Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALARM, DRUŽBA ZA PROIZVODNJO, PRODAJO IN SERVIS, D.O.O., LJUBLJANA
Sedež ali naslov: LITOSTROJSKA CESTA 040
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5299403000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka občana, datum in kraj rojstva, državljanstvo, stalno in začasno bivališče, kraj, občina, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, pogodbe o zaposlitvi, razlog prenehana delovnega razmerja. podatki o sorodnikih, če so zavarovani po osebi, ki je v delovnem razmerju (ime in priimek, sorodstveno razmerja, državljanstvo, matična številka, potrdilo šolanju za polnoletne).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, DURS, Drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, zakljenjeni v sefu v pisarni direktorja. dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je kodiran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobno določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejet 30.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstvaka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah s področja dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz vodenja evidenc o poškodbah pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: OSEBNI PODATKI : - ime in priimek, enotna matična številka delavca, - bivališče, občina prebivališča, - datum in kraj rojstva, - državljanstvo, - zakonski stan, - vrsta delovnega razmerja, - delovno mesto, - poklic - šolska izobrazba, - kraj dela, - način dela ( izmensko delo, nočno delo) - delovni čas (število ur na dan), - delovni čas (število ur na teden), PODATKI O POŠKODOVANEM DELAVCU: - naziv delovnega mesta ki ga opravljal ob nezgodi, - koliko ur je delal tistega dne, - poškodovani deli telesa , PODATKI O POŠKODBI PRI DELU: - kdaj se je pripetila poškodba ( datum, ura , dan v tednu) - kje se je pripetila poškodba, ( na delovnem mestu, na poti na delo in iz dela, na službeni poti) - koliko oseb se je skupaj poškodovalo, - koliko oseb je zgubilo življenje ( umrli) - oblika poškodbe - vzrok poškodbe, - opis nastanka poškodbe, PODATKI O NEPOSREDNEM VODJI POŠKODOVANCA: - Ime in priimek, - Naslov in občina bivališča, PODATKI O OČEVIDCU: - Ime in priimek - Naslov in občina bivanja Poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec za VPD in PV v podjetju, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve- inšpekcija za delo, Osebni zdravnik poškodovanca,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zakljenjeni omari pooblaščenih delavcev v skladu s postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, ki so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet 30.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstvaka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o opravljenih preizkusih znanja iz VPD in PV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pri delu, Zakon o varstvu pred požarom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci preizkusov znanja in VPD in PV
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz Zakona o varstvu in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in rojstva, delovno mesto, delodajalec.
 • Uporabniki zbirke: Delodajalec, Inšpektorat za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v arhivu podjetja, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je kodiran.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, ter pooblaščeni delavci so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem den 30.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podtki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zasponika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki dobaviteljev in kupcev iz te evidenc
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv oz. priimek in ime, naslov, država, transakcijski račun (dobavitelji), ID za DDV ali davčna številka, standardna klasifikacija dejavnosti, matična številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se hrani v bazi podatkov, vodenih na računalnikih, ter je dostop kodiran. Postopki in ukrepi za zavarovanje so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 30.9.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-01
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam