Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BLAŽIČ, ROBNI TRAKOVI, D.O.O.
Sedež ali naslov: BRAVNIČARJEVA 18
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5844606000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi BLažič, robni trakovi, d.o.o
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, invalidsko in pokojninsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje, dodatno pokojninsko zavarovanje, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa, kraj občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določena ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, ime in priimek otrok, davčna številka otrok
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije; - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije; - Zavarovalnica Slovenica d.d.; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le direktor družbe in pooblaščeni delavci. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 17. 10. 2006 izdala družba Blažič, robni trakovi, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi poslovni partnerji (fizične osebe, samostojni podjetniki in pravne osebe), ki sodelujejo z družbo Blažič, robni trakovi, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, segmentacijo kupcev, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, vabil na dogodke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - za fizično osebo: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov; - za samostojne podjetnike: firma, naslov opravljanja dejavnosti, domači naslov, matična številka, davčna številka, osebno ime odgovorne osebe, telefonska številka, elektronski naslov; - za pravne osebe: firma, sedež, matična številka, davčna številka, št. transakcijskega računa, osebno ime odgovorne osebe, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: - družba Blažič, robni trakovi, d.o.o., - Davčna uprava Republike Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izven delovnega časa so omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa je izklopljena in programsko zaklenjena. Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 17. 10. 2006 izdala družba Blažič, robni trakovi, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v družbi Blažič, robni trakovi, d.o.o.; - obiskovalci; - izvajalci del in storitev; - vzdrževalci prostorov; - dijaki, študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo zaradi varstva gradiva, premoženja in prodajnega blaga družbe Blažič, robni trakovi, d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - posnetek posameznika (slika); - datum in čas vstopa v prostor kjer se izvaja videonadzorni sistem.
 • Uporabniki zbirke: - direktor in pomočnik direktorja družbe Blažič, robni trakovi, d.o.o.; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do videonadzornega sistema je dovoljen le pooblaščenim delavcem. To so direktor, pomočnik direktorja in oseba, ki ji to dovolijo pooblaščeni delavci za razjasnitev škodnega dogodka ali morebitnega kaznivega dejanja. Podatki se hranijo na računalniku v varovanem prostoru. Izven delovnega časa se prostor kjer se nahaja videonadzorni sistem zaklepa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 17. 10. 2006 izdala družba Blažič, robni trakovi, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca registracije delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Blažič, robni trakovi, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki o registraciji delovnega časa se zbirajo za potrebe obračuna osebnih dohodkov zaposlenih v družbi Blažič, robni trakovi, d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime; - podatki o prihodih na delovno mesto in o odhodih z delovnega mesta; - podatki o izrabi letnega dopusta; - podatki o odsotnostih z delovnega mesta.
 • Uporabniki zbirke: Družba Blažič, robni trakovi, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le direktor družbe in pooblaščeni delavci. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 17. 10. 2006 izdala družba Blažič, robni trakovi, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca osebnih dohodkov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Blažič, robni trakovi, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki o osebnih dohodkih zaposlenih se obdelujejo za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -priimek in ime, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba; možno število delovnih ur za pretekli mesec, skupaj opravljene delovne ure, skupaj neopravljene delovne ure, skupaj neopravljene delovne ure za katere se prejme nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, skupaj neopravljene delovne ure za katere se prejme nadomestilo plače iz sredstev organizacij za zdravstveno zavarovanje, ure na delu, daljše od polnega delovnega časa, - podatki o bruto plači, izplačana neto plača,
 • Uporabniki zbirke: Družba Blažič, robni trakovi, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le direktor družbe in pooblaščeni delavci. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 17. 10. 2006 izdala družba Blažič, robni trakovi, d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam