Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LAFARGE TRANSPORT, D.O.O.
Sedež ali naslov: Kolodvorska c. 5
Poštna številka: 1420
Kraj: TRBOVLJE
Matična številka: 2114429000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja,uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, izobrazba, številka tekočega računa, podatki o družinskih članih (ime, priimek, rojstni datum, vzdrževanost), status invalidnosti, delna upokojitev, podatki o tujcu (delovno dovoljenje, datum, kraj izdaje, številka dovoljenja), podatki o pogodbi o zaposlitvi (datum nastopa dela,vrst pogodbe, poklic, usposobljenost, število opravljenih ur tedensko, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (datum, način)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe Lafarge Cement, d.d., Trbovlje in Lafarge Transporta d.o.o., Trbovlje,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v prostorih družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač,uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki o delavcu, podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, podatki o drugih stroških dela, podatki o izrabi delovnega časa, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe Lafarge Cement, d.d., Trbovlje in Lafarge Transporta, d.o.o.,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,Zavod RS za zaposlovanje,Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v prostorih družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi, kandidati za zaposlitev v družbi, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, državljanstvo, datum rojstva, prebivališče, št. delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce),invalidnost, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost,stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto, rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo), ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta, morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe Lafarge cement, d.d. in Lafarge Transport, d.o.o.,pooblaščeni zdravnik družbe,Zavod za zdravstveno zavarovanje,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah v pisarni družbe, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni koordinatorja za varnost pri delu in ekologijo, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA POŠKODB PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), spol, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, čas opravljanja dela pred poškodbo, kraj, datum in čas poškodbe, opredelitev delovnega mesta glede na možnost poškodb, tehnično zavarovanje delovnega mesta, uporaba zaščitnih sredstev, oblika in vzrok poškodbe, nastanek poškodbe, podatki o neposrednem vodji (priimek ime, prebivališče), podatki o očividcu (priimek in ime, prebivališče)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe,pooblaščeni zdravnik družbe,Zavod za zdravstveno zavarovanje,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence o poškodbah pri delu se nahajajo v zaklenjenih omarah v pisarni koordinatorja za varnost pri delu in ekologijo, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA USPOSABLJANJA ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci podjetja, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, pričetka dela, konca dela, strokovna izobrazba, prerazporeditve, opis del, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev zavarno opravljanje dela, vodenje ali nadziranje del in nalog, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, dodatno izobraževanje, ugotavljanje znanja s področja varstva pri delu, zapisnik o preizkusu znanja delavca, seznam predavateljev, ki so vodili usposabljanje in preizkuse znanja (ime, priimek, strokovna izobrazba.)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe,izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v kadrovskem oddelku in v pisarni koordinatorja za varnost pri delu in ekologijo, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O OTROCIH ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in njihovi otroci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdaritev otrok ob novem letu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o otrocih zaposlenih: ime in priimek otroka, rojstni datuma.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja Lafarge Transport, d.o.o. in Lafarge Cement, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v kadrovskem oddelku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA UPOKOJENCEV DRUŽBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojenci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: voščila ob rojstnem dnevu, vabila ob praznovanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o upokojencu: ime in priimek delavca, rojstni datum, naslov bivanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja Lafarge Transport, d.o.o. in Lafarge cement, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v kadrovskem oddelku, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam