Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA
Sedež ali naslov: Jamova 39
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1917544000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakona o visokem šolstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti,
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca obsega: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljanstvo, elektronski naslov, telefon, študijski program, način študija, vrsto vpisa, letnik študija, predhodno pridobljeno izobrazbo, znanje jezikov, podatke o zaposlovalcu in statusu mladega raziskovalca ter druge podatke po posebnih predpisih s področja visokega šolstva v skladu z 81. členom Zakona o visokem šolstvu.
 • Uporabniki zbirke: glavni tajnik, sodelavci tajništva MPŠ, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Statistični urad Republike Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca prijavljenih za vpis.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakona o visokem šolstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, prijavljeni za vpis.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki prijavljenih za vpis se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti,
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do vpisa oziroma do izteka pritožbenih postopkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca obsega: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljanstvo, elektronski naslov, telefon, študijski program, način študija, vrsto vpisa, letnik študija, predhodno pridobljeno izobrazbo, znanje jezikov, podatke o zaposlovalcu in statusu mladega raziskovalca.
 • Uporabniki zbirke: glavni tajnik, sodelavci tajništva MPŠ, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Statistični urad Republike Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Osebni kartoni vpisanih študentov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakona o visokem šolstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnost
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni karton, ki se vodi za vsakega študenta od vključitve v študij do končanja študija oziroma do izpisa in vsebuje: - ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), - spol, - datum, kraj in občino rojstva, - državo rojstva, - stalno in začasno bivališče, - elektronski naslov in telefon, - enotno matično številko občana, - državljanstvo, - predhodno pridobljeno izobrazbo, - način študija ter druge podatke po posebnih predpisih s področja visokega šolstva, - vpisno številko, - ali je študent zaposlen, - ime in naslov delodajalca, matična številka, ulica, hišna številka, poštna številka, kraj; - program, usmeritev in letnik, v katerega je vpisan študent, - spisek predmetov, ki jih je vpisal študent, - naslov in vrsta podiplomskega projekta študenta, - mentor in komentorji študenta, - datum prijave teme magistrskega/doktorskega dela, - naslov teme magistrskega/doktorskega dela, - člani komisije za oceno teme magistrskega/doktorskega dela, - datum oddaje magistrskega/doktorskega dela, - člani komisije za oceno in zagovor magistrskega/doktorskega dela, - datum zagovora magistrskega/doktorskega dela, - kdo je plačnik šolnine, - ali šolnino sofinancira ministrstvo (in v kolikšnem deležu), - ali je študent mladi raziskovalec, - podatke o opravljenih izpitih v obliki zapisnikov o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena. Zapisnik o izpitu obsega: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, enotno matično številko občana, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo pri izpitu, - podatke o napredovanju in dokončanju študija, - druge podatke po posebnih predpisih v skladu z 81. členom Zakona o visokem šolstvu.
 • Uporabniki zbirke: glavni tajnik, sodelavci tajništva MPŠ, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Statistični urad Republike Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zapisniki o izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakona o visokem šolstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti,
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o opravljenih izpitih v obliki zapisnikov o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena. Zapisnik o izpitu obsega: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, enotno matično številko občana, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo pri izpitu.
 • Uporabniki zbirke: glavni tajnik sodelavci tajništva MPŠ Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Statistični urad Republike Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakona o visokem šolstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki so končali izobraževanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov iz evidenc iz 81. člena tega zakona se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne skupnosti,
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca obsega: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija, datum zaključka študija, datum izdaje potrdila, datum promocije ter druge podatke po posebnih predpisih s področja visokega šolstva v skladu z 81. členom Zakona o visokem šolstvu.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Statistični urad Republike Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. glavni tajnik sodelavci tajništva MPŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o visokošolskih učiteljih in sodelavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu, pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Visokošolski učitelji in sodelavci, ki sodelujejo v izvajanju študijskih programov kot zaposleni, pogodbeno ali so izrazili pisno namero, da bodo v programih sodelovali.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o učitelju ali sodelavcu (v nadaljevanju: delavcu): - osebno ime, - izobrazba, - ali je delavec delno upokojen, - ali je delavec zaposlen pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem je delavec zaposlen, - naslov drugega delodajalca (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) - tedenska pedagoška obremenitev in letna raziskovalna obremenitev delavca pri drugem delodajalcu, - habilitacijski naziv in področje, datum zadnje izvolitve in čas trajanja izvolitve, - predmeti, pri katerih je delavec nosilec ali sodelavec; b) podatki o soglasju delavca in njegovega delodajalca za sodelovanje v pedagoškem procesu na MPŠ: - datum soglasja delavca, - trajanje soglasja delavca, - datum soglasja delodajalca, - morebitne omejitve v soglasju, - trajanje soglasja delodajalca. c) podatki o vrsti sodelovanja: - zaposlen, - dela prek avtorske pogodbe, - dela prek podjemne ali druge pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: glavni tajnik, odelavci tajništva MPŠ, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o pogodbenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS 40/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki delajo po avtorskih pogodbah, podjemnih in drugih pogodbah o delu ter prek študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen; b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni podjemni ali avtorski pogodbi: - datum sklenitve pogodbe, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe, - opis dela.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, RICCARDO D.O.O., STEGNE 27, 1000 LJUBLJANA. glavni tajnik sodelavci tajništva MPŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS 40/04), 81.a člen Zakona o visokem šolstvu in 39. člen Zakona o zdravju in varnosti pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih se zbirajo, obdelujejo, shr
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime (za delavke tudi dekliški priimek), - spol, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) oziroma drugega kraja, s katerega delavec prihaja na delo, - kraj dela, - izobrazba, - vlogo za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca, - sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev v naziv, - poročilo komisije, - soglasje senata, - sklep o izvolitvi, - doba izvolitve, - habilitacijsko področje, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - soglasje delodajalca; b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - število ur tedenskega rednega delovnega časa za raziskovalno dejavnost, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - razlog prenehanja delovnega razmerja, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi; d) drugi podatki: - podatki o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja, - datum zadnjega varnostnega preverjanja delavca s področja varstva pri delu, - uspešnost zadnjega varnostnega preverjanja delavca s področja varstva pri delu, - datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda delavca, - rezultat zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda delavca.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Agencija za raziskovalno dejavnost, Kapitalska družba d.d., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov RICCARDO D.O.O., STEGNE 27, 1000 LJUBLJANA ZD Ljubljana-Vič, Postojnska 24, 1000 Ljubljana RADIVOJE ŠUĆUR S.P., JAMOVA CESTA 42, 1000 LJUBLJANA glavni tajnik sodelavci tajništva MPŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o plačah in drugih stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS 40/04) in 81.a člen Zakona o visokem šolstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime (za delavke tudi dekliški priimek), - spol, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) oziroma drugega kraja, s katerega delavec prihaja na delo, - davčno številko delavca, - kraj dela, - izobrazba, - vlogo za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca, - sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev v naziv, - poročilo komisije, - soglasje senata, - sklep o izvolitvi, - doba izvolitve, - habilitacijsko področje, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) - soglasje delodajalca, - poklic, - delovno mesto, - strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, - opis del in nalog ter odgovornosti, - delovni čas delavca v urah na teden, - ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, - ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, - datum sklenitve delovnega razmerja, - datum prenehanja delovnega razmerja, - razlog prenehanja delovnega razmerja, - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; Zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; Izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; Neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - plača, - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje; d) podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi: - tedenska pedagoška obveznost, - podatki o opravljenih delovnih urah po mesecih, letnem dopustu in njegovi izrabi, odsotnosti zaradi strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, odsotnosti zaradi začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, - podatki o delovni ter zavarovalni dobi, poprejšnje soglasje za dopolnilno delo, soglasje za sklenitev pogodbe o delu, - podatki o določitvi plače oziroma honorarja, o bruto plači oziroma honorarju, o izplačani plači (osnovna plača, delovna uspešnost, drugo) oziroma honorarju, o izplačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres za letni dopust), o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, - datum zadnjega napredovanja, število napredovanj.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov glavni tajnik sodelavci tajništva MPŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS 40/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za posameznega delavca se za posamezen dan zbirajo podatki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: glavni tajnik, sodelavci tajništva MPŠ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o zdravju in varnosti pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek delavca, - datum poškodbe, - vrsta poškodbe, - dolžina morebitne delovne nezmožnosti.
 • Uporabniki zbirke: drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, RICCARDO D.O.O., STEGNE 27, 1000 LJUBLJANA, ZD Ljubljana-Vič, Postojnska 24, 1000 Ljubljana, RADIVOJE ŠUĆUR S.P., JAMOVA CESTA 42, 1000 LJUBLJANA glavni tajnik sodelavci tajništva MPŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca vlog v postopku priznavanja v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebih podatkov in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za študij, ki so prosili za priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja študija.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki za posamezno osebo se hranijo do izteka pritožbenih rokov v postopku priznavanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o osebi, na katero se odločba nanaša: osebno ime, spol, državljanstvo. Podatki o listini: ime listine o izobraževanju, za katero oseba prosi za priznavanje. Podatki o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, ki prosi za priznavanje, želi vključiti.
 • Uporabniki zbirke: glavni tajnik, sodelavci tajništva MPŠ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 17. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za študij, ki so prosili za priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja študija.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o osebi, na katero se odločba nanaša: osebno ime, spol, državljanstvo. Podatki o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino. Podatki o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje.
 • Uporabniki zbirke: glavni tajnik, sodelavci tajništva MPŠ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca mnenj o enakovrednosti v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 17. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so prosile za mnenje o enakovrednosti v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o osebi, na katero se mnenje nanaša: osebno ime, spol, državljanstvo, Podatki o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bilo izdano mnenje, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino, Podatek kateremu slovenskemu strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu je v tujini pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov enakovreden.
 • Uporabniki zbirke: glavni tajnik, sodelavci tajništva MPŠ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, – naslov stalnega prebivališča b) podatki o usposabljanju: - delovno mesto, - datum opravljenega pregleda, - datum predvidenega naslednjega pregleda c) dodatni podatki iz napotnice: - dekliški priimek, - EMŠO, - izobrazba, - stopnja izobrazbe, - poklic, - datum zaposlitve, - delovno mesto, - datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, - datum izjave o varnosti z oceno tveganja, - opis delovnega procesa, - delovna oprema, - predmeti dela, - izpostavljenost tveganjem, - ukrepi, - osebna varovalna oprema, - posebne zdravstvene zahteve, - neustreznost delovnega mesta, - pripombe delodajalca, - kraj izdaje napotnice, - datum izdaje napotnice d) dodatni podatki iz zdravniškega spričevala: - status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, - predlagano drugo delo, - razlog za morebitno neizdano oceno, - predlagani ukrepi, - kraj zdravniškega pregleda, - datum zdravniškega pregleda
 • Uporabniki zbirke: - upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom - ZD Ljubljana-Vič, Postojnska 24, 1000 Ljubljana - glavni tajnik - sodelavci tajništva MPŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, interni pravilnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varnost ljudi, varnost premoženja, varovanje tajnih podatkov, varovanje poslovne skrivnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Najmanj 7 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - datum, - ura, - video posnetek
 • Uporabniki zbirke: glavni tajnik, sodelavci tajništva MPŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o potnih nalogih in obračunu potnih stroškov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, obračun potnih stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) nalog za službeno potovanje: - številka naloga, - datum naloga, - ime in priimek delavca, - delovno mesto, - naslov stalnega prebivališča, - datum odhoda, - ura odhoda, - po nalogu, - cilj odhoda, - naloga, - datum prihoda, - trajanje potovanja, - uporabljena prevozna sredstva, - plačnik potnih stroškov, - višina dnevnice, - posebni dodatki, - predujem, - datum prejema predujma, - kraj izdaje, - datum izdaje b) predlog obračuna potnih stroškov: - ime in priimek predlagatelja, - naslov stalnega prebivališča predlagatelja, - čas odhoda, - čas prihoda, - čas odsotnosti, - število dnevnic, - znesek dnevnic, - specifikacija prevoznih stroškov, - specifikacija drugih stroškov, - znesek predujma, - datum predujma, - spisek prilog, - priloge, - kraj obračuna, - datum obračuna, c) obračun potnih stroškov: - višina odobrenega izplačila, - plačnik izplačila, - ime likvidatorja, - višina izplačila, - ime blagajnika, - datum izplačila
 • Uporabniki zbirke: glavni tajnik, sodelavci tajništva MPŠ, RICCARDO D.O.O., STEGNE 27, 1000 LJUBLJANA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca kandidatov za vpis.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebno soglasje posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za vpis.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje kandidatov za vpis. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do izpolnitve namena zbiranja o. do preklica osebnega soglasja..
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek študenta, spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično številko občana, državljanstvo, elektronski naslov, telefon, predhodno pridobljeno izobrazbo, znanje jezikov.
 • Uporabniki zbirke: glavni tajnik, sodelavci tajništva MPŠ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov - vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka - in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju besedila: varovani prostori) se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov,ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Ukrepi in postopki zavarovanja so določeni v PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV TER VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA MEDNARODNI PODIPLOMSKI ŠOLI JOŽEFA STEFANA, ki ga je sprejel upravni odbor Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana dne 1. junija 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za sklenitev delovnega razmerja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zbiranje kandidatov za sklenitev delovnega razmerja po razpisu prostega delovnega mesta, izbiranje primernih kandidatov za sklenitev delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): do 3 mesece po objavi razpisa prostega delovnega mesta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov stalnega prebivališča, - datum rojstva, - kraj rojstva, - spol, - telefonska številka, - poklic, - izobrazba, - dodatna znanja, - delovne izkušnje, - dosedanje zaposlitve, - hobiji, - fotokopije prilog, - ostali podatki, ki jih kandidati navajajo v pisni obliki na prošnjah, - datum prošnje
 • Uporabniki zbirke: - glavni tajnik - sodelavci tajništva MPŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. evidenca o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o davku na dodano vrednost
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji blaga in/ali storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja računov, računovodsko knjiženje računov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - ulica in hišna številka, - poštna številka in pošta, - številka računa, - datum izdaje računa, - kraj izdaje računa, - datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, - rok plačila, - datum valute, - davčna številka (ID za DDV), - postavke računa s količino, cenami in zneski, - specifikacija obračunanega DDV z osnovami, - skupni znesek računa
 • Uporabniki zbirke: RICCARDO D.O.O., STEGNE 27, 1000 LJUBLJANA, glavni tajnik, sodelavci tajništva MPŠ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam