Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GORENJE, D.D.
Sedež ali naslov: Partizanska 12
Poštna številka: 3503
Kraj: Velenje
Matična številka: 5163676000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, štipendisti, učenci na praksi, delavci preko študentskega servisa, upokojenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjeva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek (dekliški priimek) in ime, EMŠO, davčna številka, št. davčnega urada, številka osebnega računa (TR), tov.os.št., registrska št. osebne izkaznice, za tujce: številka potnega lista, delovno dovoljenje, dovoljenje za bivanje in osebna izkaznica (za tujce), telefonska številka, kraj rojstva (kraj, občina), državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče in naslov (kraj, občina), kraj zaposlitve, poklic, najvišja končana šola, smer in stopnja strokovne izobrazbe, funkcionalna znanja, usposobljenost za opravljanje določenih del, podatki o otrocih (ime, EMŠO), podatki o drugih zavarovanih osebah, podatki o razporeditvi (delovno mesto, opis delovnega mesta, organizacijska enota, stroškovno mesto, plačilni razred, KZ-koeficient zahtevnosti, delovna doba, zavarovalna doba, dodatna delovna doba, benificirana del. doba, delovna doba v tujini, vrsta zaposlitve (določen čas, nedoločen čas), pripravništvo, datum sklenitve delovnega razmerja in datum prenehanja delovnega razmerja, invalidnost, predhodni zdravstveni pregledi, omejitve za delo, pogoji dela, bolniška odsotnost, porodniški stalež, nadaljevanje šolanja, odmera dopusta, očetovski dopust, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, kolektivno nezgodno zavarovanje, administrativne prepovedi, plača, dodatek na stalnost v Gorenju, registrska številka delovne knjižice, dodatna izplačila (jubilejne nagrade, regres, božičnica), prevoz na delo (relacije, znesek…), disciplinski ukrepi, prehrana (blok ali denar), članstvo v sindikatu (ZSS oz. NS), članstvo v društvu za rekreacijo oz. kulturo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja, d.d., ZZZS, ZPIZ, zavarovalnic in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah, nekateri nosilci podatkov (delovne knjižice, dosjeji delavcev) pa so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje ob
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, tov.os.št., OE, naziv DM, organizacijska enota, stroškovno mesto, zdravstveni pregledi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja, d.d., ZZZS, ZPIZ, in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O OBISKOVALCIH VAROVANEGA OBMOČJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci (poslovni partnerji, štipendisti, učenci na praksi, zunanji pogodbeni izvajalci, inšpektorji…).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje potrebne varnosti delavcev in premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, številka in vrsta osebnega dokumenta, naslov stalnega ali začasnega bivališča, zaposlitev, datum in termin obiska (prihod/odhod), razlog vstopa, obiskana oseba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja, varnostniki, receptorji in v posebnih primerih uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu (npr. policija).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca obiskovalcev se vnaša v računalnik na lokaciji vhodne recepcije in vstopnega varnostnega mesta v območje družbe Gorenje, d.d. Računalnik je varovan z uporabniškim imenom in geslom. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in osebe, ki pri upravljavcu opravljajo delo zaradi prakse ali usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Tov. os. številka delavca, ime in priimek, datum rojstva, naziv delovnega mesta, stopnja izobrazbe, naziv OE, datum nastopa dela, datum nezgode, resnost nezgode in posledice, izgubljeni dnevi zaradi nezgode, prijava inšpekciji, osebni podatki na ER-8: priimek in ime, spol, matična številka zavarovanca, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan, poklic – delo, ki ga vrši v rednem delovnem času, čas, ki ga je poškodovanec opravlja na tem delu, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal dan pred poškodbo, ali je bi poškodovan med delom, ali na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je poškodovanec umrl, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti do stanovanja, do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v Zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja,d.d., republiški inšpektor za delo, preiskovalni sodnik, osebni zdravnik zaposlenega, SPIZ, Zavarovalnica, pri kateri je delavec nezgodno zavarovan.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in osebe, ki pri upravljavcu opravljajo delo zaradi prakse ali usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor delodajalca nad opravljanjem delovnih obveznosti v času, ki je za to določen, za potrebe obračuna plač, izrabe letnega dopusta, analize opravljenih ur in za statistične obdelave za potrebe planiranja kadrov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Tov. osebna številka, ime in priimek, vrsta zaposlitve, organizacijska enota, stroškovno mesto, datum sklenitve delovnega razmerje, datum in ura vhoda ali izstopa iz prostorov družbe, vzrok odsotnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe: delavci in osebe, ki pri upravljavcu opravljajo delo zaradi prakse ali usposabljanja obiskovalci, poslovni partnerji, zunanji izvajalci…), ki se nahajajo na območjih družbe in v prostorih, nad katerimi se izvaja video nadzor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje oseb, premoženja in zaupnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek (video zapis), ki se nanaša na posameznika ter datum in čas vstopa in izstopa iz varovanega območja oz. prostora ter gibanje teh oseb v varovanem območju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja, varnostniki, receptorji in v posebnih primerih uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu (npr. policija).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške aplikacije, ki omogoča pogled žive slike je zaščitena z uporabniškim imenom in geslom. Baza posnetkov je shranjena v posebnem prostoru, ki je fizično varovan. Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O DELNIČARJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji upravljavca osebnih podatkov, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačevanje dividend, obveščanje delničarjev ter pristojnih davčnih organov, ugotavljanje lastništva družbe, računovodske, finančne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delničarju (priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, država prebivališča, davčna izpostava), podatki o transakcijskem računu delničarja (vrsta računa, banka, poslovna enota banke, številka računa), podatki o lastništvu delnic ( status lastništva, količina), podatki o dokumentih, ki se nanašajo na lastništvo (identifikacijska številka, tip, stanje, vloga, vrsta prometa, količina, znesek, datum dokumenta), podatki o dividendah (zaporedna številka razpisa dividend, % davka, znesek davka, datum nakazila davka, bruto dividenda, predvideno nakazilo, realizirano nakazilo, datum nakazila, način nakazila, številka računa na katerega je bilo realizirano nakazilo, identifikacijska številka, prejemnik nakazila, EMŠO in davčna številka).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja, Davčna uprava RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko (davčne številke in bančni računi delničarjev, fotokopije sklepov o dedovanju, itd.), so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O PRISTOPNI KONTROLI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (delavci in osebe, ki pri upravljavcu opravljajo delo zaradi prakse ali usposabljanja), ki se nahajajo na območju družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca oseb, ki se smejo gibati in zadrževati v območju družbe, na nadzorovanih in drugih varovanih območjih družbe brez spremstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek osebe, tov. osebna št., veljavni dostopi, vstop - izstop (datum, ura).
 • Uporabniki zbirke: Evidenca oseb, ki se smejo gibati in zadrževati v območju družbe, na nadzorovanih in drugih varovanih območjih družbe brez spremstva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko, so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA INFORMACIJ O KUPCIH IN POTENCIALNIH KUPCIH, KI ŽELIJO PREJEMATI INFORMACIJSKI MATERIAL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, potencialni kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca kupcev in potencialnih kupcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, podjetje, davčna številka, TR, datum plačila, vrsta izdelka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja, d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko (davčne številke in bančni računi…), so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji, potencialni dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca dobaviteljev in potencialnih dobaviteljev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, podjetje, davčna številka, TR, datum dobave, vrsta izdelka oz. polizdelka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja, d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko (davčne številke in bančni računi itd.), so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA OSEB, KI SO JIM DOSTOPNE NOTRANJE INFORMACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe v skladu z določili Zakona o trgu vrednostnih papirjev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca oseb, ki so jim dostopne notranje informacije (SONI).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče, zaposlitev, delovne, poklicne ali druge naloge oz. dolžnosti, pravno razmerje, na podlagi katerega opravlja naloge/dolžnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja, d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko, so zaklenjeni v omarah. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA UPORABNIKOV INFORMACIJSKEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in osebe, ki pri upravljavcu opravljajo delo zaradi prakse ali usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca oseb, ki so oddale vlogo za odobritev storitve informacijskega sistema družbe in evidenca uporabnikov teh storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka zahtevka, ime in priimek, tov. osebna številka oz. št. napotnice, podjetje, organizacijska enota, stroškovno mesto, vrsta storitve informacijskega sistema.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gorenja, d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Zavarovanje osebnih podatkov ureja normativni dokument GPR OS-005 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca Pooblastil za nošenje orožja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 76. člen Zoro, Ur. l. RS, št. 23/2005
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na zaposlene v Gorenje, d.d. - Področje Varovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je za izvajanje dejavnosti zasebnega varovanja; varovanje ljudi in premoženja, prevoz denarja, varovanje oseb, v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Knjiga o nošenju, uporabi oziroma prenosu orožja in streliva ter izdanih potrdilih, Obr. 32 (54. člen Pravilnika ORO 23, MNZ RS (PC2)) - 5 let, Pooblastila za nošenje orožja - 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, Št. pooblastila, UE izdaje pooblastila, veljavnost pooblastila
 • Uporabniki zbirke: Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3320 Velenje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradno evidenco Pooblastil o nošenju orožja pri upravnih enotah
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3320 Velenje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov v postopku izvedbe preizkusa alkoholiziranosti znotraj VO Gorenje, d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 51. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD - 1), 43/2011
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na zaposlene osebe v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, organizacijska enota, delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3320 Velenje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca podatkov se hrani v poslovnih prostorih Področja Varovanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3320 Velenje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca podatkov, povezanih z izjavo o varovanju poslovnih skrivnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39., 40. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), 42/2006
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na zaposlene osebe v družbi in zunanje osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje ljudi in premoženja, izvajanje pogodb o varnostnih storitvah, izvajanje varnostnih načrtov, seznanitev z varnostnimi podatki različnih stopenj, presoje SVK, itd.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, prebivališče, zaposlitev
 • Uporabniki zbirke: Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3320 Velenje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca podatkov se hrani v poslovnih prostorih Področja Varovanje
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3320 Velenje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca kandidatov za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavljajo na razpisano delovno mesto. Osebe, ki pošiljajo vlogo oziroma prošnjo samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira kandidata za objavljeno prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Registracijski podatki posameznika, Priimek in ime, datum in kraj rojstva (kraj, občina), državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče in naslov (kraj, občina), telefonska številka, elektronski naslov, poklic, smer in stopnja strokovne izobrazbe, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del, druga znanja (npr. znanje jezikov, znanje računalniških orodij), kompetence in usposobljenosti, delavnice, seminarji, pridobljeni certifikati, licence, podatki o trenutnem delodajalcu (razporeditvi v Gorenju, d.d. za zaposlene v družbi Gorenje, d.d.) kot tudi predhodnih delodajalcih (delovno mesto, opis delovnega mesta, organizacijska enota, vrsta zaposlitve), obseg delovnih izkušenj do zaposlitve v družbi (delovna doba), datum sklenitve delovnega razmerja in datum prenehanja delovnega razmerja, omejitve povezane z opravljanjem razpisanega delovnega mesta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe družbe Gorenje, d.d. Zunanji ponudnik storitve – pogodbeni obdelovalec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo znotraj območja, ki je zaščiteno z ograjo, ki ločuje zunanje območje od območij, v katerih se izvaja obdelava podatkov. Dostop preko ograje je možen na namenskih vstopno/izstopnih točkah, na katerih je zagotovljen režim fizičnega varovanja v načinu 24x7x365. Podatki, ki so namenjeni obdelavi, se obdelujejo preko aplikacije, do katere ima dostop samo pooblaščeno osebje kadrovske službe družbe Gorenje, d.d. Dostope odobri direktor kadrovskega področja. Varnostne kopije se nahajajo pri pogodbenemu obdelovalcu osebnih podatkov, postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v medsebojni pogodbi ter splošnih pogojih poslovanja. Ker je aplikacija nameščena na opremi ponudnika, so dodatno določene administrativne omejitve glede dostopa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te evidence se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam