Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AERO PAPIROTI, D.O.O.
Sedež ali naslov: IPAVČEVA 32
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 5498317000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO,DŠ, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba,oblika delovnega razmerja, (za določen čas ali nedoločen čas),delavčevi družinski člani, invalid, ime drugega delodajalca,pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v sejni sobi upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 01:09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 13.1 Matična številka 13.2 Osebno ime ali naziv/ali firma zastopnika 13.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih-zbirka o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, DŠ, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, (za določen ali nedoločen čas), invalid, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, višina bruto plače, višina neto plače, članstvo sindikata, kolektivno zavarovanje, individualna pogodba, plačilni razred in količnik.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije _ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v kadrovski službi upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavrovanju osebnih podatkov, sprejet dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 13.1 Matična številka 13.2 Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika 13.3 Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih - zbirka poškodb in nezgod pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, EMŠO, mat.št.firme, spol, rojstni datum, delovno mesto, oblika poškodbe, datum in ura poškodbe (redni čas ali nadure), mesto poškodbe, doba zaposlitve na tem delovnem mestu, kdaj je poškodba prijavljena zdravniku, kdo je preiskal nezgodo, kratek opis nezgode, vzrok poškodbe, očividec in njegov naslov stalnega bivališča, izguba delovnih dni, dejavnost delodajalca (šifra)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.Rs št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebne podatke hrani pooblaščeno podjetje za varstvo pri delu, Zoja, d.o.o. D. Skopice 53, 8262 Krška vas. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo evidence iz varstva pri delu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 13.1 Matična številka 13.2 Osebno ime ali naziv in/ ali firma zastopnika 13.3 Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih-zbirka evidenc o uživalcih pravic iz pokojninskega in inv.zav.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, DŠ, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, datum sklenitve delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.Rs št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v kadrovski službi, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ikrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 13.1 Matična številka 13.2 Osebno ime ali naziv in /ali firma zastopnika 13.3 Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zaposlenih delavcih-zbirka o vstopih in izstopih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Dnevna evidenca prisotnosti delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, delovni čas (urnik), šifra OE, letni dopust (število dni), pristopna točka-lokacija, št.kartice, št.ur komulativno in dnevno, vrsta prisotnosti/odsotnosti
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so računalniško hranjeni v računalniku. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence oziroma tudi pooblaščeni delavec iz informatike. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 13.1 Matična številka 13.2 Osebno ime ali naziv in / ali firma zastopnika 13.3 Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o kamerah - zbirka video nadzor

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pregled gibanja okrog zgradbe podjetja se spremlja s 3 kamerami, ki so nameščene na zunanji strani zgradbe, s 5 kamerami, ki so nameščene v proizvodnih prostorih družbe, z 1 kamero na vhodu in 1 kamero na hodniku družbe.
 • Uporabniki zbirke: - direktor družbe, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so računalniško hranjeni v pisarni direktorja družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 01.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 13.1 Matična številka 13.2 Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika 13.3 Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam