Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Vzgojno-izobraževalni Zavod Osnovna šola Rogatec
Sedež ali naslov: Ptujska cesta 30
Poštna številka: 3252
Kraj: Rogatec
Matična številka: 5087970000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca uživalcev pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti in delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalid.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu upravljavca, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo te evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 4.10.2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v VIZ OŠ Rogatec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač urejanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo, delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena delavka zavoda (tajnica, računovodkinja), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni računovodstva, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 4.10.2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v VIZ OŠ Rogatec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega vaarstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, ratum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra).
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirke osebnih podatkov, ki se vodijo ročno (v matični knjigi in perstonalni mapi), se izven delovnega časa zaklepajo v kovinskih ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki iz zbirke se nanašajo na podatke o delodajalcu, na podatke o organizatorjih stavke, podatke o stavki, podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu, podatke o arbitražah delovnih sporov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne potrebe in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: Podatki o organizatorju stavke: naziv organizatorja stavke. Podatke o stavki: število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, razlogi za stavko, ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, ocena rezultatov stavke. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: Podatke o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika. Podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: ime sindikalne organizacije, naslov sindikalne organizacije, število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu. Podatke o arbitražah delovnih sporov: vrsta delovnega spora, razlogi za delovni spor, ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni vodo-tesni in ognjevarni omari, dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o videoposnetkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci in zaposleni zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje otrok, zaposlenih in premoženja šole.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki posameznikov (slika).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo te evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zbirki podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v VIZ OŠ Rogatec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz- osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu (ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učenci), podatki o napredovanju učenca, podatki o izdanih spričevalih, podatki o izdanih drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VIZ OŠ Rogatec, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo, in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo te evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 4.10.2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v VIZ OŠ Rogatec, in starši oziroma skrbniki učencev, vključenih v VIZ OŠ Rogatec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz- osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu (ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učenci), podatki o starših (ime in priimek, naslov bivališča in telefonsko številko)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VIZ OŠ Rogatec, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o zbirki podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci VIZ OŠ Rogatec, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje in starši teh učencev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog. Za izdelavo individualiziranega programa za nudenje učne pomoči.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencih ( ime in priimek, spol, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem), podatki o starših, podatki o napredovanju učenca, podatki o napredovanju učenca, podatki o izdanih spričevalih, podatki o izdanih drugih listinah, družinska in socialna anamneza, razvojna anamneza, diagnostični postopki, postopki razvojne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VIZ OŠ Rogatec, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo, in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo te evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 4.10.2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o zbirki podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v VIZ OŠ Rogatec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz – osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencih (ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem), podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti učenca (telesna višina, volumninoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VIZ OŠ Rogatec, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo, in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo te evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 4.10.2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca plačil staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši otrok, vpisanih in vključenih v VIZ OŠ Rogatec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje mesečnih plačil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o starših (ime, priimek in bivališče staršev oz. skrbnikov otrok), podatki o učencih (ime, priimek in bivališče ), vrsta stroškov, višina plačila staršev, mesečna plačila staršev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, pooblaščeni delavci računovodstva, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu šole, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo te evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 4.10.2004.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejme nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejme nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev on organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z osnako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VIZ OŠ Rogatec, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari, dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka podatkov o ugotavljanju pripravljenosti otrok za vstop v OŠ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, za katere je podan predlog o odložitvi šolanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za oblikovanje zapisnika komisije za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o otroku (ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče), člani komisije, datum, postopki ugotavljanja pripravljenosti ter ugotovitve komisije.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VIZ OŠ Rogatec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirke osebnih podatkov, ki se vodijo ročno, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne oamre. Dostop do ostalih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca vpisanih in vključenih otrok

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, vpisani in vključeni v vrtec; starši oziroma skrbniki otrok, vpisanih in vključenih v vrtec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ustreznost dela z otroki pri izvedbi programov, sodelovanje s starši.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in prebivališče otroka in staršev, datum rojstva in spol otroka, naslov, telefonska številka osebe, ki je dosegljiva vzgojitelju v času otrokovega bivanja v vrtcu, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VIZ OŠ Rogatec - Enote vrtec, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o vrtcih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidence otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, vključeni v vrtec, ki po mnenju svetovalne službe potrebujejo strokovno svetovanje oz. pomoč.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Strokovno svetovanje oz. pomoč otrokom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Družinska in socialna anamneza, razvojna anamneza, diagnostični postopki, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci VIZ OŠ Rogatec, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari v pisarni, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam