Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GENERA D.O.O.
Sedež ali naslov: Podmilščakova ulica 18
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1339338000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, Obračun materialnih in potnih stroškov, Določitev dopusta, Objava na spletni strani podjetja (ime, priimek, naziv, delovno mesto, slika)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, Ime, Srednje ime, Naslov, Poštna št. in kraj, Ime očeta, Priimek ob rojstvu, EMŠO, Davčna številka, Davčna enota, Stan, Datum rojstva, Kraj rojstva, Država rojstva, Začasni naslov (Ulica, Poštna št. in kraj), Reg.št.avtomobila, Številka mobitela, Datum pričetka dela, Osebna izkaznica (Številka, Izdajatelj/upravna enota, Datum izdaje), Potni list (Številka, Kraj izdaje, Datum izdaje, Datum veljavnosti), Št.tekočega računa, Naziv banke/naslov poslovalnice, Podatki o vzdrževanih članih – otrocih (Priimek, Ime, EMŠO, Datum rojstva, Državljanstvo, Potrdilo o šolanju, Stalno bivališče), izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, dostop pa je tudi sicer omejen samo (zaklenjena omara). Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Elektronska (skrčena) verzija teh podatkov je zavarovana z geslom - dostop imajo interni uporabniki zbirke - kadrovska služba ter oddelek financ in računovodstva. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal upravljalec zbirke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun in izplačilo plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), št. transakcijskega računa, zavarovalna doba, možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, plačilni razred, osnovna plača, skupna delovna doba, delovna doba v podjetju, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ur počitka ob praznikih, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih: neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, neto plače, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, povračila stroškov v zvezi z delom: prehrana, prevoz, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe, pooblaščeni delavci v oddelku financ in računovodstva, Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podatki se hranijo v zaklenjenem vodotesnem in ognjevarnem sefu. Dostop do podatkov v računalniku je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal upravljalec zbirke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kreditov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o najemu kredita za zaposlene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, vrednost kredita, obrestna mera, rok vračila
 • Uporabniki zbirke: Oddelek financ in računovodstva (interno)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, tudi sicer pa je dostop omejen pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdalo podjetje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam