Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kopališka c. 10
Naziv ali firma: VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA, VRTEC RADOVLJICA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4240
Kraj: Radovljica
Matična številka: 0000000000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, vključeni v vrtec, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč; starši oziroma zakoniti zastopniki teh otrok
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, spol otroka, prebivališče, družinska in socialna anamneza, razvojna anamneza, diagonostični postopki, postopki strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij in sicer: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o (pogodbeno) zaposlenih delavcih v vrtcu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v vrtcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno bivališče in naslov (kraj, občina, država), davčna številka in telefonska številka, kraj dela (kraj, občina, država), poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, napredovanja in podatki o strokovnem izpopolnjevanju, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve v vrtcu, status zaposlitve (določen čas, nedoločen čas) in pogodbeno delo, dopolnilno delo (poleg polnega delovnega časa pri drugem delodajalcu), dejavnost vrtca, ime druge organizacije ali delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum in razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o družinskih članih, zavarovanih po zaposlenih, status upokojenec/invalid, podatki o predhodnih zaposlitvah.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca vpisanih in vključenih otrok

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci vključeni v vrtec; starši oziroma zakoniti zastopniki otrok
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, spol, datum rojstva otroka, zdravstvene posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom, ime, priimek staršev oz. zakonitih zastopnikov, talno in začasno bivališče otroka in staršev, naslov, telefonska številka zakonitih zastopnikov otroka oziroma druge pooblaščene osebe, ki je dosegljiva vzgojitelju v času otrokovega bivanja v vrtcu.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o osebnih dohodkih zaposlenih delavcih v vrtcu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v vrtcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, napredovanja in podatki o strokovnem izpopolnjevanju, kraj dela (kraj, občina, država), delovne naloge, delovni čas v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve pri šoli/zavodu, status zaposlitve (določen čas/nedoločen čas) in pogodbeno delo, dopolnilno delo kot postranska dejavnost, dejavnost vrtca, podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi ter v tem okviru vsi podatki pod a) podtočko 12. čelna zakona, bruto plača ter v tem okviru vsi podatki pod b) podtočko 12. člena Zakona o evidencah na področju dela.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu zaposlenih delavcih v vrtcu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v vrtcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno bivališče in naslov (kraj, občina, država), davčna številka in telefonska številka, kraj dela (kraj, občina, država, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, napredovanja in podatki o strokovnem izpopolnjevanju, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve dejavnost vrtca, podatki o poškodovanem delavcu ter v tem okviru vsi podatki pod a) podtočko 16. Zakona o evidencah na področju dela, podatki o poškodbah pri delu ter v tem okviru vsi podatki pod b) podtočko 16. člena Zakona o evidencah na področju dela.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca plačil staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, vključeni v vrtec, starši oziroma zakoniti zastopniki otrok, starši oziroma zakoniti zastopniki otrok, ki uveljavljajo znižano plačilo v podevidenci socialnega položaja družin
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, spol, datum rojstva otroka, ime, priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov stalno in začasno bivališče otroka in staršev; podevidenca: plačil staršev vsebuje še: podatek o višini plačil staršev, mesečnih plačilih staršev; podevidenca: socialnega položaja družin v vrtec vključenih otrok vsebuje še: podatek o dohodkih, prejemkih in premoženju družinskih članov, podatek o številu družinskih članov, drugih dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na določitev višine plačila v primerih iz 3. odstavka 32. člena ZVrt, plačilih staršev.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam