Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE d.o.o.
Sedež ali naslov: Kopitarjeva ulica 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5607907000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socilane varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), pogodba o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogopdbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ure- tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, dopolnilno delo, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, razlog prenehanja delovnega razmerja,
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe, -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod RS za zaposlovanje, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjavarni omari v kadovski službi družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca najemnikov prodajnih in parkirnih prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik (Ur.l. RS, št. 97/07), najemna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki prodajnih in parkirnih prostorov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sklenitev poslovnega razmerja in obračun storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime najemnika, naslov oziroma sedež najemnika, davčna številka najemnika
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - službe za inšpekcijski nadzor (ZIN, Ur.l. RS, št. 43/07), - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjavarni omari v komercialni službi družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci v komercialni službi. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o upravičencih iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06) pogodba o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci- inavlidi, ki pri družbi uveljavljajo pravice iz preostale delovne zmožnosti - delavci, pri katerih je delovna zmožnost spremenjena oziroma obstaja neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno in začasno bivališče, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost podatki v zvezi z upravičenjem do zavarovanja: podlaga zavarovanja, datum priznanja upravičenosti, vrsta upravičenosti, datum prenehanja upravičenosti;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjavarni omari v kadovski službi družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), pogodba o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas (ur tedensko), delovna doba, sorodniki (vzdrževani člani), možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure sustavitve dela zaradi stavke, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme družbe; ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme družbe, drugo; skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanj: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta inskarjšanega delovnega časa zaradi starševstva, neopravljene ure brez nadomestila plače; ure na delu, dalše od polnega delovnega časa, izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom oziroma daljšimod polnega delovnega časa; plače iz dobička; neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom oziroma daljšim od polnega delovnega časa; nadomestilo neto plače v breme družbe; za začasno nezmožnost za delo; druga nadomestila; nadomestila neto plače v breme drugih; neto plača iz dobička; prejemki delavcev za: solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres in drugo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se v zaklenjeni ognjavarni omari v računovodski službi ali v prostoruih arhiva, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.i. RS, št. 40/06), pogodba o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so se poškodovali pri delu, prihodu ali odhodu z dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodb iz dela
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno in začasno prebivališče , poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ure-tedensko), zavarovalna doba, - delo, ki ga je opravljal ob nezgodi: podatki o poškodovanem delavcu, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ure je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, opis poškodbe, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja. podatki o poškodbi na delu: kdaj se je pripetila nesreča: dan v tednu, datum, ura; kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na karju nesreče ali na poti v zdravstveno oskrbo, ali se je podobna nesreča na istem delovnem mestu zgodila že kdaj prej; vir nesreče in vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je bil delavec na delovnem mestu neposredno ogrožen; uporaba osebnih varnostnih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varovalna oprema, so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije -drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v prostorih pooblaščenega delavca za VPD, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o vzdrževanih družinskih članih delavcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), pogodba o zaposlitvi delavca, rojstni list vzdrževanega člana/obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja vzdrževanega družinskega člana, urejanje pravic iz uveljavljanja olajšave za vzdrževanega družinskega člana pri izračunu akontacije dohodnine, urejanje pravic obdarovanja otrok, mlajših od 10 let.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, zunanji pogodbeni obdelovalec, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Finančna uprava Republike Slovenije, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega, v zaklenjeni vodotesni in ognja varni omari v kadrovski službi, kodiran dostop v računalniško bazo podatkov,postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zdravniških pregledih delavcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), Pravilnik o zagotavljanju zdravja in varnosti pri delu, pogodba o zaposlitvi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, napoteni na zdravniške preglede s strani delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev z naslova varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni listRS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno in začasno bivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum napotitve na zdravniški pregled in datum zdravniškega pregleda, datum morebitnega ponovnega zdravniškega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, zunanji pogodbeni obdelovalci, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi delavca v zaklenjeni ognja varni omari v kadrovski službi, kodiran dostop do računalniške baze podatkov, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. in 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o iskalcih zaposlitve.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic posameznikov z naslova trga dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka, spol, datum rojstva, stalno in začasno bivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, zunanji pogodbeni obdelovalci, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v kadrovski službi , kodiran dostop do računalniške baze podatkov, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. in 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o delu dijakov in študentov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), napotnica pooblaščene organizacije.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, študenti napoteni na delo s strani pooblaščene organizacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic z naslova dijaškega/študentskega dela na osnovi napotnic pooblaščene organizacije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, spol, datum rojstva, stalno in začasno bivališče, organizacija šolanja, obdobje opravljanja dela, število opravljenih ur, vrsta dela, znesek izplačila za opravljeno delo po obračunanih urah, drugo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, zunanji pogodbeni obdelovalci, pooblaščena organizacija – študentski servis, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v kadrovski službi, kodiran dostop do računalniške baze podatkov, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca članov nadzornega sveta.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih službah ( ZGD-UPB3-Uradni list RS, št. 65/09, 33/11, 91/11, 100/11, 30/12, 32/12), sklep družbenika, sklep Sveta delavcev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz naslova članstva v nadzornem svetu.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po zaključku (zadnjega) mandata.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno in začasno bivališče, mandat članstva v nadzornem svetu, sklep o imenovanju, podatki o udeležbah na seji, podatki o nagradah, drugo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, zunanji pogodbeni obdelovalci, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari pri pooblaščenem delavcu družbe, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov GPS sledilnih naprav.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 94/07), Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 2414/10 z dne 11. 10. 2010).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki upravljajo z vozili voznega parka Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih pri delu, zaščita premoženja in lastnine družbe, preprečevanje zlorab uporabe službenih vozil med delovnim časom, optimizacija vzdrževanja vozil, učinkovitejše in hitrejše storitve, zagotavljanje varnosti udeležencev v cestnem prometu.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, zunanji pogodbeni obdelovalci, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno na računalniku družbe SLEDENJE, d.o.o. in v ognje varni omari pri pooblaščenem delavcu družbe, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 94/07) je določen s Pogodbo za najem sistema za upravljanje voznega parka, ki je priloga Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in Navodila o uporabi GPS sledilnih naprav.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca posnetkov video nadzornega sistema.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki oziroma vozila, ki se gibljejo na območju, kjer družba izvaja video nadzor – prometno obremenjena semaforizirana križišča, vstopi in izstopi iz površin, namenjenim pešcem, parkirišča in parkirne hiše, ki so v upravljanju družbe, javne tržnice, ki so v upravljanju družbe, dvigala in tekoče stopnice, ki so v upravljanju družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje pravilnega delovanja svetlobne prometne signalizacije na prometno obremenjenih semaforiziranih križiščih, daljinsko krmiljenje semaforskih naprav z namenom zagotavljanja večje pretočnosti prometa ob večjih prometnih zastojih in obremenitvah, zagotavljanje varne in pravilne uporabe površin, namenjenim pešcem, zagotavljanje varne in pravilne uporabe parkirišč in parkirnih hiš, zagotavljanje varne in pravilne uporabe tržnic, zagotavljanje varnosti uporabnikov dvigal in tekočih stopnic.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do 60 dni .
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapisi z datumom, uro, lokacijo posnetka – lokacijo kamere.
 • Uporabniki zbirke: Policija, sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Video posnetki se hranijo na snemalnih enotah, ki se nahajajo v posameznih semaforskih, WI-FI in parkirnih omarah in v upravnih stavbah družbe. Vse navedene lokacije so fizično zaklenjene s ključem, dostop do snemalnika pa je zaščiten z geslom. Video posnetki se s kamer prenašajo do najbližjega snemalnika po optičnih in bakrenih povezavah. Vsi dostopi so zavarovani z uporabniškim imenom in geslom. Preko interne mreže družbe je omogočen dostop do snemalnih enot, kjer se tudi izdela video posnetek v primeru poškodbe, vandalizma, ali zahteve policije, sodišča, odvetnikov. Video posnetke se posreduje izključno na podlagi pisne zahteve Policije ali sodišča in se o tem naredi zapis, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam