis, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o iz evidence o izobraževanju zaposlenih se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Dostop do podatkov je mogoč preko namiznega računalnika na recepciji podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je varovan z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov FMC Sistemski integrator d.o.o.. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu FMC Sistemski integrator d.o.o.. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Pisna zbirka računov se nahaja v registrskih omarah v pisarni računovodstva na sedežu podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov ima računovodja. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • zagotavljanje nemotenega delovnega procesa, • izvajanje preventivnih, ciljanih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • podatki iz računa: ime in priimek posameznika na katerega se nanaša račun, datum računa, datum opravljene storitve, organizacija, ki izdaja račun, številka računa, znesek storitve, valuta plačila, vrsta storitve, količina,
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec varnosti in zdravja pri delu, • pooblaščeni zdravnik medicine dela, • Inšpektorat za delo, • ZPIZ, • ZZZS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka napotnic za predhodni preventivni zdravstveni pregled se nahaja v registrskih omarah na recepciji podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist in računovodja. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Pisna zbirka zdravniških spričeval z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu se nahaja v registrskih omarah na recepciji podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist in računovodja. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Pisna zbirka napotnic za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled se nahaja v registrskih omarah na recepciji podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist in računovodja. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Pisna zbirka zdravniških spričeval z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu se nahaja v registrskih omarah na recepciji podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist in računovodja. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Pisna zbirka računov v zvezi z zdravstvenimi pregledi delavcev se nahaja v registrskih omarah v pisarni računovodje v prostorih upravljavca. Poslovna stavba je izven delovnega časa zaprta. Poslovni prostori podjetja so izven delovnega časa zaklenjeni. Do prostora in podatkov dostopa računovodja, ki je zaposlen pri podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izobraževanje in seznanjanje delavcev z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • potrdilo o opravljenem osnovnem tečaju in izpitu iz prve medicinske pomoči: ime in priimek, datum rojstva, naziv delodajalca, datum opravljanja tečaja, tečaj vodil (ime in priimek), datum, • potrdilo o opravljenem tečaju iz požarne varnosti: ime in priimek, datum rojstva, zaposlen pri, datum opravljanja, tečaj vodil (ime in priimek), datum, • preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom: ime in priimek, datum rojstva, naziv delodajalca, poklic, izobrazba, naziv delovnega mesta, kraj in datum preizkusa, podpis kandidata, • lista prisotnosti na tečaju varstva pri delu: zaporedna številka, ime in priimek, delovno mesto, datum rojstva, osnovno ali periodično, podpis. • podatki iz računa: datum računa, datum opravljene storitve, organizacija, ki izdaja račun, številka računa, znesek storitve, valuta plačila, vrsta storitve, količina, ime in priimek zaposlenega, ki se je udeležil izobraževanja,
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • Inšpektorat za delo, • ZZZS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov potrdil o opravljenem osnovnem tečaju in izpitu iz prve medicinske pomoči se nahaja v registrskih omarah na recepciji podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Pisna zbirka podatkov potrdil o opravljenem tečaju iz požarne varnosti se nahaja v registrskih omarah na recepciji podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Pisna zbirka podatkov preizkusov znanja iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom se nahaja v registrskih omarah na recepciji podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Pisna zbirka podatkov list prisotnosti na tečaju varstva pri delu se nahaja v registrskih omarah na recepciji podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Pisna zbirka računov v zvezi z usposabljanjem za varnost in zdravje pri delu se nahaja v registrskih omarah v pisarni računovodje v prostorih upravljavca. Poslovna stavba je izven delovnega časa zaprta. Poslovni prostori podjetja so izven delovnega časa zaklenjeni. Do prostora in podatkov dostopa računovodja, ki je zaposlena pri podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • prijave poslane preko spletne strani: https://career.loreal.com/careers): ime in priimek kandidata, datum, telefon, e-mail, opis delovnih izkušenj, podatki iz potrdila o izobraževanju.
 • Uporabniki zbirke: • zunanja kadrovska agencija, • L’Oréal International 41, Rue Martre 92117 Clichy Cedex France • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o prijavah zaposlenih preko spletne strani https://career.loreal.com/careers se nahaja na sedežu podjetja L’Oréal International 41, Rue Martre 92117 Clichy Cedex France. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov FMC Sistemski integrator d.o.o.. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu FMC Sistemski integrator d.o.o.. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • plačilo študentskega dela, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • študentska napotnica: naziv delodajalca, naslov delodajalca, poštna številka delodajalca, ID številka za DDV delodajalca, številka napotnice, datum izdaje napotnice, datum rojstva študenta, številka študenta na študentskem servisu, naziv fakultete/šole, ime in priimek študenta, vrsta dela, razdobje dela, kraj dela, datum, podpis, • račun za plačilo študentu: datum, valuta, Datum opravljene storitve, datum opravljene storitve študenta, kraj, naziv študentskega servisa, naslov, TRR, ID, ID številka za DDV; član (ime in priimek študenta), vrsta dela, napotnica, znesek, storitev, količina, vrednost brez DDV, stopnja DDV, znesek DDV, vrednost z DDV, skupaj za plačilo, številka naročilnice, • obračunski listi: priimek in ime, datum od do, stalna napotnica, opravljeno delo, naročilnica, št. Ur, znesek na uro, znesek (bruto/neto), datum, podpis, • mesečno poročilo o prisotnosti: ime in priimek, dan, hrana, pot, službena pot, relacija, sestavil, odobril.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec za arhiviranje dokumentacije, • zunanji računovodski servis, • ZZZS, • FURS, • študentski servisi, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka študentskih napotnic se nahaja v zaprtih registrskih omarah v pisarni računovodstva na sedežu podjetja L’Oreal Slovenija d.o.o. Ko se omare napolnijo, podatke shranjujejo v arhivu podjetja in v prostorih zunanjega izvajalca za arhiviranje dokumentacije Tetrada d.o.o.. Dostop do podatkov in prostora ima računovodja. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Pisna zbirka računov za plačilo študentom se nahaja v zaprtih registrskih omarah računovodstva na sedežu podjetja L'Oreal Slovenija d.o.o. Ko se omare napolnijo, podatke shranjujejo v arhivu podjetja in v prostorih zunanjega izvajalca za arhiviranje dokumentacije Tetrada d.o.o.. Dostop do podatkov in prostora ima računovodja. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Pisna zbirka obračunskih listov se nahaja v zaprtih omarah v pisarni računovodstva na sedežu podjetja L’Oreal Slovenija d.o.o. Ko se omare napolnijo, podatke shranjujejo v arhivu podjetja in v prostorih zunanjega izvajalca za arhiviranje dokumentacije Tetrada d.o.o.. Dostop do podatkov in prostora ima računovodja. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Pisna zbirka mesečnih poročilo o prisotnosti študentov se nahaja v zaprtih omarah računovodstva na sedežu podjetja L’Oreal Slovenija d.o.o. Ko se omare napolnijo, podatke shranjujejo v arhivu podjetja in v prostorih zunanjega izvajalca za arhiviranje dokumentacije Tetrada d.o.o.. Dostop do podatkov in prostora ima računovodja. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O ŠTIPENDISTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun stroškov strokovne prakse študentov in dijakov, • nadzor nad delom študentov in dijakov, ki opravljajo strokovno prakso.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • prijavni obrazec za štipendijo programa »Za ženske v znanosti« 2016: ime in priimek, datum rojstva in kraj rojstva, zakonski status, število otrok, naslov stalnega prebivališča (pošta, kraj, ulica in hišna številka), naslov začasnega prebivališča, telefonska številka, elektronski naslov, osebni račun kandidatke (številka), odprt pri banki (naziv), poslovna enota, osebna izkaznica (številka), podatki o izobrazbi, • kopija osebne izkaznice: priimek, ime, rojstni datum, velja do, podpis, stalno prebivališče, upravna enota, datum, EMŠO, • pogodba o štipendiranju: naziv podjetja, ki izdaja štipendijo, naslov, poštna številka, identifikacijska številka za DDV, ime in priimek osebe, ki zastopa podjetje; ime in priimek štipendista, naslov, poštna številka, EMŠO, davčna številka; višina štipendije, TRR in ime banke, obveznosti štipendista, soglasje štipendista, podpis štipendista, kraj in datum, • ocene kandidatk »program za ženske v znanosti« (Excel tabela): priimek, ime, naslov teme, fakulteta, področje; Ocenjevalec 1: preteklo delo in objave (30): znanstvena odličnost glede na bibliografijo in Vsebinska ocena dosedanjega znanstvenega dela, relevantnost doktorstva (30): znanstveni cilji doktorata, praktična vrednost doktorata; relevantnost projekta (40): izvirnost in inovativnost projekta, realnost izvedbe v danem časovnem okviru; skupaj; skupaj; Ocenjevalec 2: preteklo delo in objave (30): znanstvena odličnost glede na bibliografijo in Vsebinska ocena dosedanjega znanstvenega dela, relevantnost doktorstva (30): znanstveni cilji doktorata, praktična vrednost doktorata; relevantnost projekta (40): izvirnost in inovativnost projekta, realnost izvedbe v danem časovnem okviru; skupaj; Ocenjevalec 3: preteklo delo in objave (30): znanstvena odličnost glede na bibliografijo in Vsebinska ocena dosedanjega znanstvenega dela, relevantnost doktorstva (30): znanstveni cilji doktorata, praktična vrednost doktorata; relevantnost projekta (40): izvirnost in inovativnost projekta, realnost izvedbe v danem časovnem okviru; skupaj; Opombe: bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti -SICRIS, število objav kat. (1) A1-A4, število citatov, druge opombe; povzetek: ocenjevalec1, ocenjevalec2, ocenjevalec3, povprečje, vrstni red.
 • Uporabniki zbirke: • Slovenska nacionalna komisija za UNESCO • zunanji računovodski servis, • zunanji arhiv, • FURS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisni zbirki podatkov iz prijavnega obrazca za štipendijo programa »Za ženske v znanosti« 2016 in pogodba o štipendiranju se nahajata v zaprtih registrskih omarah v pisarni računovodstva na sedežu podjetja L’Oreal Slovenija d.o.o. Ko se omare napolnijo, podatke shranjujejo v arhivu podjetja in v prostorih zunanjega izvajalca za arhiviranje dokumentacije Tetrada d.o.o.. Dostop do podatkov in prostora ima računovodja. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov ocene kandidatk »program za ženske v znanosti« se nahaja v obliki Excelove tabele na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Strežniška soba je zaklenjena s ključem. Pred poslovnimi prostori se izvaja videonadzor. Dostop do prostora imajo zaposleni pri zunanjem vzdrževalcu strežniške sobe. Dostop do podatkov imajo ocenjevalci kandidatk za pridobitev štipendije in računovodja. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov FMC Sistemski integrator d.o.o.. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu FMC Sistemski integrator d.o.o.. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za namen izračuna število dni dopusta (ob rojstvu izredna dneva dopusta ter vsakoletnega dopusta v skladu z ZDR-1), • obdarovanje otrok, • izdelava internih poročil in interne analize, • olajšava za dohodnino.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz kadrovske aplikacije: kreiranje vzdrževanega družinskega člana: ime, osebna številka, WWID, skupina, pisarna, podskupina, vpis; družinski člani/vzdrževane osebe: družinski član (otrok), priimek , ime, spol (moški/ženski), datum rojstva; Donnees complementaires: država, identifikacijska številka, • podatki z obrazca M-DČ: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, podatki o nosilcu zavarovanja: EMŠO, ime, priimek, podatki o zavarovani osebi: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, vrsta dogodka, datum dogodka, podlaga za zavarovanje, sorodstvo, potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto), stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica hišna številka, številka in kraj pošte), država, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki z obrazca MF_DURS obr. DOHZAP št. 7: davčni zavezanec (zaposlen pri upravljavcu): ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni št., poštni številki, vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče (ulica, hišna št., pošta), davčna št., EMŠO, sorodstveno razmerje, • podatki z obrazca o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine: podatki o davčnem zavezancu: ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni številki, poštni številki, naziv glavnega delodajalca oz. izplačevalca pokojnine oz. izplačevalca drugega dohodka, naslov, naselje, ulica hišna številka, poštna številka, ime pošte, vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, davčna številka, sorodstveno razmerje, • podatki iz Excel tabele: Otroci SLO ime in priimek zaposlenega, ime in priimek otroka, datum rojstva otroka, • podatki iz računa darila: ime in priimek otroka, vrsta darila, znesek darila.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis Advice d.o.o. • podjetje za informacijske rešitve, • zunanji vzdrževalec aplikacije, • FURS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o vzdrževanih družinskih članih se nahaja v aplikaciji na strežniku podjetja v skupini L’Oréal. Postopki in ukrepi za obdelovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Do podatkov lahko preko namiznega računalnika dostopa računovodja, ki je zaposlena v podjetju L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. • Pisna zbirka podatkov z obrazca M-DČ in obrazca MF_DURS obr. DOHZAP št. 7 se nahaja na sedežu podjetja Advice d.o.o., Miličinskega 1, 1000 Ljubljana. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov iz Excel tabele otroci se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Dostop do podatkov je mogoč preko namiznega računalnika recepcionista na recepciji podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je varovan z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Pisna zbirka podatkov iz računa darila se nahaja v registrskih omarah na recepciji podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje z upravljavcem in študentje, ki opravljajo delo pri upravljavcu na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentov, pogodbeni sodelavci, ki opravljajo delo pri upravljavcu, osebe, ki opravljajo strokovno prakso.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa delavcev in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah, za obračun izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • potrdilo o priznanju pravice do starševskega dopusta: naziv delodajalca, naslov delodajalca, ime in priimek zaposlenega, naslov zaposlenega, poštna številka zaposlenega, naziv centra za socialno delo, številka primera, datum odločanja, razdobje odsotnosti, ime in priimek (oseba, ki je pripravila potrdilo), ime in priimek direktorja Centra za socialno delo, podpis, • potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela: številka izvajalca, naziv izvajalca (zdravstveni dom); podatki o zdravniku: številka zdravnika, imenski žig zdravnika; zavarovana oseba: številka zavarovane osebe, datum rojstva, zavarovalna podlaga, enota ZZZS zavarovanja, priimek, ime, ulica in hišna številka, pošta, kraj; družinski član: ime in priimek, datum rojstva; prvi dan zadržanosti: zadržan od, do, prejšnja zadržanost od dela – recidiv; zavezanec: naziv, zaporedna številka potrdila, registrska številka, šifra dejavnosti; razlog zadržanosti (bolezen, poškodba izven dela, poklicna bolezen, poškodba pri delu, poškodba pri tretji osebi izven dela, nega, transplantacija, izolacija, spremstvo, usposabljanje za rehabilitacijo otroka, poškodba nastala pri aktivnostih iz 18. člena zakona), prvi dan zadržanosti in številka razloga; odločba: številka odločbe, številka imenovanega zdravnika, številka zdravstvene komisije; zadržanost od dela: za polni delovni čas: datum od-do, za krajši delovni čas: datum od-do, število ur, ki jih je oseba dolžna opraviti, število ur; kraj, datum, podpis zdravnika, • Excel tabela prisotnosti zaposlenih: ime in priimek, datum, mesec, dan, hrana, prevoz, prevoz, službena pot, relacija, bolezen, letni dopust, porodniški dopust, državni praznik, sestavil, odobril, • prijava odsotnosti z dela z nadomestilom-izredni dopust: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, razlog, dovoljena odsotnost, odsotnost z dela (od do), datum, podpis delavca/ke, nadrejeni, • letni dopust delavcev po letih: OE, OREN, zaporedna številka zaposlenega, priimek in ime, starost, delovna doba, osnova, vrste odsotnosti od dela, pripravil; ime in priimek, skupaj dnevi, • aplikacija: prošnja za odhod: ime in priimek, identifikacijska številka, datum od do, • evidenca vhodnih kartic: ime in priimek, številka kartice, koda vstopa v poslovne prostore, koda skladišča, • potrdilo o prevzemu vhodnih kartic: ime in priimek, številka kartice, številka kode za alarm, datum, podpis. • podatki iz evidence prisotnosti na delovnem mestu (Decra): ime in priimek, obračunski mesec: datum, dan, prihod na delo, odhod z dela, privat izhod, doma, ure skupaj, opombe.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • zunanji vzdrževalec aplikacij, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke podatkov potrdil o priznanju pravice do starševskega dopusta, potrdil o upravičeni zadržanosti od dela, prijave odsotnosti z dela z nadomestilom-izredni dopust, potrdil o prevzemu vhodnih kartic in obrazci - letni dopust delavcev po letih, se nahajajo v registrskih omarah na recepciji podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist in računovodja. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Pisna zbirka podatkov potrdil o upravičeni zadržanosti od dela se nahaja pri zunanjem računovodskem servisu Advice d.o.o.. Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o prisotnostih zaposlenih se nahaja v obliki Excel tabele na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Dostop do podatkov je omogočen računovodji preko namiznega računalnika, ki je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov vhodne kartice se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Dostop do zbirke podatkov je omogočen recepcionistu preko namiznega računalnika, ki je varovan na ravni operacijskega sistema z uporabniškim imenom in geslom. Strežniška soba je zaklenjena. Dostop do prostora je omogočen zunanjim vzdrževalcem strežniške sobe. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Dostop do elektronske zbirke podatkov je omogočen recepcionistu preko namiznega računalnika, ki je varovan na ravni operacijskega sistema z uporabniškim imenom in geslom. Strežniška soba je zaklenjena. Dostop do prostora je omogočen zunanjim vzdrževalcem strežniške sobe. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Pisna zbirka podatkov iz evidence prisotnosti na delovnem mestu se nahaja v registrskih omarah v pisarni računovodstva na sedežu podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do prostora in do podatkov ima računovodja in zaposleni v računovodstvu. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • izplačilo jubilejnih nagrad, • mesečno poročanje za dohodnino, • poročanje za dodatno pokojninsko zavarovanje, • posredovanje podatkov na ZZZS, • izdelovanje internih poročil, • povračila stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz obrazca M4: podatki o zavezancu in zavarovancu: datum vnosa podatkov, leto za katero se sporočajo podatki, šifra prijave podatkov, registrska številka dajalca, registrska številka zavezanca, tedenski sklad ur zavezanca, EMŠO zavarovanca, podatki o plači oziroma osnovi za obdobje, za katero so prispevki za PIZ plačani: obdobje od, obdobje do, število ur rednega dela, število nadur, znesek plače oz. osnove, znesek prispevka, podatki o nadomestilu za obdobje, za katero so prispevki za PIZ plačani: številu ur nadomestila 1, leto osnove 1, številu ur nadomestila 2, leto osnove 2, podatki o zavarovalni dobi s povečanjem ali sezonskem delu, ko so prispevki za PIZ plačani: obdobje od, obdobje do, trajanje zavarovalne dobe, šifra dobe, znesek prispevka za zav. dobo s povečanjem, podatki o obdobju, za katero prispevki za PIZ niso plačani: obdobje od, obdobje do, število ur rednega dela, število ur nadomestila, • podatki iz Excelove tabele o spremembah pri plači: identifikacijska številka o posamezniku, ime, priimek, naslov, stopnja izobrazbe, EMŠO, pogodba o zaposlitvi, davčna številka, davčna izpostava, številka transakcijskega računa, naziv banke, naziv delovnega mesta, podjetje, stroškovno mesto, bruto plača, POZ, mesečno plačilo, dodatki, olajšava za dohodnino, dodatek za prevoz, tip službenega vozila, registrska številka službenega vozila, vrednost službenega vozila, vrnitev službenega vozila, delovna doba pred zaposlitvijo pri upravljavcu, datum pričetka zaposlitve pri upravljavcu, datum pričetka porodniškega dopusta, datum prenehanja porodniškega dopusta, datum prenehanja zaposlitve, razlogi za prenehanje zaposlitve, višina odpravnine, sprememba plače, razlog za spremembo plače, • podatki iz Excelove tabele Compansation: identifikacijska številka o posamezniku, ime, priimek, drugo ime, ime organizacije, ID organizacije, ime podjetja, koda podjetja, ime sektorja, koda sektorja, koda delovnega mesta, naziv delovnega mesta, koda funkcije, opis funkcije, datum rojstva, datum zaposlitve, ime nadrejenega, ime države v kateri opravlja delo, koda države v kateri posameznik opravlja delo, koda države plačnice, pokazatelj plače, plačilni razred, tip plačilnega razreda, območje plačilnega razreda, stopnja plačilnega razreda, minimalni plačilni razred, srednji plačilni razred, maksimalni plačilni razred, poslovna uspešnost, vodstvena sposobnost, pričakovan bonus, trenutna plača, višina dodeljenega bonusa (v EUR), višina dodeljenega bonusa (v USD), delitev bonusa v %, ter podatki o drugih prejemkih delavca. • podatki iz obrazca - obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDOH-2, ki niso dohodki iz delavnega razmerja (dohodnina): podatki o izplačevalcu: naziv podjetja oz ime in priimek, naslov, davčna številka; podatki o pooblaščencu: ime in priimek, naslov, davčna številka; osnove za izračun davčnega odtegljaja: vrsta dohodka, znesek; davčni odtegljaj: davčna stopnja, podračun, znesek; prispevki za socialo: osnova, stopnja, podračun, znesek; ime in priimek, telefonska številka osebe odgovorne za sestavo obrazca, datum, žig in podpis odgovorne osebe, • podatki iz računa - udeležba na mednarodnem posvetu ESPD 2016 (dohodnina): ime in priimek, naslov, poštna številka, znesek, • podatki iz računa - nagradna igra LPR in VICHY (dohodnina): naziv nagradne igre, ime in priimek, naslov, poštna številka, mesto, DŠ, vrednost nagrade, skupni znesek. • podatki iz Excel tabele potni nalogi: ime in priimek zaposlenega, potni stroški skupaj (za izplačilo, brez dnevnic nad uredbo), kontrola, dnevnice nad uredbo (za izplačilo), številka potnega naloga, datum plačila, kilometri skupaj, kilometri na službeni poti, prevoz na delo (km), privat kilometri, gorivo skupaj, gorivo za službene poti, kontrola, razlika, avans, dnevnice (do uredbe), hotel, parkirnina, cestnina, taxi, reprezentanca, gorivo-gotovina, drugi stroški, gorivo-magna, drugo (magna), kilometrina, hotel plačan čez TRR, Letalska karta plačana čez TRR, • podatki iz Excel tabele-evidenca km: ime in priimek voznika, registrska številka novega avtomobila, registrska številka starega avtomobila, začetno stanje km, službeni, prevoz na delo (km), privat, končno stanje števca, strošek goriva, količina litrov, poraba, službeni, prevoz na delo (km), privat, končno stanje števca, strošek goriva, količina litrov, privat, končno stanje števca, količina litrov, poraba, službeni, prevoz na delo (km), privat, končno stanje števca. • podatki iz aplikacije: prodajalec, PORG, CoCd, Lokacija, Ime 1, Ime 2, Ime 3, Ime 4, mesto, poštna številk, iskanje, ulica, številka, davčna številka 1, davčna številka 2, kadi registracija številka 1, davčna številka 3, davčna številka 4, davčna številka 5, Ctry, Key banka računa, CK, BnkT, INCO, Inco.2, PAY, Crcy, Recon.acct, PAYT, Acctg referent, Alt.payee, AgRP, Ind, PMT meths, WT GR - IV, ime 1, ime 2, ime 3, ime 4, ulica, mesto, Pre.ac.no., IBAN, SWIFT koda, Tr.Prt, jezik, zavezanec za DDV, fizična oseba, chk d.inv, Indiv.pmnt, B, PmtMthSu, Delphi, B , Delph, datum, Datum Conf.date, Conf.date.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • zunanji izvajalec za arhiviranje dokumentacije, • podjetje za informacijske rešitve, • podjetje v skupini L’Oréal • AJPES, • ZPIZ, • ZZZS, • FURS • Center za socialno delo, Zavod za zaposlovanje, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke podatkov iz obrazcev M4, obračunov davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDOH-2, ki niso dohodki iz delavnega razmerja (dohodnina), računov od udeležb na mednarodnem posvetu ESPD 2016 (dohodnina) in računov od nagradnih iger LPR in VICHY (dohodnina) se nahajajo v registrskih omarah v pisarni računovodstva na sedežu podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov ima računovodja. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov o spremembah pri plači se nahaja v obliki Excel tabele na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Strežniška soba je zaklenjena. Dostop do podatkov preko osebnih računalnikov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Strežnik vzdržuje zunanji pogodbeni obdelovalec FMC Sistemski integrator, d.o.o., ki dnevno odnaša in hrani varnostne kopije podatkov. Dostop do strežniške sobe ima samo pogodbeni obdelovalec FMC Sistemski integrator d.o.o.. Dostop do podatkov imajo računovodja in administratorji strežnika pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov iz Excel tabele Compansation se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Dostop do podatkov je mogoč preko računalnika v računovodstvu. Podatki so varovani z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Dostop do računovodstva imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima računovodja. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Elektronska zbirka podatkov o osebah za izračun dohodnine se nahaja v obliki Excel tabele na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Strežniška soba je zaklenjena. Dostop do podatkov preko osebnih računalnikov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Strežnik vzdržuje zunanji pogodbeni obdelovalec, ki dnevno odnaša in hrani varnostne kopije podatkov. Dostop do strežniške sobe ima samo pogodbeni obdelovalec. Dostop do podatkov imajo računovodja in administratorji strežnika pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov potni nalogi se nahaja v obliki Excel tabele na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Dostop do elektronske zbirke podatkov je omogočen preko namiznega računalnika, ki je na ravni operacijskega sistema zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov ima računovodja. Strežniška soba je zaklenjena. Dostop do prostora je omogočen zunanjim vzdrževalcem strežniške sobe. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov evidenca (km) se nahaja v obliki Excel tabele na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Dostop do elektronske zbirke podatkov je omogočen preko namiznega računalnika, ki je na ravni operacijskega sistema zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov ima računovodja. Strežniška soba je zaklenjena. Dostop do prostora je omogočen zunanjim vzdrževalcem strežniške sobe. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije SAP se nahaja na strežniku v strežniški sobi pogodbenega obdelovalca L’Oréal Polska Sp. z o.o.. Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O UPORABI TELEFONA, MOBILNEGA TELEFONA, AVTOMOBILA OZ. DRUGIH SREDSTEV DANIH V UPORABO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo (tudi v zasebne namene).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje in morebitno uveljavljanje terjatev zoper zaposlene, katerim je bilo dano sredstvo v uporabo, • nadzor nad delom zaposlenih in analiza stroškov povezanih z uporabo sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz računa: uporabnik, ime in priimek, paket, naročnine, storitve v Sloveniji, storitve v tujini, plačila in nakupi, storitve z dodano vrednostjo, ostale storitve, vrednost brez DDV, znesek z DDV, • podatki iz aplikacije: uporabnik, ime in priimek, paket, naročnine, storitve v Sloveniji, storitve v tujini, plačila in nakupi, storitve z dodano vrednostjo, ostale storitve, vrednost brez DDV, znesek z DDV, • podatki iz potrdila o prevzemu mobilnega telefona: ime in priimek, datum, podpis; • podatki iz Excel tabela: Iphone ime in priimek, telefonska številka, EMEI, barva, • podatki iz dovoljenja za uporabo službenega vozila ime in priimek zaposlenega, naslov, vrsta avtomobila (znamka, registrska številka, številka šasije, številka prometnega dovoljenja, datum, • podatki iz Excel tabele leasing: ime in priimek, registrska številka avtomobila, naziv avtomobila, datum poteka pogodbe, številka pogodbe, • podatki iz evidence prekoračitev hitrosti službenih vozil: ime in priimek, naslov, številka obvestila o prekršku, datum, kraj; • podatki o parkirnih kaznih službenih vozil: ime in priimek, naslov, številka obvestila o prekršku, datum, kraj, • podatki iz izjave o pristopu k splošnim pogojem in privolitev posameznika za zbiranje osebnih podatkov (Simobil): ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, telefonska številka, datum, kraj, podpis, • podatki iz obračuna potnih stroškov: ime in priimek, prebivališče, mesec, začetno stanje števca, končno stanje števca, datum, pričetek službene poti, konec službene poti, trajanje službene poti, relacija službene poti, država, potni nalog št., plačani obroki, dnevnica, prehrana, taksi/cestnine/parkirnine, pogostitev partnerja, gorivo plačano z, drugi stroški, skupni stroški, skupaj lokalna valuta, preračunano v, kilometrina s privatnim vozilom, datum obračuna, priloge, predlagatelj obračuna in podpis, obračun pregledal in odobril, podpis odobritelja, pripravil za izplačilo, • podatki iz naloga za službeno potovanje: številka naloga, datum izdaje, spodaj podpisani (ime in priimek), odrejam da (ime in priimek), stalno prebivališče (naslov in številka), delovno mesto, odpotuje na službeno pot (adresa), čas in namen potovanja, datum od do, pooblaščam za uporabo (privat osebni avto), podpis odredbodajalca, • podatki iz potrdil o rezervacijah hotelov: ime gosta, broj rezervacije, datum prihoda, datum odhoda, tip sobe, številka sobe, cena sobe, čas prigoda v sobo, čas odhoda iz sobe.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji računovodski servis, • podjetje za informacijske rešitve, • FURS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz računov, potrdila o prevzemu mobilnega telefona, dovoljenja za uporabo službenega vozila, parkirne kazni službenih vozil, izjava o pristopu k splošnim pogojem in privolitev posameznika za zbiranje osebnih podatkov (Simobil), potrdila o rezervaciji hotelov, nalog za službeno potovanje in obračun potnih stroškov) se nahajajo v registrskih omarah na recepciji podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do prostora imajo vsi zaposleni. Dostop do podatkov ima recepcionist in računovodja. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Pisna zbirka podatkov (nalog za službeno potovanje in obračun potnih stroškov) se nahaja v registrskih omarah v pisarni računovodstva na sedežu podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov ima računovodja. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov (dovoljenja za uporabo službenega vozila, Excel tabela Porsche leasing, potrdila o prevzemu mobilnega telefona, Excel tabela Iphone in evidenca o prekoračitvi hitrosti službenega vozila) se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Strežniška soba je zaklenjena. Dostop do prostora je omogočen zunanjim vzdrževalcem serverjev. Dostop do podatkov ima recepcionist, ki preko namiznega računalnika dostopa do »group serverja«, kjer se nahaja mapa administracija, v kateri se nahajajo elektronske zbirke. Osebni računalnik je zaščiten na ravni operacijskega sistema z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov (nalogi za službeno potovanje in obračun potnih stroškov) se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Strežniška soba je zaklenjena. Dostop do prostora je omogočen zunanjim vzdrževalcem serverjev. Dostop do podatkov ima računovodja, ki preko namiznega računalnika dostopa do »groupserverja«, kjer se nahaja mapa računovodstvo, v kateri se nahajajo elektronske zbirke. Osebni računalnik je zaščiten na ravni operacijskega sistema z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O POSLOVNIH PARTNERJIH IN NJIHOVIH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • poslovni partnerji, ki so fizične osebe, • kontaktne osebe pri obstoječih poslovnih partnerjih (pravnih osebah, npr. dobaviteljih), • kontaktne osebe pri potencialnih poslovnih partnerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za oddajo vozil zaposlenim, osebam ali zaposlenim pri osebah s katerimi ima upravljavec osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju ter s tem povezanim obračunom stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • baza zaposlenih pri poslovnih partnerjih (Outlook): ime in priimek, telefonska številka, e-mail, delovno mesto, • pogodba o poslovnem sodelovanju: prokurist: ime in priimek, vodja nabave živil: ime in priimek.
 • Uporabniki zbirke: • zunanje podjetje za informacijske rešitve, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka pogodb o poslovnem sodelovanju se nahaja v zaprtih registrskih omarah v pisarni vodje ključnih kupcev na 4. nadstropju poslovne zgradbe, v kateri je sedež podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov ima računovodja. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku računovodstva. Poslovna zgradba je izven delovnega časa zaklenjena. Dostop do poslovne zgrade je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih pri poslovnih partnerjih se nahaja v zavihku elektronske pošte Outlook. Dostop do podatkov ima računovodja in vodja ključnih kupcev. Elektronska zbirka podatkov e-pošte je sinhronizirana na serverju v strežniški sobi upravljavca. Dostop do prostora je omogočen zunanjim vzdrževalcem serverja. Dostop do poslovne zgrade je varovan z video nadzornim sistemom, vstopnimi karticami in alarmom. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH IN DRUGIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela in dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje plačila po pogodbi, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in služnostnih pogodb, • hramba dokumentacije zaradi zahtev zakonodaje, • poročanje FURS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz Pogodbe o stvaritvi avtorskega dela: podatki o naročniku (naziv, naslov, ID številka, številka transakcijskega računa), ime in priimek avtorja, naslov stalnega prebivališča, občina, davčna številka, EMŠO, identificiran za DDV (da/ne), številka bančnega računa, ime avtorskega dela, opis in obseg dela, namen uporabe oz. način izkoriščanja dela, bruto in neto znesek, ki ga bo plačal naročnik za avtorsko delo, podatki o obveznostih, ki se jih zavezuje avtor, avtorska upravičenja, ki se prenesejo na naročnika, datum in podpis naročnika, datum in podpis avtorja, • podatki iz Pogodbe o poslovnem sodelovanju: podatki o naročniku (naziv, matična številka, davčna številka, podatki o zastopniku naročnika), podatki o izvajalcu: ime in priimek oz. naziv podjetja, naslov, kraj, številka za DDV, vrsta storitve, ki jo bo izvedel izvajalec, datum, čas in kraj izvedbe storitve, višina plačila, naziv računa izvajalca, številka računa, naziv banke, naslov banke, številka IBAN, trajanje pogodbe, odpovedni rok, datum in podpis naročnika, datum in podpis izvajalca, ime zdravstvenega delavca oz. fizične osebe, ki izvedla delo, naziv, datum in podpis, • podatki iz računa za avtorsko pogodbo: podatki o naročniku: naziv, naslov, poštna številka, mesto, davčna številka naročnika, šifra; podatki o avtorju (izdajatelju računa): ime in priimek, naslov, poštna številka, mesto; davčna številka avtorja, šifra; datum pogodbe, datum opravljene storitve avtorja, nakazilo avtorski agenciji: izplačilo, bruto vrednost, DDV, skupaj; opombe, referent (ime in priimek), podpis; • podatki iz Pogodbe o opravljanju storitve: podatki o naročniku: naziv, naslov, poštna številka, mesto, davčna številka naročnika, šifra; podatki o upravljalcu storitve: ime in priimek, naslov, poštna številka, mesto; davčna številka; datum pogodbe, datum začetka opravljanja storitve, izplačilo, bruto vrednost, neto vrednost, (ime in priimek), podpis;
 • Uporabniki zbirke: • podjetje za zaposlovanje, • podjetje za informacijske rešitve, • FURS, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka avtorskih, pogodb o poslovnem sodelovanju in drugih pogodb se nahaja v pisarni računovodstva v registrski omari. Dostop do poslovnih prostorov je varovan z vstopno kartico in osebno kodo za vstop ter z alarmom. Dostop do prostora in podatkov ima računovodja. • Elektronska zbirka skeniranih avtorskih pogodb, pogodb o poslovnem sodelovanju in drugih pogodb se nahaja na računalniku računovodje. Dostop do podatkov je na ravni operacijskega sistema zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do prostora in podatkov ima računovodja. Poslovna stavba, kjer se nahaja sedež upravljavca je izven delovnega časa zaklenjena. Izvaja se videonadzor. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca je zavarovan z vstopno kontrolo. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O GIBANJU FIZIČNIH OSEB PO POSLOVNIH PROSTORIH UPRAVLJAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, • nekateri pogodbeni zunanji izvajalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje vstopa zaradi spremljanja morebitnih varnostnih incidentov, izvajanja disciplinskih postopkov proti zaposlenimi in vlaganja morebitnih odškodninskih tožb proti zaposlenim, študentom, zunanjim izvajalcem, obiskovalcem in tretjim osebam.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz evidence o obiskovalcih: datum, številka kartice, priimek in ime, podjetje, datum prohoda, oddelek, datum odhoda,
 • Uporabniki zbirke: • podjetje za informacijske rešitve, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov iz evidence obiskovalcev se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca na sedežu podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov v Excel tabeli je na ravni operacijskega sistema zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov ima recepcionist. Poslovna stavba, kjer se nahaja sedež upravljavca, je izven delovnega časa zaklenjena. Izvaja se videonadzor. Dostop do poslovnih prostorov upravljavca je zavarovan z vstopno kontrolo. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O NEŽELENIH UČINKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zdravstveni delavci, ki prijavljajo neželene učinke, • bolniki, ki so zaznali neželene učinke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje zahtev Uredbe (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih (obveščanje o resnih neželenih učinkih kozmetičnih izdelkov), • spremljanje varnosti kozmetičnih izdelkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz obrazca A: poročilo o resnih neželenih učinkih s strani odgovorne osebe ali distributerja pristojnemu organu Poročilo o zadevi: številka poročila podjetja, vrsta poročila: začetno/nadaljevalno/končno/, datum, ko je podjetje prejelo obvestilo, datum poročanja pristojnemu organu; Podjetje: distributer/odgovorna oseba, ime podjetja, naslov in kontaktni podatki; Kriteriji resnosti: začasna ali stalna funkcionalna nezmožnost/invalidnost/hospitalizacija/prirojene nepravilnosti/neposredno bistveno tveganje/smrt; Primarni poročevalec: potrošnik/zdravstveni delavec/drugo, ali je sporočeno informacijo potrdil zdravstveni delavec (da/ne; Končni uporabnik: Koda, Starost (ob času pojava resnega neželenega učinka), letnica rojstva, Spol: ženska/moški/neznan, Država prebivališča; Podatki o osumljenem izdelku: polno ime osumljenega izdelka, podjetja, trgovsko ime izdelka in kategorija izdelka, številka serije, številka priglasitve; podatki o uporabi izdelka: datum prve uporabe izdelka/pogostost uporabe izdelka/poklicna uporaba (da/ne), Mesta nanosa izdelka, prenehanje uporabe izdelka (da/ne/ni relevantno/neznano), datum prenehanja uporabe izdelka, ponovna izpostavitev osumljenemu izdelku (pozitivna/negativna/ni bila izvedena/neznana), drugi osumljeni kozmetični izdelki, ki se uporabljajo sočasno; Opis resnega neželenega učinka: vrsta učinka, država v kateri se je pojavil, datum začetka, Čas od začetka uporabe do pojava prvih znakov/simptomov; Čas od zadnje uporabe do pojava prvih znakov/simptomov, poročilo o diagnozi (če obstaja), področje pojava resnega neželenega učinka: koža prizadeta področja/lasišče/lasje/oči/zobje/nohti/ustnice/sluznica (navedite), drugo (navedite)/pojav resnega neželenega učinka na področju uporabe izdelka/pojav resnega neželenega učinka izven področja uporabe izdelka; Rezultat resnega neželenega učinka: ozdravljeno/izboljševanje/posledice/nadaljevanje/neznano/drugo/; Ustrezni osnovni pogoji: da/ne, če da navedite/ustrezna zdravljenja/dodatna sočasna uporaba drugih izdelkov (npr. zdravila, prehranska dopolnila, itd.); Pomembne zdravstvene informacije/zgodovina: alergijske bolezni/kožne bolezni/druge pomembne bolezni/kožne posebnosti, vključno s fototipijo/drugo; Vodenje primera: Zdravljenje resnega neželenega učinka: Predpisano zdravilo: ime izdelka (INN)/Odmerek/Trajanje; Drugi ukrepi: trajanje/dodatne informacije; Resnost neželenega učinka: funkcionalna nesposobnost (opis), če je začasna navedite trajanje/na voljo strokovna ocena/na voljo zdravniško potrdilo/zdravljenje funkcionalne nesposobnosti ; Invalidnost (po potrebi) navedite %/na voljo strokovna ocena/opis/na voljo zdravniško potrdilo; Hospitalizacija: trajanje hospitalizacije/naslov bolnišnice/zdravljenje v času hospitalizacije: Predpisano zdravilo: Ime izdelka (INN)/Odmerek/Trajanje, zdravljenje/ukrep sprejet po hospitalizaciji; Prirojene nepravilnosti (po potrebi): odkrite med nosečnostjo/odkrite po porodu/na voljo strokovna ocena; Neposredno bistveno tveganje (po potrebi): Zdravljene in posebni ukrepi; Smrt (po potrebi): Datum/Diagnoze/na voljo zdravniško potrdilo; Dodatne preiskave: da/ne/če da, navedite/alergološka testiranja (kožni test izveden z osumljenim kozmetičnim izdelkom (obkljukaj): preizkušani izdelki/uporabljene metode/odčitki/rezultati; Kožni test izveden s sestavinami (če obstaja, priložite popolne rezultate obrazcu)/drugi rezultati alergoloških testiranj/druge dodatne preiskave (navedite katere, priložite rezultate); Povzetek odgovorne osebe ali distributerja: poročilo/Nadaljnja obravnava/Navedite identifikacijsko številko primera pristojnega organa (če obstaja), Ocena vzročnosti: zelo verjetno/verjetno/ni mogoče pripisati/malo verjetno/izključeno/ni mogoče oceniti; Upravljanje: Ali je bil resni neželeni učinek že sporočen pristojnemu organu (da/ne/neznano), če da, kateremu pristojnemu organu je bil sporočen; popravljeni ukrepi: da/ne/če da navedite; Komentarji (navedite število prilog, če obstajajo).
 • Uporabniki zbirke: • podjetje za informacijske rešitve, • Urad Republike Slovenije za kemikalije • zdravstveni delavci, ki prijavljajo neželene učinke, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov iz obrazca A se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Dostop do podatkov je mogoč preko namiznega računalnika v pisarni direktorja za znanstvene in regulatorne zadeve L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Elektronska zbirka podatkov je zaščitena z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Dostop do pisarne ima samo direktor za znanstvene in regulatorne zadeve. Poslovna zgradba s sedežem upravljavca je varovana z video nadzornim sistemom, alarmom in vstopno kontrolo. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA PODATKOV O ELEKTRONSKI POŠTI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki uporabljajo elektronsko pošto (zaposleni, študentje, praktikanti) za namene izpolnjevanja obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje elektronske pošte posameznikom za namene izpolnjevanja obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz elektronske pošte: elektronski naslov zaposlenega in pošiljatelja, datum in čas prejema elektronske pošte, velikost poslane/prejete elektronske pošte, naziv poslane/prejete elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: • podjetje za informacijske rešitve, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov iz Outlook pošte se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljalca. Dostop do podatkov je mogoč preko namiznih računalnikov zaposlenih v podjetju L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Podatki so na ravni operacijskega sistema zaščiteni z uporabniškim imenom in geslom. Poslovna stavba je varovana z video nadzornim sistemom, alarmom in vstopno kontrolo. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA PODATKOV O SODELUJOČIH V NAGRADNIH IGRAH IN NAGRAJENCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sodelujoči: - izvedba nagradne igre, - obveščanje o rezultatih žrebanja in o prejemnikih nagrad, • nagrajenci: - prijava dohodnine finančnemu uradu, - dokazovanje istovetnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o sodelujočih v nagradnih igrah: elektronska pošta, telefonska številka, • podatki iz Excel tabele za nagrajence: ime, priimek, naslov, davčna številka, opis nagrade, protivrednost nagrade, • odpiranje davčnih številk tujim državljanom v Sloveniji za obračunavanje davka: naziv resornega ministrstva, naslov resornega ministrstva, številka DT, datum, ime in priimek tujca, ki se mu odpira davčna številka, stalno prebivališče/sedež, država, številka pod katero je vpisan v davčnem registru, • pooblastilo za odpiranje davčne številke tujcu: ime in priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številka potnega lista, naslov: ulica, hišna številka, naselje, poštna številka, država, podpis, datum, • obrazec DR-02 – Prijava za vpis fizične osebe v davčni register: davčna številka, ime, priimek, datum in kraj rojstva, spol (moški/ženski), EMŠO, naslov stalnega prebivališča: država, ulica in hišna številka, naselje, pošta; naslov začasnega prebivališča: država, ulica in hišna številka, naselje, pošta; naslov v Republiki Sloveniji za vročanje: ulica in hišna številka, naselje, pošta; razlog vpisa (obdavčljivi dohodki, premično premoženje, nepremično premoženje, drugo), drugi podatki o fizični osebi: zaposlen: naziv delodajalca, nezaposlen: prijavljen na Zavod RS za zaposlovanje (da/ne), upokojen, kmet, študent, dijak; podatki o elektronskem certifikatu; podatki o osebah pooblaščenih za zastopanje: davčna številka, osebno ime: ime in priimek, naslov prebivališča, tip zastopnika, meje pooblastil, E-certifikat, datum podelitve pooblastila/prenehanje pooblastila; davčna številka: osebno ime: ime in priimek, naslov prebivališča, tip zastopnika, meje pooblastil, E-certifikat, datum podelitve pooblastila/prenehanje pooblastila; podatki o kapitalskih naložbah doma (prijava, sprememba, odjava davčna številka, firma, sedež, višina), podatki o kapitalskih naložbah v tujini (prijava, sprememba, odjava davčna številka, firma, sedež, višina), datum, podpis davčnega zavezanca, priložene listine.
 • Uporabniki zbirke: • podjetje za medicinske aparate, • podjetje za informacijske rešitve, • ponudnik storitev oglaševanja po elektronski pošti, upravljanja profilov na socialnih omrežjih ter storitev vodenja postopkov nagradne igre, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirka podatkov sodelujočih v nagradni igri, nagrajencih in zapisniki o izvedbi nagradne igre se hranijo v registrskih omarah v pisarni računovodstva na sedežu podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov ima računovodja. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, alarmom in vhodno kontrolo. • Elektronska zbirka podatkov sodelujočih v nagradni igri, nagrajencih in zapisniki o izvedbi nagradne igre se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca. Dostop do podatkov je mogoč preko namiznega računalnika v pisarni računovodstva. Elektronska zbirka je zaščitena na ravni operacijskega sistema z uporabniškim imenom in geslom. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, alarmom in vhodno kontrolo. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Pisne zbirka podatkov (odpiranje davčnih številk tujim državljanom v Sloveniji za obračunavanje davka, pooblastilo za odpiranje davčne številke tujcu in obrazec DR-02 – prijava za vpis fizične osebe v davčni register) se hranijo v registrskih omarah v pisarni računovodstva na sedežu podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov ima računovodja. Poslovna zgradba je varovana z video nadzornim sistemom, alarmom in vhodno kontrolo. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA PODATKOV O BLOGERICAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki pišejo blog o potrošniškem materialu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obveščanja o aktualnih promocijskih oziroma prodajnih akcijah in podobni vsebini komercialne narave.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz Excel tabele blogerice: ime in priimek, naslov blogerke, naziv bloga, spletni naslov, nagrada,
 • Uporabniki zbirke: • podjetje za informacijske rešitve, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o blogericah se v obliki Excel tabele nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljalca. Dostop do podatkov je možen preko namiznega računalnika v skupni pisarni na sedežu upravljavca. Elektronska zbirka podatkov je na ravni operacijskega sistema zaščitena z uporabniškim imenom in geslom. Poslovna stavba je izven delovnega časa zaklenjena in varovana z video nadzornim sistemom, alarmom in vstopno kontrolo. • Varnostne kopije podatkov, ki se hranijo na strežniku upravljavca, se v obliki mikrofilmov nahajajo pri pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov. Dostop do strežniške sobe upravljavca zbirke L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana imajo administratorji strežnika, ki so zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA PODATKOV O KLINIČNIH RAZISKAVAH V ZVEZI S KOZMETIČNIMI IZDELKI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zdravniki, ki izvajajo klinične raziskave, • pacient vključen v raziskavi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje zakonskih in podzakonskih zahtev, • preizkušanje kozmetičnih izdelkov po merilih kakovosti, varnosti in učinkovitost – pred registracijo (pridobitev dovoljenja za promet s kozmetičnim izdelkom), • pridobivanje dodatnih kliničnih izkušenj (post marketinške raziskave).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz Protokola (klinična raziskava): ime in priimek strokovnega sodelavca, naziv delovnega mesta, kraj; Lipikar baume ap+: datum začetnega obiska, osebni podatki pacienta: ime in priimek, višina, spol, starost, teža; splošni podatki: kje pacient živi (v mestu, na podeželju, v hribih, ob morju); ali ima pacient domačo žival (da/ne, če da: pes-mačka-drugo), kolikšna je temperatura spalnega prostora pacienta? (18-20, 21-23, 23+), kako pogosto zrači spalni prostor (1x dnevno, 2-3x dnevno, 1x), kako pogosto pacient zamenja posteljnino (1x tedensko 2x mesečno, 1x mesečno), kaj pacient uporablja za umivanje (milo, sindet, drugo); druge informacije: kajenje: ali je pacient izpostavljen cigaretnemu dimu? (aktivno/pasivno/ni izpostavljen); če je pacient kadilec, koliko cigaret dnevno pokadi (od-0-5, 5-10, več kot 10), dojenje ali je bil pacient dojen (da, ne/ne vem), klinična ocena; intenzivnost atopijskega dermatitisa, suha koža, vnetne lezije, Pruritus (odsotna, blaga, zmerna, huda oblika, zelo huda oblika), zdravljene pred začetnim obiskom, topikalni korikosteroidi, antihistaminik, drugo, umivanje, emolienti; predpisano zdravljenje, topikalni korikosteroidi, antihistaminiki, drugo, umivanje, emolient; uporabljal lipikar baume AP+(1x dnevno, 2x dnevno, drugo); obrazec, ki ga pacient izpolni po končanem zdravljenju: datum, ocena subjektivnih znakov, pruritus, kvaliteta spanja, kvaliteta življenja (izpolnijo starši, če je pacient otrok; Ocena faze poslabšanja; Ali ima pacient faze poslabšanja od začetka obiska, če da potem izpolnite tabelo: nanos kortikosteroida, glede na pacienta ali obstaja kak sprožilni faktor; klinična ocena: intenzivnost atopijskega dermatitisa, suha koža, vnetne lezije, pruritus; ocena izdelka: celokupna toleranca izdelka Lipikar Baume ap+ (izpolni zdravnik: slaba, povprečna, dobra, odlična), izpolni pacient (slaba, povprečna, dobra, odlična), ali imate po nanosu izdelka Lipkar Baume AP+ občutek zbadanja, pikanja (DA/NE), opis celokupnega zadovoljstva z izdelkom LIPIKAR Baume ap+;
 • Uporabniki zbirke: • Matično podjetje L'oreal, • Zdravnik, ki je opravil klinično raziskavo • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz Protokola (klinična raziskava/avtorsko delo) se hrani v registrskih omarah v računovodstvu na sedežu podjetja L`OREAL Slovenija d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000. Dostop do podatkov ima računovodja in direktor za znanstvene in regulatorne zadeve. Poslovna stavba je zavarovana z alarmnim sistemom, videonadzorom in vstopno kontrolo. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam