Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: P Automobil Import d.o.o.
Sedež ali naslov: Barjanska cesta 54
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1380427000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov strank podjetja Peugeot Slovenija, d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci novih vozil Peugeot, stranke storitev pooblaščenih serviserjev, kupci dodatne opreme Peugeot, udeleženci Peugeotovih nagradnih iger, obiskovalci odptih vrat, ki jih organizira podjetje Peugeot Slovenija, d.o.o. ali pooblaščeni prodajalec znamke
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni osebni podatki: ime posameznika, priimek, spol, naziv, stan, datum rojstva, zaposlen v dejavnosti, delovni status; osebni podatki v kontaktni funkciji: naslov: ulica in hišna številka ali poštni predal, kraj in poštna številka, država fiksni telefon, mobilni telefon, faks, elektronski naslov; osebni podatki v nakupni funkciji: kupljeno vozilo (znamka, model, verzija...), vrednost nakupa, datum nakupa, način in trajanje financiranja nakupa, finančna institucija; osebni podatki v povezovalni funkciji: identična številka kupca (ID), identična številka pooblaščenega prodajalca, kjer je bil nakup izvršen, številka podvozja vozila (šasija); ostali osebni podatki: prejšnje lastništvo avtomobila in datum registracije, želeni avtomobil in datum želenega nakupa, način kontaktiranja posameznika, status odziva, indeks zadovoljstva.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi P Automobil Import d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, •za uveljavljanje pravic in obveznosti posameznika, na katerega se zbrani podatki nanašajo, •posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju in drugim pooblaščenim uporabnikom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Glavni podatki: ime, priimek, interna šifra zaposlenega, EMŠO, zakonski stan, državljanstvo, spol, •Rojstni podatki: kraj rojstva, priimek ob rojstvu, •Prebivališče: - Stalni naslov: ulica, hišna številka, kraj, pošta, - Začasni naslov: ulica, hišna številka, kraj, pošta, •Telefonska številka, •Službeni kontakti: številka službenega telefona, številka službenega mobitela, službeni elektronski naslov, •Finančni podatki: davčna številka, davčna izpostava, •Podatki o izobrazbi: stopnja izobrazbe, končana šola/fakulteta, smer, datum spričevala, poklic, •Dodatna znanja: podatek o znanju tujega jezika (kateri jezik), stopnja obvladanja, podatek o poznavanju programskih orodij, ostala znanja, •Podatek o opravljenih izpitih: naziv izpita, opravljen dne, velja od – do, •Delovna doba: podatek o delovni dobi do prihoda v podjetje (let, mesecev, dni), podatek o delovni dobi za čas brezposelnosti (let, mesecev, dni), podatek o dokupljeni delovni dobi (let, mesecev, dni), datum prihoda in odhoda iz podjetja, status, vzrok odhoda iz podjetja, delovna doba v podjetju (let, mesecev, dni), beneficirana delovna doba, skupna delovna doba na določen dan (let, mesecev, dni), pokojninska delovna doba (let, mesecev, dni), •Delovno mesto: podjetje, organizacijska enota, naziv delovnega mesta, nastop na DM dne, prenehanje na DM dne, podatek o delovnem času, izmenskem delu, podatek o vrsti delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, vrsta del, •Letni dopust: število dni letnega dopusta.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • ZRSZ, • Zavod za varstvo pri delu, • Davčni urad RS. • Pooblaščeni delavci kadrovske službe • Advise, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (Advise, d.o.o.). Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v kadrovski službi v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v delovnem času v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe (različna imena za vse evidence, razen za arhiv plač), • podatki se hranijo tudi v elektronski zbirki podatkov Kadrovski informacijski sistem, ki se nahaja na strežniku v sistemski sobi na podjetju Advise. Prostor se zaklepa, varovan pa je tudi s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. Podatki so zaščiteni s sistemom gesel, dostop do podatkov je možen preko lokalne mreže, dostop ima le direktor družbe, • podatki se hranijo tudi v zaklenjeni omari v pisarni generalnega direktorja. Dostop do njih imajo le pooblaščene osebe v podjetju. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu in otroci zaposlenih pri upravljavcu v starosti do 15. leta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: •prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje, •prijava v prostovoljno zdravstveno zavarovanje •olajšava za dohodnino, •odmera letnega dopusta, •obdaritev ob koncu leta, •varnostno preverjanje družinskih članov
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Glavni podatki: ime, priimek, EMŠO, spol, vrsta sorodstva, potrdilo o šolanju, državljanstvo, podatki o otrokovih starših - ime in priimek, za mater tudi dekliški priimek, državljanstvo, podatki iz poročnega lista (podatki o sklenitvi zakonske zveze - imeni in priimka, dan, mesec, leto in kraj rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče in naslov stanovanja zakoncev; dan, mesec, leto in kraj sklenitve zakonske zveze ter izjavi zakoncev o njunem priimku; imena in priimki staršev zakoncev, imena in priimki ter stalno prebivališče prič pri sklenitvi zakonske zveze, ime in priimek uradne osebe, pred katero je bila zakonska zveza sklenjena, ter ime in priimek matičarja), podatki iz potrdila o šolanju (priimek, ime, šola, letnik, datum rojstva), datum odjave. •Rojstni podatki: rojstni list (dan, mesec, leto, ura in kraj rojstva, EMŠO) • Prebivališče: - Stalni naslov: ulica, hišna številka, kraj, pošta, - Začasni naslov: ulica, hišna številka, kraj, pošta, • Št. potnega lista ali osebne izkaznice • Finančni podatki: davčna številka, davčna izpostava, podatki iz potrdila o negi in varovanju telesno ali duševno prizadetega otroka, izjava zakonca zaposlenega, da nima lastnih sredstev za preživljanje,
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS • Davčna uprava RS, • Izvajalci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, • Pooblaščena oseba kadrovske in računovodske službe. • pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (Advise, d.o.o.). Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v kadrovski službi v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v delovnem času v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe (različna imena za vse evidence, razen za arhiv plač), • podatki se hranijo tudi v elektronski zbirki podatkov Kadrovski informacijski sistem, ki se nahaja na strežniku v sistemski sobi na podjetju Advise. Prostor se zaklepa, varovan pa je tudi s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. Podatki so zaščiteni s sistemom gesel, dostop do podatkov je možen preko lokalne mreže, dostop ima le direktor družbe, • pisni arhiv se nahaja tudi v ognjevarni omari, do katere lahko dostopa le pooblaščena oseba v podjetju,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: •delavci, zaposleni pri upravljavcu, •osebe, ki opravlj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •podatki o okoliščinah poškodbe pri delu: kdaj se je pripetila nesreča – datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče oziroma domnevni vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov - ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu •podatki o poškodbah: ime in priimek, spol, EMŠO, stalno prebivališče, občina, datum rojstva, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba delavca, ali ima zahtevano strokovno izobrazbo za delovno mesto, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, sprejeti ukrepi ob poškodbi, podlaga zavarovanja; oblika – zunanji vzrok poškodbe; vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; nastanek poškodbe – kratek opis; •podatki o prijavi: datum in ura prijave poškodbe pri delu, oseba, ki je poškodbo prijavila, naslov prijavitelja, če gre za fizično osebo, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki, ki so pomembni za raziskavo ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu - podatki o poklicnih boleznih in zdravstvenih okvarah: zdravniško spričevalo oziroma ugotovitev o poklicnih obolenjih in o zdravstvenih okvarah, ki so navedene na Seznamu poklicnih bolezni (Priloga 1 k Pravilniku o seznamu poklicnih bolezni, Ur. l. RS, št. 85 / 03), druga poklicna obolenja (naglušnost, zastrupitve,..), ki zmanjšujejo delovne sposobnosti fizične osebe in v čem je ta nesposobnost oziroma zahteva za razporeditev na druga dela.Glavni podatki: ime, priimek, EMŠO, zakonski stan, spol.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • Inšpektorat za delo RS, • Pooblaščeni zdravnik po ZVZD. • Pooblaščena oseba kadrovske in računovodske službe. • pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: •podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (Advise, d.o.o.). Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v kadrovski službi v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v delovnem času v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe (različna imena za vse evidence, razen za arhiv plač), • pisni arhiv se nahaja tudi v ognjevarni omari obdelovalca osebnih podatkov, do katere lahko dostopa le pooblaščena oseba v podjetju, •elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel; dostop do podatkov ima le pooblaščena oseba v finančnem oddelku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): •2. točka 4. člena Pravilnika o
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: •fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, •osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki o
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti iz 2. točke 4. člena Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur.l. RS, št. 87/02) •zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v okviru ZVZD
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca) •zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu) •Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljalcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca) •Zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu) •Datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi. Glavni podatki: ime, priimek, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • Pooblaščeni zdravnik., • Inšpektorat za delo, • Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • podatki se hranijo tudi v elektronski zbirki podatkov Kadrovski informacijski sistem, ki se nahaja na strežniku v sistemski sobi na podjetju Advise (pogodbenem obdelovalcu osebnih podatkov). Prostor se zaklepa, varovan pa je tudi s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. Podatki so zaščiteni s sistemom gesel, dostop do podatkov je možen preko lokalne mreže, dostop ima le direktor družbe, •Pisni arhiv se nahaja v omari, do katere lahko dostopa le pooblaščena oseba v podjetju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: •Osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto, •Osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Osebni podatki, ki so najpogosteje navedeni na pisni prošnji iskalca zaposlitve (ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefonska številka, mobitel, e-mail, podatki o izobrazbi in dosedanjih zaposlitvah, dodatno izobraževanje) •podatki s kadrovskega vprašalnika: - datum rojstva, telefon, mobitel, e-mail, - delovna zgodovina (podjetje, delovne naloge, trajanja – od / do), razlogi za menjavo zaposlitve, - dodatno izobraževanje in usposabljanje (naziv oziroma vsebina, trajanje), usposobljenost za delo z računalnikom (programi, stopnja usposobljenosti), znanje tujih jezikov (tuj jezik, stopnja znanja), -dosedanji uspehi v karieri, -bistvene prednosti kandidata, - zdravstveno stanje in počutje: popolnoma zdrav / občasno manjše težave / kronično oziroma drugo resnejše obolenje; (ne)kadilec; rekreativno oziroma aktivno ukvarjanje s športom; - opravljanje drugih (ne)plačanih funkcij izven delovnega razmerja – funkcija, čas imenovanja oz. Mandat
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba v kadrovski službi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv se nahaja v omari, do katere lahko dostopa le pooblaščena oseba v podjetju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o zdravstvenem varstvu in zavarovanju (Ur.l. RS, št. 20/2004) • Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/1991 s spremembami in dopolnitvami) • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanj
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zaposleni družbi P Automobil Import d.o.o., • nekdanji zaposleni v družbi P Automobil Import d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. • Obračun plač za zaposlene v družbi P Automobil Import d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Priimek in ime, EMŠO, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca; • Podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi: 1) možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega ( nepolni in skrajšani delovni čas ); 2) skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega ( nepolni in skrajšani delovni čas ), od tega: - dejansko opravljene ure, 3) skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: - ure letnega dopusta, - ure počitka ob državnih praznikih, - ure odsotnosti z nadomestilom plače, - ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacije ali delodajalca, - drugo; 4) neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov; 5) skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacij, pristojnih za zdravstveno zavarovanje, od tega: - ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, - ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; 6) neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače; 7) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; • Podatki o bruto plači delavca: 1) izplačana bruto plača, od tega: - za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega ( nepolni in skrajšani delovni čas ); - za delo, daljše od polnega delovnega časa; 2) bruto plača iz dobička; 3) izplačana čista plača, od tega: - za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega ( nepolni ali skrajšani delovni čas); - za delo, daljše od polnega delovnega časa; 4) nadomestila čiste plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: - nadomestila čiste plače med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo od dela, - druga nadomestila čiste plače iz sredstev organizacije oziroma delodajalca; 5) nadomestila čiste plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev; 6) čista plača iz dobička; 7) neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev delodajalca, od tega: - za solidarnostno pomoč, - za odpravnino, - za jubilejne nagrade, - za regres za letni dopust, - drugo; • Podatki o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem: 1) število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, 2) število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa; 3) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • Zavod za zaposlovanje RS. • ZPIZ • ZZZS • Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 86/04). • Pooblaščene osebe v računovodski in kadrovski službi. - pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv pogodb za tekoče in pretekla leta se nahajajo v zaklenjeni omari v kadrovski službi; dostop do arhiva ima le pooblaščena oseba v tem sektorju,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODBAH (PREJETI RAČUNI FIZIČNIH OSEB)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik (Ur.l. RS, št. 83/01) Zakon o dohodnini (Ur.l. RS, št. 21/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: •Fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorske ali podjemne pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, status davčnega zavezanca, tekoči račun, banka, predmet pogodbe, znesek, telefonska številka, elektronski naslov, kontaktna oseba pri upravljavcu.
 • Uporabniki zbirke: •Davčna uprava RS, •Zavod za zaposlovanje RS •Pooblaščena oseba družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv pogodb se nahaja v zaklenjeni omari v Finančno-računovodskem sektorju; dostop do arhiva ima le pooblaščena oseba v tem sektorju,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06) Zakon o dohodnini (Ur.l. RS, št. 21/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: •hramba podatkov zaradi zahtev zakonodaje, •zdravstveno/invalidsko zavarovanje dijaka oziroma študenta ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz naslova dela na podlagi napotnice (7. odst. 214. člena ZDR), •statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Glavni podatki: Ime in priimek, EMŠO, državljanstvo, številka osebnega dokumenta, • Rojstni podatki: datum rojstva, • Podatki o šolanju: fakulteta oziroma šola, vpisna številka, •Finančni podatki: davčna številka, znesek neto izplačila •Podatek o splošni zdravstveni sposobnosti za opravljanje dela, podatek o zdravstveni sposobnosti za opravljanje posebnih del, dokazilo o opravljenem izpitu iz varstva pri delu, vrsta dela, trajanje dela,
 • Uporabniki zbirke: •ZZZS, •Davčna uprava RS, •Inšpektorat RS za delo. •Pooblaščena oseba družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: •pisni arhiv se nahaja v zaklenjeni omari, do katere lahko dostopa le pooblaščena oseba v kadrovski službi in Finančno-računovodskem sektorju,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O KONTAKTNIH OSEBAH ZA SKLENJENE POGODBE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklenjene pogodbe s pogodbenimi partnerji (1. in 2. odst. 10. člena ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Kontaktne osebe pogodbenih partnerjev upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Učinkovito izvajanje sklenjene pogodbe- vzpostavitev kontakta.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, pogodbeni partner, pri katerem je zaposlena kontaktna oseba, delovno mesto, telefonska številka, fax, GSM številka, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: •ZZZS, •Davčna uprava RS, •Inšpektorat RS za delo. •Pooblaščena oseba družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv tekočih pogodb se nahaja v zaklenjeni omari v finančnem oddelku; dostop do arhiva imajo le pooblaščena oseba v finančnem oddelku,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O OCENJEVANJU KANDIDATOV PRODAJNEGA IN POPRODAJNEGA OSEBJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklenjena pogodba s pogodbenim obdelovalcem, s koncesionarji in pooblaščenimi serviserji ter ustna privolitev ocenjevanih oseb (1. in 2. odst. 10. člena ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Ocenjevanje kandidatov za delovno mesto pri koncesionarjih upravljavca (direktorji koncesij, vodje prodaje vozil, vodje poprodaje, receptor)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Ocenjevanje nivoja znanja v pooblaščeni mreži koncesionarjev Peugeot in mreži pooblaščenih serviserjev Peugeot v skladu s sklenjenimi pogodbami z njimi in Uredbo o skupinskih izjemah.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, starost, delovno mesto, • stopnja izobrazbe, delovna zgodovina (podjetje, delovne naloge, trajanja – od / do), dodatno izobraževanje in usposabljanje (naziv oziroma vsebina, trajanje), usposobljenost za delo z računalnikom (programi, stopnja usposobljenosti), znanje tujih jezikov (tuj jezik, stopnja znanja), hobiji • podatki o rezultatih ocenjevanja
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščena oseba družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv tekočih pogodb se nahaja v zaklenjeni omari v komercialnem oddelku; dostop do arhiva imajo le pooblaščena oseba v komercialnem oddelku,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O VSTOPIH IN IZSTOPIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Posameznik, ki vstopi ali izstopi iz poslovnih prostorov P Automobil Import d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Zagotavljanje varovanja oziroma vzdrževanja reda v poslovnih prostorih P Automobil Import d.o.o.,
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, datum in ura vstopa in izstopa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisni arhiv vstopov in izstopov se nahaja v zaklenjeni omari v Kadrovski službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam