Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GORENJSKE LEKARNE
Sedež ali naslov: GOSPOSVETSKA ULICA 012
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5053838000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, šifra delavca, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, osebne številke računov, poklic, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas, oblika delovnega razmerja, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehja delovnega razmerja, evidenca strokovnih izobraževanj, družinski člani, potrdila o šolanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ZZZS, ZPIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v personalnih mapah delavcev, v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v prostorih uprave zavoda. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo in urejajo kadrovsko evidenco.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5. člena ZVOP1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06), 18. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, matična številka delavca, vrsta zaposlitve, datum vstopa v delovno razmerje, organizacijska enota, podatki o številu ur, opravljene ure v času nadurnega dela, ure izhoda med delovnim časom, ure dopusta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ZPIZ, ZZZS, Statistični urad, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04) oziroma drugi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v mapi v zaklenjeni vodoteni in ognjevarni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je mogoč preko avtorizacije. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evedencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, šifra delavca, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, davčne olajšave, dejavnost organizacije (šifra); Podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure za krvodajalstvo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podaki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, poslovna uspešnost - storitve na trgu, za začasno nezmožnmost za delo, druga nadomestila, nadomestila plače v breme drugih; prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, pokojninski načrt, drugo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ZZZS, ZPIZ, banke, sodišča, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se vodi v ekonomsko finančni službi v papirni obliki in elektronski obliki. Dostop do podatkov imajo za to pooblaščeni delavci. Evidenca je varovana po sistemu gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzorov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in posnetki oseb, ki vstopajo in izstopajo v lekarno oziroma se gibljejo v prostorih lekarne
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izključno zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz lekarne
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenjskih lekarn
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Video posnetki se začasno shranjujejo na trdem disku v računalniku za video nadzor. Računalnik je nameščen v vodotesni in ognjevarni omari. Omara je zaklenjena. Dostop do posnetkov imajo le pooblaščene osebe Gorenjskih lekarn na podlagi gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka receptov izdanih zdravil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki v lekarni dvigujejo zdravila, predpisana na recept
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje lekarniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev na zahtevo pacienta v vpisane podatke na KZZ o prejetih zdravilih
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, ZZZS številka, reg. št., podlaga zavarovanja, šifra zavarovanja, polica dodatnega zavarovanja in njena številka, številka izbranega zdravnika, naziv in količina predpisanega zdravila na recept
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna d. v. z., AdriaticSlovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se hranijo zbirke v papirni obliki, se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do zbirke imajo samo pooblaščeni delavci. Zbirka v elektronski obliki je zaščitena s pgp datoteko.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca-posnetki videonadzornega sistema v lekarni Planina II, Cesta 1. maja 77, 4000 Kranj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in posnetki oseb, ki vstopajo v lekarno oz. se gibljejo v prostorih lekarne
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izključno zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 meseca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz lekarne
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenjskih lekarn.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Video posnetki se začasno shranjujejo na trdem disku računalnika za video nadzor. Računalnik je nameščen v vodotesni, ognjevarni in zaklenjeni omari. Dostop do posnetkov imajo le pooblaščene osebe Gorenjskih lekarn na podlagi gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca-posnetki videonadzornega sistema v lekarni Šenčur, Pipanova cesta 51a, Šenčur

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in posnetki oseb, ki vstopajo v lekarno oz. se gibljejo v prostorih lekarne
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izključno zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 meseca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa in izstopa iz lekarne
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenjskih lekarn.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Video posnetki se začasno shranjujejo na trdem disku računalnika za video nadzor. Računalnik je nameščen v vodotesni, ognjevarni in zaklenjeni omari. Dostop do posnetkov imajo le pooblaščene osebe Gorenjskih lekarn na podlagi gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV ZA KOGNITIVNO FARMACEVTOVO STORITEV PREGLED UPORABE ZDRAVIL

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev pacienta po ZPacP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci lekarne
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Glavni poudarek pri storitvi Pregled uporabe zdravil je pregled zdravljenja z zdravili s stališča pacientovega razumevanja zdravljenja z zdravili in uporabe zdravil. S tem želimo izboljšati pacientovo seznanjenost z zdravili, izboljšati način uporabe zdravil, izboljšati sodelovanje pri zdravljenju z zdravili ter odpraviti morebitne težave pri zdravljenju z zdravili. Posredno se preko uresničevanja navedenih ciljev prispeva k izboljšanju kliničnih in ekonomskih izidov zdravljenja, zmanjšanju obremenitve zdravstvenega sistema ter zmanjšanju količine odpadnih zdravil
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta po zadnji obdelavi oziroma po zadnji spremembi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o pacientu: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefon, privolitvena izjava • podatki o pacientovem zdravniku: ime in priimek, naziv ambulante • podatki o farmacevtu: ime in priimek, naziv lekarne • pregled dosedanje terapije z zdravili, izdanimi na recept in brez recepta, ter drugimi izdelki za ohranjanje in varovanje zdravja; prepoznane težave pri zdravljenju z zdravili in podani nasveti magistra farmacije
 • Uporabniki zbirke: • magistri farmacije • zdravniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisne zbirke privolitev posameznikov za pristop v program svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarniških enot. Dostop do zbirk imajo vodja organizacijske enote, farmacevti I in II. • Pisne zbirke obrazcev o izvajanju programa svetovanja o uporabi zdravil se hranijo v prostorih lekarniških enot. Dostop do zbirk imajo vodja organizacijske enote, farmacevti I in II. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opisani v Standardnem operacijskem postopku za izvajanje farmacevtove kognitivne storitve Pregled uporabe zdravil, in internih pravilnikih javnega zavoda/lekarne o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam