Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD SV. FRANČIŠKA SALEŠKEGA
Sedež ali naslov: ŽELIMLJE 46
Poštna številka: 1291
Kraj: ŠKOFLJICA
Matična številka: 5502098000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kandidatov, prijavljenih za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo in dijaški dom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, o starših (ime in priimek, prebivališče, telefonska številka), ime in sedež šole, kjer je končal zadnji razred oziroma letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oziroma letnik, o prvem tujem jeziku, o ocenah in drugih podatkih v skladu z merili za vpis v šole z omejitvijo vpisa in vpisnimi pogoji, o ponavljanju letnika, o preusmeritvi v drug program, o usmerjanju mladostnikov s posebnimi potrebami, o prenosu prijave, o programu, v katerega se prijavlja
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca vpisanih dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki vpisani na gimnazijo in v dijaški dom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, o starših (ime in priimek, prebivališče, telefonska številka), ime in sedež šole, kjer je končal zadnji razred oziroma letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oziroma letnik, o prvem tujem jeziku, o ocenah in drugih podatkih v skladu z merili za vpis v šole z omejitvijo vpisa in vpisnimi pogoji, o ponavljanju letnika, o preusmeritvi v drug program, o usmerjanju mladostnikov s posebnimi potrebami, o prenosu prijave, o programu, v katerega se prijavlja.
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Vpisnice, izpisi in evidenčna knjiga izdanih dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Osebni list dijaka

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki vpisani na gimnazijo in v dijaški dom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje poteka vzgoje in izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek kandidata, datum, kraj, občino in državo rojstva, predhodno pridobljeno izobrazbo – ime in sedež osnovne šole, občino in državo, zadnji končani razred, splošni učni uspeh, tuji jezik in število let učenja tujega jezika; ime in sedež, občino in državo srednje šole, ki jo je dijak nazadnje obiskoval, vrsto in ime izobraževalnega programa ter naziv poklicne/strokovne izobrazbe, zadnji končani letnik, splošni učni uspeh in šolsko leto v katerem ga je obiskoval, podatke o poklicni in splošni maturi (čas opravljanja, številka in datum izdaje spričevala, splošni učni uspeh – število točk; podatki o uspehu pri posameznih predmetih po letnikih, podatki o izpitih, podatki o obveznih izbirnih vsebinah/interesnih dejavnostih
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno. Evidence se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe, ki se že izobražujejo in kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki vpisani na gimnazijo in v dijaški dom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek kandidata, datum, kraj, občino in državo rojstva, predhodno pridobljeno izobrazbo – ime in sedež osnovne šole, občino in državo, zadnji končani razred, splošni učni uspeh, tuji jezik in število let učenja tujega jezika; ime in sedež, občino in državo srednje šole, ki jo je dijak nazadnje obiskoval, vrsto in ime izobraževalnega programa ter naziv poklicne/strokovne izobrazbe, zadnji končani letnik, splošni učni uspeh in šolsko leto v katerem ga je obiskoval, podatke o poklicni in splošni maturi (čas opravljanja, številka in datum izdaje spričevala, splošni učni uspeh – število točk; podatki o uspehu pri posameznih predmetih po letnikih, podatki o izpitih, podatki o obveznih izbirnih vsebinah/interesnih dejavnostih
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Matična knjiga se hrani v zaklenjeni omari. Podatki se obdelujejo ročno.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki vpisani na gimnazijo in v dijaški dom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje poteka vzgoje in izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, številka osebnega lista, ocenjevalna obdobja, učni predmeti in ocene, splošni učni uspeh ob koncu pouka, splošni učni uspeh ob koncu šolskega leta, izostanki – opravičeni, neopravičeni, bivališče dijaka, pohvale dijaka
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih (redovalnica, dnevnik), ki se hranijo v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki vpisani na gimnazijo (za katere je bilo pridobljeno soglasje)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje posameznika in njegovega razvoja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj in občina rojstva, prebivališče, predhodno pridobljeno izobrazbo, ter ob soglasju dijaka oziroma starša ali zakonitega zastopnika še podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, voluminoznost, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke pooblaščena oseba obdeluje ročno. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca socialnega položaja družin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: starši otrok, vključenih v srednjo šolo, ki uveljavljajo znižana plačila
 • Namen obdelave osebnih podatkov: določitev višine plačila staršev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, dohodki, prejemki in premoženje družinskih članov - število družinskih članov - druga dejstva in okoliščine, ki vplivajo na določitev višine plačila - plačila staršev
 • Uporabniki zbirke: direktor, ravnatelj, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah. Obdelujejo se ročno.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki vpisani na gimnazijo, ki opravljajo izpite
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, oddelek, prijava k izpitu in zapisnik izpita, podatki o izpitnih nalogah oziroma vprašanjih in doseženih ocenah
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumenti se obdelujejo ročno in hranijo v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, ki opravljajo maturo (oz. kandidati)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, učni uspeh pri maturi in pri posameznih predmetih, datum izdaje in zaporedna številka maturitetnega spričevala, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, podatki o prijavi na maturo, uspeh pri seminarski nalogi, vajah ali terenskem delu, podatki o ocenah na splošni maturi.
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki dostopa z geslom. Izpisi se hranijo v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o zaposlenih delavcih, pogodbenih delavcih, študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v ustanovi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje delavca
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, bivališče (stalno in začasno), datum, kraj in občina rojstva, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), invalid, ime drugega delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja, vrsta delovnega razmerja, podatki o prekinitvi delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki dostopa z geslom. Izpisi se hranijo v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o osebnih prejemkih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v ustanovi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca osebnih prejemkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum, kraj in občina rojstva, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, delovna doba, dejavnost delodajalca, podatki o delovnem času: število ur, opravljene ure, dejansko opravljene ure, neopravljene ure, neopravljene ure z nadomestilom plače, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje, ure začasne nezmožnosti za delo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadomestilo plače, za nadurno delo, nadomestila plače, prejete solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki dostopa z geslom. Izpisi se hranijo v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki vpisani na gimnazijo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, oddelek, podatki o izdanih spričevalih, in sicer vrsta spričevala oziroma druge listine, dosežena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko ali ročno obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca izdanih odločb o postopku priznavanja za namen nadaljnjega izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati (tujci) za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, državljanstvo, podatki o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino, podatke o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje, ime in priimek osebe, pooblaščene za vodenje postopka priznavanja izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Mapa vzgojnih ukrepov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, ki jim je v bil izrečen vzgojni ukrep
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje dijaka
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, priimek, rojstni podatki, ravnanje, zaradi katerega mu/ji je izrečen vzgojni ukrep, stopnja izrečenega vzgojnega ukrepa.
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke pooblaščena oseba obdeluje elektronsko ali ročno. Ta oseba ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca izpisov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, ki se izpišejo iz šole oz. doma
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni datum, datum izpisa
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke pooblaščena oseba vnaša ročno. Evidenca in izpisnice se hranijo v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci, dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: prodaja, nakup blaga in storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv, naslov, ID za DDV, št. TRR
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje pooblaščena oseba elektronsko ali ročno. Ta ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam