Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MERCK D.O.O.
Sedež ali naslov: LETALIŠKA CESTA 29 C
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5985463000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • fizične osebe zaposlene pri posrednikih upravljavca, • fizične osebe, ki opravljajo delo na podlagi študentske napotnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavca, • za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto (farmacevti in drugi delavci), • uveljavljanje dopusta za opravljanje izpitov po Zakonu o delovnih razmerjih, • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov do delavcev, ki jih je delodajalec napotil na izobraževanje, pri čemer so prekršili pogodbo o izobraževanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz obrazca Annual training plan - podatki o zaposlenem delavcu: inicialke, predvideni mesec, naziv treninga; • podatki iz certifikata - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, naziv treninga, datum; • podatki iz liste prisotnosti na internem izobraževanju - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, oddelek, naziv izobraževanja, naziv izvajalca, datum in kraj, podpis; • podatki iz računa - številka računa, datum izdaje, datum opravljene storitve, kraj izdaje, davčna številka, valuta, podatki o zaposlenem delavcu: naziv izobraževanja, ime in priimek prisotne osebe, količina, cena, vrednost; • podatki iz obrazca Training Record Read&Understood form - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, oddelek, datum prejema, datum, naziv protokola, podpis; • podatki iz aplikacije - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, status uporabnika, identifikacijska številka, država, šifra zaposlenega delavca, življenjepis, identifikacija delovnega mesta, naziv izobraževanja, datum izobraževanja, vrsta obveznosti, ID življenjepis, datum zaključka;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture, • izvajalec izobraževanja o farmakovigilanciji, • zunanji izvajalec izobraževanja, • Davčna inšpekcija, • Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, • hoteli za namestitve, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz internih izobraževanj se nahaja pri posameznem zaposlenem delavcu v registratorju v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov ima zaposleni delavec, ki se je udeležil izobraževanja in nadrejena oseba. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca Annual Training Plan se nahaja v pisarni vodje kadrovskega oddelka za Slovenijo in Hrvaško v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov ima HR Generalist Croatia & Slovenia. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca Training Record se nahaja v pisarni vodje kadrovskega oddelka za Slovenijo in Hrvaško v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov ima HR Generalist Croatia & Slovenia. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz liste prisotnosti na internem izobraževanju se nahaja v pisarni vodje kadrovskega oddelka za Slovenijo in Hrvaško v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov ima HR Generalist Croatia & Slovenia. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz izobraževanja za farmakovigilanco se nahaja v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do prostora imajo Asistentka, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in Glavni direktor / direktor. Dostop do podatkov ima asistentka Glavnega direktorja / direktorja. • Pisna zbirka podatkov iz računa se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z sistemom magnetnih kartic. • Elektronska zbirka podatkov iz obrazca Annual training plan se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije je nameščena na intranetu (tj. notranji mreži družbe „Merck“). Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema, v okviru t.i. „logiranja“ na določen internetni naslov. Vzpostavljen je način enkratnega vpisovanje uporabniškega imena in gesla („SingleSignOn“) na ravni aplikacije. Baza podatkov se hrani na podatkovnih poljih strežnikov v središčih za varovanje podatkov v Darmstadtu, Nemčija. Dostop do podatkov iz aplikacije My learning imajo vsi zaposleni delavci (interni in eksterni). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas, pripravniki),
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, FURS-u in drugim pooblaščenim uporabnikom, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev – tujcev, • prijava v nezgodno zavarovanje, • prijava v dodatno zavarovanje za potovanje v tujini (CORIS), • prijava v dopolnilno zdravstveno zavarovanje zaposlenih, ki to želijo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z obrazca M-1 - podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), matična številka enote poslovnega subjekta, reg. številka prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, opombe, datum izpolnitve prijave; • podatki z obrazca M-2 - podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, priimek, ime, podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), vzrok prenehanja zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja (dan, mesec, leto), opombe, datum izpolnitve odjave; • podatki z obrazca M-3 - podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o spremembi zavarovanja: vzrok spremembe zavarovanja, datum spremembe zavarovanja (dan, mesec, leto), podatki o zavarovanju, ki se ne spreminjajo: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), podatki o zavarovanju, ki se spreminjajo: matična številka enote poslovnega subjekta, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, opombe, datum izpolnitve prijave; • podatki iz izpisa zavarovanj v Republiki Sloveniji – podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, naslov, pošta, datum rojstva, registrska številka, datum od/do, trajanje LL-MM-DD, status zavarovanja, ure zavarovanja, ure polni, pokojninska doba brez dokupa znaša, druga zavarovalna doba znaša, skupna pokojninska doba znaša, datum, strokovni delavec (ime, priimek); • podatki iz sprejemnega vprašalnika – podatki o zaposlenem delavcu: priimek, ime, šolska izobrazba, EMŠO, davčna številka, davčni urad, državljanstvo, končana šola oziroma izobrazba, urna postavka, naslov zaposlenega, občina, naziv banke, številka osebnega računa, nastop dela; • podatki iz prošnje za zaposlitev - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, naslov, datum, stopnja izobrazbe, akademski naziv; • podatki iz organigrama – podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, delovno mesto; • podatki iz pogodbe o zaposlitvi – podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega/začasnega bivališča, EMŠO, osnovna plača, davčna številka, vrsta delovnega razmerja (določen/nedoločen čas), trajanje poskusnega dela, datum pričetka dela, naziv delovnega mesta; • podatki iz aneksa k pogodbi o zaposlitvi – podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega/začasnega bivališča, EMŠO, davčna številka, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, številka aneksa, višina plače, datum podpisa aneksa, podpis delavca, višina bruto plače, dolžina konkurenčne klavzule, podatek o uporabi službenega telefona/vozila, podpis, datum, kraj; • podatki iz življenjepisa - osebni podatki: ime in priimek delavca, prebivališče, datum in kraj rojstva, naziv delovnega mesta, naslov, telefonska številka, e-mail, faks, zakonski stan, šolanje, dodatna izobraževanja in usposabljanja, delovne izkušnje, funkcionalna znanja, jeziki, spretnosti, ostalo, večje reference, odgovorni vodja del; • podatki iz potrdila o izobrazbi - osebni podatki: ime, priimek, stopnja izobrazbe, datum; • podatki iz dovoljenja o posredovanju osebnih podatkov - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, datum, podpis; • podatki iz izjave o bonusu - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, šifra, država, naziv upravljavca zbirke osebnih podatkov, ocena, višina bonusa; • podatki iz izjave o plači – podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, šifra, država, naziv upravljavca zbirke osebnih podatkov, ocena, višina plače; • podatki iz police kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – podatki o zavarovancu: ime in priimek, naslov, datum rojstva, začetek zavarovanja, delodajalec; • podatki iz obvestila o vključitvi v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje - podatki o zavezancu: ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta; podatki o delodajalcu, ki financira pokojninski načrt: ime podjetja, sedež podjetja, davčna številka; višina in način plačila premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje: začetek zavarovanja, dinamika plačevanja premije, oblika in datum nakazila premije, zavarovalno kritje, datum izdaje obvestila; • podatki iz Excelove tabele – podatki o zaposlenem delavcu: priimek, ime, MUID številka, EMŠO, datum in kraj rojstva, državljanstvo, davčna številka, davčna izpostava, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, invaliden/delno upokojen, šolska izobrazba, ali opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov drugega delodajalca, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, naziv delovnega mesta, Merck job code, linija poročanja, strokovna usposobljenost potrebna za opravljanje del in nalog, število ur tedenskega rednega delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, službeno vozilo, ali pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo, ali je sklenjena pogodba o zaupnosti, veljavnost zdravniškega pregleda, veljavnost usposabljanja za varstvo pri delu, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; • podatki iz aplikacije - podatki o zaposlenem delavcu: CRC Bonus meta / Salary Overview One-time FTE, lokalna identifikacija zaposlenega, MUID, priimek Global, ime Global, priimek Local, ime Local, status zaposlitve Global, datum vstopa, vrsta plače, referenčni ID, znesek, valuta; Weekly EE: MUID, številka zaposlenega, priimek Global, ime Global, status zaposlenega, oddelek, država podružnice, globalni ključ, datum vstopa, ključ podružnice, podružnica, globalni identifikator, stroškovno mesto, stroškovno mesto ključ, HRBP MUID, HRBP, naziv delovnega mesta, vloga, FTE, letna plača, bonus, načrtovani bonus;
 • Uporabniki zbirke: • računalniška firma, ki obračunava plače, autorske honorarje in pogodbe o delu, • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture, • podjetja v skupini Merck, • Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, • ZZZS, ZPIZS, • Finančna uprava Republike Slovenije, • Davčna uprava, • Upravna enota Ljubljana, • Banke, • Zavarovalnice, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka personalnih map (obrazec M-1, obrazec M-2, obrazec M-3, izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, sprejemni vprašalnik, prošnja za zaposlitev, življenjepis, pogodba o zaposlitvi, aneks k pogodbi o zaposlitvi, izjava o bonusu in izjava o plači) se nahaja v pisarni Glavnega direktorja / direktorja na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenem sefu. Dostop do pisarne ima Glavni direktor / direktor, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Dostop do podatkov ima HR Generalist Croatia & Slovenia in Asistentka glavnega direktorja / direktorja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov iz Excelove tabele Delavec XX ima Asistentka glavnega direktorja / direktorja. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije je nameščena na intranetu (tj. notranji mreži družbe „Merck“). Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema, v okviru t.i. „logiranja“ na določen internetni naslov. Vzpostavljen je način enkratnega vpisovanje uporabniškega imena in gesla („SingleSignOn“) na ravni aplikacije. Baza podatkov se hrani na podatkovnih poljih strežnikov v središčih za varovanje podatkov v Darmstadtu, Nemčija. Dostop do podatkov iz aplikacije SAP P40 imata process owner in HR Generalist Croatia & Slovenia. • Elektronska zbirka podatkov iz imenika v e-poštnem predalu se hrani na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. V skladu s politikami zasebnosti na delovnem mestu, ima dostop do svojega e-poštnega predala le zaposleni delavec, ki uporablja dodeljen e-poštni naslov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava v osnovno zdravstveno zavarovanje, • olajšava za dohodnino, • odmera letnega dopusta, • obdarovanja otrok zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z obrazca M-DČ - podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, podatki o nosilcu zavarovanja: EMŠO, ime, priimek, podatki o zavarovani osebi: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, vrsta dogodka, datum dogodka, podlaga za zavarovanje, sorodstvo, potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto), stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica hišna številka, številka in kraj pošte), država, opombe, datum izpolnitve prijave; • podatki z obrazca o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine - podatki o davčnem zavezancu: ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni številki, poštni številki, naziv glavnega delodajalca oz. izplačevalca pokojnine oz. izplačevalca drugega dohodka, naslov, naselje, ulica hišna številka, poštna številka, ime pošte; podatki o vzdrževanih družinskih članih: ime in priimek, leto rojstva, davčna številka, sorodstveno razmerje; • podatki iz fotokopije rojstnega lista - podatki o vzdrževanem družinskem članu: ime, priimek, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, mati (priimek, ime), oče (priimek, ime), poznejši vpisi, šifra, datum, podpis; • podatki iz Excel tabele seznama otrok – podatki o vzdrževanem družinskem članu: ime in priimek, datum rojstva, starost; • podatki iz Excel tabele spisek otrok za darila – priimek in ime starša, priimek in ime otroka, rojstni datum;
 • Uporabniki zbirke: • računalniška firma, ki obračunava plače, autorske honorarje in pogodbe o delu, • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture, • FURS, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz personalnih map (obrazec MD-Č, fotokopija rojstnega lista) se nahaja v pisarni Glavnega direktorja / direktorja na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenem sefu. Dostop do pisarne imajo Glavni direktor / direktor, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Dostop do podatkov imata HR Generalist Croatia & Slovenia in Asistentka glavnega direktorja / direktorja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine se nahaja v prostorih zunanjega pogodbenega obdelovalca podatkov (računalniška firma, ki obračunava plače, autorske honorarje in pogodbe o delu). Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Elektronska zbirka podatkov iz Excel tabele seznam otrok se nahaja na trdem disku prenosnega računalnika vodje kadrovskega oddelka za Slovenijo in Hrvaško. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Dostop do podatkov ima HR Generalist Croatia & Slovenia. • Elektronska zbirka podatkov iz Excel tabele spisek otrok za darila se nahaja na trdem disku prenosnega računalnika vodje kadrovskega oddelka za Slovenijo in Hrvaško. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Dostop do podatkov ima HR Generalist Croatia & Slovenia. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • zagotavljanje nemotenega delovnega procesa, • izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz napotnice za predhodni preventivni zdravstveni pregled - podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca; • podatki iz zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu - podatki o zaposlenem delavcu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu; • podatki iz napotnice za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled - podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca; • podatki iz zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu - podatki o zaposlenem delavcu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu; • podatki iz Excelove tabele Delavec XX – podatki o zaposlenem delavcu: priimek, ime, MUID številka, EMŠO, datum in kraj rojstva, državljanstvo, davčna številka, davčna izpostava, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, invaliden/delno upokojen, šolska izobrazba, ali opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov drugega delodajalca, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, naziv delovnega mesta, Merck job code, linija poročanja, strokovna usposobljenost potrebna za opravljanje del in nalog, število ur tedenskega rednega delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, službeno vozilo, ali pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo, ali je sklenjena pogodba o zaupnosti, veljavnost zdravniškega pregleda, veljavnost usposabljanja za varstvo pri delu, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; • podatki iz računa – podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek posameznika na katerega se nanaša račun, datum računa, datum opravljene storitve, organizacija, ki izdaja račun, številka računa, znesek storitve, valuta plačila, vrsta storitve, količina;
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • ZPIZ, • osebni zdravnik, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz personalnih map (napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled) se nahaja v pisarni Glavnega direktorja / direktorja na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenem sefu. Dostop do pisarne imajo Glavni direktor / direktor, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Dostop do podatkov imata HR Generalist Croatia & Slovenia in Asistentka glavnega direktorja / direktorja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz personalnih map (zdravniška spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu) se nahaja v pisarni Glavnega direktorja / direktorja na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenem sefu. Dostop do pisarne imajo Glavni direktor / direktor, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Dostop do podatkov imata HR Generalist Croatia & Slovenia in Asistentka glavnega direktorja / direktorja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz personalnih map (napotnice za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled) se nahaja v pisarni Glavnega direktorja / direktorja na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenem sefu. Dostop do pisarne imajo Glavni direktor / direktor, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Dostop do podatkov imata HR Generalist Croatia & Slovenia in Asistentka glavnega direktorja / direktorja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz personalnih map (zdravniška spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu) se nahaja v pisarni Glavnega direktorja / direktorja na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenem sefu. Dostop do pisarne imajo Glavni direktor / direktor, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Dostop do podatkov imata HR Generalist Croatia & Slovenia in Asistentka glavnega direktorja / direktorja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz računa se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do poslovne zgradbe je varovan z sistemom magnetnih kartic. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele Delavec XX se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do strežniške sobe imata IT Manager in Računovodja. Omejen dostop do podatkov imajo IT Manager in zaposleni delavci pri zunanjem vzdrževalcu informacijskega sistema Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Do Excelove tabele dostopa Asistentka glavnega direktorja / direktorja. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljalcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd. po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izobraževanje in seznanjanje delavcev z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz preizkusa znanja iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom – podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, datum rojstva, podjetje/delodajalec, poklic/izobrazba, naziv delovnega mesta, kraj in datum preskusa, podpis kandidata; • podatki iz izdanih potrdil – podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, datum rojstva, delovno mesto, smer usposabljanja, datum opravljenega usposabljanja, izdajatelj potrdila; • podatki iz zapisnika o usposabljanju – podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, delovno mesto, datum usposabljanja, lokacija usposabljanja naziv programa usposabljanja, podatki iz rešenega testa usposabljanja; • podatki iz liste prisotnosti izobraževanja za varno in zdravo delo – podatki o zaposlenem delavcu: zaporedna številka, številka, ime in priimek, naziv delovnega mesta, datum rojstva; • podatki iz računa - datum računa, datum opravljene storitve, organizacija, ki izdaja račun, številka računa, znesek storitve, valuta plačila, vrsta storitve, količina, ime in priimek zaposlenega, ki se je udeležil izobraževanja; • podatki iz Excelove tabele Delavec XX – podatki o zaposlenem delavcu: priimek, ime, MUID številka, EMŠO, datum in kraj rojstva, državljanstvo, davčna številka, davčna izpostava, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, invaliden/delno upokojen, šolska izobrazba, ali opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov drugega delodajalca, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, naziv delovnega mesta, Merck job code, linija poročanja, strokovna usposobljenost potrebna za opravljanje del in nalog, število ur tedenskega rednega delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, službeno vozilo, ali pogodba vsebuje konkurenčno klavzulo, ali je sklenjena pogodba o zaupnosti, veljavnost zdravniškega pregleda, veljavnost usposabljanja za varstvo pri delu, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec za varnost in zdravje pri delu, • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz preizkusa znanja iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom se hrani pri zunanjem izvajalcu za varnost in zdravje pri delu, podjetju Komplast d.o.o.. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Pisna zbirka podatkov iz izdanih potrdil se nahaja v pisarni Glavnega direktorja / direktorja na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenem sefu. Dostop do pisarne imajo Glavni direktor / direktor, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Dostop do podatkov imata HR Generalist Croatia & Slovenia in Asistentka glavnega direktorja / direktorja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz zapisnika o usposabljanju se nahaja v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do prostora imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka Glavni direktor / direktorja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz liste prisotnosti izobraževanja za varno in zdravo delo se nahaja v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do prostora imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz računa se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele se nahaja na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do strežniške sobe imata IT Manager in Računovodja. Omejen dostop do podatkov imajo IT Manager in zaposleni delavci pri zunanjem vzdrževalcu informacijskega sistema Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Do Excelove tabele dostopa Asistentka glavnega direktorja / direktorja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o osebah, ki samoiniciativno pošljejo prošnjo za zaposlitev – podatki o kandidatu: ime, priimek, podatki iz življenjepisa, datum rojstva, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, podatki o predhodnih zaposlitvah, podatki o izobraževanju; • podatki iz življenjepisa – podatki o kandidatu: ime in priimek delavca, prebivališče, datum in kraj rojstva, naziv delovnega mesta, naslov, telefonska številka, e-mail, faks, zakonski stan, šolanje, dodatna izobraževanja in usposabljanja, delovne izkušnje, funkcionalna znanja, jeziki, spretnosti, ostalo, večje reference, odgovorni vodja del;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o osebah, ki samoiniciativno pošljejo prošnjo za zaposlitev se uniči ob prejemu. • Elektronska zbirka podatkov iz življenjepisov se nahaja v elektronskem poštnem predalu. Zbirka podatkov se hrani na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zdravstveno zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zavarovanje za poškodbe pri delu dijaka oziroma študenta ter izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice, • posredovanje podatkov DURS, • bodoče kadrovske potrebe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz študentske napotnice podatki o študentu: sedež delodajalca, zaporedna številka napotnice, datum, ime in priimek, datum rojstva, fakulteta/šola, DŠ član, številka osebnega dokumenta, vrsta dela, časovna veljavnost napotnice/obdobje opravljanja dela, podpis in žig delodajalca; • podatki iz računa - podatki o študentu: datum, valuta, datum opravljene storitve, datum opravljene storitve študenta, kraj, podatki o naročniku, podatki o naslovniku, številka računa, ime in priimek člana, vrsta dela, napotnica, znesek, znesek na napotnici; storitev: koncesijska dajatev, dodatna koncesijska dajatev, prispevki za poškodbe pri delu, prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki za PIZ, skupaj; skupaj za plačilo; ime in priimek (fakturiral); • podatki iz kopije obračunskega lista - podatki o študentu: številka obračunskega lista, priimek in ime, datum od do, stalna nap. opravljeno delo, skupina, število ur, €/h bruto neto, znesek bruto neto, skupaj bruto, skupaj neto; • podatki iz obrazca o varovanju poslovne skrivnosti - podatki o študentu: ime, priimek, podpis;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture, • FURS, • ZZZS, • študentski servisi, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz študentske napotnice se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz računa se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz kopije obračunskega lista se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca (varovanje poslovne skrivnosti) se nahaja v pisarni vodje kadrovskega oddelka za Slovenijo in Hrvaško v zaklenjeni omari. Dostop do podatkov ima HR Generalist Croatia & Slovenia. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI SO NAPOTENE NA DELO K UPRAVLJALCU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki so napotene na delo k upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah, • izstavljanje računov za plačilo delavcev napotenih na delo, • hramba podatkov za namene morebitne kasnejše zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz računa - naziv podjetja, naslov, številka TRR, telefon, številka računa, datum izdaje, datum opravljene storitve, rok plačila, sklic, zaporedna številka, naziv storitve, ME, količina, cena, vrednost v EUR; za plačilo, DDV, osnova za DDV, Skupaj DDV, ime osebe, ki je račun fakturirala; podpis, pečat; • podatki iz specifikacije, ki je sestavni del računa – pregled obračuna opravljenih ur in ostalih stroškov v podjetju Merck d.o.o. – številka, priimek, ime, redno delo, odstotek, znesek za minulo delo, dodatek za nedeljsko delo, znesek za praznik, znesek za letni dopust, bolniška do 30 dni, stimulacija, končna bruto plača, osnova za prispevke razlike DoMP, prispevki, skupaj, prehrana, prevoz, potni stroški, stroški mobitela, zdravniški pregled, kvota za invalide, regres, odpravnina, skupaj, Adecco pribitek %, skupaj vse;
 • Uporabniki zbirke: • kadrovska agencija, • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz računov in priloge računov, se nahajajo v zaklenjeni omari v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do pisarne imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za zaposlene, • letno poročanje ZPIZ za pokojninsko zavarovanje, • mesečno letno poročanje DURS-u za dohodnino, • mesečno poročanje ZZZS v zvezi z refundacijo boleznin, • povračilo stroškov udeležbe pri različnih aktivnostih institucij, ki potem krijejo stroške udeležbe zaposlenih (civilna zaščita, sodišča- porotniki, ministrstvo za obrambo - vojaške vaje, ipd.), • vodenje odbitkov, • plačilo in knjiženje stroškov, • plačilo potnih stroškov, • posredovanje sindikatom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz plačilne liste – podatki o zaposlenem delavcu: datum, mesec, ime, priimek, bruto, prispevki, dohodnina, čista plača, dodatki, odbitki, izplačilo; osnovni količnik: minulo delo, stalnost, vrednost količnika, izhodiščna plača, premija za PDPZ; nakazilo na račun; prihodki: bruto, redno delo, praznik, bonusi, znižanje po pogodbi (PDPZ), minulo delo, nega 80%, vsota, bonitete, vsota, dodatki: prehrana, vsota, odhodki: prispevki: prispevki iz plač za zdravstveno varstvo, prispevki iz plač za ZPIZ, prispevki iz plač za zaposlitev, prispevki iz plač za starševsko varstvo, vsota; osnova za dohodnino: osnova iz obračuna, bonitete, predplačila, olajšave, dejanska osnova, akontacija dohodnine, prvi del, drugi del, akontacija dohodnine za plačilo; krediti: vsota; • podatki iz sklepa o izplačilu plače – podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, datum vstopa, mesečni znesek plače; • podatki iz sklepa o izplačilu daril za otroke - podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, število otrok, znesek; • podatki iz sklepa o izplačilu regresa – podatki o zaposlenem delavcu: številka, ime in priimek, FTE, vsota bruto; • podatki iz sklepa o izplačilu bonusa - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, vrsta izplačila, znesek, valuta; • podatki iz sklepa o izplačilu jubilejne nagrade - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, valuta, mesečni znesek plače, delovna doba, znesek izplačane jubilejne nagrade; • podatki iz sklepa o solidarnostni pomoči - podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, znesek izplačila, datum; • podatki iz mesečnega poročila o stroških - podatki o zaposlenem delavcu: mesec, priimek, ime, oddano (datum), akontacija potnih stroškov, vozilo, gorivo, pranjem ostalo, skupaj; stroški – dnevnice, stroški nočitev, parkirnina, cestnina, taxi, ostalo, skupaj; sales & marketing – promocija, opis/namen, reprezentanca, opis/namen, pisarniški stroški, ostali S&M stroški, skupaj, razlika; • podatki iz internega mesečnega obračuna kilometrov - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, stanujoč, delovno mesto, relacija, opis dela/namen službenega potovanja, ura odhoda, ura prihoda, število ur/minut, prevoženi kilometri, stanje km; predložil, pregledal, odobril, obračunano ure/km, privatni kilometri, končni saldo km; • podatki iz internega zahtevka za službeno potovanje v tujino - podatki o zaposlenem delavcu: prosilec, poslovni sektor, Asistentka glavnega direktorja / direktorja, oddelek, datum službenega potovanja ali dogodka, kraj/država, mesto potovanja, namen službenega potovanja, opis dogodka in pričakovani rezultati, imena spremljevalcev, valuta načrtovanih stroškov, kotizacija, namestitev, dnevnica, potni stroški, transferji, drugi stroški, skupaj, vrsta prevoza, priložena lista udeležencev, datum odhoda, datum povratka, ime hotela, kategorija, priložen program dogodka, priložen podroben pregled načrtovanih stroškov, priložene ponudbe za namestitev in prevoz, predujem (valuta), predujem (znesek), opomba, datum, podpis prosilca, odobritev – neposredno nadrejeni (podpis, datum, opombe), L2 vodja (podpis, datum, opomba), vodja financ in administracije (podpis, datum, opomba), Glavni direktor / direktor (podpis, datum, opomba); • podatki iz naloga za službeno potovanje – podatki o zaposlenem delavcu: številka, datum, ime in priimek, delovno mesto, prebivališče, datum, ura, kraj, naziv naloge, trajanje potovanja, trajanje potovanja, število dni, plačnik potnih stroškov, višina dnevnice, posebni dodatki, podpis, odredbodajalca, podpis prejemnika; podatki o predlagatelju: ime in priimek predlagatelja, prebivališče, datum odhoda, datum vrnitve, odsotnost (dni/ur/minut/število dnevnic), po EUR, skupaj EUR, prevozni stroški, drugi stroški, skupaj; datum, kraj, predlagatelj računa; podatki o odredbodajalcu: podpis odredbodajalca; podatki o prejemniku: podpis prejemnika; • podatki iz seznama odtegljajev zavarovalne premije – podatki o zaposlenem delavcu: zaporedna številka, ime, priimek, interna številka, zavarovana oseba, naziv, številka police, obdobje, premija; • podatki iz obrazca REK-1 – podatki o izplačevalcu: firma oziroma ime in priimek, naslov, davčna številka, invalidsko podjetje; podatki o pooblaščencu: firma oziroma ime in priimek, naslov, davčna številka; podatki o osebi, odgovorni za sestavo obrazca: ime in priimek, telefonska številka; podatki o izplačanem dohodku: vrsta dohodka, povprečje, izplačilo, zaporedna številka izplačila, datum izplačila, datum plačila davkov in prispevkov, zaporedna številka delnega plačila, število oseb -č rezidentov, število zaposlenih – invalidov, število oseb – nerezidentov, neto izplačilo; Dohodki, od katerih se izračunava, odtegne in plača davčni odtegljaj ali prispevki za socialno varnost delojemalcev: plača in nadomestila plače, plača in nadomestila plače – detaširani delavci – dohodki, od katerih se izračunava, odtegne in plača davčni odtegljaj, plača in nadomestila plače – detaširani delavci, v delu, ki se všteva v osnovo za prispevke za socialno varnost, razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, nadomestila plač, ki ne bremenijo pravnih oseb, nadomestila po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja, neplačana odsotnost, bonitete, povračila stroškov nad višino, določeno s strani vlade, premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje nad določeno višino, drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa) v delu, od katerih se izračunava davčni odtegljaj, drugi dohodki iz delovnega razmerja (razen regresa) v delu, ki se všteva v osnovo za prispevke za socialno varnost, regres za letni dopust, regres za letni dopust, ki presega 70% povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji, dohodki, izplačani zaposlenim invalidom nad predpisano kvoto, - osnova za prispevke za socialno varnost; osnove za izračun davčnega odtegljaja: glavni delodajalec, drugi delodajalec, od dohodkov nerezidentov, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb, od dohodkov rezidentov, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb; osnove za izračun prispevkov delodajalcev za socialno varnost: osnova za prispevke, osnova za prispevke – detaširani delavci, osnova za prispevke – neplačana odsotnost, osnova za prispevke od bonitet in stimulacij ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja – nadomestila, osnova za prispevke od premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – nadomestila, osnova za prispevke –zaposleni po programu zagotavljanja sredstev družbam za sofinanciranje plač (1), osnova za prispevke –zaposleni po programu zagotavljanja sredstev družbam za sofinanciranje plač (2), osnova za prispevke- zaposleni invalidi nad predpisano kvoto, osnova za prispevke – delavci, ki so dopolnili 60 let starosti, osnova za prispevke – delavci, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, osnova za prispevke – vračilo prispevkov po 157. členu ZPIZ-2, osnova za prispevke – zaposleni za določen čas, osnova za prispevke – zaposleni za nedoločen čas po 39. členu ZUTD-A, osnova za prispevke – zaposleni po ZIUTDSV in zaposleni po ZIUPTD; davčni odtegljaj: glavni delodajalec, od tega po nižji stopnji, drugi delodajalec, od tega po nižji stopnji, odbitek davka, plačanega v tujini, za plačilo; prispevki za socialno varnost delojemalcev: naziv prispevka: zdravstveno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje (razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov), pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov), pokojninsko in invalidsko zavarovanje (neplačana odsotnost), skupaj; prispevki delodajalcev za socialno varnost: naziv prispevka: zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo, poškodbe pri delu, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, skupaj; prispevki za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem: povečanja, skupaj; premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja: prispevek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, premija za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje; datum, ime in priimek vlagatelja; • podatki iz obrazca REK-2 – podatki o izplačevalcu: firma oziroma ime in priimek, naslov, davčna številka; podatki o pooblaščencu: firma oziroma ime in priimek, naslov, davčna številka; podatki o izplačanem dohodku: vrsta dohodka, povprečje, izplačilo za mesec/leto, datum izplačila, število oseb – rezidentov, število oseb – nerezidentov, število zavarovancev zz, število zavarovancev piz, neto izplačilo; osnove za izračun davčnega odtegljaja: dohodek, dohodek, izplačan nerezidentom, dohodek, od katerega se ne odtegne davčni odtegljaj, bonitete, normirani stroški, davčna osnova, davčna osnova - nerezidenti, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodnih pogodb, davčna osnova - rezidenti, ki uveljavljajo oprostitev plačila davčnega odtegljaja po mednarodni pogodbi, davčna osnova - zavezanci, ki uveljavljajo izračun akontacije dohodnine po znižani stopnji ali po lestvici; davčni odtegljaji: po splošni stopnji, odbitek davka, plačanega v tujini, po znižani stopnji, po lestvici, po nižji stopnji (260. člen zdavp-2), za plačilo; prispevki za socialno varnost: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v breme delodajalca, prispevek za zdravstveno zavarovanje v breme delodajalca, prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje; • podatki iz obračuna plače – podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, EMŠO, davčna številka zaposlenega, datum zaposlitve, DD v podjetju, let, mesecev, dni, skupna DD, mesecev, dni, VP, naziv vrste izplačila, ure, osnova, bruto, neto, skupaj prispevki, akontacija dohodnine, neto znesek, skupaj materialni stroški, skupaj odbitki, skupaj prispevki delodajalca, za izplačilo; • podatki iz povzetka obračuna dohodkov, izplačanih v določenem časovnem obdobju – datum vpisa, davčna številka, naziv izplačevalca, naslov izplačevalca; podatki o zaposlenem delavcu: priimek, ime, naslov, pošta, davčna številka, oznaka in opis (plače, nadomestila plače, in povračila stroškov), bonitete, regres, odpravnina, solidarnostna pomoč), dohodek, normirani stroški, prispevki za socialno varnost, akontacija dohodnine, odbitek davka plačanega v tujini, skupaj; • podatki iz obračuna jubilejne nagrade – podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, EMŠO, davčna številka zaposlenega, datum zaposlitve, DD v podjetju, let, mesecev, dni, skupna DD, mesecev, dni, naziv vrste izplačila, ure, osnova, bruto, neto; • podatki iz obračuna odpravnine – podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, EMŠO, davčna številka zaposlenega, datum zaposlitve, DD v podjetju, let, mesecev, dni, skupna DD, mesecev, dni, naziv vrste izplačila, ure, osnova, bruto, neto; • podatki iz obračuna bonusa - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, EMŠO, davčna številka zaposlenega, datum zaposlitve, DD v podjetju, let, mesecev, dni, skupna DD, mesecev, dni, VP, naziv vrste izplačila, ure, osnova, bruto, neto, za izplačilo; • podatki iz obračuna regresa - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, EMŠO, davčna številka zaposlenega, datum zaposlitve, DD v podjetju, let, mesecev, dni, skupna DD, mesecev, dni, VP, naziv vrste izplačila, ure, osnova, bruto, neto, za izplačilo; • podatki iz obrazca M-4 - podatki o zaposlenem delavcu: Rubrika A – podatki o zavezancu in zavarovancu: datum vnosa podatkov, leto, za katero se sporočajo podatki (LLLL), šifra prijave podatkov, registrska številka dajalca, registrska številka zavezanca, tedenski sklad ur zavezanca, letni sklad ur zavezanca, EMŠO zavarovanca; Rubrika B – podatki o plači oziroma osnovi za obdobje, za katero so prispevki za PIZ plačani: Obdobje od DD/MM, število ur rednega dela, število nadur, znesek plače oz. osnove, znesek prispevka; Rubrika C – podatki o nadomestilu za obdobje, za katero so prispevki PIZ plačani: število ur nadomestila 1, leto osnove 1, število ur nadomestila 2, leto osnove 2; Rubrika D – podatki o zavarovalni dobi s povečanjem ali sezonskem delu, ko so prispevki za PIZ plačani: obdobje od, obdobje do, trajanje zavarovalne dobe, šifra dobe, znesek prispevka za zavarovalno dobo s povečanjem; Rubrika E- podatki o obdobju, za katero prispevki za PIZ niso plačani: obdobje od, obdobje do, število ur rednega dela, število ur nadomestila; • podatki iz potrdila (refundacija) -- podatki o zaposlenem delavcu: ZZZS št. /davčna št., priimek, ime delavca, če bi delavec/ka v mesecu zadržanosti od dela delal-a, bi znašala: dejanska mesečna obveznost (ur), razporejena na (dni), dejanska tedenska obveznost (ur), razporejena na (dni), datumi delovnih sobot, št. ur ob sobotah, št. ur ob ostalih dneh; zadržanost v breme ZZZS (od, do, število dejanskih ur zadržanosti, oznaka A ali B), % prispev. delod. ZAP, % oprostitve prisp. delod. za PIZ, olajšava prispevkov za PIZ, polni prispevki delod. PIZ, šifra razloga zadržanosti, odstotek osnove glede na razlog, količnik valorizacije, prispevki delod. PIZ, prispevki delod. ZZ, prispevki delod. ZAP, prispevki delod. SV, prispevki poš. pri delu, leto osnove, meseci izplačil, skupna bruto osnova za nadom., skupno število ur osnove, urna osnova za delo (limit), datumi delovnih sobot v preteklih 30 delovnih dneh, datum, izhodiščna urna osnova, urna osnova za nadom., bruto nadom., bruto nadom. (I. bruto), prispevki delodajalca, II. bruto, skupaj prisp. od razlike do min. plače, skupaj za zavarovano osebo, žig in podpis; • podatki iz zahtevka Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundacijo bruto nadomestil plače in prispevkov od razlike do minimalne plače – dejanski obračun: mesec, MŠPRS, davčna številka, skupno število delovnih dni v mesecu, skupno število ur v mesecu, zaporedna številka, ZZZS številka ali davčna številka, priimek, ime zavarovane osebe, zadržan-a v breme ZZZS (od/do), šifra razl. Zadr. Število ur v breme ZZZS, I. bruto, % opr. prisp. delod. PIZ, % prisp. delodaj. Za ZAP., prispevki delodajalca, II. bruto, prispevki od razlike do minim. Plače, skupaj za zavarovano osebo, datum izplačila delavcem, e-naslov za posredovanje obvestil, telefonska številka kontaktne osebe, transakcijski račun, datum, število priloženih dokumentov, število drugih prilog; • podatki iz aplikacije - podatki o zaposlenem delavcu: CRC Bonus meta / Salary Overview One-time FTE, lokalna identifikacija zaposlenega, MUID, priimek Global, ime Global, priimek Local, ime Local, status zaposlitve Global, datum vstopa, vrsta plače, referenčni ID, znesek, valuta; Weekly EE: MUID, številka zaposlenega, priimek Global, ime Global, status zaposlenega, oddelek, država podružnice, globalni ključ, datum vstopa, ključ podružnice, podružnica, globalni identifikator, stroškovno mesto, stroškovno mesto ključ, HRBP MUID, HRBP, naziv delovnega mesta, vloga, FTE, letna plača, bonus, načrtovani bonus;
 • Uporabniki zbirke: • računalniška firma, ki obračunava plače, autorske honorarje in pogodbe o delu, • zunanji vzdrževalec aplikacije, • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture, • podjetja v skupini Merck, • ZPIZ, • ZZZS, • FURS, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz plačilne liste se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz izjave o višini plače se nahaja v personalni mapi v pisarni Glavnega direktorja / direktorja na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v sefu. Dostop do prostora imajo Glavni direktor / direktor, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Dostop do podatkov imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz sklepa o izplačilu regresa se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz sklepa o izplačilu jubilejne nagrade se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz sklepa o izplačilu daril za otroke se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz sklepa o izplačilu solidarnostne pomoči se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz sklepa o izplačilu bonusa se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz mesečnega poročila o stroških se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz internega mesečnega obračuna kilometrov se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz internega zahtevka za službeno potovanje v tujino se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz naloga za službeno potovanje se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz seznama odtegljajev zavarovalne premije se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca REK-1 se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca REK-2 se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obračuna plače se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz povzetka obračuna dohodkov, izplačanih v določenem časovnem obdobju se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obračuna jubilejne nagrade se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obračuna odpravnine se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obračuna bonusa se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obračuna regresa se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca M-4 se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz potrdila (refundacija) se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz zahtevka Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundacijo bruto nadomestil plače in prispevkov od razlike do minimalne plače se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Elektronska zbirka podatkov iz sklepa o izplačilu regresa se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov iz sklepa o izplačilu regresa imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije je nameščena na intranetu (tj. notranji mreži družbe „Merck“). Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema, v okviru t.i. „logiranja“ na določen internetni naslov. Vzpostavljen je način enkratnega vpisovanje uporabniškega imena in gesla („SingleSignOn“) na ravni aplikacije. Baza podatkov se hrani na podatkovnih poljih strežnikov v središčih za varovanje podatkov v Darmstadtu, Nemčija. Do aplikacije dostopata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije je nameščena na intranetu (tj. notranji mreži družbe „Merck“). Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema, v okviru t.i. „logiranja“ na določen internetni naslov. Vzpostavljen je način enkratnega vpisovanje uporabniškega imena in gesla („SingleSignOn“) na ravni aplikacije. Baza podatkov se hrani na podatkovnih poljih strežnikov v središčih za varovanje podatkov v Darmstadtu, Nemčija. Dostop do podatkov imata process owner in HR Generalist Croatia & Slovenia.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O UPORABNIKIH MOBILNEGA TELEFONA, AVTOMOBILA OZ. DRUGIH SREDSTEV DANIH V UPORABO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • nadzor nad delom zaposlenih in analiza stroškov povezanih z uporabo sredstev, • evidentiranje in morebitno uveljavljanje terjatev zoper zaposlene, katerim je sredstvo dano v uporabo, • izdelava kvartalnih poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz zbirke sredstev danih v uporabo (avtomobili) – podatki o zaposlenem delavcu: ID, znamka, tip vozila, identifikacijska številka vozila, leto izdelave, homologacija, prometno dovoljenje, registrska številka, povprečna poraba, leasing hiša, status, datum prve vloge, številka pogodbe, vzdrževalna pogodba, datum prenehanja pogodbe; podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, oddelek, zavarovalnica, kasko (da/ne), AO (da/ne) številka police, prva registracija, naslednja registracija, nabavna vrednost, years/leasing, leasing rate with maintenan, KM agreement, opombe; • podatki iz izjave o prejemu sredstev – podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, podpis; • podatki iz primopredajnega zapisnika – podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, podpis; • podatki iz poročila o prometni nesreči - podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, delovno mesto, datum prometne nezgode, kraj prometne nezgode, škoda, opis dogodka, številka zavarovanja, datum izpolnjevanja poročila, datum, kraj, podpis; • podatki iz Excelove tabele službeni avtomobili – podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, gorivo plača delavec sam, gorivo plač podjetje; • podatki iz aplikacije – podatki o zaposlenem delavcu: MUID, ime, priimek, podrobnejši podatki o prenosniku, monitorju ter mobilnem telefonu;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture, • podjetja v skupini Merck, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz zbirke sredstev danih v uporabo (avtomobili) se hrani v prostorih IT Manager-a na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do pisarne ima IT Manager. Dostop do podatkov imata IT Manager in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca zbirke osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz izjave o prejemu sredstev se hrani v prostorih IT Manager-a na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do pisarne ima IT Manager. Dostop do podatkov imata IT Manager in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca zbirke osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz primopredajnega zapisnika se hrani v prostorih IT Manager-a na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do pisarne ima IT Manager. Dostop do podatkov imata IT Manager in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca zbirke osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz poročila o prometni nesreči se hrani v prostorih IT Manager-a na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v registratorju. Dostop do pisarne ima IT Manager. Dostop do podatkov imata IT Manager in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca zbirke osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele službeni avtomobili se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Do Excelove tabele službeni avtomobili dostopata IT Manager in Računovodja. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije je nameščena na intranetu (tj. notranji mreži družbe „Merck“). Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema, v okviru t.i. „logiranja“ na določen internetni naslov. Vzpostavljen je način enkratnega vpisovanje uporabniškega imena in gesla („SingleSignOn“) na ravni aplikacije. Baza podatkov se hrani na podatkovnih poljih strežnikov v središčih za varovanje podatkov v Darmstadtu, Nemčija. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Do aplikacije dostopa IT Manager. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljalcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd.)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil, • obračun plačil, • nadzor nad bolniškim staležem, • nadzor nad porabljenim dopustom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz poročila o izrabi delovnega časa (aplikacija) – podatki o zaposlenem delavcu: datum, priimek, ime, evidenčna številka, enota, oddelek, pododdelek, kartica, organizacijska enota, datum, dan, številka urnika, skupna prisotnost, plan, razlika, neplačano, omejitev dnev. salda, rezani saldo (plac. dan), saldo, tekoči saldo; • podatki iz obrazca internega obračuna ur – podatki o študentu: ime in priimek, datum, ura začetka, ura prenehanja, število ur, opis dela, skupaj; • podatki iz obvestila o odmeri letnega dopusta delavca - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, datum rojstva, naslov, poštna številka, osnova dopusta, dopust na starost, dopust na starost otrok, dopust na delovno dobo, dopust na delovne pogoje, dopust na zahtevnost delovnega mesta, izravnava/sorazmerni delež, skupaj; • podatki iz prijave nastopa dopusta – podatki o zaposlenem delavcu: oddelek, datum, ime, priimek, redni (od/do/skupaj), izredni (od/do/skupaj), pripombe (do sedaj izostal(a)/dni upravičeno/dni neupravičeno, od tega se šteje v redni dopust/od skupno/dni rednega dopusta), vodja oddelka (podpis), dovoljuje (podpis), registriral (podpis); • podatki iz potrdila o upravičeni zadržanosti od dela - podatki o izvajalcu: številka izvajalca, naziv izvajalca; podatki o zavarovani osebi: številka zavarovane osebe, datum rojstva, zavarovalna podlaga, enota ZZZS zavarovanja, spol, priimek, ime, ulica, hišna številka, pošta, kraj; podatki o zavezancu: naziv podjetja, registrska številka, kraj,; datum napotitve na IK, razlog zadržanosti (bolezen, poškodba izven dela, poklicna bolezen, poškodba pri delu, poškodba po tretji osebi izven dela, nega, transplantacija, izolacija, spremstvo, usposabljanje za rehabilitacijo otroka, poškodba nastala pri aktivnostih iz 18. člena Zakona), datum prvega dne zadržanosti; podatki o zdravniku: številka zdravnika, ime in priimek; podatki o družinskih članih: ime in priimek, datum rojstva, otrok/zakonec; prvi dan zadržanosti, prejšnja zadržanost od dela – recidiv, zadnji dan zadržanosti (za diagnozo, za razlog, za plačnika), podatki iz odločbe: zadržan po odločbi številka, imenovanega zdravnika/zdravstvene komisije, datum (do); zadržanost od dela: za polni delovni čas (datum od/do), za krajši delovni čas (datum od/do), dolžan delati (število ur na dan), od tega zadržan od dela (število ur na dan); invalidnost: invalid I. kategorije/ invalid II. kategorije/ invalid III. kategorije; kraj, datum; • podatki iz potrdila o priznanju pravice do očetovskega dopusta - podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, stalno prebivališče, številka potrdila, datum, kraj, podpis; • podatki iz Excel tabele prisotnost (napoteni delavci) – podatki o zaposlenem delavcu: mesec, ime, priimek, število delovnih dni, praznik, število dni letnega dopusta, število dni izrednega dopusta, število dni bolniške odsotnosti, skupaj, število delovnih ur, praznik (število ur), število ur letnega dopusta, število ur izrednega dopusta, število ur bolniške odsotnosti, skupaj; • podatki iz aplikacije - podatki o zaposlenem delavcu: ime, priimek, datum, ura prihoda, ura odhoda, plan, skupna prisotnost, dnevni saldo, neplačano, urnik, včerajšnji saldo, tekoči saldo, preostali dnevi dopusta, vrsta odsotnosti po dnevih v mesecu;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture , • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz poročila o izrabi delovnega časa (Time and Space aplikacija) se nahaja v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjeni omari. Dostop do pisarne imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imajo asistentka, Asistentka glavnega direktorja / direktorja, IT Manager in HR Generalist Croatia & Slovenia. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca internega obračuna ur se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do prostora imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obvestila o odmeri letnega dopusta delavca se nahaja v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjeni omari. Dostop do pisarne imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imajo asistentka, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca prijava nastopa dopusta se nahaja v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjeni omari. Dostop do pisarne imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imajo asistentka, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz potrdila o upravičeni zadržanosti od dela se nahaja v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjeni omari. Dostop do pisarne imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imajo asistentka, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz potrdila o priznanju pravice do očetovskega dopusta se nahaja v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjeni omari. Dostop do pisarne imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imajo asistentka, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele prisotnost (napoteni delavci) se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima Asistentka glavnega direktorja / direktorja. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Vzpostavljen je način enkratnega vpisovanje uporabniškega imena in gesla („SingleSignOn“) na ravni aplikacije. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo IT Manager, Asistentka, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in Glavni direktor / direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O IZDANIH RAČUNIH FIZIČNIM OSEBAM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, katerim se proda sredstva dana na uporabo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izdaja računov, • hramba podatkov po knjigovodskih predpisih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz računa - podatki o kupcu: ime, priimek, naslov, številka računa, datum računa, opis, znesek računa, rok plačila; podatki o podjetju: naziv, ID za DDV, naslov, banka, naslov, mesto, TR, SWIFT, IBAN, podpis;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz računov in prilog računov se nahajajo v zaklenjeni omari v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do pisarne imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH IN DRUGIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela na podlagi avtorske in podjemne pogodbe. • fizične osebe (kontaktne osebe) pri poslovnih partnerjih, ki opravljajo dela na podlagi avtorske in podjemne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in drugih pogodb, • vodenje evidence plačanih akontacij za dohodnino, • obveščanje fizičnih oseb o plačanih akontacijah za dohodnino.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz podjemne pogodbe - podatki o naročniku: naziv podjetja, sedež podjetja, ID za DDV, TRR; podatki o avtorju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, občina, številka bančnega računa, davčna številka, EMŠO, identificiran za DDV (da/ne), sem pokojninsko in inv. zavarovan za polni delovni čas (da/ne); • podatki iz pogodbe o stvaritvi avtorskega dela - podatki o naročniku: naziv podjetja, sedež podjetja, ID za DDV, TRR; podatki o avtorju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, občina, številka bančnega računa, davčna številka, EMŠO, identificiran za DDV (da/ne), sem pokojninsko in inv. zavarovan za polni delovni čas (da/ne); • podatki iz pogodbe z zdravstvenim delavcem o svetovanju – datum začetka veljavnosti, ime, priimek, bolnišnica, zdravstveni dom, ambulanta, ulica, mesto, poštna številka, država, telefonska številka, faks številka, e-pošta, podpis, naziv, datum; • podatki iz pogodbe z zdravstvenim delavcem o predavanju v nepromocijske namene – ime, priimek, bolnišnica, zdravstveni dom, ambulanta, ulica, mesto in poštna številka, država, telefonska številka, faks številka, e-pošta, naziv, datum; • podatki iz pogodbe z zdravstvenim delavcem o predavanju v promocijske namene – ime, priimek, bolnišnica, zdravstveni dom, ambulanta, ulica, mesto in poštna številka, država, telefonska številka, faks številka, e-pošta, naziv, datum; • podatki iz priloge A izjava o delu – številka, datum izjave o delu, opis rezultatov, ki naj bi bili doseženi z nalogo, odgovorna oseba, razpored (vključno z datumom zaključka), urna postavka, ime, priimek, datum, podpis; • podatki iz izjave o honorarjih in stroških (pogodba z govornikom) – IOD – ime in priimek ter naslov zdravstvenega delavca, ki je vložil to fakturo, ime in priimek zdravstvenega delavca, ustanova, naslov, kraj in poštna številka, država, telefonska številka, faks številka, e-poštni naslov, številka izjave o delu, opis opravljenih storitev in dolgovanih zneskov, datum opravljenih storitev, znesek dolgovanega plačila, skupaj plačila, skupaj stroški;
 • Uporabniki zbirke: • računalniška firma, ki obračunava plače, autorske honorarje in pogodbe o delu, • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture , • Avtorska agencija za Slovenijo d.o.o., • FURS, • ZZZS, • ZPIZ, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz podjemnih pogodb se nahaja v pisarni računovodstva in v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjenih omarah. Dostop do pisarne računovodstva imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do pisarne administracije imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imajo Manager General Finance Croatia & Slovenia, Računovodja, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz pogodb o stvaritvi avtorskega dela se nahaja v pisarni računovodstva in v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjenih omarah. Dostop do pisarne računovodstva imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do pisarne administracije imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imajo Manager General Finance Croatia & Slovenia, računovodja, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz pogodbe z zdravstvenim delavcem o svetovanju se nahaja v pisarni računovodstva in v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjenih omarah. Dostop do pisarne računovodstva imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in računovodja. Dostop do pisarne administracije imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imajo Manager General Finance Croatia & Slovenia, računovodja, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz pogodbe z zdravstvenim delavcem o predavanju v nepromocijske namene se nahaja v pisarni računovodstva in v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjenih omarah. Dostop do pisarne računovodstva imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do pisarne administracije imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imajo Manager General Finance Croatia & Slovenia, računovodja, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz pogodbe z zdravstvenim delavcem o predavanju v promocijske namene se nahaja v pisarni računovodstva in v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjenih omarah. Dostop do pisarne računovodstva imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do pisarne administracije imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imajo Manager General Finance Croatia & Slovenia, računovodja, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz priloge A izjava o delu se nahaja v pisarni računovodstva in v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjenih omarah. Dostop do pisarne računovodstva imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do pisarne administracije imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imajo Manager General Finance Croatia & Slovenia, računovodja, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz izjave o honorarjih in stroških (pogodba z govornikom) se nahaja v pisarni računovodstva in v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjenih omarah. Dostop do pisarne računovodstva imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do pisarne administracije imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imajo Manager General Finance Croatia & Slovenia, računovodja, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz računov se nahaja v pisarni računovodstva na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjeni omari. Dostop do pisarne imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in Računovodja. Dostop do podatkov imata Manager General Finance Croatia & Slovenia in računovodja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Elektronska zbirka podatkov iz pogodb o stvaritvi avtorskega dela, podjemnih, svetovalnih in drugih pogodb s fizičnimi osebami se nahaja v aplikaciji. Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije je nameščena na intranetu (tj. notranji mreži družbe „Merck“). Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema, v okviru t.i. „logiranja“ na določen internetni naslov. Vzpostavljen je način enkratnega vpisovanje uporabniškega imena in gesla („SingleSignOn“) na ravni aplikacije. Baza podatkov se hrani na podatkovnih poljih strežnikov v središčih za varovanje podatkov v Darmstadtu, Nemčija. Dostop do podatkov imajo vodje prodaje & trženja, vodja medicinskega oddelka, sodelavec za medicinsko znanost, vodja dostopa na tržišča & večkanalnega marketinga, asistentka, Glavni direktor / direktor in asistentka Glavnega direktorja / direktorja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O PRAVICAH VSTOPA IN GIBANJU PO POSLOVNIH PROSTORIH UPRAVLJAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje vstopa in gibanja po poslovnih prostorih upravljavca • podelitev pravic za dostop do prostora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz obrazca Office Enternance Logbook - podatki o zaposlenem delavcu: zaporedna številka, datum, ura prihoda, ura odhoda, ime in priimek obiskovalca, ime in priimek zaposlene osebe, namen obiska; • podatki iz obrazca o pravicah gibanja po poslovnih prostorih poslovne stavbe Kristalna palača – podatki o zaposlenem delavcu: ime in priimek, dostopne pravice po poslovnih prostorih;
 • Uporabniki zbirke: • upravljavec poslovne stavbe, • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz obrazca Office Enternance Logbook se nahaja v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do pisarne imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imajo asistentka, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Elektronska zbirka podatkov iz obrazca o pravicah gibanja po poslovnih prostorih poslovne stavbe se hrani pri pogodbenem obdelovalcu podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PRIJAV NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zdravstveni delavci, ki prijavljajo neželene učinke, • fizične osebe, • bolniki, ki so zaznali neželene učinke, • zaposleni delavci, ki so prejeli prijavo neželenega učinka.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje zakonskih in podzakonskih zahtev, • izpolnjevanje internih predpisov, • spremljanje varnosti zdravila.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz »Global Drug Safety« obrazca za poročanje o neželenih dogodkih iz sistema zbiranja podatkov o bolnikih – s podano klavzulo o privolitvi - datum prejema neželenega dogodka, naslov projekta PDCS, PDCS projektni vodja, ID programa, naslov, tip projekta PDCS, telefonska številka, številka faksa, ime odgovorne osebe pogodbenega partnerja, e-pošta, podpis odgovorne osebe pogodbenega partnerja; podrobnosti o zdravilu/zdravilih in dogodku/dogodkih: ime zdravil/-a, indikacija (stanje, za katerega je bilo/so bila zdravilo/zdravila predpisano/predpisana), odmerek, številka serije, datum začetka zdravil, datum začetka dogodka, poročani dogodek, datum konca dogodka, podrobnosti o neželenem/neželenih dogodku/dogodkih (vključno z izidom), zdravstvena zgodovina, Ali poročevalec meni, da je bil dogodek lahko povezan z zdravilom (da, ne, ni podano); podatki o bolniku (če ne poroča bolnik): začetnici(e), spol, starost, datum rojstva; Podatki o poročevalcu: ime, naslov, telefonska številka, (zdravnik, sestra, bolnik, farmacevt, drugo); e-pošta, država poročevalca, če izpolnjuje bolnik: ali dovolite, da farmacevtsko podjetje vzpostavi stik z vami/vašim zdravnikom za nadaljnjo obravnavo? (da/ne), ime predpisovalca, telefonska številka predpisovalca; • podatki iz Excelove tabele overwiev za LDSO - podatki o pacientu: AER No. (Version), IRT REC. številka, AER Log No., Source Flag, Med. Conf., Reporter Occupation, Protocol No., AER Country, Patient DOB, spol pacienta, inicialke pacijenta, Suspect Products (RTN), Event Preferred Term [Reported Term]; • podatki iz posnetkov telefona – podatki o pacientu: ime, priimek, e-mail, bolezen, zdravilo, telefon, neželeni učinek, datum poročanja; • podatki iz e-poštnega predala (neželeni učinek) – ime, priimek bolnika, država, datum rojstva, starost, spol, opis neželenega učinka, podatki o zdravilu, datum poročanja;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture, • podjetja v skupini Merck, • Evropska agencija za zdravila, • Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz »Global Drug Safety« obrazca za poročanje o neželenih dogodkih iz sistema zbiranja podatkov o bolnikih – s podano klavzulo o privolitvi se nahaja v pisarni sodelavca za medicinsko znanost na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjeni omari. Dostop do pisarne imata sodelavec za medicinsko znanost in Vodja medicinskega oddelka Biopharma. Dostop do podatkov imata sodelavec za medicinsko znanost in Vodja medicinskega oddelka Biopharma. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Elektronska zbirka podatkov iz »Global Drug Safety« obrazca za poročanje o neželenih dogodkih iz sistema zbiranja podatkov o bolnikih – s podano klavzulo o privolitvi se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imata sodelavec za medicinsko znanost in Vodja medicinskega oddelka Biopharma. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele overwiev za LDSO se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imata sodelavec za medicinsko znanost in Vodja medicinskega oddelka Biopharma. • Elektronska zbirka podatkov iz poročanj o neželenih učinkih/dogodkih o katerih poročajo delavci, bolniki, negovalci ali uporabniki se nahaja tudi v elektronskem poštnem predalu. Zbirka podatkov se hrani na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. • Elektronska zbirka podatkov iz poštnega predala se hrani na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O VPRAŠANJIH IN ODGOVORIH POSAMEZNIKU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki zastavijo vprašanje upravljavcu, • zaposleni delavci pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov za namen izdelave odgovora posamezniku.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz Aplikacije– datum odgovora, datum spremembe, status, kategorija vprašanja, naziv vprašanja, detajlno o vprašanju, indikacije, INN, tržni naziv produkta, MI kontakt, LMIP lastnik, GMI TAM, druga oseba, tip stranke, ime in priimek stranke; • podatki iz elektronske pošte – ime, priimek, vprašanje, e-mail naslov;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture – matično podjetje Merck KGaA, • podjetja v skupini Merck, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz aplikacije one GMI se nahaja v pisarni sodelavca za medicinsko znanost na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjeni omari. Dostop do pisarne imata sodelavec za medicinsko znanost in Vodja medicinskega oddelka Biopharma. Do podatkov dostopata sodelavec za medicinsko znanost in Vodja medicinskega oddelka Biopharma. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije one GMI je nameščena na intranetu (tj. notranji mreži družbe „Merck“). Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema, v okviru t.i. „logiranja“ na določen internetni naslov. Vzpostavljen je način enkratnega vpisovanje uporabniškega imena in gesla („SingleSignOn“) na ravni aplikacije. Baza podatkov se hrani na podatkovnih poljih strežnikov v središčih za varovanje podatkov v Darmstadtu, Nemčija. Do podatkov dostopajo strokovni sodelavec, Vodja medicinskega oddelka Biopharma, Vodja prodaje in marketinga in sodelavec za medicinsko znanost. • Elektronska zbirka podatkov iz vprašanj in odgovorov posameznikom se nahaja tudi v elektronskem poštnem predalu. Zbirka podatkov se hrani na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA PODATKOV O POSLOVNIH PARTNERJIH (KI SO FIZIČNE OSEBE), KONTAKTNIH OSEBAH PRI POSLOVNIH PARTNERJIH IN O POTENCIALNIH POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • poslovni partnerji, ki so fizične osebe • kontaktne osebe pri obstoječih poslovnih partnerjih (pravnih osebah, npr. dobaviteljih), • kontaktne osebe pri potencialnih poslovnih partnerjih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • kontaktiranje za potrebe izvajanja pogodb, • zbiranje kontaktov za potencialno sklepanje pogodb, • pošiljanje anket, obvestil o dogodku, • preverjanje informacij o partnerju v skladu z zakonodajnimi zahtevami in internimi predpisi družbe, • izvajanje internih kontrol za preprečevanje koruptivnih tveganj.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz zbirke podatkov odobrenih strank - imetnik dovoljenja za promet z zdravili na debelo, odgovorna oseba (ime, priimek, naziv), telefon, faks, e-naslov, datum zadnjega pregleda, podpis; • podatki iz poslovnih posestnic – naziv podjetja, ime, priimek, akademski naziv, službeni telefon, službeni e-mail; • podatki iz aplikacije - naziv podjetja, država, ime in priimek kontaktne osebe, sektor (poslovni), e-mail kontaktne osebe, naziv podjetja, s katerim se sklepa pogodba;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture – matično podjetje Merck KGaA, • QuintilesIMS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz zbirke podatkov odobrenih strank se nahaja v pisarni Vodje prodaje za Slovenijo in Hrvaško na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaprti omari v registratorju. Dostop do pisarne ima Vodja prodaje za Slovenijo in Hrvaško. Do podatkov dostopajo Vodja prodaje za Slovenijo in Hrvaško in zaposleni delavci v oddelku prodaje. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Aplikacija je nameščena na intranetu (tj. notranji mreži družbe „Merck“). Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema, v okviru t.i. „logiranja“ na določen internetni naslov. Vzpostavljen je način enkratnega vpisovanje uporabniškega imena in gesla („SingleSignOn“) na ravni aplikacije. Baza podatkov se hrani na podatkovnih poljih strežnikov v središčih za varovanje podatkov v Darmstadtu, Nemčija. Dostop do podatkov iz aplikacije ima Compliance Officer Slovenia & Croatia. • Dnevne varnostne kopije podatkov se hranijo mesec dni na strežniku v strežniški sobi na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do strežniške sobe je varovan z zaklenjenimi vrati, alarmom, senzorjem temperature, vode in avtomatskim gasilnim aparatom. Dostop do strežniške sobe je v delovnem času in izven delovnega časa omejen (strežniška soba je zaklenjena). Dostop do strežniške sobe ima IT Manager in Računovodja. Omejen dostop do podatkov imajo IT Manager in zaposleni delavci pri zunanjem vzdrževalcu informacijske infrastrukture – matično podjetje Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA ZDRAVNIKOV IN FARMACEVTOV, S KATERIMI SODELUJE MERCK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zdravniki, medicinske sestre in ostali zdravstveni delavci s katerimi sodeluje Merck v RS in tujini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obveščanje o izdelkih, pošiljanje strokovnih raziskav, vabila na predavanja in izobraževanja, • svetovanje in komuniciranje, • izdelava internih statistik upravljavca, • pošiljanja na strokovna izobraževanja in izvedbo plačila izobraževanja, • izpolnjevanje zakonskih obveznosti v zvezi z zdravstvenimi delavci.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz izjave o osebni privolitvi za upravljanje in obdelavo osebnih podatkov s strani družbe Merck d.o.o. (podatkovna baza OneKey) – ime, priimek, spol, specializacija, akademski naziv, službeni kontaktni podatki (naslov institucije, naziv institucije, telefonska številka, elektronska pošta); • podatki iz izjave o osebni privolitvi za obdelavo osebnih podatkov za vsa pogodbena razmerja z MERCK d.o.o. (podatkovna baza CLEAR) – podatki o zdravstvenem delavcu: datum, kraj, ime in priimek, naslov, podpis; • podatki iz seznama prisotnih na dogodku (zdravstveni delavci) - podatki o zdravstvenem delavcu: naziv dogodka, datum, ime in priimek, podpis; • podatki iz obrazca - podatki o zaposlenem delavcu: UID, ime, priimek, naziv podjetja, naslov podjetja; podatki o strokovnem sodelavcu, ki je obiskal zdravstvenega delavca: oddelek, franšiza, UID, ime, priimek, koda pravne osebe, naziv podjetja, država; podatki o zdravstvenem delavcu: država, CLEAR/CRM ID HCP, ime, priimek, ustanova, naslov, poštna številka, mesto, soglasje, podatki iz sklenjene pogodbe z zdravstvenim delavcem, Workflow zgodovina: datum, ura, ime in priimek zaposlenega delavca, aktivnost, poslano (ime in priimek zaposlenega delavca), komentar; • podatki iz Excelove tabele - (generirana zbirka iz aplikacije CRM MI) – podatki o zdravstvenem delavcu: ime, priimek, specialnost, teritorij, namen; • podatki iz Excelove tabele – podatki o zdravstvenem delavcu: ime, priimek, naziv; podatki o kontaktni osebi (medical): delovno mesto, ime, priimek; podatki o kontaktni osebi (marketing): delovno mesto, ime, priimek; delovne informacije: naziv ustanove, oddelek, naslov, telefonska številka, e-mail, specialnost; • podatki iz aplikacije - podatki o zdravstvenem delavcu: ime, priimek, naslov ustanove, službeni telefon, e-mail, datum obiska, ime in priimek zaposlenega pri upravljalcu zbirke osebnih podatkov, število obiskov, način obiska; • podatki iz aplikacije - podatki o zdravstvenem delavcu: ime in priimek, število obiskov, ime in priimek zaposlenega pri upravljalcu zbirke osebnih podatkov; • podatki iz aplikacije - podatki o zdravstvenem delavcu: ime in priimek, organizacija v kateri je zaposlen, stalni naslov bivanja, davčna številka, EMŠO številka, številka bančnega računa, naziv banke, pri kateri ima odprt račun, znesek plačila za opravljeno delo.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture, • turistična agencija, • vzdrževalec informacijskega sistema, • podjetja v skupini Merck, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz izjave o osebni privolitvi za upravljanje in obdelavo osebnih podatkov s strani družbe Merck d.o.o. (podatkovna baza) se nahaja v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do prostora ima Asistentka, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in Glavni direktor / direktor. Dostop do podatkov imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. • Pisna zbirka podatkov iz izjave o osebni privolitvi za obdelavo osebnih podatkov za vsa pogodbena razmerja z MERCK d.o.o. (podatkovna baza) se nahaja v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do prostora ima Asistentka, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in Glavni direktor / direktor. Dostop do podatkov imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. • Pisna zbirka podatkov iz seznama prisotnih na dogodku (zdravstveni delavci) se nahaja v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjeni omari. Dostop do pisarne administracije imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imajo Asistentka, Asistentka glavnega direktorja / direktorja, Compliance Officer Slovenia & Croatia, Vodja prodaje in marketinga / Vodja strokovnih sodelavcev, FFM, Vodja medicinskega oddelka, sodelavec za medicinsko znanost in Vodja dostopa na tržišča & večkanalnega marketinga. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Pisna zbirka podatkov iz obrazca se nahaja v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjeni omari. Dostop do pisarne administracije imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Dostop do podatkov imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Elektronska zbirka podatkov iz izjave o osebni privolitvi za obdelavo osebnih podatkov za vsa pogodbena razmerja z MERCK d.o.o. (podatkovna baza) se nahaja v aplikaciji. Zbirka podatkov je nameščena na intranetu (tj. notranji mreži družbe „Merck“). Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema, v okviru t.i. „logiranja“ na določen internetni naslov. Vzpostavljen je način enkratnega vpisovanje uporabniškega imena in gesla („SingleSignOn“) na ravni aplikacije. Baza podatkov se hrani na podatkovnih poljih strežnikov v središčih za varovanje podatkov v Darmstadtu, Nemčija. • Elektronska zbirka podatkov iz seznama prisotnih na dogodku (zdravstveni delavci) se nahaja v aplikaciji CLEAR. Elektronska zbirka podatkov se hrani na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Dostop do podatkov imajo Compliance Officer Slovenia & Croatia, asistentka Glavnega direktorja / direktorja, SMM, Vodja medicinskega oddelka Biopharma, sodelavec za medicinsko znanost in Glavni direktor / direktor. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele - Customer engagement plan MSL (generirana zbirka iz aplikacije CRM MI) se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima Vodja medicinskega oddelka Biopharma. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele – Evaluate_KTL_Database se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima Vodja medicinskega oddelka Biopharma. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije se hrani na podatkovnih poljih strežnikov pri pogodbenem obdelovalcu podatkov QuintilesIMS. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo Glavni direktor / direktor, Medical Manager in Vodja prodaje in marketinga / Vodja strokovnih sodelavcev. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije je nameščena na intranetu (tj. notranji mreži družbe „Merck“). Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema, v okviru t.i. „logiranja“ na določen internetni naslov. Vzpostavljen je način enkratnega vpisovanje uporabniškega imena in gesla („SingleSignOn“) na ravni aplikacije. Baza podatkov se hrani na podatkovnih poljih strežnikov v središčih za varovanje podatkov v Darmstadtu, Nemčija. Dostop do podatkov imajo Glavni direktor / direktor in Vodja prodaje in marketinga / Vodja strokovnih sodelavcev. • Dnevne varnostne kopije podatkov se hranijo mesec dni na strežniku v strežniški sobi na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do strežniške sobe je varovan z zaklenjenimi vrati, alarmom, senzorjem temperature, vode in avtomatskim gasilnim aparatom. Dostop do strežniške sobe je v delovnem času in izven delovnega časa omejen (strežniška soba je zaklenjena). Dostop do strežniške sobe ima IT Manager in Računovodja. Omejen dostop do podatkov imajo IT Manager in zaposleni delavci pri zunanjem vzdrževalcu informacijske infrastrukture – matično podjetje Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA PODATKOV O JAVNI OBJAVI PRENOSOV SREDSTEV ZDRAVSTVENIM DELAVCEM IN ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAM S STRANI FARMACEVTSKE DRUŽBE MERCK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Vse fizične osebe, ki so članice zdravstvene, zobozdravstvene, farmacevtske ali negovalne stroke ali vse druge osebe, ki lahko pri opravljanju svojih poklicnih dejavnosti predpišejo, kupijo, zagotovijo ali odmerijo zdravilo in katerih primarna praksa, naslov glavne poklicne dejavnosti ali sedež je v Republiki Sloveniji. V izogib dvomom opredelitev ZD vključuje:(i) vse uradnike ali zaposlene v vladni agenciji ali drugi organizaciji (ne glede na to, ali je v zasebnem ali javnem sektorju), ki lahko predpišejo, kupijo, zagotovijo ali odmerijo zdravila in (ii) vse zaposlene v Republiki Sloveniji, katerih glavna poklicna dejavnost je izvajanje zdravstvene dejavnosti, to pa ne vključuje (x) vseh drugih zaposlenih v Republiki Sloveniji in (y) prodajalcev na debelo ali distributerjev zdravil.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje visokega standarda integritete sodelovanja med farmacevtskimi družbami in zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi organizacijami • preglednost odnosov • javna objava plačil in drugih prenosov sredstev zdravstvenim delavcem
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz izjave o zaupnosti podatkov in privolitev za razkritje – podatki o zdravstvenem delavcu: ime, priimek, (dovoljujem/ne dovoljujem), kraj, datum, podpis; • podatki iz aplikacije CLEAR - javna objava prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam - podatki o zdravstvenem delavcu: priimek, ime, registriran sedež za ZO oziroma naslov opravljanja poklicne dejavnosti za ZD, donacije in prispevki za izobraževanje, prispevek za kritje stroškov povezanih z dogodki, sponzorske pogodbe z ZO ali tretjimi osebami, ki jih imenujejo ZO za vodenje dogodka, pristojbine za registraciji, stroški potovanj in nastanitve; nadomestila za storitve in svetovanje, dogovorjeni in/ali s pogodbo določeni stroški, povezani s pogodbo za storitve (vključno s potnimi in nastanitvenimi stroški);
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijskega sistema, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz izjave o zaupnosti podatkov in privolitev za razkritje se nahaja v pisarni administracije na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah. Dostop do prostora ima Asistentka, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in Glavni direktor / direktor. Dostop do podatkov imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. • Elektronska zbirka podatkov iz aplikacije CLEAR – javna objava prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov ima Vodja medicinskega oddelka Biopharma. • Dnevne varnostne kopije podatkov se hranijo mesec dni na strežniku v strežniški sobi na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do strežniške sobe je varovan z zaklenjenimi vrati, alarmom, senzorjem temperature, vode in avtomatskim gasilnim aparatom. Dostop do strežniške sobe je v delovnem času in izven delovnega časa omejen (strežniška soba je zaklenjena). Dostop do strežniške sobe ima IT Manager in Računovodja. Omejen dostop do podatkov imajo IT Manager in zaposleni delavci pri zunanjem vzdrževalcu informacijske infrastrukture – matično podjetje Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA PODATKOV O SODELUJOČIH V PROGRAMU PSP REBIPLUS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • bolniki, ki sodelujejo v REBIPLUS programu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • seznanjanje o programu podpore obolelim za multiplo sklerozo v obliki svetovanja in tehnične podpore pri uporabi medicinskega pripomočka, • pridobitev osnovnih informacij o uporabi zdravila in/ali medicinskega pripomočka, • začetno izobraževanje o uporabi zdravila in/ali medicinskega pripomočka, • pridobitev splošnih informacij o načinu aplikacije zdravila in uporabi medicinskega pripomočka, neželenih učinkih zdravila in drugih aktivnostih, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja, • brezplačna izposoja pripomočka Rebismart in tehnična podpora za medicinski pripomoček (igle, baterije itd…).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz informiranega soglasja bolnika za sodelovanje v Rebiplus programu – podatki o bolniku: ime, priimek, identifikacijska številka, kontaktni naslov, telefonska številka, serijska številka RebiSmart pripomočka, ime bolnika, podpis bolnika, datum;
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz informiranega soglasja bolnika za sodelovanje v programu PSP Rebiplus se hrani pri zunanjem pogodbenem obdelovalcu podatkov. Upravljavec podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana do zbirke podatkov iz informiranega soglasja bolnika za sodelovanje v Rebiplus programu v skladu z internim predpisom – PATIENT SUPPORT PROGRAM – SLOVENIA (REBIPLUS) nima dostopa. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA PODATKOV O STROKOVNIH SODELAVCIH, KI OGLAŠUJEJO ZDRAVILA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe (zaposlene na podlagi pogodbe z upravljavcem), ki oglašujejo zdravila z neposrednim obveščanjem oseb, ki so pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil, • odgovorne osebe za izdelavo seznama sodelavcev, ki opravljajo neposredno obveščanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • poročanje Javni Agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz seznama strokovnih sodelavcev, ki oglašujejo zdravila z neposrednim obveščanjem oseb, ki so pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil - podatki o imetniku dovoljenja za promet z zdravilom: naziv podjetja, sedež, ime in priimek odgovorne osebe, številka telefona, e-mail naslov; podatki iz seznama strokovnih sodelavcev, ki oglašujejo zdravila z neposrednim obveščanjem oseb, ki so pooblaščena za predpisovanje in izdajanje zdravil: zaporedna številka, ime, priimek, izobrazbe, datum;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture – matično podjetje Merck KGaA, • Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz seznama strokovnih sodelavcev, ki oglašujejo zdravila z neposrednim obveščanjem oseb, ki so pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil se nahaja v pisarni regulative na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjeni omari v registratorju. Dostop do pisarne imajo zaposleni v regulativi. Dostop do podatkov imata vodja regulative in Glavni direktor / direktor. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Elektronska zbirka podatkov iz seznama strokovnih sodelavcev, ki oglašujejo zdravila z neposrednim obveščanjem oseb, ki so pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imata vodja regulative in Glavni direktor / direktor. • Dnevne varnostne kopije podatkov se hranijo mesec dni na strežniku v strežniški sobi na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do strežniške sobe je varovan z zaklenjenimi vrati, alarmom, senzorjem temperature, vode in avtomatskim gasilnim aparatom. Dostop do strežniške sobe je v delovnem času in izven delovnega časa omejen (strežniška soba je zaklenjena). Dostop do strežniške sobe imata vodja IT oddelka in računovodja. Omejen dostop do podatkov imajo vodja IT oddelka in zaposleni delavci pri zunanjem vzdrževalcu informacijske infrastrukture – matično podjetje Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. EVIDENCA PODATKOV O DELOVNIH SPORIH IN KRŠITVAH DELOVNIH OBVEZNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci pri upravljavcu, zoper katere je sprožen disciplinski postopek
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje disciplinskih postopkov ter izrekanje sankcij, • izvedba postopka ugotavljanja posamezne kršitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz dosjeja tožeče stranke – podatki o tožencu: ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, poklic/delovno mesto, podatek o plači (če je to potrebno), podatki o bonusu, ime in priimek prič v postopku, opis kršitve, datum dokončnosti in pravnomočnosti odločbe;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture – matično podjetje Merck KGaA, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz dosjeja tožeče stranke se nahaja v pisarni Glavnega direktorja / direktorja na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjenem sefu. Dostop do pisarne ima Glavni direktor / direktor, Asistentka glavnega direktorja / direktorja in HR Generalist Croatia & Slovenia. Dostop do podatkov imata HR Generalist Croatia & Slovenia in Asistentka glavnega direktorja / direktorja. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. EVIDENCA PODATKOV PREJETE IN POSLANE POŠTE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje izdane pošte
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz Excelove tabele izdana pošta – zaporedna številka, datum oddaje, veza, vrsta pošte, kos, naslovnik (ime in priimek), zadeva, pošiljatelj (ime, priimek), opomba; • podatki iz Excelove tabele prejete pošte – zaporedna številka, datum prejema, veza, vrsta pošte, pošiljatelj (ime, priimek), zadeva, prejemnik (ime in priimek), opomba;
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture – matično podjetje Merck KGaA, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele izdane pošte se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. • Elektronska zbirka podatkov iz Excelove tabele prejete pošte se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imata Asistentka glavnega direktorja / direktorja in asistentka. • Dnevne varnostne kopije podatkov se hranijo mesec dni na strežniku v strežniški sobi na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do strežniške sobe je varovan z zaklenjenimi vrati, alarmom, senzorjem temperature, vode in avtomatskim gasilnim aparatom. Dostop do strežniške sobe je v delovnem času in izven delovnega časa omejen (strežniška soba je zaklenjena). Dostop do strežniške sobe ima IT Manager in Računovodja. Omejen dostop do podatkov imajo IT Manager in zaposleni delavci pri zunanjem vzdrževalcu informacijske infrastrukture – matično podjetje Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJU POGODBENIH IZVAJALCEV V PROGRAMU PSP REBIPLUS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • višje medicinske sestre, • predavatelj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izobraževanju v zvezi z neželenimi učinki zdravil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz evidence prisotnosti – naslov izobraževanja, kraj in datum, predavatelj (ime, priimek), trajanje, ime in priimek, oddelek, podpis; vsi prisotni so prejeli sledeči material, datum in podpis predavatelja; • podatki iz preizkusa znanja (»poročanje o neželenih učinkov zdravil«) – ime, priimek, datum; Komu sporočite informacijo o neželenem učinkih zdravila, ki ga trži Merck?; Kdo nadomešča odgovorno osebo?; Katere štiri osnovne podatke potrebujemo za poročanje o neželenem učinku?; V kakšnem časovnem roku je potrebno sporočiti neželeni učinek odgovorni osebi za farmakovigilanco?; Kako lahko sporočite neželeni učinek odgovorni osebi? Število pravilnih odgovorov; Rezultat v točkah; Rezultat v %; Test ste opravili uspešno (da/ne); Pregledal (ime in priimek);
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz evidence prisotnosti se nahaja v pisarni sodelavca za medicinsko znanost na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v registratorju v zaklenjeni omari. Dostop do pisarne imata sodelavec za medicinsko znanost in Vodja medicinskega oddelka Biopharma. Dostop do podatkov imata sodelavec za medicinsko znanost in Vodja medicinskega oddelka Biopharma. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. EVIDENCA PODATKOV O REKLAMACIJAH ZDRAVIL V DRUŽBI MERCK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravstveni delavci, zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje kakovosti zdravil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o prijavitelju (ime oz. inicialke, e-mail naslov, telefon, faks)
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec informacijske infrastrukture – matično podjetje Merck KGaA, • matično podjetje Merck KGaA, • Kemofarmacija d.d., • Salus, Veletrgovina, d.o.o., • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz reklamacijskega obrazca se nahaja v pisarni Quality Assurance Manager-a Croatia & Slovenia na sedežu upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Podatki se nahajajo v zaklenjeni omari v registratorju. Dostop do pisarne ima Quality Assurance Manager Croatia & Slovenia. Dostop do podatkov ima Quality Assurance Manager Croatia & Slovenia. Na vhodu v poslovne prostore upravljavca osebnih podatkov se preverja identifikacija obiskovalcev. • Elektronska zbirka podatkov iz reklamacijskega obrazca se hrani na strežniku v strežniški sobi upravljavca osebnih podatkov Merck d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Varnostne kopije podatkov se hranijo na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Do podatkov dostopa Quality Assurance Manager Croatia & Slovenia. • Elektronska zbirka podatkov iz e-poštnega predala se hrani na podatkovnih poljih strežnikov matičnega podjetja Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Nemčija v središčih za varovanje podatkov. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so opredeljeni v pogodbi o procesiranju osebnih podatkov. Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom na ravni operacijskega sistema. Dostop do podatkov imajo zaposleni delavci upravljavca zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam