Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SECO TOOLS SI TRGOVINA D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA K TAMU 009
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1365215000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi SECO TOOLS SI d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva. državljanstvo, nalsov stalnega in začasnega bivališča, kraj dela, poklic, izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe SECO TOOLS SI d.o.o., uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela, Zakonom o delovnih razmerjih in Zakonom o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjenih prostorih družbe, delno tudi v vodotesni in ognjevarni omari v prostoru družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 01.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi SECO TOOLS SI d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebni podatki: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčna številka - podatki o delovnem času: skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, ure na delo, daljšem od polnega delovnega časa, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanje delovnega časa staršev z otrokom, drugo - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nagrade, vplačila v skladu 2.pokojninskega stebra,b) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, c) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo, d) izplačani prispevki in davke
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe SECO TOOLS SI d.o.o., uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni omari v prostoru družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o preventivnem zdravniškem pregledu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe SECO TOOLS SI d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) št.zdravniškega spričevala, b) osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, c) podatki o zdravstvenem stanju - izpolnjevanje zdravstenih zahtev za določeno delovno mesto - izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto z omejitvami - začasno neizpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto - trajno neizpolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto - predlagano drugo delo, d) datum opravljanja zdravniškega pregleda, e) datum izdaje zdravniškega spričevala, f) naziv pooblaščenega izvajalca in njegove odgovorne osebe.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe SECO TOOLS SI d.o.o., uporabniki v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni omari v prostoru družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o prisotnosti delavca na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe SECO TOOLS SI d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), - podatki o prihodu in odhodu z dela, - podatki o delovnem času: skupaj opravljene in neopravljene ure v breme organizacije , Zavoda za zdravstveno organizacijo ali drugih: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure za delo, daljšem od polnega delovnega časa
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe SECO TOOLS SI d.o.o., uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklnejeni omari v prostoru družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju iz varstva in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe SECO TOOLS SI d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - zaporedna št. izdanega potrdila o preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, - osebni podatki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, delovno mesto, - naziv družbe, kjer je zaposlen delavec, - datum opravljanja preizkusa znanja in veljavnost potrdila o preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, - datum izdaje potrdila, - naziv pooblaščenega izvajalca in njegove odgovorne osebe
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe SECO TOOLS SI d.o.o., uporabniki v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, drugi uporabniki v skaldu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni omari v prostoru družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbi pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe SECO TOOLS SI d.o.o., ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznsoti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravlja ob nezgodi, koliko ur je delal tega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani deli telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, - podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varnostnih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravlje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci SECO TOOLS SI d.o.o., uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, drugi uporabniki v skaldu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop v bazo vedenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o vzdrževanem družinskem članu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani člani zaposlenih delavcev družbe SECO TOOLS SI d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz plač in letnega dopusta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - delavec in vzdrževan družinski član: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, - opredelitev statusa vzdrževanega družinskega člana in iz njega izhajajoči zahtevani podatki po 109.čl. ZDoh-1 (zakonec, ki ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti, nima lastnih sredstev za preživljanje; otrok do 18.leta starosti; otrok do 26.leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in nima rednih dohodkov iz zaposlitve ali iz opravljanja dejavnosti; za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizdaetih oseb, ne glede na starost; otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovnaje in živi s starši oz. posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih sredstev za preživljanje; ...)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe SECO TOOLS SI d.o.o., uporabniki v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in Zakona o dohodnini, uporabniki v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (159.člen), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni omari v prostou družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam