Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DVOJICA D.O.O.
Sedež ali naslov: Pot heroja Trtnika 20a
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1895028000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osebnih podatkov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; EMŠO; številka transakcijskega računa; davčna številka; davčna izpostava; podatki o plači in drugih prejemkih; podatki o izrabi letnega dopusta; podatki o odsotnosti zaradi bolezni oziroma poškodbe ali nege družinskega člana; kraj, občina in država rojstva; stalno in začasno prebivališče; kraj dela; poklic; šolska izobrazba; strokovna izobrazba; strokovno usposabljanje; delovne naloge; delovni čas (ur tedensko); zavarovalna doba; oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas); status invalidne osebe; datum opravljenega predhodnega zdravniškega pregleda; datum opravljanja zdravniškega pregleda; morebitne zdravstvene omejitve, razvidne iz zdravstvenega spričevala, izdelanega s strani pooblaščenega zdravnika (hranjenje spričeval); podatki o poškodbah pri delu; datum opravljanja preizkusa iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom (hranjenje obrazcev – izpitne pole, potrdila); ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen; ukvarjanje z dopolnilnim delom; datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; razlog prenehanja delovnega razmerja; dejavnost delodajalca (šifra); podatki o vzdrževanih družinskih članih; podatki o številu otrok do 15. leta starosti; drugi podatki, potrebni za dosego namena obdelave
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje, pogodbena računovodska služba, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaj zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdalo podjetje Dvojica d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in prejemniki katalogov in drugih tržnih materialov ter dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje (obveščanje kupcev o novostih, pošiljanje katalogov in ponudb), priprava računov, knjiženje računov, sprejemanje reklamacij, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupovalnega obnašanja, plačevanje obveznosti dobaviteljem
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: za fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefon, e-mail, rojstni podatki; za pravne osebe: naziv podjetja/ustanove, kontaktna oseba, naslov, davčna številka, ID številka, transakcijski račun, telefon, faks, e-mail
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v podjetju, pogodbena računovodska služba, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaj zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdalo podjetje Dvojica d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam