Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTERDESIGN D.O.O.
Sedež ali naslov: POLJANSKA CESTA 5
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5288975000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI DELAVCEV IZ DELOVNEGA RAZMERJA , UREJANJE PRAVIC IZ SISTEMA SOCIALNEGA ZAVAROVANJE IN SOCIALNEGA VARSTVA, ZAGOTAVLJANJE STATISTIČNEGA SPREMLJANJA TER ZA POTREBE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVA ROJSTVA, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, DRŽAVLJANSTVO, NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA, NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA, IZOBRAZBA, INVALIDNOST, KATEGORIJA INVALIDNOSTI, STATUS UPOKOJENCA, ALI DELAVEC OPRAVLJA DOPOLNILNO DELO PRI DRUGEM DELODAJALCU, NASLOV DRUGEGA DELODAJALCA, PRI KATEREM DELAVEC OPRAVLJA DOPOLNILNO DELO, PODATKI O DELOVNEM DOVOLJENJU ( TUJCA ) : VRSTA DELOVNEGA DOVOLJENJA, DATUM IZDAJE DELOVNEGA DOVOLJENJA, DATUM IZTEKA DELOVNEGA DOVOLJENJA, ŠTEVILKADELOVNEGA DOVOLJENJA, ORGAN, KI JE IZDAL DELOVNO DOVOLJENJE, PODATKI O SKLENJENI POGODBI O ZAPOSLITVI: DATUM SKLENITVE POGODBE O ZAPOSLITVI, DATUM NASTOPA DELA, VRSTA SKLENJENE POGODBE O ZAPOSLITVI, RAZLOG ZA SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS, POKLIC, KI GA OPRAVLJA DELAVEC, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, POTREBNA ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA, ZA KATERO JE DELAVEC SKLENILPOGODBO O ZAPOSLITVI, ŠTEVILO UR REDNEGA DELOVNEGA ČASA,RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA, KRAJ, KJER DELAVEC OPRAVLJA DELO, KONKURENČNA KLAVZULA, ŠTEVILO DNI LETNEGA DOPUSTA,PODATKI O PRENEHANJU : DATUM PRENEHANJA POGODBE O ZAPOSLITVI,NAČIN PRENEHANJA POGODBE O ZAPOSLITVI, PODATKI O KREDITIH ZAPOSLENIH, TRANSAKCIJSKI RAČUN
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI DRUŽBE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE,ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE,DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV OZ. DRUGIMI PREDPISI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENO RAZMERJE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DOBAVITELJI STORITEV
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBENEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET PO IZPOLNITVI POGODBENIH OBVEZNOSTI
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, TELEFONSKA ŠTEVILKA , TRANSAKCIJSKI RAČUN
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI DRUŽBE, DURS, SODIŠČE, DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, OZIROMA DRUGIMI PREDPISI.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, naslov drugega delodajalca, številka transakcijskega računa, plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto plača za delo preko polnega delovnega časa, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo po drugih osnovah, ki ne prestavlja redne mesečne plače: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila: plača, zaostalo plačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje , plačani prispevki v breme delojemalca: plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljanih delovnih ur s polnim delovnim časom ali krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, kandidati za zaposlitev v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oz. naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost ( v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca, napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta, morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščeni zdravnik družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge, opis del in nalog z vidika varstva pri delu, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadziranje del oziroma nalog, podatki o izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkuse znanja (navedba imena in priimek, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela in naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja), zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovne izobrazbe, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, izvajalci usposabljanja, Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, izobrazba, delovno mesto, opis dela delavca in opis odgovornosti v procesu zagotavljanja požarne varnosti, vrsta oziroma periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, kdaj oziroma kako in o čem je bil delavce seznanjen s predpisanimi vsebinami o varstvu pred požarom, seznam oseb , ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja ( navedba imena, priimka, strokovne izobrazbe, podpisi članov komisije in morebitno drugo gradivo ).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, izvajalci usposabljanja, Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi o zavarovanju osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam