Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CONCORDE PS, D.O.O.
Sedež ali naslov: POSLOVNA CONA A 35
Poštna številka: 4208
Kraj: Šenčur
Matična številka: 5469236000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačah in drugih osebnih prejemkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi, bivši zaposleni ter pogodbeni delavci, nagrajenci in najemodajalci poslovnih prostorov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posre
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, šifra delavca, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, šifra davčne izpostave, rezidenstvo, naslov stalnega in začasnega bivališča, krediti (odtegljaji) – ime kreditorja, začetni in končni datum odplačila, vrsta kredita, znesek obroka, datum zaposlitve, dopust po odločbi za leto, koriščen dopust, preostal dopust, datum začetka zavarovanj, datum prenehanja zavarovanja, delovni čas, število ur na delovni dan, delovni čas mesečno, osnovna bruto plača, davčna olajšava in olajšava za vzdržvane družinske člane, transakcijski račun, naziv banke, nadomestila za prevoz, prehrano ipd bolniška odsotnost, podatki o obračunanih plačah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Vzajemna z.v.d., Davčni urad Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, zgoščenke ter ključki, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so izven delovnega časa v zaklenjeni. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o pogodbenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe družbe in sicer zaradi ponovnega kontaktiranja izvajalcev, fakturiranja za opravljeno storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, šifra davčne izpostave, naslov stalnega in začasnega bivališča, številka dobavitelja in kupca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in vsakokratni zunanji računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Del podatkov se vodi pri pooblaščenem računovodskem servisu, ki pa ga ravno tako zavezujejo določila našega pravilnika. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, zgoščenke ter ključki, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so izven delovnega časa v zaklenjeni. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o študentih na študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki opravljajo delo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO in datum rojstva, davčna številka, naslov stalnega in začasnega bivališča, vrsta in obdobje opravljanja študenskega dela, letnik študija in naziv izobraževalne ustanove, status študenta, vpisna številka, številka osebnega dokumenta, količina opravljenih ur dela, urna postavka ter skupni neto znesek.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in zunanji (pogodbeni) računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Del podatkov se vodi pri pooblaščenem računovodskem servisu, ki pa ga ravno tako zavezujejo določila našega pravilnika. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, zgoščenke ter ključki, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so izven delovnega časa v zaklenjeni. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o zavarovalcih, ki so sklenili osebna zavarovanja v skladu s pogodbo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci, ki so sklenili osebna zavarovanja v skladu s pogodbo in zvarovanci iz teh pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki o zavarovancih in zavarovalcih iz te evidence se zbirajo, obde
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek/naziv, davčna številka, stalno prebivališče (št. pošte, kraj, ulica in hišna številka), tel. številka, indeksacija, valuta, zdravniški pregled, pristopna starost, trajanje zavarovanja, začetek zavarovanja, iztek zavarovanja, dinamika plačevanja, zavarovalna vsota, Dodatno nezgodno zavarovanje (smrti, trajna invalidnost, dnevi v bolnišnici, dnevno nadomestilo), Pogoji in način plačila, predujem, datum prejema, številka police, številka ponudbe, provizija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci KD Concorde d.o.o., Slovenica d.d., programski operater in drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati posamezne podatke, na izrecno zahtevo tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, zgoščenke ter ključki, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so izven delovnega časa v zaklenjeni. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca premoženjskih svetovalcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Premoženjski svetovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki o premoženjskih svetovalcih iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe družbe in sicer za izpolnjevanje pogodbenih pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja ter izvajanja nadzora nad svetovalci.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: svetovalna številka, ime, priimek, dekliški priimek, EMŠO, družinski stan, državljanstvo, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, država stalnega prebivališča, osebna davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, izobrazba, ime partnerja, poklic partnerja, datum rojstva partnerja, rojstni datumi otrok, naziv podjetja, večinski lastnik podjetja, zastopnik podjetja, DDV zavezanec (DA/NE), telefonska številka, datum podpisa pogodbe/aneksa, licenca skladi (DA/NE), licenca zavarovanja (DA/NE), pogodba s KDI (DA/NE), član KD kluba uspešnih (DA/NE), datumi obiskov nadaljevalnih seminarjev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci KD Concorde d.o.o., ostalim uporabnikom pa se podatki ne posredujejo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam