Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JADRANKA D.O.O. KOPER
Sedež ali naslov: Frenkova cesta 5
Poštna številka: 6276
Kraj: POBEGI
Matična številka: 5342295000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osebnih podatkov o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju JADRANKA d.o.o. KOPER
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in podjemnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Priimek in ime 2. EMŠO 3. Rojstni datum in kraj 4. Davčna številka 5. Stalno in začasno prebivališče 6. Številka osebnega računa 7. Podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v KAD 8. Podatki o vzdrževanih družinskih članih 9. Podatki o zavarovanih družinskih članih 10. Podatki o številu otrok do 15.leta otrokove starosti, zaradi pravide do letnega dopusta, 11. Podatki o plači in drugih osebnih prejemkih 12. Podatki o doseženi stopnji izobrazbe 13. Podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodb o izobraževanju 14. Podatki o službenih in diplomatskih potnih listin 15. Podatki o izrabi letnega dopusta 16. Podatki o odsotnosti zaradi bolezni oz.poškodbe ali nege družinskega člana 17. Podatki o razporeditvi na delovno dolžnost 18. Drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave
 • Uporabniki zbirke: 1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3. Obrtna zbornica 4. Sodišča 5. Ministrstvo za finance 6. UJP 7. AJPES 8. Banka oz.pravna oseba ki ureja kreditne/leasing pogodbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 01.11.2006 izdalo podjetje JADRANKA d.o.o. KOPER.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki zaposlenih (ime in priimek, stalno prebivališče, davčna številka in številka osebnega računa), se sporočaju Ministrstvu za finance.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji: dobavitelji, kupci, banke, razne ustanove (Davčna uprava, AJPES, ipd.)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki dobaviteljev, kupcev, bank, drugih ustanov, iz te evidenc
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Naziv oz. Priimek in ime 2. Naslov 3. Država 4. Transkacijski račun 5. ID za DDV ali Davčna številka 6. Matična številka 7. Standardna klacifikacija dejavnosti 8. Stiki 9. Število zaposlenih 10. Naslovi elektronskih pošt in internet strani
 • Uporabniki zbirke: Davčni urad Republike Slovenije in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev poslovnega partnerja ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani tako, kot določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov podjetja JADRANKA d.o.o. KOPER, izdan dne 01.11.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam