Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Notarska zbornica Slovenije
Sedež ali naslov: Tavčarjeva ulica 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5888158000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Imenik notarjev, notarskih pomočnikov in notarskih pripravnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/2007 – UPB, 33/07 in 45/2008)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Notarji Notarski pomočniki Notarski pripravniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je določen v Zakonu o notariatu in v Statutu Notarske zbornice Slovenije
 • Rok hrambe (neobvezno): Notarske listine, oporoke, vpisniki in knjige, v katerih so navedeni osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime (ime in priimek); enolična identifikacija (EMŠO in/ali rojstni podatki); podatki o sedežu notarskega mesta; naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država); številka osebnega dokumenta, matična številka, davčna številka; datum odločbe o imenovanju oz. vpisu v imenik, datum svečane zaprisege začetek poslovanja oziroma prenehanje poslovanja ali dela; podatki o sklenjenih pogodbah o zavarovanju notarske odgovornosti;
 • Uporabniki zbirke: Za potrebe dela Notarske zbornice Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v personalnih mapah in računalniški evidenci, ki jo Notarska zbornica Slovenije vodi v skladu z zakonom o notariatu in statutom zbornice.. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim okoliščinam, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Tehnično lahko do podatkov v notarskem arhivu dostopajo samo zaposleni na zbornici pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Centralni register oporok

 • Pravna podlaga (neobvezno): Za
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Oporočitelji, ki so sestavili oporoko
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je določen v Zakonu o notariatu in Pravilnik o centralnem registru oporok. Oporoka je n
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki v centralnem registru oporok se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Centralni register oporok vsebuje naslednje podatke: - zaporedna številka in datum vpisa, - ime in priimek oporočitelja (za poročeno žensko tudi dekliški priimek), - EMŠO in kraj rojstva oporočitelja oziroma datum, kraj in država rojstva za opročitelja, ki je tuj državljan, - naslov oporočitelja, - datum in opravilna številka, navedena na oporoki, - priimek in ime ter naslov notarja, ki hrani oporoko, oziroma ime in naslov druge osebe ali naziv in naslov organa, ki hrani oporoko, - vrsto oporoke, - vsaka sprememba, preklic ali razveljavitev oporoke, če je narejena v obliki, za katero je vpis v register oporok obvezen po zakonu, - datum vrnitve oporoke oporočitelju, - podatek o smrti oporočitelja ter - podatek o tem, kdo je vpogledal v register.
 • Uporabniki zbirke: Dokler je oporočitelj živ, je vpis v register oporok tajen. V tem času lahko podatkePodatke iz centralnega registra oporok lahko po smrti oporočitelja lahko dobi sodišče in oseba, ki izkaže za to upravičen interes.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo računalniško. Vstop v program je zaščiten s kodami in geslom, redno se izdelujejo varnostne kopije. Notarska zbornica Slovenije vodi register oporok kot informatizirano bazo podatkov. Tehnično lahko do registra dostopata samo zaposlena na zbornici pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam