Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTEGRAL, PROMET IN DELAVNICE D.D.
Sedež ali naslov: Industrijska ul. 1
Poštna številka: 9220
Kraj: Lendava
Matična številka: 5500265000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: šifra delavca, ime in priimek, status delavca, EMŠO, spol, davč. številka, datum rojstva, kraj, občina, zakonski stan, tip delavca, prebivališče, davčna izpostava, občina zaposlitve, vrsta delovnega razmerja, delovno mesto, kraj dela, kraj zavarovanja, izmensko delo, delovni čas, vrsta šole, stopnja izobrazbe in strokovna usposobljenost, poklic, stroškovno mesto,razporeditve, delovna doba, datum vstopa in izstopa, družinski člani, tujci, razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, Območna enota Murska Sobota; Zavod za zaposlovanje, OE Murska Sobota, Urad za delo v Lendavi, banke, sodišča, Zavod za zdravstveno zavarovanje, OE Murska Sobota
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v osebnih mapah zaposlenih, v zaklenjeni vodotestni in ognjevarni omari, v tajništvu družbe; kodiran je pristop v bazo vseh kadrovskih podatkov vodenih na računalniku vodje splošne službe z imenom in šifro; pisarna tajništva in vodje splošne službe se po zaključku delovnega časa zaklepa; ključi pisarn se po zaključku delovnega časa hranijo pri varnostniku družbe; objekt je fizično varovan 24 ur.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni pooblaščenca
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci s priznanim statusom invalida II. in III. kategorije invalidnosti ter telesno okvaro
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka delavca, ime in priimek, delovno mesto, naziv delovnega mesta, datum rojstva, vrsta invalidnosti oz. telesne okvare, stopnja invalidnosti, datum nastanka invalidnosti, datum odločbe, starost, številka zadeve pri ZPIZ, datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, Območna enota Murska Sobota; Zavod za zaposlovanje, OE Murska Sobota, Urad za delo v Lendavi, Zavod za zdravstveno zavarovanje, OE Murska Sobota, Zdravstveni dom Lendava
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v osebnih mapah zaposlenih, v zakljenjenih vodotestnih in ognjevarnih omarah, v tajništvu družbe; kodiran je pristop v bazo vseh kadrovskih podatkov vodenih na računalniku vodje splošne službe z imenom in šifro; pisarna tajništva in vodje splošne službe se po zaključku delovnega časa zaklepa; ključi pisarn se po zaključku delovnega časa hranijo pri varnostniku družbe, objekt je fizično varovan 24 ur.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, podatki o delovnem času, skupaj neopravljene ure, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure začasne nezmožnosti za delo, podatki o plačah, nadomestila plače in druga nadomestila, neto plače iz dobička, prejemki delavca za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regre, in drugo; delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe in odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe; vodja splošne službe, vodja računovodstva, vodja finančne službe, direktorica družbe, referent za obračun plač, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v osebnih mapah zaposlenih, v zaklenjeni vodotestni omari; kodiran je pristop v bazo vseh podatkov o plačah; upravni prostori, kjer se hranijo podatki o plačah se po zaključku delovneg čas zaklepajo; ključi pisarn se po zaključku delovnega časa hranijo pri varnostniku družbe; objekt je fizično varovan 24 ur
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o nesrečah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki; ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, bivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba; podatki o poškodovanem delavcu_delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal pred nezgodo, ali je že bil poškodovan in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa; podatki o poškodbi pri delu- kdaj se je nezgoda zgodila, kje in koliko oseb se je skupaj poškodovalo, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na del. mestu ogrožen, uporaba osebnih varovalnih sredstev, izvedba splošnih ukrepov za varnost pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe: vodja splošne družbe, pooblaščeni delavec za varstvo pri delu podjetje Balvept d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje, inšpektor za delo in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v osebnih mapah zaposlenih, v zaklenjenih omarah; kodiran je pristop v bazo podatkov s šifro in imenom. Upravni prostori, kjer se hranijo podatki se po zaključku delovnega časa zaklepajo, ključi se hranijo pri varnostniku. Objekt je fizično varovan 24 ur.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam